Top 6 # Thỏa Thuận Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên là văn bản để xác nhận sự thỏa thuận giữa hai cá nhân hay giữa cá nhân và tổ chức về một vấn đề đã được thống nhất với nhau. Mẫu bản thỏa thuận giữa hai bên áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

(V/v: ………………)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

TPHCM, ngày…..tháng…….năm 201…,

Chúng tôi là:

BÊN A: Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Thực hiện đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A hoàn thành thỏa thuận.

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

biên bản thỏa thuận

mẫu thỏa thuận công việc

mẫu biên bản thỏa thuận dân sự

Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Nếu bạn thắc mắc các vấn đề thủ tục ly hôn nhanh hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Văn Phòng Luật Sư Quang Liêm số 559 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh hoặc bằng điện thoại là: 0961 668 968 (Zalo, Viber), Email: luatsuliem@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp giúp bạn giải quyết: Hợp pháp, nhanh gọn, và tiết kiệm chi phí cho bạn.

Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên Mới Nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: …..………….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

TPHCM, ngày…..tháng…….năm 201…,

Chúng tôi là:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Thực hiện đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A hoàn thành thỏa thuận.

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

      BÊN A                                                                               BÊN B

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản chi tiết TẠI ĐÂY

Biên Bản Thoả Thuận Ba Bên Giữa Ngân Hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BA BÊN

Hôm nay ngày…… tháng ……. năm……….. tại …………, chúng tôi gồm :

Trường hợp Khách hàng là cá nhân:

3. Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….. CMND số: ……………….. cấp ngày……/……/……. tại………………………………………. Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………Email: ………………………………………………….. Cùng vợ / chồng là: ………………………………………………………………………………. CMND số:……………… …cấp ngày……/……/…….tại………………………………………. Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………Email: …………………………………………………..[Trường hợp đồng sở hữu hoặc vợ/chồng thì cả hai cùng ký]

Trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp:

Trên cơ sở:

Điều 1. Chủ đầu tư cam kết

Đáp ứng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình thực hiện: (i) thủ tục xin phép, triển khai thực hiện Dự án ; (ii) thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán nhà, bao gồm cả điều kiện Nhà ở được mua bán.

Nhà ở là đối tượng chuyển nhượng của Hợp đồng mua bán nhà nêu trên không được Chủ đầu tư sử dụng làm tài sản bảo đảm tại bất kỳ tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào (tài sản hiện hữu, hình thành trong tương lai hoặc quyền tài sản). Trường hợp nhà ở đã thế chấp trước thời điểm ký Biên bản này, Chủ đầu tư cam kết hoàn tất thủ tục giải chấp ngay khi Khách hàng thanh toán ……% giá trị Hợp đồng mua bán nhà.

Trong khoảng thời gian hiệu lực của Biên bản này, Chủ đầu tư không chấp thuận bất kỳ đề nghị nào của Khách hàng về việc chuyển nhượng Tài sản bảo đảm hoặc dùng Tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố, mua bán, cho tặng, góp vốn hoặc bất kỳ giao dịch ảnh hưởng đến quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản bảo đảm khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

Chủ đầu tư và Khách hàng cam kết không chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hoặc thay thế Hợp đồng mua bán nhà dưới bất kỳ hình thức nào; không tham gia bất kỳ giao dịch làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng tại Hợp đồng mua bán nhà, quyền lợi của NGÂN HÀNG ABC quy định tại Hợp đồng thế chấp, Biên bản này khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

Chủ đầu tư cam kết hoàn tất các thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) khi khách hàng hoàn tất các thủ tục và thanh toán đủ theo Hợp đồng mua bán nhà. Bản chính Giấy chứng nhận sẽ được chuyển giao trực tiếp cho NGÂN HÀNG ABC khi Khách hàng chưa hoàn tất các nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng tín dụng và Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng. Chủ đầu tư cam kết không cung cấp hồ sơ để Khách hàng hoặc bên thứ ba do Khách hàng chỉ định (hoặc đồng ý) tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2: NGÂN HÀNG ABC cam kết:

Thực hiện việc cho vay và giải ngân đúng tiến độ, cách thức quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

Việc giải ngân khoản vay của NGÂN HÀNG ABC sẽ được thực hiện trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư trên cơ sở yêu cầu thanh toán của Khách hàng thoả thuận theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

Theo dõi và thu nợ vay đối với Khách hàng theo thỏa thuận được ký giữa Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC.

Điều 3: Khách hàng cam kết:

Tuân thủ và thực hiện đầy đủ quy định tại Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và các điều khoản tại Biên bản thỏa thuận ba bên này.

Tính đến thời điểm này (ngày ….. tháng ….. năm …..) Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư số tiền là: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………..), tương đương ….% giá trị Hợp đồng mua bán nhà (đã bao gồm thuế GTGT) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà.

Khách hàng đồng ý và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc Chủ đầu tư sẽ chuyển giao Bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho NGÂN HÀNG ABC theo quy định tại Biên bản này.

Khách hàng có nghĩa vụ bàn giao tài sản cho NGÂN HÀNG ABC và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên được chỉ định/ủy quyền của NGÂN HÀNG ABC được tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản trong trường hợp Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng thế chấp tài sản ký kết với NGÂN HÀNG ABC một cách vô điều kiện mà không được đưa ra bất kỳ lý do nào để trì hoãn nghĩa vụ bàn giao đó.

Khách hàng cam kết thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ nghĩa vụ thanh toán như đã thỏa thuận theo Hợp đồng mua bán nhà và Hợp đồng tín dụng. Trường hợp Khách hàng có bất kỳ vi phạm nào ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng theo Hợp đồng mua bán nhà thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 4: Các cam kết chung

Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm một trong các điều khoản của Hợp đồng mua bán nhà mà dẫn đến Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện vì bất kỳ lý do gì, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện, Chủ đầu tư gửi thông báo cho NGÂN HÀNG ABC. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư, NGÂN HÀNG ABC phải trả lời bằng văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo 1 trong các đề nghị sau:

a) Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng, sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Sau khi nhận đầy đủ số tiền thanh toán từ người mua/ người nhận chuyển nhượng mới, Chủ đầu tư trừ đi số tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phần giá trị còn thiếu và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà và Chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả toàn bố số tiền còn lại của khách hàng bằng cách chuyển toàn bộ số tiền mà Khách hàng được nhận lại theo thoả thuận trên Hợp đồng mua bán nhà vào tài khoản của Khách hàng mở tại NGÂN HÀNG ABC để NGÂN HÀNG ABC thu hồi nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có); hoặc

b) NGÂN HÀNG ABC chỉ định bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà (“Bên nhận chuyển nhượng lại”). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 Điều này. Trường hay này, NGÂN HÀNG ABC có nghĩa vụ cho Bên Nhận chuyển nhượng lại vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với số tiền còn lại của Hợp đồng mua bán nhà; hoặc

c) NGÂN HÀNG ABC tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nhà và trở thành người mua nhà thuộc Dự án mới của Hợp đồng này. Toàn bộ các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo Hợp đồng mua bán nhà được xem là tiền mà NGÂN HÀNG ABC đã thanh toán cho Chủ đầu tư. NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thanh lý Hợp đồng với Khách hàng và ký kết lại Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện tương đương;

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Pháp luật để ABABNK hoặc Bên Nhận mua lại được sở hữu và/hoặc sử dụng trọn vẹn tài sản và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tài sản thế chấp cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên Nhận mua lại trong các trường hợp quy định tại điểm b và c của Khoản này.

Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản với NGÂN HÀNG ABC dẫn đến việc phải xử lý tài sản thế chấp thì được xử lý như sau:

– NGÂN HÀNG ABC thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện xử lý tài sản thế chấp;

– NGÂN HÀNG ABC được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại điểm khoản 2 Điều này.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà ảnh hưởng đến việc thanh toán theo Hợp đồng mua bán nhà hoặc NGÂN HÀNG ABC không có các thông báo theo như các khoản 2 và khoản 3 Điều này trong thời hạn quy định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng và miễn trừ các nghĩa vụ với NGÂN HÀNG ABC. Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 của Điều này;

Nếu Hợp đồng mua bán nhà đã thực hiện xong, Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu của tài sản thế chấp thì NGÂN HÀNG ABC được quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản.

Khách hàng đồng ý việc Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này và không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà này.

Biên bản thoả thuận ba bên này có hiệu lực kể từ ngày có đủ 03 bên ký và chấm dứt khi đáp ứng một trong các điều kiện:

a. Khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng cho NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư nhận được thông báo về việc giải chấp từ NGÂN HÀNG ABC

b. Bản chính Giấy chứng nhận đã được chuyển giao cho NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục ký mới hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC và quy định của pháp luật.

Trường hợp Nhà ở đủ điều kiện thế chấp dưới hình thức tài sản hình thành trong tương lai, Khách hàng và Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC về việc: Ký mới các hợp đồng bảo đảm và đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận và thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

KHÁCH HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG TMCP ABC

Related Posts:

Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Nhà Đất

Giấy thoả thuận mua bán đất được lập ra với đầy đủ thông tin chi tiết nhằm xác nhận việc giao kết giữa người bán và người mua, có thể công chứng hoặc chưa cần công chứng.

Biên bản này hoặc Hợp đồng đặt cọc là sự lựa chọn của các bên.

Link tải file mẫu: Biên bản thỏa thuận mua bán nhà đất

Trong giao dịch này, 2 bên mua bán cần hiểu rõ và phân biệt sự khác nhau trong thời điểm chuyển quyền sở hữu giữa 2 loại tài sản là Quyền sử dụng đất và Quyền sử dụng đất có nhà ở trên đất nhằm xác lập quyền chủ sỡ hữu và tránh tranh chấp phát sinh.

Điều 699 BLDS 2005 quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nhà ở trên đất) phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực.

Trên thực tế, hầu hết mọi người nghĩ rằng đến giai đoạn hoàn thành hợp đồng mua bán có công chứng là đã chuyển quyền sở hữu, và người mua có các quyền đối với tài sản mình giao dịch được. Tuy nhiên, ít người biết rằng có sự khác nhau trong quy định của Luật Dân sự năm 2005, Luật Đất đai năm 2003, Luật nhà ở năm 2005, dẫn đến sự khác nhau trong thời điểm chuyển quyền sử dụng đất.

Về giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

Điều 168 (Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản), Điều 439 (Thời điểm chuyển quyền sở hữu), Điều 692 (Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất) – Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 46 (Đăng ký quyền sử dụng đất) – Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Khoản 4, Điều 146 (Hợp đồng về quyền sử dụng đất) – Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai: tuy việc chuyển nhượng đất là hợp pháp, có lập hợp đồng chuyển nhượng và được công chứng nhưng việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Điều này có nghĩa là đối với Quyền sử dụng đất, thời điểm xác lập quyền sở hữu cho người mua kể từ ngày bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Về giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất

Căn cứ Khoản 5 Điều 93 Luật nhà ở 2005: ” Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở”.

Vậy, đối với giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng.

Trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nhà ở trên đất) có thể xuất hiện vài rủi ro khách quan như: tài sản đó bị tranh chấp hoặc thủ tục thừa kế không hợp pháp. Vì thế, nên tránh các trường hợp này bằng cách tìm hiểu kỹ tình hình pháp lý của bất động sản đó khi muốn mua. Xem xét có bao nhiêu người cùng sở hữu nó, có tranh chấp hay không. (bên có nhu cầu mua đến Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất nơi có bất động sản tìm hiểu những thông tin trên)

Một số nội dung chính trong hợp đồng chuyển nhượng:

1. Số tiền đặt cọc:

Thông thường mức tiền đặt cọc là 10% giá trị thực tế hợp đồng và bên nào chấm dứt hợp đồng phải chịu phạt cọc cho bên kia số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

2. Thuế và phí chuyển nhượng:

Thuế thu nhập cá nhân (theo thỏa thuận của hai bên, thông thường do bên bán đóng):

Nếu bên bán chỉ có một căn nhà duy nhất thì không phải đóng.

Phí chuyển nhượng thông thường gồm: lệ phí công chứng; lệ phí trước bạ sang tên (0,5% tổng giá trị hợp đồng).

Trên thực tế hai bên mua bán có thể tự thương lượng về phần thuế và phí phải nộp nhà nước sao cho thuận lợi nhất.

3. Phương thức thanh toán và các bước làm thủ tục chuyển nhượng:

Thông thường thủ tục chuyển nhượng trải qua các bước chính sau:

– Đặt cọc

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng (tại công chứng nhà nước theo quy định)

– Nộp thuế chuyển quyền, sang tên trước bạ (phòng tài nguyên môi trường UBND quận có tài sản).

Phương thức thanh toán cũng theo trình tự như vậy tuỳ theo thoả thuận về số tiền giao nhận, hình thức giao nhận … Thông thường để đảm bảo cho giao dịch được thuận tiện thì nên tiến hành các bước sau:

– Tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng và giao nhận tiền đặt cọc.

– Ngay sau khi ra công chứng hợp đồng chuyển nhượng bên bán giao nhà và đầy đủ giấy tờ cần thiết để bên mua tự sang tên trước bạ, đồng thời bên mua giao toàn bộ số tiền còn lại.

– Trường hợp hai bên cùng chịu thuế hoặc bên bán chưa giao nhà ngay thì bên mua có thể để lại một số tiền để bên bán có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện hợp đồng mua bán và sau khi hoàn tất các thủ tục còn lại bên mua sẽ giao đủ số tiền như đã thoả thuận.

chúng tôi – Thổ địa nhà đất