Top 11 # Xem Don Xin Vao Doi Thieu Nien Tien Phong Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi Don Xin Vao Hoi Nguoi Cao Tuoi Docx

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

………….., ngµy ……….th¸ng …. n¨m 201…….

vµo héi ng­êi cao tuæi viÖt nam

– Ban chÊp hµnh héi Ng­êi cao tuæi x· Tam H­ng

Tªn t”i lµ: …………………………………………………………………………

Sinh ngµy: ………………………………………………………………………..

Tró qu¸n: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Qua viÖc nghiªn cøu ®iÒu lÖ héi Ng­êi cao tuæi ViÖt Nam vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th”ng tin ®¹i chóng, t”i nhËn thÊy:

Héi ng­êi cao tuæi ViÖt Nam lµ mét tæ chøc nh”m môc ®Ých ®oµn kÕt tËp hîp réng r·i ng­êi cao tuæi vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi cao tuæi sèng vui, sèng kháe, sèng cã t×nh nghÜa, sèng cã v¨n hãa, sèng cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi gãp phÇn tham gia vµo sù nghiÖp c”ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc v× môc tiªu: d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c”ng b”ng d©n chñ v¨n minh.

T”i t×nh nguyÖn lµm ®¬n xin vµo héi Ng­êi cao tuæi ViÖt Nam.

1. ChÊp hµnh ®iÒu lÖ héi, c¸c nghÞ quyÕt vµ chØ thÞ cña héi, sinh ho¹t, ho¹t ®éng tèt.

2. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi vÒ lßng yªu n­íc, ®¹o lý vµ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

3. G­¬ng mÉu chÊp hµnh ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ, v¨n hãa x· héi, c¸c quy chÕ, quy ­íc cña ®Þa ph­¬ng vµ vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn.

4. §ãng héi phÝ vµ ch©n quü ®Çy ®ñ.

Ng­êi lµm ®¬n

Xem Phong Tục Cưới Hỏi Của Người Miền Bắc

Phong tục cưới hỏi của người Việt Nam là nét văn hóa mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Tuy nhiên tùy thuộc vào vùng miền nên các nghi lễ thủ tục ở các vùng như Bắc, Trung và Nam cũng không giống nhau. Mặc dù vậy vẫn có những thủ tục đám cưới cơ bản như lễ dạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới. Và đều mong muốn cho cặp uyên ương được trăm năm hạnh phúc. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phong tục cưới hỏi ở miền Bắc. Xem có gì đặc trưng và khác biệt so với 2 miền Trung Nam hay không?

Lễ chạm ngõ

Theo phong tục cưới hỏi miền Bắc thì lễ dạm ngõ chính là nghi lễ đầu tiên trong số nghi lễ trước khi tiến hành lễ cưới. Lễ này mang ý nghĩa để hai bên gia đình gặp mặt nhau. Đồng thời xin phép để đôi nam nữ được tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Lễ vật dạm ngõ bao gồm những gì? Thực ra trong lễ này cũng không có gì cầu kì, gồm bánh kẹo, cau trầu, thuốc với số lượng chẵn.

Đặc biệt người bên nhà trai đến nhà gái không cần đông chỉ 4 người là được. Và dĩ nhiên nhà gái đón tiếp nhà trai cũng vậy rất đơn giản so với lễ cưới. Chỉ cần thân thiện, hai bên thoải mái, vui vẻ là được.

Lễ vật nhà gái nhận từ bên gia đình nhà trai sẽ cho lên bàn thờ để cúng gia tiên. Và cuối cùng thì hai bên gia đình nói chuyện để chọn. Cùng các thủ tục cho lễ ăn hỏi sắp tới.

Thủ tục lễ ăn hỏi miền Bắc

Lễ ăn hỏi của người miền Bắc sẽ diễn ra kế tiếp lễ dạm ngõ. Đây là lễ chính thức báo đồng ý gả con cái của hai bên gia đình.

Những thủ tục như ăn hỏi, nạp tài và cưới xin đều được gộp luôn trong ngày này. Cụ thể thì phía nhà trai sẽ đem đến nhà gái với số lượng trầu là 30 cùng với tráp ăn hỏi.

Sau khi hai bố cô dâu chú rể đã giới thiệu vai vế họ hàng cùng những người tham dự. Thì mẹ chú rể sẽ liên tiếp đưa 30 chục trầu, đầu tiên là của nghi thức ăn hỏi. Và chục trầu tiếp theo cho việc xin phép cưới, cuối cùng là lễ nạp tài. Cuối cùng sau khi bên nhà gái đã nhận xong 10 quả trầu thứ 3 sẽ nhận tráp ăn hỏi bên nhà trai.

Trong lễ ăn hỏi miền Bắc thì tráp để ăn hỏi sẽ có 5, 7, 9 và 11 với số lượng lẻ. Tất nhiên không thể thiếu bánh su sê, trầu cau, bánh cốm, thuốc lá, v.v. Cùng với lơn quay và xôi.

Thủ tục lễ cưới miền Bắc

Sau lễ ăn hỏi chính là lễ cưới mà hai bên nhà trai nhà gái đã xem và ấn định ngày. Đến ngày nhà trai sẽ mang đầy đủ vật lễ để đến nhà gái.

Mang lễ vật cưới hỏi

Theo phong tục cưới hỏi của người miền Bắc thì ngoài mâm lễ vật sẽ được mang đến nhà gái còn có cả tiền mặt. Số tiền này sẽ do nhà gái đưa ra hoặc do phía bên trai quyết định. Số tiền này sẽ được để trong khay và do mẹ chồng cầm để trao cho người con dâu. Việc này có ý nghĩa thể hiện sự tôn trọng của nhà trai cũng như góp phàn chi phí cho lễ cưới của nhà gái. Để củng cố thêm mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình.

Sau khi đã được nhà gái chấp thuận thì chú rể đón cô dâu xuống và mời trà mọi người. Tiếp đến cô dâu chú rể sẽ thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Lúc này họ đã chính thức trở thành người một nhà.

Trả lại mâm quả trong lễ cưới hỏi

Cuối cùng trong lễ cưới hỏi sẽ là việc nhà gái trả lại mâm lễ vật cho nhà trai. Việc này mang ý nghĩa rất lớn đối với người miền Bắc, vì thế việc chia mâm quả cũng phải bằng tay. Không được dùng dao để cắt, khi trả lại quả xong thì nhà trai sẽ quay về để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

Don Xin Cap Nha Tinh Thuong

Kính Gửi Cha Đa Minh Bùi Quyền.

Con tên là:……………………………………Sinh Ngày:…………….2: Gia Đình Con Đang Sống Trên Đất Người Khác: ……. ….. Vợ con tên là:……………………………… Sinh Ngày……………. 3: Gia Đình Con Đang Đi Ở Thuê: ……. ….. Chúng con kính xin Cha giúp đỡ gia đình chúng con một căn nhà tình thương Nazareth. Chúng con xin hoàn toàn chịu trách nhiệm khi phí tổn xây dựng vượt ngoài khung giá mà Cha giúp đỡ. Chúng con xin gửi đến cha tấm hình gia đình chụp với hình căn nhà cũ của chúng con. Xin chân thành cám ơn cha. Làm tại:……………Ngày Tháng:………………

Ký tên. Chứng Thực Của Cha Xứ/Quí Sơ. Với sự giúp đỡ của Cộng Đoàn Giáo Xứ và của tôi Xin Cha Đa Minh giúp đỡ gia đình này. Cám ơn Cha. Các con của chúng con tên là: 1:…………………………………………………………………….. 2:…………………………………………………………………….. 3:…………………………………………………………………….. 4:…………………………………………………………………….. 5:…………………………………………………………………….. 6:……………………………………………………………………. Địa Chỉ:………………………………………………………………. Giáo Xứ:…………………………Giáo Phận:……………………….. Quí Danh Của Cha Xứ:………………………………………………. Gia Đình Con Sinh Sống Tại Giáo Xứ Từ:……………………Tới Nay Hoàn Cảnh Gia Đình:……………………………………………… ……………………………………………………… Đúng Sai 1: Gia Đình Con Có Đất Thổ Cư?

Boi Bai Mau Don Hang Ngay

Bài sưu tầm: PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

Bài viết Nhận thức về mệnh bàn và 12 cung nhân sự chép từ cuốn Tử vi mệnh vận phân tích của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về mẫu luận giải lá số tổng thống Donald Trump. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Tinh thần và thể xác khác biệt tùy theo mệnh thân đóng ở Tứ Sinh, Tứ Chính hay Tứ Mộ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Tả Phụ và Hữu Bật. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: THIÊN THƯỢNG HỎA – MẬU NGỌ KỶ MÙI

Bài viết về ngũ hành và tính miếu hãm lợi vượng của các sao. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Trường hợp nào là người tứ đức trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Cự Môn. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

Bài viết Cơ Nguyệt Đồng Lương lại chẳng phải nhân viên thư lại được Quách Ngọc Bội dịch lại từ cuốn Đẩu Số luận Sự Nghiệp của tác giả Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc.

Bài viết về Khôi Việt Thiên Ất Quý Nhân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Liêm Trinh. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: SƠN ĐẦU HỎA – GIÁP TUẤT ẤT HỢI

Bài viết hay về các tổ hợp sao dễ kết luận lá số đào hoa trong lá số Tử vi của tác giả Đại Đức Sơn Nhân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Những đấng đức hạnh cao dầy không có gì ngăn cản nhiệm vụ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Thái Âm. Mời các bạn đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: BÍCH THƯỢNG THỔ – CANH TÝ TÂN SỬU

Bài dịch cuốn sách Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu của tác giả Tử Vân, do dịch giả Chiến Nguyễn biên dịch. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Thương Sứ là hai đồn canh cho ba đoạn đường lượn dốc trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.