Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server

--- Bài mới hơn ---

 • Sử Dụng Trigger Trong Sql Qua Ví Dụ Cơ Bản.
 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Thủ Tục Đăng Ký Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Hồ Sơ Và Mẫu Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Nghị Định 119
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp Theo Nghị Định
 • Dẫn nhập

  Như trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE đã đề cập, một Table (Bảng) bao gồm các Column (Trường thuộc tính) và các Record (Bản ghi). Trong đó, các Record chính là dữ liệu đưa vào các Table tương ứng cấu trúc của dữ liệu định sẳn của các Column.

  Nội dung chính

  Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua các bài:

  Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

  • Database mẫu
  • Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table.
  • Thao tác với dữ liệu bằng Code.

  Database mẫu

  Để thao tác tốt với bài này, chúng ta sử dụng database TRUONGHOC sau. Hoặc bạn có thể tự khởi tạo Database có các Table tượng tự để nhớ bài tốt hơn.

  --khởi tạo database TRUONGHOC CREATE DATABASE TRUONGHOC GO -- Sử dụng database USE TRUONGHOC GO -- Tạo bảng HOCSINH CREATE TABLE HOCSINH ( MAHS CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), NAM BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), DIEMTB FLOAT, ) GO -- Tạo bảng GIAOVIEN CREATE TABLE GIAOVIEN ( MAGV CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), Nam BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), LUONG MONEY ) GO -- Tạo bảng LOPHOC CREATE TABLE LOPHOC ( MALOP CHAR(5), TENLOP NVARCHAR(30), SOLUONG INT ) GO

  Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table

  Thêm/ Sửa/ Cập nhập dữ liệu vào Table (Insert/ Update Record)

  Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

  • Giá trị mặc định tại các trường thuộc tính ban đầu là NULL
  • Dòng có dấu mũi tên phía trước, biểu thị Record hiện hành bạn đang chọn. Tại đây bạn có thể thêm/sửa một hay nhiều thành phần trong Record.

  Trong quá trình thêm/ sửa dữ liệu, bạn cần lưu ý nhập dữ liệu theo cấu trúc của kiểu dữ liệu đã chọn trong quá trình khởi tạo Table ( Các kiểu dữ liệu đã giới thiệu trong bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL)

  Xoá dữ liệu trên Table (Delete Record)

  Xóa một record

  Xóa đồng thời nhiều Record

  Thao tác với dữ liệu bằng code

  Để việc thao tác với dữ liệu bằng code được dễ dàng và nhanh chóng hơn, Kteam khuyến khích bạn dùng công cụ hỗ trợ nhắc lệnh đã được hướng dẫn cài đặt trong bài HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

  Một số cấu trúc nhập dữ liệu bằng code cần lưu ý

  Thêm dữ liệu vào Table (Insert Record)

  Cú Pháp:

  Thêm Record theo column tùy chọn:

  Thêm Record theo thứ tự cấu trúc mặc định Column:

  Ví dụ:

  Thêm một Record mới vào table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table

  --Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES ( 'CS002' , -- MAHS - char(5) N'KIM LONG' , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- NAM - bit '19940226', -- NGAYSINH - datetime 'DONGNAI' , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )

  • Từ khóa INTO có hoặc không đều không gây ảnh hưởng đến cấu trúc lệnh.
  • Dữ liệu nhập liệu cần được lưu tuần tự tương ứng thứ tự column đã chọn.

  Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

  Xóa toàn bộ dữ liệu bằng lệnh TRUNCATE và DELETE

  Nếu bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE TRONG SQL; Kteam đã đề cập đến lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp :

  Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu lệnh DELETE cũng có chức năng xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp:

  Một số toán tử điều kiện

  Trong quá trình truy vấn, bạn dễ thấy cần có nhiều hơn một điều kiện cần để truy vấn, vậy để liên kết, kết hợp các điều kiện đó trong SQL, cụ thể trong phần này là ở câu lệnh WHERE chúng ta sử dụng một số toán tử sau:

  Một số ví dụ về xóa dữ liệu có điều kiện

  Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu trong Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

  DELETE dbo.HOCSINH

  Hoặc

  TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINH

  Ví dụ 2: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000:

  Ví dụ 3: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000 và mã số giáo viên <15

  Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

  DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)

  Ví dụ 5: Xóa những học sinh có mã học sinh thuộc danh sách FD001, FD002, FD003

  SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ('FD002','FD001')

  Ví dụ 6: Xóa những học sinh có điểm trong khoảng 1 đến 8

  DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 AND 8

  Ví dụ 7: Xóa những học sinh có địa chỉ không phải ở Đà Lạt.

  DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT LIKE 'DALAT'

  Cập nhập dữ liệu trong Table (Update Record)

  Cú pháp:

  Ví dụ minh họa:

  Với Table GIAOVIEN ban đầu có dữ liệu như sau

  Ví dụ 1: Cập nhập Lương của tất cả giáo viên thành 10000

  UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 10000

  Ví dụ 2: Cập nhập lương của tất cả giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

  UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 10000, DIACHI ='DALAT'

  Ví dụ 3: Cập nhập lương của những giáo viên nam thành 1

  UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 1 WHERE Nam='1'

  Kết

  Trong bài này, chúng ta đã biết cách thêm, xóa sửa dữ liệu SQL.

  Bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về KHÓA CHÍNH TRONG SQL.

  Tải xuống

  Tài liệu

  Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Insert, Delete, Update Table trong SQL Server dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sao Kê Bảng Lương Vietinbank, Hướng Dẫn Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietinbank
 • Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Sao Kê Lương, Vay Tiền Không Cần Hđlđ
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương & Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng
 • 5 Cách Sao Kê Bảng Lương Bidv
 • Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Trình Insert
 • Bài 6: Stored Procedure Và T
 • Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời
 • Quy Trình Làm Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( Ivf )
 • Tự Xuất Bản Sách, Kinh Nghiệm Thực Tế Ít Biết
 • Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh SQL mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau (sử dụng nhiều lần).

  Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một truy vấn mà bạn viết lặp đi lặp lại, thay vì phải viết truy vấn đó bạn nên lưu lại như một stored procedure (thủ tục) và sau đó chỉ cần gọi stored procedure để thực thi câu lệnh SQL.

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure không có tham số

  Cú pháp

  CREATE PROCEDURE tên_sp AS câu_lệnh_sql

  Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN

  CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES('nv04',N'Trần Tài',N'Nam',N'Phòng IT')

  Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

  Sử dụng sp_ThemNhanVien

  Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu

  Bảng NHANVIEN sau khi thêm dữ liệu với sp_ThemNhanVien

  exec sp_ThemNhanVien

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure có tham số

  Cú pháp

  CREATE PROCEDURE tên_sp( ] ) AS câu_lệnh_sql;

  Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN với các tham số là các dữ liệu cần thêm vào các cột.

  CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien(@MaNv char(15) , @TenNv nvarchar(50) , @GioiTinh nvarchar(4) , @TenPhong nvarchar(30)) AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES(@MaNv,@TenNv,@GioiTinh,@TenPhong)

  Sử dụng sp_ThemNhanVien

  exec sp_ThemNhanVien 'nv05', N'Lê Tài', N'Nam', N'Phòng IT'

  Bảng NHANVIEN sau khi thực thi thủ tục sp_ThemNhanVien

  Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

  Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

  Tạo các stored procedure sau

  Câu 1. Tạo Stored procedure (SP) cho biết tổng số lượng cuối của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

  Câu 2. Tạo SP cho biết tổng tiền xuất của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

  Câu 3. Tạo SP cho biết tổng số lượng đặt theo số đơn hàng với số đơn hàng là tham số vào.

  Câu 4. Tạo SP dùng để thêm một đơn đặt hàng.

  Câu 5. Tạo SP dùng để thêm một chi tiết đơn đặt hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sao Kê Lương Ngân Hàng
 • Sao Kê Lương Ngân Hàng Là Gì? Ở Đâu? Cách In Sao Kê Lương Công Ty 6 Tháng Gần Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Mua Ipo Chứng Quyền Có Bảo Đảm Do Vndirect Phát Hành
 • Quy Trình Hủy Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Nhanh Chóng, Thuận Tiện
 • Sử Dụng Trigger Trong Sql Qua Ví Dụ Cơ Bản.

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Thủ Tục Đăng Ký Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Hồ Sơ Và Mẫu Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Nghị Định 119
 • Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp Theo Nghị Định
 • Dịch Vụ Ivf Tại Thái Lan Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm Ở Thailand Uy Tín
 • Trigger là gì ?

  Hiểu đơn giản thì Trigger là một stored procedure không có tham số. Trigger thực thi một cách tự động khi một trong ba câu lệnh Insert, Update, Delete làm thay đổi dữ liệu trên bảng có chứa trigger.

  Cú pháp của Trigger

  Trigger dùng làm gì ?

  • Trigger thường được sử dụng để kiểm tra ràng buộc (check constraints) trên nhiều quan hệ (nhiều bảng/table) hoặc trên nhiều dòng (nhiều record) của bảng.

  Bài toán đặt ra.

   Bạn có 2 bảng kho hàng và đặt hàng liên kết với nhau bởi mã hàng.

   Khi người dùng đặt hàng hãy tự động cập nhật số lượng tồn trong bảng kho hàng.

  Giải pháp

  • Khi người dùng đặt hàng ta chỉ có 3 loại thao tác chính với CSDL là : Insert, Delete, Update
  • Vậy chỉ cần tạo 3 trigger tương ứng là ok
  • Người dùng đặt hàng: Số lượng còn trong kho = Số lượng còn – Số lượt đặt
  • Người dùng hủy không đặt hàng nữa: Số lượng còn trong kho = Số lượng còn + Số lượt đặt

  Vấn đề

   Ở 2 trường hợp insertdelete ta thực hiện bình thường. Nhưng trong trường hợp update Số lượng hàng tồn sẽ sảy ra trong 3 trường hợp sau.
   Tận dụng việc trong sql câu lệnh update = Insert new row To Delete old row cõ nghĩa là khi thực hiện update CSDL trong sql sẽ chạy việc insert dữ liệu mới trước sau đó sẽ xóa đi bảng cũ.

  Giải quyết vấn đề

   Tận dụng việc sử dụng Trigger luôn tồn tại 2 bảng inserteddeleted ta sẽ rút ra 1 công thức cập nhật trung trong mọi trường hợp

  SLTonKhoCu = SLTonKhoCu - inserted.SLDatHang + deleted.SLDatHang

  Thực hiện qua ví dụ nhỏ

   Ban đầu thêm dữ liệu và select nó ra

   Đặt hàng 5 sản phẩm với mã là 1

  Source code bài toàn

  Kết luận

  Việc mà bạn sử dụng Trigger là không bắt buộc và chúng ta thường tưởng rằng vì thế mà chả ai dùng nó là hoàn toàn sai . Nhưng Trigger theo như mình tìm hiểu qua thì vẫn có rất nhiều nơi sẽ sử dụng nó vào mục đích riêng của họ.

  Cảm ơn vì các bạn đã đọc.

  All Rights Reserved

  --- Bài cũ hơn ---

 • Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server
 • Sao Kê Bảng Lương Vietinbank, Hướng Dẫn Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietinbank
 • Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Sao Kê Lương, Vay Tiền Không Cần Hđlđ
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương & Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng
 • Hướng Dẫn Lập Trình Insert

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 6: Stored Procedure Và T
 • Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời
 • Quy Trình Làm Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( Ivf )
 • Tự Xuất Bản Sách, Kinh Nghiệm Thực Tế Ít Biết
 • Quy Trình Xuất Bản Một Tác Phẩm, Cuốn Sách Tại Việt Nam
 • Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thêm, xóa, sửa dữ liệu trong vb.net sử dụng store procedure, Tại sao mình phải sử dụng store procedure để thao tác với dữ liệu.

  – Sử dụng store procedure sẽ chống được lỗi sql injection

  – Truy vấn dữ liệu sẽ nhanh hơn với bộ nhớ đệm.

  – Khi bạn muốn thay đổi dữ liệu, bạn sẽ dễ dàng thay đổi trực tiếp trên database, không cần chỉnh sửa code.

  – Đầu tiên, các bạn cần phải tạo ra  ba procedure cho hàm insert, update và delete

  + Viết hàm insert

  -- Tạo procedure thêm dữ liệu CREATE PROCEDURE InsertDataIntoTable @Name nvarchar(50), @Email nvarchar(80), @Age int AS BEGIN INSERT INTO tbl_sinhvien(name, email, age) VALUES ( @Name, @email, @age) END

  + Viết hàm update

  -- Tạo procedure cập nhật dữ liệu

  CREATE PROCEDURE UpdateDataInsideTable @name nvarchar(50), @email nvarchar(70), @age int, @id int AS BEGIN UPDATE tbl_sinhvien SET Name = @name, email = @email, age = @age WHERE id = @id END

  + Viết hàm Delete

  -- Tạo procedure xóa dữ liệu tbl_sinhvien theo id CREATE PROCEDURE DeleteDataFromTable @id int AS BEGIN DELETE FROM tbl_sinhvien WHERE id = @id END

  * Video hướng dẫn chi tiết code ứng dụng

  – Bắt đầu code ứng dụng.

  + Import thư viện sql vào vb.net

  Imports System.Data.SqlClient

  + Khai báo biến sqlconnection cục bộ

  Dim con As New SqlConnection

  + Viết hàm Tạo kết nối chúng tôi với database

  Public Sub Taoketnoi() Try Dim strketnoi As String = "Data Source=DESKTOP-BSIR50M;Initial Catalog=sinhvien;Integrated Security=True" con.ConnectionString = strketnoi con.Open() Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.ToString) End Try End Sub

  + Viết hàm đóng kết nối chúng tôi với database

  Public Sub Dongketnoi() Try con.Close() Catch ex As Exception MessageBox.Show(ex.ToString) End Try End Sub

  + Viết một function để load data

  Public Function LoadData() As DataSet Taoketnoi() Dim ds As New DataSet Dim da As New SqlDataAdapter("SELECT id as , email as FROM tbl_sinhvien", con) da.Fill(ds) Dongketnoi() Return ds End Function

  + Viết sự kiện cho form_load khi load form lên sẽ hiện thị nội dung vào datagridview

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Dim ds As New DataSet ds = LoadData() grvSinhvien.DataSource = ds.Tables(0) txtId.DataBindings.Clear() txtName.DataBindings.Clear() txtEmail.DataBindings.Clear() txtAge.DataBindings.Clear() txtId.DataBindings.Add("text", ds.Tables(0), "Mã sinh viên") txtName.DataBindings.Add("text", ds.Tables(0), "Tên sinh viên") txtEmail.DataBindings.Add("text", ds.Tables(0), "Email") txtAge.DataBindings.Add("text", ds.Tables(0), "Tuổi") 'deleteText() End Sub

  + Viết sự kiện save dữ liệu xuống database

  Taoketnoi()

  Dim cmd As New SqlCommand

  cmd.Connection = con

  cmd.CommandText = “insertdataintotable”

  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

  cmd.Parameters.AddWithValue(“name”, txtName.Text)

  cmd.Parameters.AddWithValue(“email”, txtEmail.Text)

  cmd.Parameters.AddWithValue(“age”, txtAge.Text)

  cmd.ExecuteNonQuery()

  Dongketnoi()

  Form1_Load(sender, e)

  deleteText()

  End Sub

  + Viết một sub xóa text khi lưu thành công và đặt name là con trỏ (focus)

  Public Sub deleteText() chúng tôi = "" chúng tôi = "" chúng tôi = "" chúng tôi = "" txtName.Focus() End Sub

  + Viết sự kiện update dữ liệu

  Taoketnoi()

  Dim cmd As New SqlCommand

  cmd.Connection = con

  cmd.CommandText = “updatedatainsidetable”

  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

  cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, txtId.Text)

  cmd.Parameters.AddWithValue(“name”, txtName.Text)

  cmd.Parameters.AddWithValue(“email”, txtEmail.Text)

  cmd.Parameters.AddWithValue(“age”, txtAge.Text)

  cmd.ExecuteNonQuery()

  Dongketnoi()

  Form1_Load(sender, e)

  End Sub

  + Viết sự kiện delete dữ liệu

  Taoketnoi()

  Dim cmd As New SqlCommand

  cmd.Connection = con

  cmd.CommandText = “deletedatafromtable”

  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure

  cmd.Parameters.AddWithValue(“id”, txtId.Text)

  cmd.ExecuteNonQuery()

  Dongketnoi()

  Form1_Load(sender, e)

  End Sub

  Vậy là xong. Bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng để thưởng thức thành quả

  Download source 

  Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

  Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

  Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net để được support. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10)
 • Hướng Dẫn Cách Sao Kê Lương Ngân Hàng
 • Sao Kê Lương Ngân Hàng Là Gì? Ở Đâu? Cách In Sao Kê Lương Công Ty 6 Tháng Gần Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Mua Ipo Chứng Quyền Có Bảo Đảm Do Vndirect Phát Hành
 • Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Làm Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( Ivf )
 • Tự Xuất Bản Sách, Kinh Nghiệm Thực Tế Ít Biết
 • Quy Trình Xuất Bản Một Tác Phẩm, Cuốn Sách Tại Việt Nam
 • Thay Đổi Trụ Sở Công Ty Cần Thực Hiện Thủ Tục Gì?
 • Những Hướng Dẫn Cơ Bản Checkin Online Jetstar Pacific
 • Đây là một câu trả lời cho một phiên bản sửa đổi một chút của câu hỏi của bạn. Nếu bạn có thể từ bỏ việc sử dụng một thủ tục được lưu trữ cho một hàm do người dùng định nghĩa, bạn có thể sử dụng một hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến. Đây thực chất là một thủ tục được lưu trữ (sẽ lấy tham số) trả về một bảng dưới dạng tập kết quả; và do đó sẽ đặt độc đáo với một tuyên bố INTO.

  Đây là một bài viết tốt nhanh chóng trên đó và các chức năng do người dùng xác định khác. Nếu bạn vẫn có nhu cầu lái xe cho một thủ tục được lưu trữ, bạn có thể bọc hàm nội tuyến do người dùng định nghĩa có giá trị bằng một thủ tục được lưu trữ. Quy trình được lưu trữ chỉ chuyển các tham số khi nó gọi select * từ hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến.

  Vì vậy, ví dụ, bạn có một hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến để có danh sách khách hàng cho một khu vực cụ thể:

  CREATE FUNCTION CustomersByRegion ( @RegionID int ) RETURNS TABLE AS RETURN SELECT * FROM customers WHERE RegionID = @RegionID GO

  Sau đó, bạn có thể gọi hàm này để biết kết quả của bạn như thế nào:

  SELECT * FROM CustomersbyRegion(1)

  Hoặc để thực hiện CHỌN VÀO:

  SELECT * INTO CustList FROM CustomersbyRegion(1)

  Nếu bạn vẫn cần một thủ tục được lưu trữ, sau đó bọc hàm như sau:

  CREATE PROCEDURE uspCustomersByRegion ( @regionID int ) AS BEGIN SELECT * FROM CustomersbyRegion(@regionID); END GO

  Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp ‘hack-less’ nhất để có được kết quả mong muốn. Nó sử dụng các tính năng hiện có như dự định sẽ được sử dụng mà không có biến chứng bổ sung. Bằng cách lồng hàm chức năng do người dùng định nghĩa bảng nội tuyến trong thủ tục được lưu trữ, bạn có quyền truy cập vào chức năng theo hai cách. Thêm! Bạn chỉ có một điểm bảo trì cho mã SQL thực tế.

  Việc sử dụng OPENWAYSET đã được đề xuất, nhưng đây không phải là chức năng OPENWAYSET được sử dụng cho (Từ Sách trực tuyến):

  Bao gồm tất cả thông tin kết nối được yêu cầu để truy cập dữ liệu từ xa từ nguồn dữ liệu DB OLE. Phương pháp này thay thế cho việc truy cập các bảng trong máy chủ được liên kết và là phương pháp kết nối và truy cập dữ liệu từ xa một lần bằng cách sử dụng OLE DB. Để tham khảo thường xuyên hơn tới OLE Nguồn dữ liệu DB, thay vào đó hãy sử dụng các máy chủ được liên kết.

  Sử dụng OPENWAYSET sẽ hoàn thành công việc, nhưng nó sẽ phải chịu một số chi phí bổ sung để mở các kết nối cục bộ và sắp xếp dữ liệu. Nó cũng có thể không phải là một lựa chọn trong mọi trường hợp vì nó yêu cầu sự cho phép truy vấn đặc biệt gây ra rủi ro bảo mật và do đó có thể không được mong muốn. Ngoài ra, cách tiếp cận OPENWAYSET sẽ ngăn cản việc sử dụng các thủ tục được lưu trữ trả về nhiều hơn một tập kết quả. Việc gói nhiều hàm giá trị bảng do người dùng định nghĩa trong một thủ tục được lưu trữ có thể đạt được điều này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 6: Stored Procedure Và T
 • Hướng Dẫn Lập Trình Insert
 • Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10)
 • Hướng Dẫn Cách Sao Kê Lương Ngân Hàng
 • Sao Kê Lương Ngân Hàng Là Gì? Ở Đâu? Cách In Sao Kê Lương Công Ty 6 Tháng Gần Nhất 2022
 • Thủ Tục Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Công Chứng Ủy Quyền Ô Tô, Xe Máy, Nhà Đất Hà Nội Hcm
 • Thông Báo Về Việc Đăng Ký Nguyện Vọng Về Nước [Chuyến Bay Dự Kiến Ngày 11
 • Hướng Dẫn Công Dân Việt Nam Đăng Ký Về Nước
 • Tư Vấn Thủ Tục Ly Hôn Theo Quy Định Mới Năm 2022
 • Trình Tự Thủ Tục Ly Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Chúng tôi cũng phải làm nhiều thủ tục pháp lý.

  There were also numerous legal documents to fill out.

  jw2019

  Chữ ký của nhà vua chỉ đơn thuần là một thủ tục.

  His majesty’s signature is a mere formality.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh ta sẽ làm chậm chúng ta bằng những thủ tục linh tinh.

  He’ll bog us down with red tape.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục là gì, Thiếu Tá?

  What’s the drill, major?

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục thông thường với ông TNS.

  Standard procedure with the Senator.

  OpenSubtitles2018.v3

  Họ gọi điện, ai cũng phải ký vào thủ tục

  People call, they make an appointment, follow the rules

  opensubtitles2

  Đôi khi cần phải loại bỏ những thủ tục… và tấn công thẳng vào vấn đề.

  Sometimes it’s necessary to cut though the red tape and strike at the matter.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh biết thủ tục rồi đấy.

  You know the routine.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ừ, nhưng chắc chỉ là thủ tục thôi nhỉ?

  Yeah, but that’s just a formality, right?

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục hợp pháp gì vậy?

  What legal procedure?

  OpenSubtitles2018.v3

  Một lộ trình theo thủ tục rõ ràng là…

  A procedural route is clearly…

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục giấy tờ phiền hà quá.

  Had trouble getting my release papers approved.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục thường lệ thôi, Fuller.

  Normal routine, Fuller.

  OpenSubtitles2018.v3

  Sau một thủ tục điều tra kỹ lưỡng về… Bộ phận V ở Gibraltar…

  After a thorough vetting procedure carried out by V Section in Gibraltar,

  OpenSubtitles2018.v3

  Tất cả các thủ tục can thiệp đã thất bại.

  All procedural interventions have failed.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh có biết luật mới về thủ tục không?

  You know the new code of procedures?

  OpenSubtitles2018.v3

  Và chúng ta sẽ làm theo thủ tục.

  And we follow procedure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có thể uống nước từ vết móng ngựa trên đất cũng là 1 thủ tục của đội Kỵ binh.

  Maybe lapping water off the ground is Ranger policy.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vì tôi đặt tất cả tiền vào căn nhà, và giờ tôi cần một thủ tục.

  Because I put all my money in the house, and now I need a procedure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta phải tin tưởng rất nhiều thủ tục.

  We have to trust a lot of procedures.

  ted2019

  * Hợp lý hóa các thủ tục biên giới để nâng cao minh bạch và khả năng tiên liệu;

  * Streamlining border procedures to make them more transparent and pdictable; and

  worldbank.org

  Các nhóm phải làm việc để phát triển mục tiêu, vai trò và thủ tục.

  Teams must work to develop goals, roles and procedures.

  WikiMatrix

  Nếu cô thật sự phát hiện được điều gì… thì làm theo thủ tục bình thường.

  If you have actually have something, there are procedures.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cứ bảo người trong nhóm anh làm các thủ tục đầy đủ.

  Have one of your team walk her through the process.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục là… chúng ta hành pháp.

  Drill is we enforce the law.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Toán Thuế Tncn Khi Có Thu Nhập 2 Nơi Ở Đâu?
 • Dịch Vụ Hải Quan Móng Cái Nhiều Kinh Nghiệm
 • Dịch Vụ Xuất Nhập Hàng Hóa Và Thông Quan Tại Cửa Khẩu Móng Cái Quảng Ninh
 • Đón Gần 200 Khách Quốc Tế Đến Việt Nam Qua Cửa Khẩu Móng Cái Ngày Đầu Xuân Kỷ Hợi 2022
 • Hướng Dẫn Du Lịch Bụi Phnompenh (Campuchia)
 • Tạo Một Restful Api Đơn Giản Với Php Và Mysql

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xây Dựng Web Api Entity Framework 2022
 • Hướng Dẫn Cách Tạo App Mobile Trong 10 Phút Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Tính Ngân Sách Phát Triển Cho Từng Loại Ứng Dụng
 • Cách Thức Ước Lượng Chi Phí Viết App Trên Di Động
 • Cách Tạo App: Học Viết Ứng Dụng Với Một Số Trình Tạp App Có Sẵn
 • Tớ là một mobile dev. Việc một mobile dev muốn viết 1 backend cho riêng mình không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng đó là với những bạn đã làm, trong khi còn đâu đó những anh em muốn được bắt tay vào làm 1 backend kết hợp với frontend(mobile app) của chính anh em. Như tiêu đều, bài hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho các bạn cách xây dựng 1 backend đơn giản với PHP và MySQL.

  Mô hình phổ biến hiện nay là các tác vụ,chức năng,lưu trữ,xử lý,đa nhiệm… sẽ được đưa toàn bộ lên Cloud – Server. Nghĩa là ứng dụng của bạn viết ra để làm cầu nối (đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) vô cùng tuyệt vời giữa Cloud – Server và End Users. Kiểu kiểu như này:

  Hôm nay tớ sẽ chia sẻ chút về 3 cái cục www màu xanh và vô số cục đên xì có gắn mác Server Stack.

  Như ở trên tớ đã nói về nhiệm vụ của Server rồi,giờ sẽ chỉ nói về Webservice(có thể gọi là backend) – thao tác với Database server,xử lý các tác vụ mà client mobile gửi đến rồi sau đó phản hồi lại dưới dạng các cấu trúc NoSQL như JSON,BJSON hay XML. Ở đây tớ lựa chọn ngôn ngữ PHP vì những lý do sau:

  – Dễ tiếp cận.

  – Dễ hiểu cho những bạn newbie như tớ. Còn về performance hay multi-tasks thì có lẽ chúng tôi là sự lựa chọn tối ưu?

  Bắt đầu với việc chạy một PHP page trên server thật thì trước mắt cần run-test loop trên server giả lập(localhost) cái đã. Có rất nhiều tools cho phép bạn làm điều này, ví dụ như trên window có:

  Wamp Server – XAMPP

  Cái tớ đang sử dụng là AMPPS đang chạy trên nền tảng MacOS. Link tải và introduction ở đây: http://www.ampps.com

  Về configuration thì cũng khá đơn giản, bạn cần đưa toàn bộ source vào thư mục: /Applications/AMPPS/www http://localhost sẽ list ra toàn bộ thư mục của bạn đã được giả lập như nằm trên server như này:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes)

  OK,cứ tạm thời tạo ra thư mục và file như vậy.Giờ là lên xem MySQL server thế nào đã. Với các bạn đã có kinh nghiệm lập trình web thì chẳng xa lạ gì nữa rồi. Các bạn gõ lên trình duyệt link: http://localhost/phpmyadmin

  Các bạn sẽ thao tác trên đó để tạo DB,tạo bảng,insert dữ liệu, sử dụng SQL statements để truy vấn…blah,blah, những cái này chắc khỏi cần guide nữa.

  PHP vs MySQL

  Các bạn vẫn nhớ file chúng tôi tớ vừa tạo chứ?? Tớ tạo 1 class với 1 biến dbConnect như sau:

  Viết tiếp 1 function có tên connectDB() để kết nối đến database với các thông số:

  ‘localhost’: tên IP cần trỏ đến, ở đây chính là localhost.

  ‘root’, ‘mysql’: user và pass try cập vào MySQL (default của php myAdmin).

  ‘xxx’: tên database bạn tạo.

  Next, viết hàm định nghĩa HTTP status codes với tham số truyền vào là status code,đầu ra là status description:

  Hàm trả về response khi client request:

  Vậy là xong việc configuration,bước tiếp theo là viết code để thao tác thực sự với db. Tớ viết thêm 1 class có tên là imageResourcesDAO.php,class có nhiệm vụ lấy ra các bản ghi ở table xxx trong db và trả ra dưới dạng JSON:

  Ngắn gọn thì có 2 cách để pass data lên web service:

  – GET: params là 1 phần của URL hay còn gọi là query string.

  – POST: params là 1 phần của body request.

  Almost done! Cuối cùng tạo thêm 1 class để gọi các functions strong class DAO kia thôi. Tạo class có tên chúng tôi với nội dung:

  Nói thêm chút về việc đưa lên môi trường thật.

  – Về config lại một số thông tin như tên IP, user- pass SQL server, include page… thì cũng không khó lắm đâu, vọc 1 tẹo là được thôi, thay đổi trong chúng tôi là OK.

  Kết

  All Rights Reserved

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 68: Xây Dựng Web Service Dùng Api Restful Service(Phần 1)
 • Restful Api Là Gì? Cách Thiết Kế Restful Api
 • Một Vài Kinh Nghiệm Viết Api
 • Viết Api Đầu Tiên Của Bạn Bằngvà Express: Tìm Hiểu Về Rest Api
 • Restful Api Cho Người Bắt Đầu
 • Các Bước Trong Thủ Tục Rước Dâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Gợi Ý Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Lệ Phí Và Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô Cũ Năm 2022
 • Dịch Vụ Sang Tên Xe Ô Tô
 • Chi Tiết Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy Từ A Đến Z
 • Lập gia đình là chuyện trọng đại của đời người, vì thế những nghi lễ truyền thống từ bao đời nay vẫn được con cháu đời sau noi theo.

  1. Nhà trai đến

  2 bên gia đình nhớ bàn bạc kỹ trước các thứ như vị trí đỗ xe, chỗ cho đoàn nhà trai ổn định đội hình, nhất là trong trường hợp nhà gái ở đường hay hẻm nhỏ, giao thông khó khăn.

  2. Trao lễ vật

  Theo phong tục tập quán xưa thì nhà gái thắp hương trước rồi nhà trai mới vào. Lễ cưới ngày nay thì không còn phong tục này. Đội bưng quả (hay bê tráp) của nhà gái xếp hàng sẵn, đội bưng quả của nhà trai tiến vào, đứng thành 2 hàng mặt đối mặt, rồi tiến tới trao quả cho đội hình bên nhà gái. Người phù rể là nhân vật quan trọng sẽ đi đầu đội bưng quả, chỉ sau chú rể và ông chủ hôn, tay bê khay rượu và nữ trang tiến vào. Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể. Nếu không thể nhờ bạn bè hay người thân thì có thể thuê đội bưng quả theo dịch vụ.

  me

  Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể.

  3. Nhận quả và mang lên bàn thờ gia tiên

  Đội bưng quả nhà gái sẽ mang quả đặt ở bàn thờ gia tiên. Thông thường, quả trầu cau đặt ở vị trí chính giữa để “đánh dấu”, vì khi mở quả sẽ mở quả này đầu tiên.

  4. Trình lễ

  Người chủ hôn của nhà trai mở đầu buổi lễ xin phép, mở nắp tráp, hoặc lật khăn đỏ phủ trên tráp lên và giới thiệu lễ vật gồm những gì.

  5. Cô dâu được dắt ra mắt

  Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

  Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

  6. Làm lễ gia tiên

  Tiến hành thắp hương để cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên. Hương thường do người đàn ông trong gia đình cô dâu thắp (bố, anh trai hoặc em trai cô dâu). Ngoài ra, còn có thêm tục lệ đốt đèn long phụng. Nhà trai khi mang lễ sang sẽ mang theo cặp đèn cầy gọi là “đèn long phụng”, nhà gái chuẩn bị sẵn 2 chân đèn, khi làm lễ thì thắp lên. Sau khi cha (hoặc anh/em) của cô dâu thắp hương xong, cô dâu – chú rể làm lễ khấn bái. Ngày nay, phong tục đã được giản lược đi nhiều nên CD-CR chỉ cần thắp hương khấn vái và lạy trước bàn thờ, không nhất thiết phải lạy bao nhiêu lạy, bao nhiêu lễ.

  7. Trao nhẫn cưới

  8. Cô dâu – chú rể nhận tiền/quà (thường là vàng, nữ trang) của cha mẹ, mà chủ yếu là cô dâu

  Mẹ đẻ và mẹ chồng tặng nữ trang cho con gái – con dâu. Tiếp đến sẽ là các bậc ông bà, chú bác, ng thân trong gia đình cô dâu tặng quà mừng, có khi có đôi lời gửi gắm, dặn dò.

  9. Mời trầu cau và mời rượu

  Khi mời rượu, ng rót rượu là chàng phù rể (nên nói chung, phù rể rất quan trọng, cần phải tuyển người nhã nhặn, điềm đạm, có kinh nghiệm làm phù rể vài ba lần càng tốt). Cô dâu – chú rể làm động tác xé cau, xếp trầu cho đúng phong tục. Tiếp đó là mời 2 người chủ hôn trước, rồi đến ông bà, cha mẹ.

  10. Tiệc nhà gái

  Ngày xưa nhà gái sẽ tổ chức phần tiệc ăn uống, nhưng ngày nay thì phần này giản lược đi với bánh, trái cây và trà nước. Vì thường đón dâu đều được “coi giờ lành” nên cần có lễ rước ngắn gọn ở nhà gái để còn kịp thời gian rước dâu về làm lễ ở nhà trai.

  11. Trả lễ

  Hay còn gọi là lại quả. Nhà gái sẽ trả lại mâm quả (thường là còn 1/2) cho nhà trai. Khi xếp mâm quả để trả, nếu là quả có nắp đậy thì lật ngược nắp lên, nếu là quả phủ khăn thì lật 1/2 khăn lên. Cũng có thêm một thủ tục nữa là lì xì cho đội bưng quả, vừa để cảm ơn, vừa để mọi người cùng vui, mang đến may mắn cho đám cưới.

  12. Đưa nàng về dinh

  Mẹ chồng dắt cô dâu ra xe hoa, chú rể đi theo bên cạnh. Khi đi, cô dâu không được ngoái đầu nhìn lại. Cô dâu cần chọn trước cho mình 1 ng phù dâu (chưa chồng) đi cùng để phụ giúp nhiều thứ khi về đến nhà trai (và đến cả nhà hàng đãi tiệc. Theo phong tục tập quán là “cha đưa mẹ đón” – tức cha đưa con gái đến nhà trai và mẹ chồng sẽ đón con dâu, thì mẹ ruột không được đi theo, phải ở nhà đóng cửa lại khi mọi người rời khỏi và tuyệt đối không được khóc. Tuy nhiên, ngày nay thì nhiều gia đình đã bỏ luôn phong tục này vì hôn nhân bây giờ không nhất định phải thực hiện như thế, tâm lý của mọi người kể cả cô dâu và cha mẹ cô dâu đều muốn hai đấng sinh thành “đưa mình sang sông” để mọi người đều được chứng kiến thời khắc con gái mình đã chính thức bước sang một trang mới trong cuộc đời.

  Đoàn rước dâu phải tính số người, mình nhớ không lầm là: đi lẻ về chẵn. Nghĩa là tính làm sao để khi về, CD ở lại bên nhà chồng, thì số ng trở về phải là số chẵn. Cô dâu nên lên danh sách số người của nhà gái đi đưa dâu cho chính xác để nhà trai tiện tiếp đón.

  13. Về nhà trai

  Làm lễ ra mắt trước bàn thờ tổ tiên bên nhà trai, nhận tiền/quà mừng của người nhà, họ hàng bên nhà trai. Mẹ chồng dắt cô dâu vào phòng tân hôn, giới thiệu tổ ấm với bà con cô bác, làm thủ tục trải giường. Giường cưới thường là giường mới, chưa ai nằm lên, mẹ chồng trải giường, có thể nhờ thêm những người họ hàng có con trai và con gái cùng trải giường để “lấy hên” cho cô dâu chú rể sau này cũng có đủ nếp đủ te như vậy. Nhiều gia đình đãi tiệc ngay sau khi rước dâu nên cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên phải tiếp đón và đi chào bàn. Với những gia đình chọn đãi tiệc vào buổi tối thì sau lễ rước dâu về nhà trai, cô dâu – chú rể được nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho bữa tiệc cưới vào buồi tối.

  Ý nghĩa của lễ nạp tài trong ngày rước dâu

  Theo truyền thống, trong lễ nạp tài, nhà trai mang lễ vật và tiền mặt (hay còn gọi là tiền đen hay tiền nát) sang nhà gái. Ngày nay, khi lễ ăn hỏi và rước dâu thường được kết hợp trong cùng một buổi, lễ nạp tài vẫn là một nghi thức được duy trì ở rất nhiều vùng

  Lễ vật nạp tài bao gồm những gì?

  Tùy theo phong tục cưới hỏi của của mỗi vùng, sính lễ nhà trai mang đến nhà gái có thể bao gồm trầu cau, gạo nếp, thịt heo, trang sức, quần áo cho cô dâu và khoản tiền đen. Đối với hôn lễ hiện đại, lễ ăn hỏi thường kết hợp luôn với việc rước dâu thì những lễ vật trên cũng chính là lễ vật ăn hỏi. Riêng khoản “tiền đen” trong lễ nạp tài khá được chú trọng.

  Ý nghĩa của lễ vật nạp tài

  Tiền đen, hay lễ đen, tiền nát là một khoản tiền mặt đi cùng các lễ vật rước dâu có nhiều ý nghĩa khác nhau.

  Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

  Nhiều ý kiến cho rằng tiền đen tượng trưng cho sự thách cưới của nhà gái đối với nhà trai. Một giải thích khác cho rằng đây là khoản nhà trai đóng góp để lo tổ chức lễ cưới, ngụ ý rằng tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Những món nữ trang là phần dành cho cô dâu làm vốn, sau khi đám cưới có thể yên tâm xây dựng tổ ấm, không sợ đối mặt với cảnh thiếu thốn.

  Hình thức trình bày tiền đen

  Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

  Ở một số đám cưới, số tiền này được chia thành nhiều phong bì. Số lượng phong bì sẽ là số lẻ như 3, 5, 7. Số lượng tiền đen cũng khác nhau tùy theo gia cảnh và sự đồng ý trước đó giữa hai nhà. Số tiền này có thể dao động từ 1, 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng hoặc hơn, nhưng con số thường được lựa chọn cũng là số lẻ, hoặc một số đẹp theo quan niệm của gia đình đó.

  Vai trò của cô dâu chú rể

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Trong Thủ Tục Rước Dâu Xa
 • Góp Ý Sửa Đổi Blttds Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Một Số Vấn Đề Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Khả Năng Áp Dụng Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự Ở Việt Nam
 • Chế Định Mới Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Các Hàm Và Thủ Tục Trong Pascal

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Như Thế Nào?
 • Thủ Tục Đăng Ký Fda
 • Xin Fda Cho Trang Phục Phòng Dịch, Trang Phục Y Tế Phòng Dịch
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Tại Hà Nội
 • Đăng Ký Fda Cho Mỹ Phẩm
 • Unit có thể đã được Pascal tạo trước đó hoặc do chính bạn định nghĩa.

  1. Unit System:

  Không phải khai báo sau từkhoá uses, nó là thưviện chứa các hằng, biếnn

  thủtục, hàm đểxuất, nhập, xửlý dữliệu, cấp phát, quản lý bộnhớ.

  Các thủtục và hàm trong Unit system:

  Các thủtục (Procedure):

  – Append Mởmột tập tin văn bản đểghi

  thêm dữliệu.

  – Assign Gán tên một tập tin ngoại trú vào

  biến tập tin.

  – Close Ðóng biến tập tin.

  – Exit Thoát chương trình hoặc vòng

  – FillChar Ðiền một sốbyte có giá trịvào

  – Halt Kết thúc ngang chương trình.

  – Inc Tăng giá trịmột biến.

  – Randomize Khởi tạo chế độtạo sốngẫu

  g; vitri:integer; Sotu:Integer):String; Hàm Copy cho một chuỗi ký tự con của chuỗi st. chuỗi này được lấy từ vitri với Sotu. Ví dụ: St:='Turbo Pascal'; st1:=Copy(st,7,6); khi đó st1 có giá trị Pascal; + Xoá một chuỗi trong một chuỗi: Hàm Delete(Var St:string;Vitri,sotu:integer); Xoá khỏi chuỗi st sotu trừ vitri còn lại sẽ gắn trở lại chuỗi cho biến St; Ví dụ: St:=Turbo Pascal; Delete(st,7,6); Writeln(st); {câu lệnh này hiện nội dungTurbo} + Chèn chuỗi con vào trong chuỗi: Thủ tục: insert(chuoicon:String; Var st:string; Vitri:integer); Chèn Chuoicon vào chuỗi st bắt đầu từ Vitri. Ví dụ: St:=Tin hoc tre; Chuoicon:='ECS '; insert(Chuoicon,st,1); Writeln(st); {nội dung của st là ECS Tin hoc tre} * Chuyển đổi giữa số và chuỗi: + Ðổi một số thành chuỗi hàm Str Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 18 + Ðổi một chuỗi thành số: hàm Val c. Các giải thuật cơ bản trên dữ liệu kiểu String: ( Ðổi chuỗi ký tự sang ký tự in Var i:byte st:string; đoạn chương trình: For i:=1 to length(st) do St); ( Cắt ký tự trắng bên trái chuỗi ký tự: Ví dụ chuối Turbo Pascal có một số ký tự trắng bên trái bạn có thể xoá nó để đưa về chuỗi Turbo Pascal bạn bắt đầu tìm từ vị trí đầu tiên của chuỗi, kiểm tra xem có phải là một ký tự trắng hay không nếu đúng xác định vị trí và xoá ký tự trắng đó khỏi dãy. Var i:byte; st:string; Ðoạn chương trình: i:=1; While st=#32 then dec(i); st of ; Ví dụ: Type Tocdo=array of String; Loai = array of Byte; AsciiType=Array of ; Ví dụ: Var Diem:array of Integer; ý nghĩa: Bạn có thể tưởng tượng một biến như một hộp để chứa dữ liệu và Array là một tập hợp nối tiếp các hộp lại với nhau để chứa dữ liệu có cùng kiểu, mỗi hộp được đánh số thứ tự bằng chỉ số đã khai báo và dãy hộp được đặt chung bằng một tên đó là tên của biến kiểu Array. Ghi chú: Ðể khai báo Array nhiều chiều bạn theo cú pháp sau: Var :Array of Integer; c. Truy xuất dữ liệu kiểu Array: ( Xuất dữ liệu kiểu Array: Các thủ tục xuất nhập biến như Writeln, Readln không thể truy xuất thẳng biến Array mà phải thông qua từng thành phần của Array đó. Ví dụ: Var a,b:Array; c:Array); Write(a); Readln(C); Writeln( of String; i:Byte; Begin For i:=1 to 100 do Begin Write('Nhap ho ten: ');Readln(Hoten of Integer; Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 20 i:Byte; Begin For i:=1 to 10 do Readln(a); Readln; End. d. Sắp xếp dữ liệu trên dãy: Sắp xếp là một quá trình tổ chức lại một dãy các dữ liệu theo một trật tự nhất định. Mục đích của việc sắp xếp là giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu trong một dãy được dễ dàng hơn. Nguyễn lý chung của sắp xếp là So sánh và hoán vị. Sắp xếp bằng phương pháp chọn lựa đơn giản bắt đầu từ thành phần đầu tiên của dãy so sánh với các thành phần đó với nhau. Tiếp tục đến thành phần kế tiếp so sánh với các thành phần còn lại cho tới khi gặp thành phần cuối cùng. Vì sau thành phần cuối cùng không còn thành phần nào nữa để so sánh nên việc sắp sếp đã hoàn tất. Với phương pháp này hình thành hai vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất lấy thành phần thứ i từ 1 tới N-1 so sánh và hoán vị với vòng lặp thứ 2 với j từ i+1 tới N Giải thuật: Cho i từ 1 đến n-1 thực hiện Cho J từ i+1 đến n thực hiện Nếu thành phần tứ i nhỏ hơn thành phần thứ j thì Hoán vị hai thành phần thứ i và thứ j. Ví dụ: var i,j:Byte; Trunggian:Real; Begin For i:=1 to n -1 do For j:=i+1 to n do if A then {Thực hiện việc so sánh} Begin Trunggian:=A:=A:=Trunggian; End; End; 3. Dữ liệu kiểu File: Các dữ liệu đã khảo sát ở trên đề thực hiện trong bộ nhớ RAM khi khởi động chương trình, khi chấm dứt chương trình các dữ liệu trên bị mất vì vậy việc lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc sử dụng lại dữ liệu đó bạn cần sử dụng dữ liệu kiểu File. Có 2 loại dữ liệu kiểu File: - File có kiểu: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các Record và được ghi dưới dạng nhị phân - File dạng Text: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các dữ liệu dưới dạng mã ASCII. Bằng các phần mềm soạn thảo văn bản có thể đọc được dữ liệu này. a. Khai báo dữ liệu kiểu File: Với dữ liệu File có kiểu: Var :File of Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 21 Ví dụ: Var f:File of Byte; S:File of String; Type Hosocanbo=Record Hoten:String; Diachi:String; End; Var F:File of Hosocanbo; Với File dạng Text Var :Text; Khi khai báo tập tin kiểu Text dữ liệu ghi vào đĩa dạng File ASCII như là một tập tin văn bản b. Các thủ tục chuẩn trên dữ liệu kiểu File: ( Gán tên tập tin cho một biến: Thủ tục Assign(Var ,:String); Thủ tục này nhằm mục đích gán một tập tin trên đĩa cho Tên biến File trong RAM. Ví dụ: Var F:Text; Begin .... Assign(f,'Chaoban.txt'); .... End; ( Mở và tạo mới một tập tin: Thủ tục: Rewrite(Var ); (Ví dụ: Rewrite(f);) Thủ tục này tạo một tập tin trên đĩa có tên đã gán cho Tên biến File bằng lệnh gán Asign đồng thời mở tập tin đó ra để truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite nếu trên đĩa đã có tập tin trùng với tên bạn đặt thì tập tin trên đĩa sẽ bị xoá thay vào đó là một tập tin trống mà bạn đã gán tên cho Tên biến File. Nên bạn cần cẩn thận khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite. ( Mở một tập tin đã có: Thủ tục: Reset(Var ); Mở một tập tin đã gán cho Tên biến File, nạp nội dung của tập tin này vào trong Tên biến File trong RAM để chuẩn bị cho việc truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở một tập tin bằng lệnh Reset nếu tập tin không có trên đĩa sẽ gây lỗi. ( Ðóng một tập tin đã mở: Thủ tục: Close(Var ); Thủ tục này chuyển nội dung trong bộ nhớ vào tập tin trên đĩa đồng thời đóng tập tin lại giải toả bộ nhớ dành cho biến tập tin Chú ý : Các tập tin khi đã mở nếu không đóng lại sẽ mất các dữ liệu truy xuất trên Tên biến File. ( Truy xuất dữ liệu: Việc xuất nhập dữ liệu trên biến File có kiểu chỉ được thực hiện thông qua từng Record - Ðọc dữ liệu từ tập tin dùng thủ tục Read(,); - Ghi dữ liệu vào đĩa: dùng thủ tục Write(,); Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 22 Chú ý: Không dùng các thủ tục Readln, Writeln vì sau khi đọc, ghi xong một Record con trỏ sẽ tự động nhẩy sang Record tiếp theo. c. File văn bản: Ðể đọc dữ liệu trên File văn bản (Text File) bạn dùng các thrủ tục sau: - Read(Var f:Text;GT1,GT2...); - Readln(Var f:Text; v1,v2,...); Ðọc dữ liệu trên một dòng và gán cho một hay nhiều biến. * các hàm tiện ích trên kiểu Text File: - Eoln(Var f:Text):Boolean; Cho biết tình trạng hiện thời của con trỏ trên dòng đang truy xuất đã hết dòng hay chưa, nếu đã hết dòng hàm Eoln cho giá trị True. - Eof(Var F:text):Boolean; Cho biết con trỏ hiện thời đã đến cuối tập tin hay chưa, nếu đã ở cuối tập tin hàm Eof sẽ trả về giá trị True. * Một số ví dụ: ( Hiện toàn bộ nội dung File lên màn hình: Var f:Text; ch:Char; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); While not Eof(f) do Begin Read(f,Ch); Write(ch); {Xuất dữ liệu ra màn hình} End; End; End. ( Ðọc nội dung một File hiện ra màn hình dùng biến Line kiểu String để đọc từng dòng: Var f:Text; Line:String; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); Repeat Readln(f,Line); Writeln(Line); {Xuất dữ liệu ra màn hình} Until Eof(f); End; End. ( Bạn có thể tạo một chương trình phát nhạc từ một File nhạc tạo ra theo cấu truc Cao độ, trường độ theo từng dòng? Ví du: Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 23 1318 60 1174 20 1046 20 988 20 .... Trong đó số đầu chỉ cao độ, số sau chỉ trường độ. Program Lambada; Uses Ctr; Const Dieuchinh=10; Var f:Text; Caodo,Truongdo:Word; Begin Assign(f,'Lambada.not'); Reset(f); While (not Eof(f)) and (not Keypssed) do Begin Readln(f,Caodo,truongdo); Sound(Caodo); Delay(Dieuchinh*Truongdo); Nosound; End; Close(f); Nosound; End.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vay Tiền Mặt Trả Góp Hàng Tháng Tại Fe Credit Hạn Mức Cao, Lãi Suất Thấp
 • 3 Cách Đăng Ký Vay Tín Chấp Lần 2 Fe Credit Và Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất
 • Thủ Tục Vay Tiền Fe Credit Có Đơn Giản Không?
 • Vay Tín Chấp Tiêu Dùng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Điện Thoại Trả Góp Fe Credit 2022
 • Thủ Tục Chuyển Trường Trong Và Ngoài Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Và Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học. Chuyển Trường Đại Học Cần Những Điều Kiện Gì?
 • Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học Nhanh Chính Xác
 • Điều Kiện Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học
 • Quy Định Và Thủ Tục Chuyển Trường Mầm Non Cho Bé
 • Điều Kiện, Thủ Tục Chuyển Trường
 • (Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

  Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾPNHẬN của Nhà trường.

  Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

  Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút từ trường THPT về Sở giáo dục và đào tạo tỉnh mà học sinh đang theo học để xin chuyển về Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh .

  Bước 4: Đem toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh về nộp và nhập học tại trường THPT Thăng Long.

  HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG GỒM:

  1/ Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký ( mẫu do trường THPT Thăng Long cấp đã có sự đồng ý tiếp nhận).

  2/ Học bạ bản chính.

  3/ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới hoặc giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (lớp 10).

  4/ Bản sao giấy khai sinh.

  5/ Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  6/ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT ( có xác định cụ thể loại hình trường công lập, tư thục …)

  7/ Giấy giới thiệu chuyển trường (về trường Thăng Long) do Hiệu trưởng trường HS đang học cấp.

  8/ Giấy giới thiệu chuyển trường đi và đến do Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào tạo cấp (nếu chuyển từ tỉnh, TP này sang tỉnh TP, khác)

  9/ Các loại giấy tờ hợp lệ khác (nếu có)

  THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

  Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾP NHẬN của Nhà trường.

  Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

  Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút ở trường học sinh đang theo học về nộp tại trường THPT Thăng Long để nhập học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Chuyển Trường Thpt Tại Hà Nội Gồm Những Gì?
 • 10. Chuyển Trường Đi Tỉnh Khác Với Học Sinh Thcs Và Tiểu Học
 • Thủ Tục Chuyển Trường Ngoại Tỉnh Đối Với Học Sinh Cấp Trung Học Cơ Sở
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vụ Bản
 • Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Theo Quyết Định Của Tòa Án
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100