Top 16 # Thủ Tục Hành Chính Là Gì / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Thủ Tục Hành Chính Là Gì? Tìm Hiểu Từ A / 2023

Thủ tục hành chính là gì? Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính? Những nội dung quan trọng của thủ tục hành chính như thế nào? Những đặc điểm chung của thủ tục hành chính? Ý nghĩa của thủ tục hành chính là gì? Hậu quả của thủ tục hành chính rườm rà ra sao? Và cải cách thủ tục hành chính là gì?

Nào bây giờ chúng ta sẽ khởi động với khái niệm Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là gì? Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính là chuỗi những hoạt động diễn ra theo một trình tự nhất định và trình tự ấy đã được quy định một cách chặt chẽ về thời gian và không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước hay ta có thể hiểu đơn giản hơn đó là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân.

Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng, thủ tục là cách thức tiến hành một công việc và nội dung, trình tự nhất định, theo quy định của nhà nước.

Hành chính là từ dùng để chỉ các hoạt động quản lí hành chính nhà nước được thực hiện bởi các chủ thể sử dụng quyền hành pháp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP.

Những nội dung quan trọng của thủ tục hành chính

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP, một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đủ 8 bộ phận tạo thành cơ bản sau:

– Tên thủ tục hành chính;

– Trình tự thực hiện;

– Cách thức thực hiện;

– Thành phần, số lượng hồ sơ;

– Thời hạn giải quyết;

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

– Trong một số trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí.

Đặc điểm chung của thủ tục hành chính

Mặc dù có nhiều thủ tục hành chính khác nhau nhưng do tính thống nhất của quản lí hành chính nhà nước nên các thủ tục hành chính có một số đặc điểm chung sau đây:

Thứ nhất, thủ tục hành chính do quy phạm pháp luật hành chính quy định.

Quy phạm pháp luật hành chính bao gồm quy phạm nội dung và quy phạm thủ tục. Quy phạm nội dung trực tiếp quy định những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quản lí và đối tượng quản lí hành chính nhà nước; quy phạm thủ tục quy định cách thức thực hiện quy phạm nội dung (bao gồm quy phạm nội dung luật hành chính và một số quy phạm nội dung của các ngành luật khác như hôn nhân gia đình, đất đai, dân sự…). Sở dĩ thủ tục hành chính phải được quy phạm pháp luật hành chính quy định, vì:

1. Các quan hệ thủ tục hành chính là đối tượng điều chỉnh của luật hành chính;

2. Thủ tục hành chính do nhiều chủ thể tiến hành, muốn tạo ra sự thống nhất trong hoạt động quản lí tất yếu phải được thể hiện dưới dạng các quy phạm pháp luật có giá trị bắt buộc thi hành;

Thứ hai, thủ tục hành chính có tính mềm dẻo, linh hoạt.

Trong bất kỳ hoạt động nào của pháp luật Việt Nam đều sẽ mang tính chất mền dẻo và linh hoạt này bởi vì Nhà nước được tạo ra là do dân, vì dân và Hoạt động quản lí hành chính nhà nước cũng vậy.

Nội dung và cách thức tiến hành từng hoạt động cụ thể chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau như thẩm quyền, năng Ịực của chủ thể quản lí, đặc điểm của đối tượng quản lí, điều kiện, hoàn cảnh diễn ra hoạt động quản lí… Mỗi yếu tố đó lại chịu sự tác động đan xen phức tạp của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội khiến cho hoạt động quản lí hành chính trở nên hết sức sống động. Thủ tục hành chính với tính chất là cách thức tổ chức thực hiện các hoạt động quản lí đương nhiên phải linh hoạt mới có thể tạo nên quy trình hợp lí cho từng hoạt động quản lí cụ thể nhưng vẫn đảm bảo lính chặt chẽ, có cơ sở cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, so với thủ tục lập pháp và thủ tục tư pháp, nhu cầu bãi bỏ thủ tục hành chính cũ, đưa ra thủ tục mới, thay đổi các thủ tục đã có mặt khá thường xuyên đảm bảo thích ứng với sự biến đổi linh hoạt của hoạt động quản lí. Khi xây dựng thủ tục hành chính nếu nhận thức đúng đắn về đặc điểm này sẽ tạo ra sự linh hoạt, mềm dẻo cho hoạt động quản lí, nếu phủ nhận đặc điểm này có thể làm đơ cứng hoạt động quản lí, kìm hãm quá trình phát triển xã hội.

Thứ ba, thẩm quyền ban hành và hình thức pháp lý Thủ tục hành chính phải được quy định trong các VBQPPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được thể hiện dưới hình thức quy phạm thủ tục hành chính.

Thủ tục hành chính thuộc phạm điều chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP,” để người dân tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định và cũng chính là để bảo đảm thực hiện các quy phạm nội dung. Vì vậy, Thủ tục hành chính được xác định là quy phạm thủ tục hay còn gọi là quy phạm hình thức.

Thứ tư, chủ thể trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính, gồm bên chủ thể giải quyết Thủ tục hành chính và bên đối tượng tham gia thủ tục hành chính, cụ thể:

– Chủ thể giải quyết Thủ tục hành chính

Chủ thể giải quyết Thủ tục hành chính là cơ quan, người có thẩm quyền được xác định trong các VBQPPL có quy định về Thủ tục hành chính. Đây là các chủ thể bắt buộc trong quan hệ Thủ tục hành chính. Có thể chia các chủ thể giải quyết thủ tục hành chính như sau:

+ Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước: Chủ thể chủ yếu có thẩm quyền trực tiếp giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Các chủ thể này chiếm số lượng lớn và mang tính phổ biến trong các quan hệ Thủ tục hành chính. + Các tổ chức, người có thẩm quyền được pháp luật cho phép hoặc được Nhà nước trao quyền nhằm cung cấp một hoặc một số dịch vụ hành chính công. ( Ví dụ: thủ tục công chứng (do các Văn phòng công chứng, công chứng viên thực hiện); thủ tục tuyển sinh đại học, cao đẳng (do các trường thực hiện)…)

– Đối tượng tham gia Thủ tục hành chính, bao gồm các cá nhân, tổ chức:

+ Cá nhân: có thể là công dân Việt Nam; công dân nước ngoài…

+ Tổ chức: Cơ quan nhà nước; các tổ chức không phải là cơ quan nhà nước được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; các tổ chức nước ngoài được thành lập hợp pháp tại nước ngoài…

Ý nghĩa của thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính với tư cách là bộ phận của thể chế hành chính ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Điều này không những có ý nghĩa vai trò to lớn trong hoạt động lập pháp, lập quy mà còn hết sức cần thiết để có nhận thức đúng đắn trong hoạt động quản lý nhà nước đặc biệt là trong tiến trình cải cách nền hành chính. Thủ tục hành chính được quy định nhằm:

Tạo ra trật tự trong hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước khi tiến hành các hoạt động quản lý của mình. Bởi vì những thủ tục này quy định cách thức tiến hành các hoạt động quản lý hành chính nên chúng tạo ra cơ sở và điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các công việc của người dân theo luật định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Thủ tục hành chính là công cụ và phương tiện để đảm bảo đưa pháp luật vào đời sống.

Đảm bảo cho các quyết định hành chính được thi hành thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính thông qua thủ tục hành chính;

Là công cụ điều hành cần thiết của tổ chức hành chính và là điểm mấu chốt để xây dựng thủ tục hành chính khoa học góp phần vào quá trình xây dựng và triển khai luật pháp.

Giúp cho việc thực hiện nguyên tắc dân chủ trong quản lý; thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân;

Đặc biệt, Thủ tục hành chính là sự biểu hiện trình độ văn hoá, mức độ văn minh của nền hành chính.

Hậu quả của thủ tục hành chính rườm rà

Hậu quả của thủ tục hành chính rườm rà sẽ gây ra nhiều phiền phức không đáng có cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích và công việc chung của cơ quan, gây trở ngại cho việc giao lưu và hợp tác giữa nước ta với nước ngoài, gây ra những câu chuyện cậy quyền, gây khó dễ, bệnh giấy tờ trong hệ thống cơ quan hành chính đối với công dân, là nơi thuận lợi cho nạn tham nhũng phát sinh, hoành hành. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của cá nhân. Chính vì điểm bất cập trên nên thủ tục hành chính luôn có sự điều chỉnh thích hợp với sự tiến bộ của xã hội và công bằng văn minh thông qua các thủ tục như cải cách, sửa đổi, bổ sung, …

Cải cách thủ tục hành chính là gì?

Cải cách hành chính là cải cách chính những quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền với sự thay đổi theo kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Cải cách các quy định về các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; nhằm tránh hoặc loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để người không chính trực có cơ hội để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây:

Cơ chế một cửa và một cửa liên thông

Kiểm soát thủ tục hành chính

Đánh giá tác động thủ tục hành chính

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Khái Niệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Là Gì? / 2023

Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.

Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Cải cách thủ tục hành chính là cải cách các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; cải cách các quy định các loại thủ tục hành chính; cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính.

2. Ý nghĩa và nội dung của cải cách thủ tục hành chính là gì?

a. Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính là gì?

Ý nghĩa của cải cách thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

b. Nội dung của cải cách hành chính là gì?

Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm những vấn đề sau đây:

Cơ chế một cửa và một cửa liên thông

Kiểm soát thủ tục hành chính

Đánh giá tác động thủ tục hành chính

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Link bài viết: https://havip.com.vn/khai-niem-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-la-gi/

Link trang chủ: https://havip.com.vn/

Các Thủ Tục Hành Chính Tại Trường / 2023

a. Trình tự:

    Bước 1: Học sinh hoặc PHHS đến văn phòng trường nộp hồ sơ chuyển đến cho cán bộ tiếp nhận tại văn phòng trường sau đi đã được ý kiến đồng ý trên mail (đối với chuyển trong tỉnh) hoặc đã được BLĐ ký đồng ý.

    Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:

    – Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (theo mẫu 4). Trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường THPT xin chuyển đến (THPT Lai Vung 1).

    – Học bạ (bản chính).

    – Bản sao giấy khai sinh.

    – Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

    – Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

    – Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp, giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi. (Nếu chuyển ngoài tỉnh).

    – Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

    – Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

    – Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến. (đối với những học sinh chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố khác đến). (Nếu có).

    Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

    + Nếu hợp lệ: Cập nhật vào sổ chuyển đến và báo cho BLĐ biết để sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trình diện GVCN vào học.

    + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn PHHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.

b. Thời gian thực hiện:

    Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ thực hiện ngay trong buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

c. Lệ phí:

Thủ Tục Là Gì? Thủ Tục Tiếng Anh Là Gì? Đọc Ngay Để Biết! / 2023

Thủ tục là thuật ngữ chỉ những việc phải làm theo một trình tự nhất định đã được quy định để tiến hành một công việc nào đó có tính chất chính thức.

Hiểu một cách đơn giản thì thủ tục là những việc cần phải làm theo một trình tự đã định sẵn để giải quyết một công việc, vấn đề nào đó.

Hiểu theo cách khác thì thủ tục là tập hợp các cách thức, phương thức đã được thiết lập sẵn để giải một đề toán cho trước hay thực hiện một chức năng nào đó được xác định trên máy tính như cài đặt, kiểm tra, phục hồi,…

Thông thường khi nhắc đến thủ tục, mọi người thường nghĩ đến thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện và hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định nhằm giải quyết từng công việc cụ thể của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục tiếng Anh là Procedure.

Ngoài ra, thủ tục tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

Procedure is a term referring to things that must be done according to a set order and procedures to conduct a certain official work.

In simple terms, procedures are things that need to follow a predetermined sequence to solve a task or a problem.

In other words, the procedure is a set of methods and methods that have been set up to solve a given problem or perform a certain function defined on the computer such as installing, testing, restoring,…

Often when it comes to procedures, people often think of administrative procedures. Administrative procedures are the order, manner of implementation, and dossiers and papers prescribed by state agencies and competent persons in order to handle each specific task of individuals, organizations and enterprises.

– Thủ tục pháp lý – Legal procedures;

– Trình tự – Sequence/ Submit;

– Tiến hành – Proceed;

– Quá trình – Process;

– Thủ tục hành chính – Administrative procedures;

– Hồ sơ – File;

– Cách thức/ phương thức – Method;

– Cơ quan có thẩm quyền Authorities;

– Tờ khai – Declaration;

– Kiểm tra – Examine.

Ví dụ các cụm từ, các câu thường sử dụng thủ tục tiếng Anh như thế nào?

Để nắm được cách sử dụng của thủ tục tiếng Anh, chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ có sử dụng thủ tục tiếng Anh để Quý độc giả có thể nắm được:

– Họ làm theo thủ tục thông thường. – They followed the usual procedure

– Khi thực hiện thủ tục hành chính, anh (chị) cần chuẩn bị hồ sơ và đến đúng cơ quan có thẩm quyền. – When carrying out the administrative procedures, you need to prepare the documents and go to the right authorities.

– Để thực hiện thủ tục này, bạn cần tiến hành theo một trình tự cho trước bao gồm 3 bước. – To perform this procedure, you need to follow a given sequence of 3 steps.

– Khi thực hiện xong một thủ tục nào đó, các bên nên kiểm tra lại để đảm bảo đã thực hiện đúng trình tự, yêu cầu. – When completing a certain procedure, the parties should check again to ensure that they have followed the correct order and requirements.

– Cần phải thiết lập một thủ tục giải quyết các vấn đề của máy tính khi có vấn đề sai sót. – It is necessary to set up a procedure to solve computer problems when there are errors.