Các Hàm Và Thủ Tục Trong Pascal

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Như Thế Nào?
 • Thủ Tục Đăng Ký Fda
 • Xin Fda Cho Trang Phục Phòng Dịch, Trang Phục Y Tế Phòng Dịch
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Tại Hà Nội
 • Đăng Ký Fda Cho Mỹ Phẩm
 • Unit có thể đã được Pascal tạo trước đó hoặc do chính bạn định nghĩa.

  1. Unit System:

  Không phải khai báo sau từkhoá uses, nó là thưviện chứa các hằng, biếnn

  thủtục, hàm đểxuất, nhập, xửlý dữliệu, cấp phát, quản lý bộnhớ.

  Các thủtục và hàm trong Unit system:

  Các thủtục (Procedure):

  – Append Mởmột tập tin văn bản đểghi

  thêm dữliệu.

  – Assign Gán tên một tập tin ngoại trú vào

  biến tập tin.

  – Close Ðóng biến tập tin.

  – Exit Thoát chương trình hoặc vòng

  – FillChar Ðiền một sốbyte có giá trịvào

  – Halt Kết thúc ngang chương trình.

  – Inc Tăng giá trịmột biến.

  – Randomize Khởi tạo chế độtạo sốngẫu

  g; vitri:integer; Sotu:Integer):String; Hàm Copy cho một chuỗi ký tự con của chuỗi st. chuỗi này được lấy từ vitri với Sotu. Ví dụ: St:='Turbo Pascal'; st1:=Copy(st,7,6); khi đó st1 có giá trị Pascal; + Xoá một chuỗi trong một chuỗi: Hàm Delete(Var St:string;Vitri,sotu:integer); Xoá khỏi chuỗi st sotu trừ vitri còn lại sẽ gắn trở lại chuỗi cho biến St; Ví dụ: St:=Turbo Pascal; Delete(st,7,6); Writeln(st); {câu lệnh này hiện nội dungTurbo} + Chèn chuỗi con vào trong chuỗi: Thủ tục: insert(chuoicon:String; Var st:string; Vitri:integer); Chèn Chuoicon vào chuỗi st bắt đầu từ Vitri. Ví dụ: St:=Tin hoc tre; Chuoicon:='ECS '; insert(Chuoicon,st,1); Writeln(st); {nội dung của st là ECS Tin hoc tre} * Chuyển đổi giữa số và chuỗi: + Ðổi một số thành chuỗi hàm Str Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 18 + Ðổi một chuỗi thành số: hàm Val c. Các giải thuật cơ bản trên dữ liệu kiểu String: ( Ðổi chuỗi ký tự sang ký tự in Var i:byte st:string; đoạn chương trình: For i:=1 to length(st) do St); ( Cắt ký tự trắng bên trái chuỗi ký tự: Ví dụ chuối Turbo Pascal có một số ký tự trắng bên trái bạn có thể xoá nó để đưa về chuỗi Turbo Pascal bạn bắt đầu tìm từ vị trí đầu tiên của chuỗi, kiểm tra xem có phải là một ký tự trắng hay không nếu đúng xác định vị trí và xoá ký tự trắng đó khỏi dãy. Var i:byte; st:string; Ðoạn chương trình: i:=1; While st=#32 then dec(i); st of ; Ví dụ: Type Tocdo=array of String; Loai = array of Byte; AsciiType=Array of ; Ví dụ: Var Diem:array of Integer; ý nghĩa: Bạn có thể tưởng tượng một biến như một hộp để chứa dữ liệu và Array là một tập hợp nối tiếp các hộp lại với nhau để chứa dữ liệu có cùng kiểu, mỗi hộp được đánh số thứ tự bằng chỉ số đã khai báo và dãy hộp được đặt chung bằng một tên đó là tên của biến kiểu Array. Ghi chú: Ðể khai báo Array nhiều chiều bạn theo cú pháp sau: Var :Array of Integer; c. Truy xuất dữ liệu kiểu Array: ( Xuất dữ liệu kiểu Array: Các thủ tục xuất nhập biến như Writeln, Readln không thể truy xuất thẳng biến Array mà phải thông qua từng thành phần của Array đó. Ví dụ: Var a,b:Array; c:Array); Write(a); Readln(C); Writeln( of String; i:Byte; Begin For i:=1 to 100 do Begin Write('Nhap ho ten: ');Readln(Hoten of Integer; Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 20 i:Byte; Begin For i:=1 to 10 do Readln(a); Readln; End. d. Sắp xếp dữ liệu trên dãy: Sắp xếp là một quá trình tổ chức lại một dãy các dữ liệu theo một trật tự nhất định. Mục đích của việc sắp xếp là giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu trong một dãy được dễ dàng hơn. Nguyễn lý chung của sắp xếp là So sánh và hoán vị. Sắp xếp bằng phương pháp chọn lựa đơn giản bắt đầu từ thành phần đầu tiên của dãy so sánh với các thành phần đó với nhau. Tiếp tục đến thành phần kế tiếp so sánh với các thành phần còn lại cho tới khi gặp thành phần cuối cùng. Vì sau thành phần cuối cùng không còn thành phần nào nữa để so sánh nên việc sắp sếp đã hoàn tất. Với phương pháp này hình thành hai vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất lấy thành phần thứ i từ 1 tới N-1 so sánh và hoán vị với vòng lặp thứ 2 với j từ i+1 tới N Giải thuật: Cho i từ 1 đến n-1 thực hiện Cho J từ i+1 đến n thực hiện Nếu thành phần tứ i nhỏ hơn thành phần thứ j thì Hoán vị hai thành phần thứ i và thứ j. Ví dụ: var i,j:Byte; Trunggian:Real; Begin For i:=1 to n -1 do For j:=i+1 to n do if A then {Thực hiện việc so sánh} Begin Trunggian:=A:=A:=Trunggian; End; End; 3. Dữ liệu kiểu File: Các dữ liệu đã khảo sát ở trên đề thực hiện trong bộ nhớ RAM khi khởi động chương trình, khi chấm dứt chương trình các dữ liệu trên bị mất vì vậy việc lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc sử dụng lại dữ liệu đó bạn cần sử dụng dữ liệu kiểu File. Có 2 loại dữ liệu kiểu File: - File có kiểu: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các Record và được ghi dưới dạng nhị phân - File dạng Text: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các dữ liệu dưới dạng mã ASCII. Bằng các phần mềm soạn thảo văn bản có thể đọc được dữ liệu này. a. Khai báo dữ liệu kiểu File: Với dữ liệu File có kiểu: Var :File of Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 21 Ví dụ: Var f:File of Byte; S:File of String; Type Hosocanbo=Record Hoten:String; Diachi:String; End; Var F:File of Hosocanbo; Với File dạng Text Var :Text; Khi khai báo tập tin kiểu Text dữ liệu ghi vào đĩa dạng File ASCII như là một tập tin văn bản b. Các thủ tục chuẩn trên dữ liệu kiểu File: ( Gán tên tập tin cho một biến: Thủ tục Assign(Var ,:String); Thủ tục này nhằm mục đích gán một tập tin trên đĩa cho Tên biến File trong RAM. Ví dụ: Var F:Text; Begin .... Assign(f,'Chaoban.txt'); .... End; ( Mở và tạo mới một tập tin: Thủ tục: Rewrite(Var ); (Ví dụ: Rewrite(f);) Thủ tục này tạo một tập tin trên đĩa có tên đã gán cho Tên biến File bằng lệnh gán Asign đồng thời mở tập tin đó ra để truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite nếu trên đĩa đã có tập tin trùng với tên bạn đặt thì tập tin trên đĩa sẽ bị xoá thay vào đó là một tập tin trống mà bạn đã gán tên cho Tên biến File. Nên bạn cần cẩn thận khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite. ( Mở một tập tin đã có: Thủ tục: Reset(Var ); Mở một tập tin đã gán cho Tên biến File, nạp nội dung của tập tin này vào trong Tên biến File trong RAM để chuẩn bị cho việc truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở một tập tin bằng lệnh Reset nếu tập tin không có trên đĩa sẽ gây lỗi. ( Ðóng một tập tin đã mở: Thủ tục: Close(Var ); Thủ tục này chuyển nội dung trong bộ nhớ vào tập tin trên đĩa đồng thời đóng tập tin lại giải toả bộ nhớ dành cho biến tập tin Chú ý : Các tập tin khi đã mở nếu không đóng lại sẽ mất các dữ liệu truy xuất trên Tên biến File. ( Truy xuất dữ liệu: Việc xuất nhập dữ liệu trên biến File có kiểu chỉ được thực hiện thông qua từng Record - Ðọc dữ liệu từ tập tin dùng thủ tục Read(,); - Ghi dữ liệu vào đĩa: dùng thủ tục Write(,); Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 22 Chú ý: Không dùng các thủ tục Readln, Writeln vì sau khi đọc, ghi xong một Record con trỏ sẽ tự động nhẩy sang Record tiếp theo. c. File văn bản: Ðể đọc dữ liệu trên File văn bản (Text File) bạn dùng các thrủ tục sau: - Read(Var f:Text;GT1,GT2...); - Readln(Var f:Text; v1,v2,...); Ðọc dữ liệu trên một dòng và gán cho một hay nhiều biến. * các hàm tiện ích trên kiểu Text File: - Eoln(Var f:Text):Boolean; Cho biết tình trạng hiện thời của con trỏ trên dòng đang truy xuất đã hết dòng hay chưa, nếu đã hết dòng hàm Eoln cho giá trị True. - Eof(Var F:text):Boolean; Cho biết con trỏ hiện thời đã đến cuối tập tin hay chưa, nếu đã ở cuối tập tin hàm Eof sẽ trả về giá trị True. * Một số ví dụ: ( Hiện toàn bộ nội dung File lên màn hình: Var f:Text; ch:Char; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); While not Eof(f) do Begin Read(f,Ch); Write(ch); {Xuất dữ liệu ra màn hình} End; End; End. ( Ðọc nội dung một File hiện ra màn hình dùng biến Line kiểu String để đọc từng dòng: Var f:Text; Line:String; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); Repeat Readln(f,Line); Writeln(Line); {Xuất dữ liệu ra màn hình} Until Eof(f); End; End. ( Bạn có thể tạo một chương trình phát nhạc từ một File nhạc tạo ra theo cấu truc Cao độ, trường độ theo từng dòng? Ví du: Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 23 1318 60 1174 20 1046 20 988 20 .... Trong đó số đầu chỉ cao độ, số sau chỉ trường độ. Program Lambada; Uses Ctr; Const Dieuchinh=10; Var f:Text; Caodo,Truongdo:Word; Begin Assign(f,'Lambada.not'); Reset(f); While (not Eof(f)) and (not Keypssed) do Begin Readln(f,Caodo,truongdo); Sound(Caodo); Delay(Dieuchinh*Truongdo); Nosound; End; Close(f); Nosound; End.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Vay Tiền Mặt Trả Góp Hàng Tháng Tại Fe Credit Hạn Mức Cao, Lãi Suất Thấp
 • 3 Cách Đăng Ký Vay Tín Chấp Lần 2 Fe Credit Và Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất
 • Thủ Tục Vay Tiền Fe Credit Có Đơn Giản Không?
 • Vay Tín Chấp Tiêu Dùng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Điện Thoại Trả Góp Fe Credit 2022
 • Write Và Writeln Trong Pascal

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Ly Hôn Đơn Phương Và Những Ý Kiến Của Luật Sư Tại K
 • Hướng Dẫn Cách Làm Work Permit Cập Nhật
 • Thủ Tục Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài Mới Cập Nhật
 • Làm Work Permit – Giấy Phép Lao Động Gấp
 • Đăng Ký Internet Cáp Quang Viettel Ở Đâu? Thủ Tục Như Thế Nào? Gói Cước Ra Sao? Lh: 01688.801.801
 • Theo tiếng anh write là viết ra nhưng trong pascal nó có nghĩa là in ra và câu lệnh này dùng để in kết quả ra màn hình.

  write là gì ?

  là câu lệnh dùng để in kết quả hay một đoạn văn ra màn hình khi chạy chương trình dịch.

  cấu trúc để sử dụng câu lệnh để in ra màn hình một đoạn văn tùy thích:

  write(‘một đoạn văn mình cần in ra màn hình’);

  khi sử dụng câu trên khi in ra màn hình: một đoạn văn mình cần in ra màn hình

  cấu trúc để sử dụng câu lệnh để in ra màn hình một kết quả:

  write(1+1);

  khi sử dụng câu trên khi in ra màn hình: 2

  thế bạn thấy khi in ra một đoạn văn bản với một kết quả thì câu lệnh khác nhau cái gì không ?

  – đó chính là hai dấu nháy (‘  ‘), đúng thế hai dấu nháy trên giúp chương trình dịch hiểu rằng đâu là đoạn văn và đâu là kết quả bạn muốn in ra. Khi ta in ra một đoạn văn thì chương trình dịch sẽ không dịch lỗi trong hai dấu nháy trên vì thế bạn có thể gõ write(‘gklgjskfjdkfsdf’); thì nó vẫn không hiện lỗi và in ra mà hình kết quả: gklgjskfjdkfsdf 

  #Lưu ý: nhớ đặt “;” khi kết thúc câu lệnh

  Writeln là gì ? nó có khác với write không ?

  writeln là viết tắt của từ write line để ngắn gọn người ta viết là: writeln.

  chức năng của nó vẫn không đổi đó là in ra màn hình một thứ gì đó tùy thích nhưng nó sẽ xuống dòng khi kết thúc câu lệnh

  cấu trúc in ra một đoạn văn của nó:

  writeln(‘in ra mot doan van’);

   cấu trúc in ra kết quả của nó:

  writeln(1+1);

  thế nó khác như nào: nếu dụng lệnh writeln thì khi chạy chương trình xong thì con trỏ nó sẽ xuống hàng và nếu có một dòng lệnh writeln ở phía dưới thì nó sẽ xuống dòng cho bạn, bạn không phải bị trường hơn kết quả in ra đều nằm trên một dòng, ví du:

  writeln(‘ket qua cua 1+1 la:);

  writeln(1+1);

   khi in ra màn hình kết:

  ket qua cua 1+1 la:

  2

  SHARE THIS

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Vay Tín Chấp Theo Lương Ngân Hàng Agribank 2022
 • Vay Mua Nhà Trả Góp Ngân Hàng Nào Tốt, Lãi Ưu Đãi?
 • Mua Nhà Lần Đầu: Chuẩn Bị Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Như Thế Nào?
 • Điều Kiện & Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Không Thế Chấp
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Trả Góp Ngân Hàng Agribank
 • Thủ Tục Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Dịch Vụ Công Chứng Ủy Quyền Ô Tô, Xe Máy, Nhà Đất Hà Nội Hcm
 • Thông Báo Về Việc Đăng Ký Nguyện Vọng Về Nước [Chuyến Bay Dự Kiến Ngày 11
 • Hướng Dẫn Công Dân Việt Nam Đăng Ký Về Nước
 • Tư Vấn Thủ Tục Ly Hôn Theo Quy Định Mới Năm 2022
 • Trình Tự Thủ Tục Ly Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Chúng tôi cũng phải làm nhiều thủ tục pháp lý.

  There were also numerous legal documents to fill out.

  jw2019

  Chữ ký của nhà vua chỉ đơn thuần là một thủ tục.

  His majesty’s signature is a mere formality.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh ta sẽ làm chậm chúng ta bằng những thủ tục linh tinh.

  He’ll bog us down with red tape.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục là gì, Thiếu Tá?

  What’s the drill, major?

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục thông thường với ông TNS.

  Standard procedure with the Senator.

  OpenSubtitles2018.v3

  Họ gọi điện, ai cũng phải ký vào thủ tục

  People call, they make an appointment, follow the rules

  opensubtitles2

  Đôi khi cần phải loại bỏ những thủ tục… và tấn công thẳng vào vấn đề.

  Sometimes it’s necessary to cut though the red tape and strike at the matter.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh biết thủ tục rồi đấy.

  You know the routine.

  OpenSubtitles2018.v3

  Ừ, nhưng chắc chỉ là thủ tục thôi nhỉ?

  Yeah, but that’s just a formality, right?

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục hợp pháp gì vậy?

  What legal procedure?

  OpenSubtitles2018.v3

  Một lộ trình theo thủ tục rõ ràng là…

  A procedural route is clearly…

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục giấy tờ phiền hà quá.

  Had trouble getting my release papers approved.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục thường lệ thôi, Fuller.

  Normal routine, Fuller.

  OpenSubtitles2018.v3

  Sau một thủ tục điều tra kỹ lưỡng về… Bộ phận V ở Gibraltar…

  After a thorough vetting procedure carried out by V Section in Gibraltar,

  OpenSubtitles2018.v3

  Tất cả các thủ tục can thiệp đã thất bại.

  All procedural interventions have failed.

  OpenSubtitles2018.v3

  Anh có biết luật mới về thủ tục không?

  You know the new code of procedures?

  OpenSubtitles2018.v3

  Và chúng ta sẽ làm theo thủ tục.

  And we follow procedure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có thể uống nước từ vết móng ngựa trên đất cũng là 1 thủ tục của đội Kỵ binh.

  Maybe lapping water off the ground is Ranger policy.

  OpenSubtitles2018.v3

  Vì tôi đặt tất cả tiền vào căn nhà, và giờ tôi cần một thủ tục.

  Because I put all my money in the house, and now I need a procedure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chúng ta phải tin tưởng rất nhiều thủ tục.

  We have to trust a lot of procedures.

  ted2019

  * Hợp lý hóa các thủ tục biên giới để nâng cao minh bạch và khả năng tiên liệu;

  * Streamlining border procedures to make them more transparent and pdictable; and

  worldbank.org

  Các nhóm phải làm việc để phát triển mục tiêu, vai trò và thủ tục.

  Teams must work to develop goals, roles and procedures.

  WikiMatrix

  Nếu cô thật sự phát hiện được điều gì… thì làm theo thủ tục bình thường.

  If you have actually have something, there are procedures.

  OpenSubtitles2018.v3

  Cứ bảo người trong nhóm anh làm các thủ tục đầy đủ.

  Have one of your team walk her through the process.

  OpenSubtitles2018.v3

  Thủ tục là… chúng ta hành pháp.

  Drill is we enforce the law.

  OpenSubtitles2018.v3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyết Toán Thuế Tncn Khi Có Thu Nhập 2 Nơi Ở Đâu?
 • Dịch Vụ Hải Quan Móng Cái Nhiều Kinh Nghiệm
 • Dịch Vụ Xuất Nhập Hàng Hóa Và Thông Quan Tại Cửa Khẩu Móng Cái Quảng Ninh
 • Đón Gần 200 Khách Quốc Tế Đến Việt Nam Qua Cửa Khẩu Móng Cái Ngày Đầu Xuân Kỷ Hợi 2022
 • Hướng Dẫn Du Lịch Bụi Phnompenh (Campuchia)
 • Các Bước Trong Thủ Tục Rước Dâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Gợi Ý Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Lệ Phí Và Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô Cũ Năm 2022
 • Dịch Vụ Sang Tên Xe Ô Tô
 • Chi Tiết Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Máy Từ A Đến Z
 • Lập gia đình là chuyện trọng đại của đời người, vì thế những nghi lễ truyền thống từ bao đời nay vẫn được con cháu đời sau noi theo.

  1. Nhà trai đến

  2 bên gia đình nhớ bàn bạc kỹ trước các thứ như vị trí đỗ xe, chỗ cho đoàn nhà trai ổn định đội hình, nhất là trong trường hợp nhà gái ở đường hay hẻm nhỏ, giao thông khó khăn.

  2. Trao lễ vật

  Theo phong tục tập quán xưa thì nhà gái thắp hương trước rồi nhà trai mới vào. Lễ cưới ngày nay thì không còn phong tục này. Đội bưng quả (hay bê tráp) của nhà gái xếp hàng sẵn, đội bưng quả của nhà trai tiến vào, đứng thành 2 hàng mặt đối mặt, rồi tiến tới trao quả cho đội hình bên nhà gái. Người phù rể là nhân vật quan trọng sẽ đi đầu đội bưng quả, chỉ sau chú rể và ông chủ hôn, tay bê khay rượu và nữ trang tiến vào. Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể. Nếu không thể nhờ bạn bè hay người thân thì có thể thuê đội bưng quả theo dịch vụ.

  me

  Đội bưng quả 2 bên là những người còn độc thân và thường là bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể.

  3. Nhận quả và mang lên bàn thờ gia tiên

  Đội bưng quả nhà gái sẽ mang quả đặt ở bàn thờ gia tiên. Thông thường, quả trầu cau đặt ở vị trí chính giữa để “đánh dấu”, vì khi mở quả sẽ mở quả này đầu tiên.

  4. Trình lễ

  Người chủ hôn của nhà trai mở đầu buổi lễ xin phép, mở nắp tráp, hoặc lật khăn đỏ phủ trên tráp lên và giới thiệu lễ vật gồm những gì.

  5. Cô dâu được dắt ra mắt

  Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

  Cô dâu từ đầu ngồi trong phòng của mình đợi được cha hoặc mẹ dắt ra chào họ hàng hai bên, chuẩn bị làm lễ.

  6. Làm lễ gia tiên

  Tiến hành thắp hương để cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên. Hương thường do người đàn ông trong gia đình cô dâu thắp (bố, anh trai hoặc em trai cô dâu). Ngoài ra, còn có thêm tục lệ đốt đèn long phụng. Nhà trai khi mang lễ sang sẽ mang theo cặp đèn cầy gọi là “đèn long phụng”, nhà gái chuẩn bị sẵn 2 chân đèn, khi làm lễ thì thắp lên. Sau khi cha (hoặc anh/em) của cô dâu thắp hương xong, cô dâu – chú rể làm lễ khấn bái. Ngày nay, phong tục đã được giản lược đi nhiều nên CD-CR chỉ cần thắp hương khấn vái và lạy trước bàn thờ, không nhất thiết phải lạy bao nhiêu lạy, bao nhiêu lễ.

  7. Trao nhẫn cưới

  8. Cô dâu – chú rể nhận tiền/quà (thường là vàng, nữ trang) của cha mẹ, mà chủ yếu là cô dâu

  Mẹ đẻ và mẹ chồng tặng nữ trang cho con gái – con dâu. Tiếp đến sẽ là các bậc ông bà, chú bác, ng thân trong gia đình cô dâu tặng quà mừng, có khi có đôi lời gửi gắm, dặn dò.

  9. Mời trầu cau và mời rượu

  Khi mời rượu, ng rót rượu là chàng phù rể (nên nói chung, phù rể rất quan trọng, cần phải tuyển người nhã nhặn, điềm đạm, có kinh nghiệm làm phù rể vài ba lần càng tốt). Cô dâu – chú rể làm động tác xé cau, xếp trầu cho đúng phong tục. Tiếp đó là mời 2 người chủ hôn trước, rồi đến ông bà, cha mẹ.

  10. Tiệc nhà gái

  Ngày xưa nhà gái sẽ tổ chức phần tiệc ăn uống, nhưng ngày nay thì phần này giản lược đi với bánh, trái cây và trà nước. Vì thường đón dâu đều được “coi giờ lành” nên cần có lễ rước ngắn gọn ở nhà gái để còn kịp thời gian rước dâu về làm lễ ở nhà trai.

  11. Trả lễ

  Hay còn gọi là lại quả. Nhà gái sẽ trả lại mâm quả (thường là còn 1/2) cho nhà trai. Khi xếp mâm quả để trả, nếu là quả có nắp đậy thì lật ngược nắp lên, nếu là quả phủ khăn thì lật 1/2 khăn lên. Cũng có thêm một thủ tục nữa là lì xì cho đội bưng quả, vừa để cảm ơn, vừa để mọi người cùng vui, mang đến may mắn cho đám cưới.

  12. Đưa nàng về dinh

  Mẹ chồng dắt cô dâu ra xe hoa, chú rể đi theo bên cạnh. Khi đi, cô dâu không được ngoái đầu nhìn lại. Cô dâu cần chọn trước cho mình 1 ng phù dâu (chưa chồng) đi cùng để phụ giúp nhiều thứ khi về đến nhà trai (và đến cả nhà hàng đãi tiệc. Theo phong tục tập quán là “cha đưa mẹ đón” – tức cha đưa con gái đến nhà trai và mẹ chồng sẽ đón con dâu, thì mẹ ruột không được đi theo, phải ở nhà đóng cửa lại khi mọi người rời khỏi và tuyệt đối không được khóc. Tuy nhiên, ngày nay thì nhiều gia đình đã bỏ luôn phong tục này vì hôn nhân bây giờ không nhất định phải thực hiện như thế, tâm lý của mọi người kể cả cô dâu và cha mẹ cô dâu đều muốn hai đấng sinh thành “đưa mình sang sông” để mọi người đều được chứng kiến thời khắc con gái mình đã chính thức bước sang một trang mới trong cuộc đời.

  Đoàn rước dâu phải tính số người, mình nhớ không lầm là: đi lẻ về chẵn. Nghĩa là tính làm sao để khi về, CD ở lại bên nhà chồng, thì số ng trở về phải là số chẵn. Cô dâu nên lên danh sách số người của nhà gái đi đưa dâu cho chính xác để nhà trai tiện tiếp đón.

  13. Về nhà trai

  Làm lễ ra mắt trước bàn thờ tổ tiên bên nhà trai, nhận tiền/quà mừng của người nhà, họ hàng bên nhà trai. Mẹ chồng dắt cô dâu vào phòng tân hôn, giới thiệu tổ ấm với bà con cô bác, làm thủ tục trải giường. Giường cưới thường là giường mới, chưa ai nằm lên, mẹ chồng trải giường, có thể nhờ thêm những người họ hàng có con trai và con gái cùng trải giường để “lấy hên” cho cô dâu chú rể sau này cũng có đủ nếp đủ te như vậy. Nhiều gia đình đãi tiệc ngay sau khi rước dâu nên cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên phải tiếp đón và đi chào bàn. Với những gia đình chọn đãi tiệc vào buổi tối thì sau lễ rước dâu về nhà trai, cô dâu – chú rể được nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho bữa tiệc cưới vào buồi tối.

  Ý nghĩa của lễ nạp tài trong ngày rước dâu

  Theo truyền thống, trong lễ nạp tài, nhà trai mang lễ vật và tiền mặt (hay còn gọi là tiền đen hay tiền nát) sang nhà gái. Ngày nay, khi lễ ăn hỏi và rước dâu thường được kết hợp trong cùng một buổi, lễ nạp tài vẫn là một nghi thức được duy trì ở rất nhiều vùng

  Lễ vật nạp tài bao gồm những gì?

  Tùy theo phong tục cưới hỏi của của mỗi vùng, sính lễ nhà trai mang đến nhà gái có thể bao gồm trầu cau, gạo nếp, thịt heo, trang sức, quần áo cho cô dâu và khoản tiền đen. Đối với hôn lễ hiện đại, lễ ăn hỏi thường kết hợp luôn với việc rước dâu thì những lễ vật trên cũng chính là lễ vật ăn hỏi. Riêng khoản “tiền đen” trong lễ nạp tài khá được chú trọng.

  Ý nghĩa của lễ vật nạp tài

  Tiền đen, hay lễ đen, tiền nát là một khoản tiền mặt đi cùng các lễ vật rước dâu có nhiều ý nghĩa khác nhau.

  Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

  Nhiều ý kiến cho rằng tiền đen tượng trưng cho sự thách cưới của nhà gái đối với nhà trai. Một giải thích khác cho rằng đây là khoản nhà trai đóng góp để lo tổ chức lễ cưới, ngụ ý rằng tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Những món nữ trang là phần dành cho cô dâu làm vốn, sau khi đám cưới có thể yên tâm xây dựng tổ ấm, không sợ đối mặt với cảnh thiếu thốn.

  Hình thức trình bày tiền đen

  Tiền đen trong lễ rước dâu thường được đựng trong một phong bì và để trong một tráp riêng hoặc kèm tráp trầu cau khi đi sang nhà gái.

  Ở một số đám cưới, số tiền này được chia thành nhiều phong bì. Số lượng phong bì sẽ là số lẻ như 3, 5, 7. Số lượng tiền đen cũng khác nhau tùy theo gia cảnh và sự đồng ý trước đó giữa hai nhà. Số tiền này có thể dao động từ 1, 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng hoặc hơn, nhưng con số thường được lựa chọn cũng là số lẻ, hoặc một số đẹp theo quan niệm của gia đình đó.

  Vai trò của cô dâu chú rể

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lưu Ý Trong Thủ Tục Rước Dâu Xa
 • Góp Ý Sửa Đổi Blttds Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Một Số Vấn Đề Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Khả Năng Áp Dụng Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự Ở Việt Nam
 • Chế Định Mới Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Thủ Tục Chuyển Trường Trong Và Ngoài Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Và Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học. Chuyển Trường Đại Học Cần Những Điều Kiện Gì?
 • Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học Nhanh Chính Xác
 • Điều Kiện Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học
 • Quy Định Và Thủ Tục Chuyển Trường Mầm Non Cho Bé
 • Điều Kiện, Thủ Tục Chuyển Trường
 • (Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

  Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾPNHẬN của Nhà trường.

  Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

  Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút từ trường THPT về Sở giáo dục và đào tạo tỉnh mà học sinh đang theo học để xin chuyển về Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh .

  Bước 4: Đem toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh về nộp và nhập học tại trường THPT Thăng Long.

  HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG GỒM:

  1/ Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký ( mẫu do trường THPT Thăng Long cấp đã có sự đồng ý tiếp nhận).

  2/ Học bạ bản chính.

  3/ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới hoặc giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (lớp 10).

  4/ Bản sao giấy khai sinh.

  5/ Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

  6/ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT ( có xác định cụ thể loại hình trường công lập, tư thục …)

  7/ Giấy giới thiệu chuyển trường (về trường Thăng Long) do Hiệu trưởng trường HS đang học cấp.

  8/ Giấy giới thiệu chuyển trường đi và đến do Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào tạo cấp (nếu chuyển từ tỉnh, TP này sang tỉnh TP, khác)

  9/ Các loại giấy tờ hợp lệ khác (nếu có)

  THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

  Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾP NHẬN của Nhà trường.

  Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

  Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút ở trường học sinh đang theo học về nộp tại trường THPT Thăng Long để nhập học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Chuyển Trường Thpt Tại Hà Nội Gồm Những Gì?
 • 10. Chuyển Trường Đi Tỉnh Khác Với Học Sinh Thcs Và Tiểu Học
 • Thủ Tục Chuyển Trường Ngoại Tỉnh Đối Với Học Sinh Cấp Trung Học Cơ Sở
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vụ Bản
 • Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Theo Quyết Định Của Tòa Án
 • Thủ Tục Ly Hôn Giải Quyết Trong Bao Lâu

  --- Bài mới hơn ---

 • Ly Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài Giải Quyết Trong Bao Lâu?
 • Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình & Đơn Phương Tại Tand Quận Hoàng Mai
 • Ly Hôn Đơn Phương Mất Thời Gian Bao Lâu? 4 Tháng Nếu Không Tranh Chấp
 • Thủ Tục Ly Hôn Khi Chồng Đi Tù: Chồng Không Ký Có Ly Hôn Được Không?
 • Thủ Tục Ly Hôn Khi Chồng Đi Tù
 • Thủ tục ly hôn giải quyết trong bao lâu?

  Thưa luật sư, tôi năm nay 26 tuổi, tôi cưới đã được 3 năm, và có một đứa con trai bây giờ là 26 tháng. Bây giờ vợ chồng tôi rất hay cãi nhau và xích mích, và tôi đã bị chồng tôi đánh mấy lần,tôi thấy tôi và chồng tôi không thể sống chung được nữa.và anh ta cũng đồng ý ly hôn. Tôi đang cư trú tại: tổ 12 – quận Hà Đông – Thành Phố Hà Nội. Vậy tôi hỏi tôi phải nộp đơn ly hôn ở đâu, và khi ly hôn tôi có được quyền nuôi con không ạ. Thủ tục ly hôn giải quyết trong bao lâu ạ. Mong luật sư giải đáp sớm giúp tôi.

  Theo Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

  1.Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

  chúng tôi mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

  3.Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  Trường hợp hai vợ chồng bạn thuận tình ly hôn cần có chữ ký của cả 2 người trong đơn.

  Trường hợp hai vợ chồng bạn thuận tình ly hôn, bạn có thể nộp hồ sơ tại TAND cấp quận, huyện nơi vợ hoặc chồng cư trú. Như bạn nói, bạn có thể nộp hồ sơ xin ly hôn tại TAND Quận Hà Đông để yêu cầu giải quyết.

  – Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính);

  – Chứng minh nhân dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực);

  – Giấy khai sinh của các con (bản sao có chứng thực);

  – Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực);

  – Đơn xin ly hôn ( Mẫu đơn ly hôn viết sẵn )

  Theo quy định của pháp luật, trường hợp con dưới 36 tháng tuổi sẽ do người mẹ nuôi. Như vậy, do con bạn mới 26 tháng tuổi nên quyền nuôi con sẽ thuộc về bạn nếu hai vợ chồng bạn không có thỏa thuận gì khác.

  + Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kiện tòa án phải tiến hành thụ lý vụ án, tức thông báo để đương sự nộp tiền tạm ứng án phí, tòa án thụ lý án khi người khởi kiện nộp cho tòa biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

  + Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thụ lý, tùy từng trường hợp tòa án ra một trong các quyết định sau đây: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (đoàn tụ hoặc thuận tình ly hôn); Tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án; Đưa vụ án ra xét xử (nếu có một bên không đồng ý ly hôn hoặc có tranh chấp về con, tài sản).

  + Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự.

  Sau 15 ngày, kể từ ngày xét xử, nếu không có kháng cáo, kháng nghị, án sẽ có hiệu lực thi hành.

  Trân thành cảm ơn quý khách :

  Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc giải quyết ly hôn hãy tham khảo ngay và dịch vụ ly hôn trọn gói toàn quốc dịch vụ ly hôn tại Hà Nội của TGS chúng tôi.

  LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

  Điện Thoại : 024.6682.7986 / 6682.8986

  Tổng đài tư vấn miễn phí : 1900.8698

  Email : [email protected]

  Địa Chỉ : Số 5,Ngách 24,Ngõ 1,Trần Quốc Hoàn,

  Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

  XEM NGAY LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TGS TƯ VẤN LY HÔN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Giải Quyết Thuận Tình Ly Hôn Mất Bao Lâu, Cần Những Giấy Tờ Gì?
 • Ly Hôn Đơn Phương Cần Những Thủ Tục Gì? Thời Gian Thực Hiện Thủ Tục Ly Hôn Mất Bao Lâu?
 • Thủ Tục Ly Hôn Cần Những Gì? Thời Gian Thực Hiện Trong Bao Lâu?
 • Thủ Tục Ly Hôn Cần Những Gì Và Thời Gian Bao Lâu?
 • Án Phí Ly Hôn Đơn Phương Mất Bao Nhiêu Tiền? Chỉ Từ 300K?
 • Tư Vấn Thủ Tục Ly Hôn Trong & Ngoài Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Ly Hôn Trong Ngành Công An Có Gì Khác Biệt?
 • Tư Vấn Về Thủ Tục Ly Hôn Với Vợ Đại Tá Công An ?
 • Thủ Tục Ly Hôn Với Đảng Viên Có Khác Gì Với Người Bình Thường?
 • Ly Hôn Với Công An Cần Lưu Ý Những Gì?
 • Trình Tự, Thủ Tục Và Các Điều Kiện Khi Kết Hôn Với Công An
 • Bạn cần tham vấn ý kiến của Luật sư hoặc chuyên gia tâm lý trước khi quyết dịnh ly hôn bởi lẽ:

  – Bạn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ tranh chấp về pháp lý khi tiến hành thủ tục ly hôn, cụ thể như:

  + Tranh chấp về tài sản chung/Tài sản riêng: Khi yêu nha và tiến đến hôn nhân rất ít cặp vợ chồng trẻ có những thỏa thuận hoặc trao đổi rõ ràng về tài sản chung/tài sản riêng họ luôn giữ tâm lý e ngại vì văn hóa Á Đông đã ăn sâu vào nhận thức của họ (Nói đến tiền có nghĩa là không tin nhau, chữ “TÌNH” trong văn hóa Á Đông luôn được đặc biệt coi trọng).

  + Tranh chấp về quyền nuôi con: Đây là một vấn đề rất khó giải quyết bởi không ít cặp vợ chồng chỉ có một con chung. Vậy, phải phân chia thế nào ? Ai nuôi con thì tốt hơn ? Khi niềm tin trong hôn nhân đổ vỡ đương nhiên họ nghi ngờ mọi thứ kể cả người đã từng chung sống với mình hàng chục năm. Đôi khi sự tranh chấp về quyền nuôi con không chỉ xảy ra giữa hai Vợ Chồng mà còn là cuộc chiến của cả Bên Nội và Bên ngoại trong việc giành bằng được cái quyền năng đó.

  + Chế độ trợ cấp và thăm nom con: Ly hôn là sự phân chia tài sản, ly tán giữa Cha – Mẹ – Con và đôi khi việc thăm con, trợ cấp cho con, giáo dục con sau hôn nhân… là những vấn đề mà họ phải đối mặt và giải quyết khi đã ly hôn. Giữ một cái nhìn đẹp về nhau là điều không phải nhiêu Ông Bố/Bà Mẹ có thể làm được sau khi ly hôn.

  Đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân của Văn phòng Luật sư Số 3 Nghệ An sẵn sàng chia sẻ với bạn các vấn đề pháp lý sau:

  – Hướng dẫn thủ tục, quy trình và hồ sơ pháp lý để tiến hành thủ tục ly hôn;

  – Hướng dẫn những quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về việc phân chia và xác định tài sản chung, tài sản riêng;

  – Hướng dẫn và tư vấn giải quyết các tranh chấp về quyền nuôi con theo quy định pháp luật;

  – Giải đáp và hướng dẫn về chế độ cấp dưỡng, chế độ thăm nom, nuôi dậy con sau ly hôn;

  Cũng như những vấn đề pháp lý riêng biệt khác mà Bạn gặp phải trong từng trường hợp cụ thể.

  Chi tiết vui lòng liên hệ:

  Văn phòng Luật sư Số 3 Nghệ An

  Địa chỉ: 44 Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An

  Điện thoại: 0974.707.418 (Trần Đình Tý)

  Email: [email protected]

  Website: http://vanphongluatsunghean.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dịch Vụ Tư Vấn Thủ Tục Ly Hôn Uy Tín Giá Rẻ Tại Nghệ An
 • Thủ Tục Thuận Tình Ly Hôn Tại Nghệ An Và Tất Cả Những Vấn Đề Cần Lưu Ý
 • Thủ Tục Ly Hôn Đơn Phương Tại Nghệ An Và Tất Tần Tật Các Vấn Đề Liên Quan
 • Ly Hôn Hợp Pháp Cần Những Thủ Tục Và Trình Tự Gì?
 • Những Điều Cần Biết Khi Tiến Hành Thủ Tục Ly Hôn
 • Những Lưu Ý Trong Thủ Tục Rước Dâu Xa

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Bước Trong Thủ Tục Rước Dâu
 • Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Gợi Ý Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam
 • Lệ Phí Và Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô Cũ Năm 2022
 • Dịch Vụ Sang Tên Xe Ô Tô
 • Các thủ tục rước dâu xa nhà trai nhà gái cần chuẩn bị

  Đón tiếp nhà trai

  Lễ rước dâu phải diễn ra vào giờ đẹp hay còn gọi là giờ Hoàng Đạo. Họ nhà trai, chú rể và đội bê tráp sẽ có mặt ở trước nhà gái trước giờ diễn ra buổi lễ. Để tiếp đón nhà trai, đội nhận lễ của nhà gái cũng chuẩn bị sẵn sàng.

  Trao – nhận tráp quả

  Chú rể và chủ hôn tiến vào trước, đội bê tráp của nhà trai đi theo sau. Đội nhận tráp bên nhà gái và nhà trai cùng xếp thành hàng đứng đối diện nhau. Chủ hôn bên nhà trai ra hiệu việc trao mâm quả giữa hai bên sẽ diễn ra.

  Sau đó, tráp quả sẽ được những người bê lễ đặt dưới bệ thờ nhà gái. Chủ hôn sẽ mở nắp tráp và giới thiệu các lễ vật có bên trong.

  Cô dâu ra mắt nhà trai

  Tiếp theo trong thủ tục rước dâu xa là cô dâu ra mắt nhà trai. Sau phần giới thiệu, người thân bên nhà gái sẽ đưa cô dâu ra gặp nhà trai. Cô dâu sẽ cúi chào hai họ và đứng bên cạnh bố mẹ mình.

  Thắp hương cho gia tiên

  Để kính báo với bề trên những người đã khuất, cô dâu và chú rể sẽ làm lễ gia tiên. Đôi vợ chồng trẻ cùng dâng hương và vái lạy trước bàn thờ.

  Trao trang sức mừng cưới

  Sau lễ gia tiên, chú rể cô dâu sẽ trao nhẫn cưới, mẹ chồng cũng trao nữ trang cưới cho dâu mới. Bên nhà gái cũng trao vàng cưới, trang sức và dặn dò cô dâu trước thủ tục rước dâu xa.

  Mời trầu rượu

  Ngày nay, phong tục ăn trầu ít người còn giữ ở đời thường. Nhưng trong cưới hỏi, tục mời trầu vẫn lưu được nét đẹp và ý nghĩa vốn có. Cô dâu, chú rể sẽ lần lượt mời trầu chủ hôn và hai bên gia đình.

  Dùng tiệc thân mật

  Sau khi hoàn tất các nghi lễ, nhà gái sẽ đãi tiệc quan khách hai bên gia đình. Để không ảnh hưởng đến giờ đưa dâu thường hai bên sẽ dùng tiệc ngọt. Hai bên trò chuyện thân mật, cùng uống trà và ăn bánh kẹo.

  Nhà gái trả quả

  Trước khi đưa dâu, nhà gái sẽ trả quả cho nhà trai, các lễ vật đều chia đôi trả một nửa. Các tráp có nắp sẽ úp ngược, nếu tráp phủ khăn thì sẽ vén lên để lộ bên trong tráp. Điều này mang ý nghĩa nhà gái đã nhận tấm chân tình bên nhà trai. Đội bê tráp hai bên sẽ xếp hàng để trả quả cho đội tráp nhà trai mang về.

  Rước dâu về nhà trai

  Khi cô dâu lên xe cùng chú rể để về nhà chồng trong thủ tục rước dâu xa. Đoàn đưa dâu nhà gái sẽ được bố trí đi trên xe khác. Theo quan niệm truyền thống, đoàn rước dâu nhà trai nên là số chẵn để mang lại may mắn. Bên nhà gái cũng sắp xếp để số người đưa dâu tương xứng với đoàn nhà trai.

  Làm lễ gia tiên tại nhà trai

  Tại nhà trai, cô dâu và chú rể sẽ làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Sau đó, mẹ chồng sẽ đưa dâu mới vào phòng tân hôn để làm thủ tục trải giường cưới. Cũng có thể mời người lớn tuổi làm thủ tục này để chúc cho cặp đôi mau mắn sinh con.

  Tiệc sau lễ rước dâu

  Sau khi hoàn thành các nghi lễ trong thủ tục rước dâu xa, nhà trai sẽ đãi tiệc cưới. Người thân và quan khách hai bên gia đình sẽ để tham dự tiệc cưới của đôi bạn trẻ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Góp Ý Sửa Đổi Blttds Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Một Số Vấn Đề Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Khả Năng Áp Dụng Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự Ở Việt Nam
 • Chế Định Mới Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022
 • Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự
 • Thủ Tục Chuyển Hộ Khẩu Trong Cùng Thành Phố

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Thường Trú Tại Quận Hai Bà Trưng
 • Thủ Tục Nhập Khẩu Thiết Bị Chuyển Mạch (Switch)
 • Thủ Tục Chuyển Hộ Khẩu Năm 2022 Bạn Cần Nắm Rõ?
 • Tư Vấn Về Hoạt Động Chuyển Khẩu Hàng Hóa Của Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài.
 • Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng Hành Lý Cá Nhân, Tài Sản Di Chuyển, Quà Biếu Tặng, Hàng Mẫu
 • Cá nhân hoặc hộ gia đình có quyền chuyển, tách hộ khẩu trong cùng tỉnh/thành phố hoặc chuyển hộ khẩu sang một tỉnh/thành phố khác khi đáp ứng các điều kiện được quy định trong Luật cư trú và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Luật Minh Cường tư vấn cụ thể:

  TÌNH HUỐNG:

  Bạn đang có hộ khẩu với bố mẹ đẻ. Con bạn đang nhập khẩu cùng với mẹ, chưa nhập khẩu về nhà bạn. Bạn muốn nhập khẩu cho cả vợ con về khẩu nhà bạn. Trong khi hai vợ chồng khác huyện nhưng cùng trong một thành phố / tỉnh. Thì thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố sẽ làm như thế nào?

  Luật Minh Cường xin được tư vấn bạn thủ tục chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố như sau:

  • Trường hợp này, vợ và con bạn có hộ khẩu khác huyện nhưng trong cùng một tỉnh / thành phố với bạn. Do đó khi chuyển khẩu, vợ bạn cần có giáy chuyển hộ khẩu, vì thuộc tình huống “chuyển đi ngoài phạm vi, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương”. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm các giấy tờ sau:

   • Sổ hộ khẩu

   • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

  • Khi có hai loại giấy tờ trên, vợ bạn nộp tại Công an sở tại chổ vợ bạn ở (theo khoản 2 Điều 28 quy định về cấp giấy chuyển hộ khẩu)

  • Sau khi được cấp giấy chuyển hộ khẩu, vợ bạn thực hiện đăng ký thường trú theo quy định tại điều 21 (xem luật kèm theo bên dưới) tại cơ quan Công an mà bạn đang ở hiện tại

  TRÍCH LUẬT

  *** Điều 21 Luật cư trú 2006 sửa đổi 2013:

  • Khoản 1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

   • a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

   • b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  • Khoản 2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

   • a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

   • b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

   • c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

  • Khoản 3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  *** Khoản 2 Điều 28 quy định về cấp giấy chuyển hộ khẩu

  • Khoản 2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

   • a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

   • b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Lệ Phí Thủ Tục Công Chứng Mua Bán Xe Máy Năm 2022
 • Quy Định Về Thủ Tục Mở Cửa Hàng Mua Bán Xe Máy
 • Bảo Hiểm Tnds Xe Máy
 • Hướng Dẫn Mua Bán Sang Tên Xe Máy Không Chính Chủ
 • Quy Định Mới Về Quy Trình Cấp, Thu Hồi Đăng Ký, Biển Số Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Đường Bộ .công An Tra Vinh
 • Lưu Ý Trong Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nhật Tại Nhật
 • ? Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Tại Nhật
 • Thủ Tục Kết Hôn Tại Nhật Cho Người Việt
 • Thủ Tục Kết Hôn Tại Nhật Bản
 • Thủ Tục Kết Hôn Với Người Nhật Bản Ở Việt Nam
 • Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

  Để được phép thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được xem là đủ tuổi kết hôn, trên tinh thần tự nguyện và không thuộc các trường hợp cấm (kết hôn với người đang có vợ, có chồng, người mất năng lực hành vi dân sự, giữa người có cùng dòng máu trực hệ, có họ hàng trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi,…).

  Hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn

  Hai bên cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn bao gồm:

  1. Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân,
  2. Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của phường xã, thị trấn thường trú.
  3. Nếu đã kết hôn một lần rồi thì phải có quyết định ly hôn của tòa án kèm theo giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của địa phương.

  Về thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

  Thông thường đôi nam nữ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn chỉ cần trực tiếp cầm hồ sơ như đã nêu trên trực tiếp đến UBND địa phương thực hiện việc đăng ký và sẽ được cấp ngày đăng ký kết hôn. Thực tế nhiều gia đình tiến hành đăng ký kết hôn thường chọn lựa ngày tốt để muốn được cấp giấy chứng nhận kết hôn vào ngày đó.

  Do đó, để tránh trường hợp thiếu sót hồ sơ hoặc gặp phải hồ sơ mà cán bộ tư pháp cần xác minh một vài nội dung, vì thế, hai bên cần chủ động gửi trước hồ sơ tới Uỷ ban nhân dân và trong thời hạn 5 – 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật HNGĐ thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.

  Lưu ý: UBND sẽ cấp 2 bản đăng ký kết hôn, mỗi bên sẽ giữ một bản chính.

  Thực hiện thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài

  Đối với thủ tục đăng ký kết hôn mà vợ hoặc chồng là người nước ngoài, là người Việt đang định cư ở nước ngoài hay giữa người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, ngoài những hồ sơ như kết hôn trong nước thì còn phải bổ sung thêm:

  1. Tờ khai đăng ký kết hôn;
  2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
  3. Bản sao hộ khẩu/sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam);
  4. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (giấy thông hành, thẻ cư trú, thẻ thường trú hoặc tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú. Đối với các bản sao, nếu đương sự không có điều kiện để kịp chứng nhận sao y hợp lệ thì có thể xuất trình bản chính khi nộp bản copy để đối chiếu).

  Khi đã chuẩn bị đủ bộ hồ sơ, một trong hai bên vợ hoặc chồng sẽ đến nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận/huyện để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, nơi công dân đó đang thường trú. Thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn là 25 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí.

  Trong vòng 05 ngày tiếp theo khi nhận được giấy chứng nhận, buổi lễ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn sẽ được tổ chức long trọng tại Sở Tư pháp. Hai bên cần có mặt để ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ hoặc chồng sẽ được trao 01 bản chính của giấy chứng nhận kết hôn.

  PHAN LAW VIETNAM Hotline: 1900.599.995 – 0974.80.88888 Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Làm Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Nhanh
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Và Những Điều Bạn Cần Biết
 • Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Năm 2022
 • Có Được Thực Hiện Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Tại Nơi Tạm Trú Không?
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100