Top 4 # Thủ Tục Insert Trong Sql Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server

Dẫn nhập

Như trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE đã đề cập, một Table (Bảng) bao gồm các Column (Trường thuộc tính) và các Record (Bản ghi). Trong đó, các Record chính là dữ liệu đưa vào các Table tương ứng cấu trúc của dữ liệu định sẳn của các Column.

Nội dung chính

Để theo dõi tốt nhất bài này, bạn nên xem qua các bài:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số vấn đề sau:

Database mẫu

Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table.

Thao tác với dữ liệu bằng Code.

Database mẫu

Để thao tác tốt với bài này, chúng ta sử dụng database TRUONGHOC sau. Hoặc bạn có thể tự khởi tạo Database có các Table tượng tự để nhớ bài tốt hơn.

--khởi tạo database TRUONGHOC CREATE DATABASE TRUONGHOC GO -- Sử dụng database USE TRUONGHOC GO -- Tạo bảng HOCSINH CREATE TABLE HOCSINH ( MAHS CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), NAM BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), DIEMTB FLOAT, ) GO -- Tạo bảng GIAOVIEN CREATE TABLE GIAOVIEN ( MAGV CHAR(5), TEN NVARCHAR(30), Nam BIT, -- Column giới tính Nam: 1 - đúng, 0 - sai NGAYSINH DATETIME, DIACHI VARCHAR(20), LUONG MONEY ) GO -- Tạo bảng LOPHOC CREATE TABLE LOPHOC ( MALOP CHAR(5), TENLOP NVARCHAR(30), SOLUONG INT ) GO

Thao tác với dữ liệu bằng giao diện Table

Thêm/ Sửa/ Cập nhập dữ liệu vào Table (Insert/ Update Record)

Giao diện thêm/sửa dữ liệu trên table hiển thị như sau

Giá trị mặc định tại các trường thuộc tính ban đầu là NULL

Dòng có dấu mũi tên phía trước, biểu thị Record hiện hành bạn đang chọn. Tại đây bạn có thể thêm/sửa một hay nhiều thành phần trong Record.

Trong quá trình thêm/ sửa dữ liệu, bạn cần lưu ý nhập dữ liệu theo cấu trúc của kiểu dữ liệu đã chọn trong quá trình khởi tạo Table ( Các kiểu dữ liệu đã giới thiệu trong bài KIỂU DỮ LIỆU TRONG SQL)

Xoá dữ liệu trên Table (Delete Record)

Xóa một record

Xóa đồng thời nhiều Record

Thao tác với dữ liệu bằng code

Để việc thao tác với dữ liệu bằng code được dễ dàng và nhanh chóng hơn, Kteam khuyến khích bạn dùng công cụ hỗ trợ nhắc lệnh đã được hướng dẫn cài đặt trong bài HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ SQL TOOLBELT.

Một số cấu trúc nhập dữ liệu bằng code cần lưu ý

Thêm dữ liệu vào Table (Insert Record)

Cú Pháp:

Thêm Record theo column tùy chọn:

Thêm Record theo thứ tự cấu trúc mặc định Column:

Ví dụ:

Thêm một Record mới vào table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table

--Thêm một Record mới vào Table HOCSINH theo đúng thứ tự mặc định của Table INSERT dbo.HOCSINH VALUES ( 'CS002' , -- MAHS - char(5) N'KIM LONG' , -- TEN - nvarchar(30) 1 , -- NAM - bit '19940226', -- NGAYSINH - datetime 'DONGNAI' , -- DIACHI - varchar(20) 9.0 -- DIEMTB - float )

Từ khóa INTO có hoặc không đều không gây ảnh hưởng đến cấu trúc lệnh.

Dữ liệu nhập liệu cần được lưu tuần tự tương ứng thứ tự column đã chọn.

Xóa dữ liệu trong Table (Delete Record)

Xóa toàn bộ dữ liệu bằng lệnh TRUNCATE và DELETE

Nếu bạn để ý, trong bài KHỞI TẠO, XÓA, SỬA TABLE TRONG SQL; Kteam đã đề cập đến lệnh TRUNCATE để xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp :

Trong bài này, Kteam sẽ giới thiệu lệnh DELETE cũng có chức năng xóa tất cả dữ liệu trong Table với cú pháp:

Một số toán tử điều kiện

Trong quá trình truy vấn, bạn dễ thấy cần có nhiều hơn một điều kiện cần để truy vấn, vậy để liên kết, kết hợp các điều kiện đó trong SQL, cụ thể trong phần này là ở câu lệnh WHERE chúng ta sử dụng một số toán tử sau:

Một số ví dụ về xóa dữ liệu có điều kiện

Ví dụ 1: Xóa tất cả dữ liệu trong Table HOCSINH, ta sử dụng lệnh:

DELETE dbo.HOCSINH

Hoặc

TRUNCATE TABLE dbo.HOCSINH

Ví dụ 2: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000:

Ví dụ 3: Xóa những giáo viên có lương hơn 5000 và mã số giáo viên <15

Ví dụ 4: Xóa những học sinh có điểm TB là 1; 8; 9.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB IN (1,8,9)

Ví dụ 5: Xóa những học sinh có mã học sinh thuộc danh sách FD001, FD002, FD003

SELECT* FROM dbo.HOCSINH WHERE MAHS IN ('FD002','FD001')

Ví dụ 6: Xóa những học sinh có điểm trong khoảng 1 đến 8

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIEMTB BETWEEN 1 AND 8

Ví dụ 7: Xóa những học sinh có địa chỉ không phải ở Đà Lạt.

DELETE dbo.HOCSINH WHERE DIACHI NOT LIKE 'DALAT'

Cập nhập dữ liệu trong Table (Update Record)

Cú pháp:

Ví dụ minh họa:

Với Table GIAOVIEN ban đầu có dữ liệu như sau

Ví dụ 1: Cập nhập Lương của tất cả giáo viên thành 10000

UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 10000

Ví dụ 2: Cập nhập lương của tất cả giáo viên thành 10000 và địa chỉ tại DALAT

UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 10000, DIACHI ='DALAT'

Ví dụ 3: Cập nhập lương của những giáo viên nam thành 1

UPDATE dbo.GIAOVIEN SET LUONG = 1 WHERE Nam='1'

Kết

Trong bài này, chúng ta đã biết cách thêm, xóa sửa dữ liệu SQL.

Bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về KHÓA CHÍNH TRONG SQL.

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Insert, Delete, Update Table trong SQL Server dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10)

Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh SQL mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau (sử dụng nhiều lần).

Vì vậy, nếu bạn nghĩ về một truy vấn mà bạn viết lặp đi lặp lại, thay vì phải viết truy vấn đó bạn nên lưu lại như một stored procedure (thủ tục) và sau đó chỉ cần gọi stored procedure để thực thi câu lệnh SQL.

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure không có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp AS câu_lệnh_sql

Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES('nv04',N'Trần Tài',N'Nam',N'Phòng IT')

Stored procedure sp_ThemNhanVien sau khi tạo

Sử dụng sp_ThemNhanVien

Bảng NHANVIEN trước khi thêm dữ liệu

Bảng NHANVIEN sau khi thêm dữ liệu với sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Stored procedure có tham số

Cú pháp

CREATE PROCEDURE tên_sp([@parameter_name parameter_data_type [ = default ] [ ,...n ] ] ) AS câu_lệnh_sql;

Ví dụ: Tạo stored procedure để thêm dữ liệu vào bảng NHANVIEN với các tham số là các dữ liệu cần thêm vào các cột.

CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVien(@MaNv char(15) , @TenNv nvarchar(50) , @GioiTinh nvarchar(4) , @TenPhong nvarchar(30)) AS INSERT INTO NHANVIEN VALUES(@MaNv,@TenNv,@GioiTinh,@TenPhong)

Sử dụng sp_ThemNhanVien

exec sp_ThemNhanVien 'nv05', N'Lê Tài', N'Nam', N'Phòng IT'

Bảng NHANVIEN sau khi thực thi thủ tục sp_ThemNhanVien

Stored Procedure trong SQL Server 2014 – Bài tập thực hành

Sử dụng cơ sở dữ liệu QuanLyBanHang

Tạo các stored procedure sau

Câu 1. Tạo Stored procedure (SP) cho biết tổng số lượng cuối của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

Câu 2. Tạo SP cho biết tổng tiền xuất của vật tư với mã vật tư là tham số vào.

Câu 3. Tạo SP cho biết tổng số lượng đặt theo số đơn hàng với số đơn hàng là tham số vào.

Câu 4. Tạo SP dùng để thêm một đơn đặt hàng.

Câu 5. Tạo SP dùng để thêm một chi tiết đơn đặt hàng.

Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời

Đây là một câu trả lời cho một phiên bản sửa đổi một chút của câu hỏi của bạn. Nếu bạn có thể từ bỏ việc sử dụng một thủ tục được lưu trữ cho một hàm do người dùng định nghĩa, bạn có thể sử dụng một hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến. Đây thực chất là một thủ tục được lưu trữ (sẽ lấy tham số) trả về một bảng dưới dạng tập kết quả; và do đó sẽ đặt độc đáo với một tuyên bố INTO.

Đây là một bài viết tốt nhanh chóng trên đó và các chức năng do người dùng xác định khác. Nếu bạn vẫn có nhu cầu lái xe cho một thủ tục được lưu trữ, bạn có thể bọc hàm nội tuyến do người dùng định nghĩa có giá trị bằng một thủ tục được lưu trữ. Quy trình được lưu trữ chỉ chuyển các tham số khi nó gọi select * từ hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến.

Vì vậy, ví dụ, bạn có một hàm do người dùng định nghĩa trong bảng nội tuyến để có danh sách khách hàng cho một khu vực cụ thể:

CREATE FUNCTION CustomersByRegion ( @RegionID int ) RETURNS TABLE AS RETURN SELECT * FROM customers WHERE RegionID = @RegionID GO

Sau đó, bạn có thể gọi hàm này để biết kết quả của bạn như thế nào:

SELECT * FROM CustomersbyRegion(1)

Hoặc để thực hiện CHỌN VÀO:

SELECT * INTO CustList FROM CustomersbyRegion(1)

Nếu bạn vẫn cần một thủ tục được lưu trữ, sau đó bọc hàm như sau:

CREATE PROCEDURE uspCustomersByRegion ( @regionID int ) AS BEGIN SELECT * FROM CustomersbyRegion(@regionID); END GO

Tôi nghĩ rằng đây là phương pháp ‘hack-less’ nhất để có được kết quả mong muốn. Nó sử dụng các tính năng hiện có như dự định sẽ được sử dụng mà không có biến chứng bổ sung. Bằng cách lồng hàm chức năng do người dùng định nghĩa bảng nội tuyến trong thủ tục được lưu trữ, bạn có quyền truy cập vào chức năng theo hai cách. Thêm! Bạn chỉ có một điểm bảo trì cho mã SQL thực tế.

Việc sử dụng OPENWAYSET đã được đề xuất, nhưng đây không phải là chức năng OPENWAYSET được sử dụng cho (Từ Sách trực tuyến):

Bao gồm tất cả thông tin kết nối được yêu cầu để truy cập dữ liệu từ xa từ nguồn dữ liệu DB OLE. Phương pháp này thay thế cho việc truy cập các bảng trong máy chủ được liên kết và là phương pháp kết nối và truy cập dữ liệu từ xa một lần bằng cách sử dụng OLE DB. Để tham khảo thường xuyên hơn tới OLE Nguồn dữ liệu DB, thay vào đó hãy sử dụng các máy chủ được liên kết.

Sử dụng OPENWAYSET sẽ hoàn thành công việc, nhưng nó sẽ phải chịu một số chi phí bổ sung để mở các kết nối cục bộ và sắp xếp dữ liệu. Nó cũng có thể không phải là một lựa chọn trong mọi trường hợp vì nó yêu cầu sự cho phép truy vấn đặc biệt gây ra rủi ro bảo mật và do đó có thể không được mong muốn. Ngoài ra, cách tiếp cận OPENWAYSET sẽ ngăn cản việc sử dụng các thủ tục được lưu trữ trả về nhiều hơn một tập kết quả. Việc gói nhiều hàm giá trị bảng do người dùng định nghĩa trong một thủ tục được lưu trữ có thể đạt được điều này.

Các Bước Trong Thủ Tục Rước Dâu

Lập gia đình là chuyện trọng đại của đời người, vì thế những nghi lễ truyền thống từ bao đời nay vẫn được con cháu đời sau noi theo.

1. Nhà trai đến

2 bên gia đình nhớ bàn bạc kỹ trước các thứ như vị trí đỗ xe, chỗ cho đoàn nhà trai ổn định đội hình, nhất là trong trường hợp nhà gái ở đường hay hẻm nhỏ, giao thông khó khăn.

2. Trao lễ vật

Theo phong tục tập quán xưa thì nhà gái thắp hương trước rồi nhà trai mới vào. Lễ cưới ngày nay thì không còn phong tục này. Đội bưng quả (hay bê tráp) của nhà gái xếp hàng sẵn, đội bưng quả của nhà trai tiến vào, đứng thành 2 hàng mặt đối mặt, rồi tiến tới trao quả cho đội hình bên nhà gái. Người phù rể là nhân vật quan trọng sẽ đi đầu đội bưng quả, chỉ sau chú rể và ông chủ hôn, tay bê khay rượu và nữ trang tiến vào. Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể. Nếu không thể nhờ bạn bè hay người thân thì có thể thuê đội bưng quả theo dịch vụ. me

Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể.

3. Nhận quả và mang lên bàn thờ gia tiên

Đội bưng quả nhà gái sẽ mang quả đặt ở bàn thờ gia tiên. Thông thường, quả trầu cau đặt ở vị trí chính giữa để “đánh dấu”, vì khi mở quả sẽ mở quả này đầu tiên.

4. Trình lễ

Người chủ hôn của nhà trai mở đầu buổi lễ xin phép, mở nắp tráp, hoặc lật khăn đỏ phủ trên tráp lên và giới thiệu lễ vật gồm những gì.

5. Cô dâu được dắt ra mắt

Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

6. Làm lễ gia tiên

Tiến hành thắp hương để cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên. Hương thường do người đàn ông trong gia đình cô dâu thắp (bố, anh trai hoặc em trai cô dâu). Ngoài ra, còn có thêm tục lệ đốt đèn long phụng. Nhà trai khi mang lễ sang sẽ mang theo cặp đèn cầy gọi là “đèn long phụng”, nhà gái chuẩn bị sẵn 2 chân đèn, khi làm lễ thì thắp lên. Sau khi cha (hoặc anh/em) của cô dâu thắp hương xong, cô dâu – chú rể làm lễ khấn bái. Ngày nay, phong tục đã được giản lược đi nhiều nên CD-CR chỉ cần thắp hương khấn vái và lạy trước bàn thờ, không nhất thiết phải lạy bao nhiêu lạy, bao nhiêu lễ.

7. Trao nhẫn cưới

8. Cô dâu – chú rể nhận tiền/quà (thường là vàng, nữ trang) của cha mẹ, mà chủ yếu là cô dâu

Mẹ đẻ và mẹ chồng tặng nữ trang cho con gái – con dâu. Tiếp đến sẽ là các bậc ông bà, chú bác, ng thân trong gia đình cô dâu tặng quà mừng, có khi có đôi lời gửi gắm, dặn dò.

9. Mời trầu cau và mời rượu

Khi mời rượu, ng rót rượu là chàng phù rể (nên nói chung, phù rể rất quan trọng, cần phải tuyển người nhã nhặn, điềm đạm, có kinh nghiệm làm phù rể vài ba lần càng tốt). Cô dâu – chú rể làm động tác xé cau, xếp trầu cho đúng phong tục. Tiếp đó là mời 2 người chủ hôn trước, rồi đến ông bà, cha mẹ.

10. Tiệc nhà gái

Ngày xưa nhà gái sẽ tổ chức phần tiệc ăn uống, nhưng ngày nay thì phần này giản lược đi với bánh, trái cây và trà nước. Vì thường đón dâu đều được “coi giờ lành” nên cần có lễ rước ngắn gọn ở nhà gái để còn kịp thời gian rước dâu về làm lễ ở nhà trai.

11. Trả lễ

Hay còn gọi là lại quả. Nhà gái sẽ trả lại mâm quả (thường là còn 1/2) cho nhà trai. Khi xếp mâm quả để trả, nếu là quả có nắp đậy thì lật ngược nắp lên, nếu là quả phủ khăn thì lật 1/2 khăn lên. Cũng có thêm một thủ tục nữa là lì xì cho đội bưng quả, vừa để cảm ơn, vừa để mọi người cùng vui, mang đến may mắn cho đám cưới.

12. Đưa nàng về dinh

Mẹ chồng dắt cô dâu ra xe hoa, chú rể đi theo bên cạnh. Khi đi, cô dâu không được ngoái đầu nhìn lại. Cô dâu cần chọn trước cho mình 1 ng phù dâu (chưa chồng) đi cùng để phụ giúp nhiều thứ khi về đến nhà trai (và đến cả nhà hàng đãi tiệc. Theo phong tục tập quán là “cha đưa mẹ đón” – tức cha đưa con gái đến nhà trai và mẹ chồng sẽ đón con dâu, thì mẹ ruột không được đi theo, phải ở nhà đóng cửa lại khi mọi người rời khỏi và tuyệt đối không được khóc. Tuy nhiên, ngày nay thì nhiều gia đình đã bỏ luôn phong tục này vì hôn nhân bây giờ không nhất định phải thực hiện như thế, tâm lý của mọi người kể cả cô dâu và cha mẹ cô dâu đều muốn hai đấng sinh thành “đưa mình sang sông” để mọi người đều được chứng kiến thời khắc con gái mình đã chính thức bước sang một trang mới trong cuộc đời.

Đoàn rước dâu phải tính số người, mình nhớ không lầm là: đi lẻ về chẵn. Nghĩa là tính làm sao để khi về, CD ở lại bên nhà chồng, thì số ng trở về phải là số chẵn. Cô dâu nên lên danh sách số người của nhà gái đi đưa dâu cho chính xác để nhà trai tiện tiếp đón.

13. Về nhà trai

Làm lễ ra mắt trước bàn thờ tổ tiên bên nhà trai, nhận tiền/quà mừng của người nhà, họ hàng bên nhà trai. Mẹ chồng dắt cô dâu vào phòng tân hôn, giới thiệu tổ ấm với bà con cô bác, làm thủ tục trải giường. Giường cưới thường là giường mới, chưa ai nằm lên, mẹ chồng trải giường, có thể nhờ thêm những người họ hàng có con trai và con gái cùng trải giường để “lấy hên” cho cô dâu chú rể sau này cũng có đủ nếp đủ te như vậy. Nhiều gia đình đãi tiệc ngay sau khi rước dâu nên cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên phải tiếp đón và đi chào bàn. Với những gia đình chọn đãi tiệc vào buổi tối thì sau lễ rước dâu về nhà trai, cô dâu – chú rể được nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho bữa tiệc cưới vào buồi tối.

Ý nghĩa của lễ nạp tài trong ngày rước dâu

Theo truyền thống, trong lễ nạp tài, nhà trai mang lễ vật và tiền mặt (hay còn gọi là tiền đen hay tiền nát) sang nhà gái. Ngày nay, khi lễ ăn hỏi và rước dâu thường được kết hợp trong cùng một buổi, lễ nạp tài vẫn là một nghi thức được duy trì ở rất nhiều vùng

Lễ vật nạp tài bao gồm những gì?

Tùy theo phong tục cưới hỏi của của mỗi vùng, sính lễ nhà trai mang đến nhà gái có thể bao gồm trầu cau, gạo nếp, thịt heo, trang sức, quần áo cho cô dâu và khoản tiền đen. Đối với hôn lễ hiện đại, lễ ăn hỏi thường kết hợp luôn với việc rước dâu thì những lễ vật trên cũng chính là lễ vật ăn hỏi. Riêng khoản “tiền đen” trong lễ nạp tài khá được chú trọng. Ý nghĩa của lễ vật nạp tài

Tiền đen, hay lễ đen, tiền nát là một khoản tiền mặt đi cùng các lễ vật rước dâu có nhiều ý nghĩa khác nhau.

Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

Nhiều ý kiến cho rằng tiền đen tượng trưng cho sự thách cưới của nhà gái đối với nhà trai. Một giải thích khác cho rằng đây là khoản nhà trai đóng góp để lo tổ chức lễ cưới, ngụ ý rằng tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Những món nữ trang là phần dành cho cô dâu làm vốn, sau khi đám cưới có thể yên tâm xây dựng tổ ấm, không sợ đối mặt với cảnh thiếu thốn.

Hình thức trình bày tiền đen

Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

Ở một số đám cưới, số tiền này được chia thành nhiều phong bì. Số lượng phong bì sẽ là số lẻ như 3, 5, 7. Số lượng tiền đen cũng khác nhau tùy theo gia cảnh và sự đồng ý trước đó giữa hai nhà. Số tiền này có thể dao động từ 1, 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng hoặc hơn, nhưng con số thường được lựa chọn cũng là số lẻ, hoặc một số đẹp theo quan niệm của gia đình đó.

Vai trò của cô dâu chú rể