Top #10 ❤️ Thủ Tục Fillchar Trong Pascal Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Các Hàm Và Thủ Tục Trong Pascal

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Như Thế Nào?

Thủ Tục Đăng Ký Fda

Xin Fda Cho Trang Phục Phòng Dịch, Trang Phục Y Tế Phòng Dịch

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Fda Tại Hà Nội

Đăng Ký Fda Cho Mỹ Phẩm

Unit có thể đã được Pascal tạo trước đó hoặc do chính bạn định nghĩa.

1. Unit System:

Không phải khai báo sau từkhoá uses, nó là thưviện chứa các hằng, biếnn

thủtục, hàm đểxuất, nhập, xửlý dữliệu, cấp phát, quản lý bộnhớ.

Các thủtục và hàm trong Unit system:

Các thủtục (Procedure):

– Append Mởmột tập tin văn bản đểghi

thêm dữliệu.

– Assign Gán tên một tập tin ngoại trú vào

biến tập tin.

– Close Ðóng biến tập tin.

– Exit Thoát chương trình hoặc vòng

– FillChar Ðiền một sốbyte có giá trịvào

– Halt Kết thúc ngang chương trình.

– Inc Tăng giá trịmột biến.

– Randomize Khởi tạo chế độtạo sốngẫu

g; vitri:integer; Sotu:Integer):String; Hàm Copy cho một chuỗi ký tự con của chuỗi st. chuỗi này được lấy từ vitri với Sotu. Ví dụ: St:='Turbo Pascal'; st1:=Copy(st,7,6); khi đó st1 có giá trị Pascal; + Xoá một chuỗi trong một chuỗi: Hàm Delete(Var St:string;Vitri,sotu:integer); Xoá khỏi chuỗi st sotu trừ vitri còn lại sẽ gắn trở lại chuỗi cho biến St; Ví dụ: St:=Turbo Pascal; Delete(st,7,6); Writeln(st); {câu lệnh này hiện nội dungTurbo} + Chèn chuỗi con vào trong chuỗi: Thủ tục: insert(chuoicon:String; Var st:string; Vitri:integer); Chèn Chuoicon vào chuỗi st bắt đầu từ Vitri. Ví dụ: St:=Tin hoc tre; Chuoicon:='ECS '; insert(Chuoicon,st,1); Writeln(st); {nội dung của st là ECS Tin hoc tre} * Chuyển đổi giữa số và chuỗi: + Ðổi một số thành chuỗi hàm Str Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 18 + Ðổi một chuỗi thành số: hàm Val c. Các giải thuật cơ bản trên dữ liệu kiểu String: ( Ðổi chuỗi ký tự sang ký tự in Var i:byte st:string; đoạn chương trình: For i:=1 to length(st) do St); ( Cắt ký tự trắng bên trái chuỗi ký tự: Ví dụ chuối Turbo Pascal có một số ký tự trắng bên trái bạn có thể xoá nó để đưa về chuỗi Turbo Pascal bạn bắt đầu tìm từ vị trí đầu tiên của chuỗi, kiểm tra xem có phải là một ký tự trắng hay không nếu đúng xác định vị trí và xoá ký tự trắng đó khỏi dãy. Var i:byte; st:string; Ðoạn chương trình: i:=1; While st=#32 then dec(i); st of ; Ví dụ: Type Tocdo=array of String; Loai = array of Byte; AsciiType=Array of ; Ví dụ: Var Diem:array of Integer; ý nghĩa: Bạn có thể tưởng tượng một biến như một hộp để chứa dữ liệu và Array là một tập hợp nối tiếp các hộp lại với nhau để chứa dữ liệu có cùng kiểu, mỗi hộp được đánh số thứ tự bằng chỉ số đã khai báo và dãy hộp được đặt chung bằng một tên đó là tên của biến kiểu Array. Ghi chú: Ðể khai báo Array nhiều chiều bạn theo cú pháp sau: Var :Array of Integer; c. Truy xuất dữ liệu kiểu Array: ( Xuất dữ liệu kiểu Array: Các thủ tục xuất nhập biến như Writeln, Readln không thể truy xuất thẳng biến Array mà phải thông qua từng thành phần của Array đó. Ví dụ: Var a,b:Array; c:Array); Write(a); Readln(C); Writeln( of String; i:Byte; Begin For i:=1 to 100 do Begin Write('Nhap ho ten: ');Readln(Hoten of Integer; Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 20 i:Byte; Begin For i:=1 to 10 do Readln(a); Readln; End. d. Sắp xếp dữ liệu trên dãy: Sắp xếp là một quá trình tổ chức lại một dãy các dữ liệu theo một trật tự nhất định. Mục đích của việc sắp xếp là giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu trong một dãy được dễ dàng hơn. Nguyễn lý chung của sắp xếp là So sánh và hoán vị. Sắp xếp bằng phương pháp chọn lựa đơn giản bắt đầu từ thành phần đầu tiên của dãy so sánh với các thành phần đó với nhau. Tiếp tục đến thành phần kế tiếp so sánh với các thành phần còn lại cho tới khi gặp thành phần cuối cùng. Vì sau thành phần cuối cùng không còn thành phần nào nữa để so sánh nên việc sắp sếp đã hoàn tất. Với phương pháp này hình thành hai vòng lặp. Vòng lặp thứ nhất lấy thành phần thứ i từ 1 tới N-1 so sánh và hoán vị với vòng lặp thứ 2 với j từ i+1 tới N Giải thuật: Cho i từ 1 đến n-1 thực hiện Cho J từ i+1 đến n thực hiện Nếu thành phần tứ i nhỏ hơn thành phần thứ j thì Hoán vị hai thành phần thứ i và thứ j. Ví dụ: var i,j:Byte; Trunggian:Real; Begin For i:=1 to n -1 do For j:=i+1 to n do if A then {Thực hiện việc so sánh} Begin Trunggian:=A:=A:=Trunggian; End; End; 3. Dữ liệu kiểu File: Các dữ liệu đã khảo sát ở trên đề thực hiện trong bộ nhớ RAM khi khởi động chương trình, khi chấm dứt chương trình các dữ liệu trên bị mất vì vậy việc lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc sử dụng lại dữ liệu đó bạn cần sử dụng dữ liệu kiểu File. Có 2 loại dữ liệu kiểu File: - File có kiểu: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các Record và được ghi dưới dạng nhị phân - File dạng Text: Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa thành một tập tin chứa các dữ liệu dưới dạng mã ASCII. Bằng các phần mềm soạn thảo văn bản có thể đọc được dữ liệu này. a. Khai báo dữ liệu kiểu File: Với dữ liệu File có kiểu: Var :File of Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 21 Ví dụ: Var f:File of Byte; S:File of String; Type Hosocanbo=Record Hoten:String; Diachi:String; End; Var F:File of Hosocanbo; Với File dạng Text Var :Text; Khi khai báo tập tin kiểu Text dữ liệu ghi vào đĩa dạng File ASCII như là một tập tin văn bản b. Các thủ tục chuẩn trên dữ liệu kiểu File: ( Gán tên tập tin cho một biến: Thủ tục Assign(Var ,:String); Thủ tục này nhằm mục đích gán một tập tin trên đĩa cho Tên biến File trong RAM. Ví dụ: Var F:Text; Begin .... Assign(f,'Chaoban.txt'); .... End; ( Mở và tạo mới một tập tin: Thủ tục: Rewrite(Var ); (Ví dụ: Rewrite(f);) Thủ tục này tạo một tập tin trên đĩa có tên đã gán cho Tên biến File bằng lệnh gán Asign đồng thời mở tập tin đó ra để truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite nếu trên đĩa đã có tập tin trùng với tên bạn đặt thì tập tin trên đĩa sẽ bị xoá thay vào đó là một tập tin trống mà bạn đã gán tên cho Tên biến File. Nên bạn cần cẩn thận khi mở tập tin bằng lệnh Rewrite. ( Mở một tập tin đã có: Thủ tục: Reset(Var ); Mở một tập tin đã gán cho Tên biến File, nạp nội dung của tập tin này vào trong Tên biến File trong RAM để chuẩn bị cho việc truy xuất dữ liệu. Chú ý: Khi mở một tập tin bằng lệnh Reset nếu tập tin không có trên đĩa sẽ gây lỗi. ( Ðóng một tập tin đã mở: Thủ tục: Close(Var ); Thủ tục này chuyển nội dung trong bộ nhớ vào tập tin trên đĩa đồng thời đóng tập tin lại giải toả bộ nhớ dành cho biến tập tin Chú ý : Các tập tin khi đã mở nếu không đóng lại sẽ mất các dữ liệu truy xuất trên Tên biến File. ( Truy xuất dữ liệu: Việc xuất nhập dữ liệu trên biến File có kiểu chỉ được thực hiện thông qua từng Record - Ðọc dữ liệu từ tập tin dùng thủ tục Read(,); - Ghi dữ liệu vào đĩa: dùng thủ tục Write(,); Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 22 Chú ý: Không dùng các thủ tục Readln, Writeln vì sau khi đọc, ghi xong một Record con trỏ sẽ tự động nhẩy sang Record tiếp theo. c. File văn bản: Ðể đọc dữ liệu trên File văn bản (Text File) bạn dùng các thrủ tục sau: - Read(Var f:Text;GT1,GT2...); - Readln(Var f:Text; v1,v2,...); Ðọc dữ liệu trên một dòng và gán cho một hay nhiều biến. * các hàm tiện ích trên kiểu Text File: - Eoln(Var f:Text):Boolean; Cho biết tình trạng hiện thời của con trỏ trên dòng đang truy xuất đã hết dòng hay chưa, nếu đã hết dòng hàm Eoln cho giá trị True. - Eof(Var F:text):Boolean; Cho biết con trỏ hiện thời đã đến cuối tập tin hay chưa, nếu đã ở cuối tập tin hàm Eof sẽ trả về giá trị True. * Một số ví dụ: ( Hiện toàn bộ nội dung File lên màn hình: Var f:Text; ch:Char; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); While not Eof(f) do Begin Read(f,Ch); Write(ch); {Xuất dữ liệu ra màn hình} End; End; End. ( Ðọc nội dung một File hiện ra màn hình dùng biến Line kiểu String để đọc từng dòng: Var f:Text; Line:String; Begin {Tên tập tin gõ vào từ dòng lệnh} if Paramcount=1 then Begin Assign(f,ParamStr(1)); Reset(f); Repeat Readln(f,Line); Writeln(Line); {Xuất dữ liệu ra màn hình} Until Eof(f); End; End. ( Bạn có thể tạo một chương trình phát nhạc từ một File nhạc tạo ra theo cấu truc Cao độ, trường độ theo từng dòng? Ví du: Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Trang 23 1318 60 1174 20 1046 20 988 20 .... Trong đó số đầu chỉ cao độ, số sau chỉ trường độ. Program Lambada; Uses Ctr; Const Dieuchinh=10; Var f:Text; Caodo,Truongdo:Word; Begin Assign(f,'Lambada.not'); Reset(f); While (not Eof(f)) and (not Keypssed) do Begin Readln(f,Caodo,truongdo); Sound(Caodo); Delay(Dieuchinh*Truongdo); Nosound; End; Close(f); Nosound; End.

Cách Vay Tiền Mặt Trả Góp Hàng Tháng Tại Fe Credit Hạn Mức Cao, Lãi Suất Thấp

3 Cách Đăng Ký Vay Tín Chấp Lần 2 Fe Credit Và Hướng Dẫn Chi Tiết Nhất

Thủ Tục Vay Tiền Fe Credit Có Đơn Giản Không?

Vay Tín Chấp Tiêu Dùng

Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Điện Thoại Trả Góp Fe Credit 2022

Write Và Writeln Trong Pascal

Thủ Tục Ly Hôn Đơn Phương Và Những Ý Kiến Của Luật Sư Tại K

Hướng Dẫn Cách Làm Work Permit Cập Nhật

Thủ Tục Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài Mới Cập Nhật

Làm Work Permit – Giấy Phép Lao Động Gấp

Đăng Ký Internet Cáp Quang Viettel Ở Đâu? Thủ Tục Như Thế Nào? Gói Cước Ra Sao? Lh: 01688.801.801

Theo tiếng anh write là viết ra nhưng trong pascal nó có nghĩa là in ra và câu lệnh này dùng để in kết quả ra màn hình.

write là gì ?

là câu lệnh dùng để in kết quả hay một đoạn văn ra màn hình khi chạy chương trình dịch.

cấu trúc để sử dụng câu lệnh để in ra màn hình một đoạn văn tùy thích:

write(‘một đoạn văn mình cần in ra màn hình’);

khi sử dụng câu trên khi in ra màn hình: một đoạn văn mình cần in ra màn hình

cấu trúc để sử dụng câu lệnh để in ra màn hình một kết quả:

write(1+1);

khi sử dụng câu trên khi in ra màn hình: 2

thế bạn thấy khi in ra một đoạn văn bản với một kết quả thì câu lệnh khác nhau cái gì không ?

– đó chính là hai dấu nháy (‘  ‘), đúng thế hai dấu nháy trên giúp chương trình dịch hiểu rằng đâu là đoạn văn và đâu là kết quả bạn muốn in ra. Khi ta in ra một đoạn văn thì chương trình dịch sẽ không dịch lỗi trong hai dấu nháy trên vì thế bạn có thể gõ write(‘gklgjskfjdkfsdf’); thì nó vẫn không hiện lỗi và in ra mà hình kết quả: gklgjskfjdkfsdf 

#Lưu ý: nhớ đặt “;” khi kết thúc câu lệnh

Writeln là gì ? nó có khác với write không ?

writeln là viết tắt của từ write line để ngắn gọn người ta viết là: writeln.

chức năng của nó vẫn không đổi đó là in ra màn hình một thứ gì đó tùy thích nhưng nó sẽ xuống dòng khi kết thúc câu lệnh

cấu trúc in ra một đoạn văn của nó:

writeln(‘in ra mot doan van’);

 cấu trúc in ra kết quả của nó:

writeln(1+1);

thế nó khác như nào: nếu dụng lệnh writeln thì khi chạy chương trình xong thì con trỏ nó sẽ xuống hàng và nếu có một dòng lệnh writeln ở phía dưới thì nó sẽ xuống dòng cho bạn, bạn không phải bị trường hơn kết quả in ra đều nằm trên một dòng, ví du:

writeln(‘ket qua cua 1+1 la:);

writeln(1+1);

 khi in ra màn hình kết:

ket qua cua 1+1 la:

2

SHARE THIS

Hướng Dẫn Vay Tín Chấp Theo Lương Ngân Hàng Agribank 2022

Vay Mua Nhà Trả Góp Ngân Hàng Nào Tốt, Lãi Ưu Đãi?

Mua Nhà Lần Đầu: Chuẩn Bị Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Như Thế Nào?

Điều Kiện & Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Không Thế Chấp

Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Trả Góp Ngân Hàng Agribank

Thủ Tục Chuyển Trường Trong Và Ngoài Tỉnh

Điều Kiện Và Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học. Chuyển Trường Đại Học Cần Những Điều Kiện Gì?

Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học Nhanh Chính Xác

Điều Kiện Thủ Tục Chuyển Trường Đại Học

Quy Định Và Thủ Tục Chuyển Trường Mầm Non Cho Bé

Điều Kiện, Thủ Tục Chuyển Trường

(Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾPNHẬN của Nhà trường.

Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút từ trường THPT về Sở giáo dục và đào tạo tỉnh mà học sinh đang theo học để xin chuyển về Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh .

Bước 4: Đem toàn bộ hồ sơ và giấy giới thiệu chuyển trường của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh về nộp và nhập học tại trường THPT Thăng Long.

HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG GỒM:

1/ Đơn xin chuyển trường do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký ( mẫu do trường THPT Thăng Long cấp đã có sự đồng ý tiếp nhận).

2/ Học bạ bản chính.

3/ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới hoặc giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (lớp 10).

4/ Bản sao giấy khai sinh.

5/ Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

6/ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT ( có xác định cụ thể loại hình trường công lập, tư thục …)

7/ Giấy giới thiệu chuyển trường (về trường Thăng Long) do Hiệu trưởng trường HS đang học cấp.

8/ Giấy giới thiệu chuyển trường đi và đến do Giám đốc Sở Giáo Dục & Đào tạo cấp (nếu chuyển từ tỉnh, TP này sang tỉnh TP, khác)

9/ Các loại giấy tờ hợp lệ khác (nếu có)

THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo văn bản số 51/2002 QĐ BGD&ĐT ngày 25/12/2002)

Bước 1: Phụ huynh và học sinh tới trường THPT Thăng Long nhận GIẤY TIẾP NHẬN của Nhà trường.

Bước 2: Đem giấy tiếp nhân của trường THPT Thăng Long về trường THPT nơi học sinh đang theo học xin rút hồ sơ và học bạ.

Bước 3: Đưa toàn bộ hồ sơ đã rút ở trường học sinh đang theo học về nộp tại trường THPT Thăng Long để nhập học.

Thủ Tục Chuyển Trường Thpt Tại Hà Nội Gồm Những Gì?

10. Chuyển Trường Đi Tỉnh Khác Với Học Sinh Thcs Và Tiểu Học

Thủ Tục Chuyển Trường Ngoại Tỉnh Đối Với Học Sinh Cấp Trung Học Cơ Sở

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vụ Bản

Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Theo Quyết Định Của Tòa Án

Những Lưu Ý Trong Thủ Tục Rước Dâu Xa

Các Bước Trong Thủ Tục Rước Dâu

Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam

Gợi Ý Trình Tự Thủ Tục Rước Dâu Trong Đám Cưới Việt Nam

Lệ Phí Và Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô Cũ Năm 2022

Dịch Vụ Sang Tên Xe Ô Tô

Các thủ tục rước dâu xa nhà trai nhà gái cần chuẩn bị

Đón tiếp nhà trai

Lễ rước dâu phải diễn ra vào giờ đẹp hay còn gọi là giờ Hoàng Đạo. Họ nhà trai, chú rể và đội bê tráp sẽ có mặt ở trước nhà gái trước giờ diễn ra buổi lễ. Để tiếp đón nhà trai, đội nhận lễ của nhà gái cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Trao – nhận tráp quả

Chú rể và chủ hôn tiến vào trước, đội bê tráp của nhà trai đi theo sau. Đội nhận tráp bên nhà gái và nhà trai cùng xếp thành hàng đứng đối diện nhau. Chủ hôn bên nhà trai ra hiệu việc trao mâm quả giữa hai bên sẽ diễn ra.

Sau đó, tráp quả sẽ được những người bê lễ đặt dưới bệ thờ nhà gái. Chủ hôn sẽ mở nắp tráp và giới thiệu các lễ vật có bên trong.

Cô dâu ra mắt nhà trai

Tiếp theo trong thủ tục rước dâu xa là cô dâu ra mắt nhà trai. Sau phần giới thiệu, người thân bên nhà gái sẽ đưa cô dâu ra gặp nhà trai. Cô dâu sẽ cúi chào hai họ và đứng bên cạnh bố mẹ mình.

Thắp hương cho gia tiên

Để kính báo với bề trên những người đã khuất, cô dâu và chú rể sẽ làm lễ gia tiên. Đôi vợ chồng trẻ cùng dâng hương và vái lạy trước bàn thờ.

Trao trang sức mừng cưới

Sau lễ gia tiên, chú rể cô dâu sẽ trao nhẫn cưới, mẹ chồng cũng trao nữ trang cưới cho dâu mới. Bên nhà gái cũng trao vàng cưới, trang sức và dặn dò cô dâu trước thủ tục rước dâu xa.

Mời trầu rượu

Ngày nay, phong tục ăn trầu ít người còn giữ ở đời thường. Nhưng trong cưới hỏi, tục mời trầu vẫn lưu được nét đẹp và ý nghĩa vốn có. Cô dâu, chú rể sẽ lần lượt mời trầu chủ hôn và hai bên gia đình.

Dùng tiệc thân mật

Sau khi hoàn tất các nghi lễ, nhà gái sẽ đãi tiệc quan khách hai bên gia đình. Để không ảnh hưởng đến giờ đưa dâu thường hai bên sẽ dùng tiệc ngọt. Hai bên trò chuyện thân mật, cùng uống trà và ăn bánh kẹo.

Nhà gái trả quả

Trước khi đưa dâu, nhà gái sẽ trả quả cho nhà trai, các lễ vật đều chia đôi trả một nửa. Các tráp có nắp sẽ úp ngược, nếu tráp phủ khăn thì sẽ vén lên để lộ bên trong tráp. Điều này mang ý nghĩa nhà gái đã nhận tấm chân tình bên nhà trai. Đội bê tráp hai bên sẽ xếp hàng để trả quả cho đội tráp nhà trai mang về.

Rước dâu về nhà trai

Khi cô dâu lên xe cùng chú rể để về nhà chồng trong thủ tục rước dâu xa. Đoàn đưa dâu nhà gái sẽ được bố trí đi trên xe khác. Theo quan niệm truyền thống, đoàn rước dâu nhà trai nên là số chẵn để mang lại may mắn. Bên nhà gái cũng sắp xếp để số người đưa dâu tương xứng với đoàn nhà trai.

Làm lễ gia tiên tại nhà trai

Tại nhà trai, cô dâu và chú rể sẽ làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Sau đó, mẹ chồng sẽ đưa dâu mới vào phòng tân hôn để làm thủ tục trải giường cưới. Cũng có thể mời người lớn tuổi làm thủ tục này để chúc cho cặp đôi mau mắn sinh con.

Tiệc sau lễ rước dâu

Sau khi hoàn thành các nghi lễ trong thủ tục rước dâu xa, nhà trai sẽ đãi tiệc cưới. Người thân và quan khách hai bên gia đình sẽ để tham dự tiệc cưới của đôi bạn trẻ.

Góp Ý Sửa Đổi Blttds Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự

Một Số Vấn Đề Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022

Khả Năng Áp Dụng Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự Ở Việt Nam

Chế Định Mới Về Thủ Tục Rút Gọn Trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2022

Thủ Tục Rút Gọn Trong Tố Tụng Dân Sự

🌟 Home
🌟 Top