Xem Nhiều 2/2023 #️ Website Ldld Quan Binh Tan # Top 10 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Website Ldld Quan Binh Tan # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Website Ldld Quan Binh Tan mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở QUI CHẾ THU CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN

HƯỚNG DẪN

Nội dung và phạm vi thu – chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

 

            Căn cứ điều 26 chương IV Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012;

            Căn cứ Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định phân phối nguồn thu ti chính Công đoàn;

            Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui chế quản lý ti chính Cơng đoàn;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Qui định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý thu kinh phí công đon;

            Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-TLĐ  ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Qui định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

            Để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ thu, chi, thanh quyết toán, quản lý ti chính công đoàn theo qui định trong tổ chức CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân hướng dẫn thống nhất các Công đoàn cơ sở thực hiện thu, chi, quản lý ti chính công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

A- PHẦN THU:

I- ĐỐI VỚI CÁC CĐCS KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, MẶT TRẬN TỔ QUỐC & ĐOÀN THỂ, PHƯỜNG:

1) Thu Kinh phí Công đoàn (KPCĐ): Hàng quí, BCH CĐCS đôn đốc bộ phận tài vụ của đơn vị trích chuyển KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương và phụ cấp làm cơ sở  đóng BHXH của đơn vị vào tài khoản Kho bạc Nhà nước quận Bình Tân,  số TK: 3953.

Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền đơn vị đã trích chuyển (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            2) Thu đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

            CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi tiêu hoạt động tại cơ sở, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

            3) Các khoản thu khác: Kinh phí do cơ quan, đơn vị cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,… của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

II- ĐỐI VỚI CĐCS KHỐI DOANH NGHIỆP:

1) Thu Kinh phí công đoàn (KPCĐ):

Cách 1: Áp dụng cho CĐCS không được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, Liên đoàn Lao động Quận thu trực tiếp của công ty, cơ sở KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của đơn vị (do Ban Giám đốc công ty, chủ cơ sở đóng).

            Sau đó, BCH CĐCS mang giấy giới thiệu đến Liên đoàn Lao động Quận nhận lại 65% trên tổng số tiền công ty, cơ sở đã nộp (gọi là KPCĐ cấp trên cấp)

            (Thủ tục nộp và nhận lại KPCĐ như trên, CĐCS có thể thực hiện cùng một lúc khi đến nộp tiền tại Liên đoàn Lao động Quận)

Cách 2: p dụng cho CĐCS được LĐLĐ quận phân cấp thu:

Hàng quí, BCH CĐCS thu trực tiếp KPCĐ 2% trên tổng quỹ tiền lương làm cơ sở đóng BHXH của công ty, cơ sơ. CĐCS được giữ lại 65% trên tổng số tiền đã thu được để chi tiêu, nộp lên Liên đoàn Lao động Quận 35%

2) Thu đoàn phí công đoàn (ĐPCĐ): Hàng tháng, BCH CĐCS tiến hành thu đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương, tiền công công ty phải trả cho đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước hoặc có thể thu theo mức bình quân do BCH CĐCS qui định sau khi có ý kiến chấp thuận của Công đoàn cấp trên, nhưng mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước.

Đối với đoàn viên bị ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đang trong thời gian nghỉ làm việc hưởng trợ cấp BHXH thì không phải đóng đoàn phí.

CĐCS được giữ lại 60% trên tổng số tiền thu được để chi hoạt động, số còn lại 40% nộp Liên đoàn Lao động Quận.

3) Các khoản thu khác: Kinh phí do doanh nghiệp cấp cho CĐCS mua sắm phương tiện hoạt động Công đoàn, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CĐCS; kinh phí tổ chức các hoạt động phối hợp như: tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, khen thưởng, phúc lợi,… của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.  Các công đoàn. Thu về hoạt động VH-TT hoặc hoạt động kinh doanh do Công đoàn tổ chức; tiền thanh lý tài sản cũ của Công đoàn; thu lãi tiền Công đoàn gửi Ngân hàng.

Các khoản thu này (nếu có) CĐCS được sử dụng tăng chi cho hoạt động, không phải nộp lên Liên đoàn Lao động Quận.

*Ghi chú:      – Tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước là tiền lương tối thiểu của khu vực HCSN.

– Các doanh nghiệp có thể nộp KPCĐ, đoàn phí bằng tiền mặt tại văn  phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 102010001352041 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn

————————-

B- PHẦN CHI:

            – Các CĐCS được sử dụng 65% số thực thu KPCĐ, 60% số thực thu ĐPCĐ và 100% các khoản thu khác (nếu có) để chi hoạt động. Trong đó, được sử dụng tối đa 30% để chi lương cán bộ Công đoàn chuyên trách, phụ cấp cán bộ Công đoàn; 10% chi quản lý hnh chính;  60% chi hoạt động phong trào.

            – BCH CĐCS phải xây dựng qui chế sử dụng ti chính Công đoàn, công khai qui chế đến toàn thể đoàn viên công đoàn và đảm bảo thực hiện đúng nội dung mà qui chế đã qui định.

            – Nội dung, phạm vi chi tài chính Công đoàn cơ sở cụ thể như sau: 

1) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn bán chuyên trách:

*Nguyên tắc:            + Mức phụ cấp cán bộ CĐCS được xác định căn cứ vào số lao động của đơn vị.

                                    + Phụ cấp cán bộ CĐCS = (hệ số phụ cấp) x (tiền lương tối thiểu CĐCS đang thu KPCĐ)

– Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS hoạt động không chuyên trách, cụ thể gồm 7 mức như sau:

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM

Mức

Số lao động

 

Hệ số phụ cấp

Chủ tịch

Phó chủ tịch

1

Dưới 150 lao động

0,20

0,15

2

Từ 150 đến dưới 500 lao động

0,25

0,20

3

Từ 500 đến dưới 2.000 lao động

0,30

0,25

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 lao động

0,40

0,30

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 lao động

0,50

0,40

6

Từ 6.000 đến dưới 8.000 lao động

0,6

0,5

7

Từ 8.000 lao động trở lên

0,7

0,6

– Phụ cấp trách nhiệm đối với uỷ viên Ban chấp hành, uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS; kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm của CĐCS; chủ tịch công đoàn bộ phận; tổ trưởng công đoàn, cụ thể như sau:

 

 

BẢNG TÍNH PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Mức

Số lao động

Hệ số phụ cấp

UV BCH, kế toán CĐCS

Uỷ viên uỷ ban kiểm tra CĐCS, chủ tịch CĐ bộ phận

Tổ trưởng công đoàn, thủ quỹ CĐCS

1

Dưới 150 lao động

0,14

0,12

0,12

2

Từ 150 đến dưới 500 LĐ

0,15

0,13

0,13

3

Từ 500 đến dưới 2.000 LĐ

0,18

0,15

0,13

4

Từ 2.000 đến dưới 4.000 LĐ

0,21

0,18

0,13

5

Từ 4.000 đến dưới 6.000 LĐ

0,25

0,21

0,13

6

Từ 6.000 LĐ trở lên

0,30

0,25

0,13

            Trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS được phân bổ cho mục phụ cấp CBCĐ bán chuyên trách sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với CĐCS được chuyên môn hỗ trợ kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ Công đoàn việc sử dụng do CĐCS quyết định.

CĐCS căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quí, năm) phụ cấp cán bộ Công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7, phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

            Tại CĐCS, cán bộ Công đoàn chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

            2) Chi phí hành chính:

            – Chi họp BCH CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận.

            – Chi đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận bao gồm: trang trí, in tài liệu, bồi dưỡng đại biểu dự hội nghị,  nước uống…

            – Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, chi sửa chữa nhỏ văn phòng làm việc của công đoàn, bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách.

            3) Chi hoạt động phong trào:

            a) Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

– Mua sách, báo, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐCS.

– Chi phối hợp tổ chức học BTVH, kỹ năng nghề nghiệp tại công đoàn cơ sở.

– Chi th lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật… do CĐCS tổ chức.

– Chi tiền giấy bút cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của CĐCS.

– Chi họp mặt đoàn viên ôn truyền thống nhân các ngày lễ như: 8/3, Mùng 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 28/6, 28/7, 2/9, …

b) Chi tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đoàn viên công đoàn

– Chi bồi dưỡng cho tư vấn, luật sư, chi hội thảo lấy ý kiến và bồi dưỡng người trực tiếp chuẩn bị giúp CĐCS tham gia với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, thang bảng lương, qui chế trả lương, thưởng, xây dựng nội qui, qui chế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; ký thoả ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; tham gia dự thảo về các chế độ chính

– Chi hỗ trợ thuê luật sư bảo vệ cán bộ, đoàn viên CĐCS khi thực hiện quyền đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, của tổ chức công đoàn bị chủ doanh nghiệp sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

– Chi hỗ trợ cán bộ CĐCS trong việc tổ chức đình cơng theo qui định của pháp luật; chi bồi thường trong trường hợp đình công bất hợp pháp do CĐCS tổ chức gây thiệt hại cho chủ doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động.

            c) Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh

            – Chi tuyên truyền giới thiệu về tổ chức công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

            – Chi các hoạt động xây dựng CĐCS vững mạnh.

– Chi khắc dấu CĐCS, làm thẻ đoàn viên công đoàn.

            – Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

            d) Chi tổ chức phong trào thi đua

            – Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua

            – Chi phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

            đ) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và người lao động ưu tú:

            – Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐCS tổ chức.

            – Chi tiền tài liệu, tiền công tác phí đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên do CĐCS cử đi học.

            e) Chi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động:

            – Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hoá; Phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ; chi tổ chức cho CNVC-LĐ tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hoá, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ.

            – Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

            – Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do CĐCS và công đoàn cấp trên tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do CĐCS tổ chức.

            – Chi hỗ trợ phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức cho đoàn viên, CNVC-LĐ đi du lịch.

            g) Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

            – Chi hoạt động nữ công.

            – Chi các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, các hoạt động về dân số, sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em của CĐCS.

            – Chi hỗ trợ phối hợp tổ chức lớp mẫu giáo, nhà trẻ; hỗ trợ đoàn viên có con gửi trẻ, học mẫu giáo.

            – Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày 8/3, 28/6, 20/10.

            h) Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn:

            – Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn và gia đình (bố mẹ ruột, bộ mẹ vợ – chồng, bản thân vợ – chồng, con) khi ốm đau, thai sản, tai nạn, việc hiếu.

– Chi trợ cấp khó khăn cho đoàn viên công đoàn khi gặp khó khăn, hoạn nạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, thiên tai, bệnh tật, hoả hoạn gây tổn thất về sức khoẻ và tài sản.

– Trợ cấp cán bộ CĐCS tổ chức đình công theo qui định của pháp luật, hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, chuyển làm việc khác thu nhập giảm.

            – Chi tặng quà sinh nhật, đám cưới cho đoàn viên công đoàn.

            i) Chi động viên, khen thưởng đoàn viên, con đoàn viên có thành tích trong học tập và công tác:

            – Chi khen thưởng đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

            – Chi khen thưởng con đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

            – Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu.

            – Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, thu tài chính theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

            k) Chi khác:

– Chi các hoạt động xã hội từ thiện do Liên đoàn Lao động Quận phát động.

            – Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của CĐCS.

—————-

C-  QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN

1) Về phân công nhiệm vụ người làm công tác tài chính công đoàn cơ sở:

Bộ phận tài chính công đoàn cơ sở phải có đủ 3 người đảm nhận 3 chức danh: Chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ. Phân công cụ thể như sau:

– Chủ tài khoản: là chủ tịch CĐCS

– Kế toán và thủ quỹ CĐCS: có thể là UV BCH CĐCS hoặc phân công kế toán, thủ quỹ của đơn vị kiêm nhiệm.

2) Về sổ sách:

            BCH CĐCS phải lập hệ thống sổ sách theo dõi quỹ công đoàn, gồm: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng (nếu có). Chứng từ thu – chi hợp pháp khi thoả các điều kiện:

            – Phiếu thu: ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các nội dung được in trên mẫu phiếu, đánh liên tục theo thứ tự tăng dần (bắt đầu từ số 01, sang đầu năm Dương lịch mới số phiếu trở lại 01).

            – Phiếu chi: cách ghi chép giống như phiếu thu; mỗi phiếu chi đều có chứng từ gốc được chủ tịch CĐCS ký duyệt kèm theo.

            – Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: ghi chép theo thứ tự ngày tháng phát sinh của phiếu thu và phiếu chi hoặc chứng từ ngân hàng; được kết sổ hàng quí, có đóng dấu giáp lai, có ký tên đóng dấu của Chủ tịch, kế toán, thủ quỹ CĐCS.

            (BCH CĐCS có thể liên hệ văn phòng Liên đoàn Lao động Quận để mua các loại sổ sách trên hoặc chp phần mềm quản lý ti chính Cơng đoàn)

*Lưu ý :         – Khi mua hàng hoá có giá trị trên 200.000 đ phải có hoá đơn GTGT

                        – Chi tiền phụ cấp BCH, khen thưởng, tiền họp, họp mặt ĐVCĐ, quà tặng sinh nhật đoàn viên (tiền mặt)… phải có danh sách ký nhận của từng cá nhân.

            3) Về quản lý tiền mặt:

– CĐCS để tiền mặt tại đơn vị tối đa 20 triệu đồng, trường hợp CĐCS có nguồn quỹ công đoàn trên 20 triệu đồng phải liên hệ mở tài khoản ngân hàng để gửi tiền.

            – UBKT CĐCS tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt của CĐCS định kỳ, đột xuất nhằm hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tiền mặt.

* Thủ tục mở tài khoản ngân hàng:

            – BCH CĐCS mang quyết định thành lập và chỉ định Ban chấp hành CĐCS (hoặc quyết định chuẩn y BCH CĐCS) đến ngân hàng liên hệ mở tài khoản.

Yêu cầu: CĐCS phải đăng ký 2 mẫu chữ ký bao gồm:

+ Chữ ký của chủ tài khoản là chủ tịch CĐCS

+ Chữ ký của kế toán CĐCS.

            – Sau khi mở tài khoản ngân hàng, BCH CĐCS liên hệ ngân hàng làm thủ tục mua sec để rút tiền mặt khi cần .

* Thủ tục rút tiền mặt:

            Khi CĐCS có nhu cầu rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt sử dụng thì kế toán CĐCS ghi sec (do Ngân hàng phát hành), có đủ chữ ký của chủ tài khoản và kế toán CĐCS đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền.

            Tiền được rút từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, kế toán CĐCS phải ghi vào  phiếu thu tiền mặt.

            3) Chế độ dự toán và thanh quyết toán:

            – Ngày 15/12 hàng năm, CĐCS gửi dự toán tài chính công đoàn năm sau về Liên đoàn Lao động Quận (theo mẫu)

            – Hàng quí, BCH CĐCS lập báo cáo quyết toán quỹ công đoàn (theo mẫu) gửi về Liên đoàn Lao động Quận chậm nhất vào ngày 5 tây của tháng đầu quí sau.

            (CĐCS có thể liên hệ nhận mẫu xây dựng qui chế sử dụng tài chính của CĐCS, dự toán và báo cáo quyết toán tại văn phòng Liên đoàn Lao động Quận hoặc truy cập vào website: www.ldldbinhtanhcm.gov.vn để tải về)

            – BCH CĐCS phải công khai thu, chi quỹ công đoàn đến toàn thể đoàn viên công đoàn ít nhất 6 tháng 1 lần.

            Trên đây là nội dung hướng dẫn CĐCS trong việc thu chi và quản lý quỹ công đoàn, Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 08/02/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, đề nghị BCH các CĐCS trực thuộc thực hiện theo đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Quận (ĐT 38750900 gặp đ/c Nguyễn Xuân Hồng Hạnh) để được hướng dẫn thêm./.

  Gửi email In thông tin hướng dẫn thu chi ngân sách Công đoàn   Trang chủ Trang trước Đầu trang

Trái Tim Tan Vỡ Biểu Tượng Cảm Xúc ?

💔

Trái tim tan vỡ

Một trái tim tan vỡ làm hai. Ảnh đại diện cho đau một cảm giác khi họ đang thiếu người mà họ yêu thương.

Sao chép và dán này

💔

biểu tượng cảm xúc:

💔 Trái tim tan vỡ Ý nghĩa biểu tượng cảm xúc

Trái Tim tan vỡ – một hình ảnh của một màu đỏ trái tim với các vết nứt ở giữa. Bạn có tương tư vào lúc này? Vâng… này là thời gian để sử dụng biểu tượng cảm xúc này. Sử dụng nó khi hoặc tim của ai đó bị phá vỡ bởi yêu trước tình Yêu của một người hay bởi một số tình huống. Tất nhiên là có một nghĩa khác, không phải vì vậy, đau khổ và 😔 Buồn. Bạn có thể sử dụng này xúc như một mỉa mai trò đùa, đừng quên trong trường hợp này, để nhấn mạnh của điệu với thích hợp xúc như 😀 Cười Mặt Với Mồ hôi.

Còn được gọi là

💔

Phá Vỡ Trái Tim

💔

Đau Khổ

💔

Trái Tim Tan Vỡ

Tên táo

💔

Broken Heart

Xúc xu hướng

Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên Apple Iphone, Android và các nền tảng khác

Thể loại 😃 Mặt cười & Cảm xúc

Phân nhóm Cảm xúc

Codepoints 1F494

Mã ngắn :broken_heart:

Thẻ và từ khóa:

Trái tim tan vỡ 💔 mã biểu tượng cảm xúc cho nhà phát triển:

HTML hex 💔

HTML dec 💔

URL escape code %F0%9F%92%94

Punycode xn--zr8h

Bytes (UTF-8) F0 9F 92 94

JavaScript, JSON, Java

uD83DuDC94

C, C++, Python U0001f494

CSS 1F494

PHP, Ruby u{1F494}

Perl x{1F494}

Website Sở Tư Pháp Tỉnh Hải Dương

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định Số: 28/2012/NĐ-CP quy định về hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ mai táng phí thì đối với người khuyết tật thì:

“3. Người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai táng khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội thì:

“2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.”

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có quy định:

“1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

Theo đó, trường hợp người khuyết tật nặng chết thì thân nhân hoặc người đứng ra lo mai táng sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện nay là 270.000 đồng. Vậy, mức hỗ trợ mai táng phí cho người khuyết tật khi mất là 5.400.000 đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP:

– Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:

a) Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;

b) Bản sao giấy chứng tử;

c) Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

– Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Thông Tin Gia Vang Hom Nay Binh Duong Mới Nhất

Bạn đang xem bài viết Website Ldld Quan Binh Tan trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!