Top 17 # Thêm Mẫu Số Hóa Đơn Trên Misa 2019 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Ghi Số Tiền Trên Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/Tt / 2023

[Hóa đơn điện tử S-Invoice] – Đơn vị tiền tệ và số tiền là những tiêu thức quan trọng và bắt buộc có trên hóa đơn điện tử. Trong thời điểm chuyển tiếp giữa những quy định cũ và mới về hóa đơn điện tử,Viettel Solutions xin chia sẻ cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

1. Những điểm mới trong quy định về đơn vị tiền tệ và số tiền trên hóa đơn điện tử

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC, quy định về “Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử”:

Quy định về chữ viết ghi trên hóa đơn điện tử:

Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dạng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Quy định về chữ số ghi trên hóa đơn điện tử:

Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn một trong hai cách ghi sau:

Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc

Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

Quy định về cách ghi đơn vị tiền tệ:

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

Ví dụ: Doanh nghiệp A bán linh kiện điện tử cho doanh nghiệp B với tổng số tiền là 02 tỷ 179 triệu đồng thì cách ghi như sau:

Tổng số tiền thanh toán: 2.179.000.000 đ.

Số tiền viết bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng.

– Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ví dụ: 13.800,25 USD – Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu; Ví dụ: 5.000 EUR – Năm nghìn euro.

– Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

Thông tư 68/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ 14/11/2019. Cách thể hiện số tiền trên hóa đơn được quy định tại Thông tư 68 không có sự thay đổi so với các quy định trước đó. Tuy nhiên, Thông tư 68 đã bổ sung thêm trường hợp cho phép các đơn vị đặc thù bán hàng và nộp thuế bằng ngoại tệ được lập hoá đơn bằng ngoại tệ mà không cần sử dụng tỉ giá Việt Nam đồng.

2. Số tiền hiển thị trên hóa đơn điện tử như thế nào?

Tiêu thức số tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử là tiêu thức bắt buộc (nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử), trừ trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán. Cách thức hiển thị số tiền trên hóa đơn tùy thuộc vào tùy từng loại hóa đơn, cơ bản như sau:

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: ……………………

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: ……………………

Hóa đơn điện tử bán hàng (dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp).

Tổng tiền thanh toán: ………………………………… Số tiền viết bằng chữ: …………………………………

Hóa đơn điện tử Giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù).

Thành tiền chưa có thuế GTGT: ………………………………………

Thuế suất giá trị gia tăng: ………………………………… %

Tiền thuế giá trị gia tăng: ………………………………………

Tổng tiền thanh toán: ………………………………… Số tiền viết bằng chữ: …………………………………

Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ).

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: …………………………………

Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ……………………

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: …………… Số tiền viết bằng chữ:. ………………………………

Cách Nhập Hóa Đơn Mua Vào Trên Phần Mềm Misa / 2023

Daotaoketoanhn.edu.vn – Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA như: Hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua dịch vụ, phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp, tờ khai hải quan, Chứng từ chi tiền…

Phân hệ Mua hàng trong MISA chúng tôi 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình mua hàng: số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải trả, đã trả cho từng hóa đơn, từng nhà cung cấp. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống các báo cáo mua hàng, công nợ phải trả (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)…

Video hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng trong Misa

Đầu vào:

Hóa đơn mua hàng Hóa đơn mua dịch vụ Phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp Tờ khai hải quan Chứng từ chi tiền

Cho in hàng loạt Phiếu nhập kho, Phiếu chi, Hóa đơn mua hàng…theo nhiều mẫu khác nhau Cho phép theo dõi chi phí mua hàng

– Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau : Phân bổ theo số lượng, giá trị…

Cho phép theo dõi các hóa đơn chưa nhận trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau

– Lập và theo dõi các phiếu nhập kho với các trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau. – Theo dõi tình hình nhận hóa đơn theo từng nhà cung cấp để lên các bảng kê thuế

Cho phép theo dõi tình hình hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá

– Thực hiện trả lại, giảm giá hàng mua của nhiều chứng từ mua hàng – Lấy đơn giá từ chứng từ mua hàng tương ứng hoặc nhập trực tiếp bằng tay – Theo dõi theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM… của hàng mua trả lại – Xuất hóa đơn hàng mua trả lại để giảm trừ công nợ với nhà cung cấp, giảm thuế đầu vào và lập phiếu xuất kho trả lại hàng

Cho phép theo dõi công nợ, tình hình trả tiền nhà cung cấp

– Theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn, theo thời hạn và điều khoản thanh toán – Thanh toán với nhà cung cấp theo nhiều phương thức: tiền mặt, tiền gửi, thẻ tín dụng – Tự động sinh các chứng từ chi tiền khi thực hiện trả tiền nhà cung cấp

Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Trên Misa2012 Và1.0 Lên2.0 / 2023

1. Trên MISA chúng tôi 2012:

2. Trên chúng tôi 1.0:

Lưu ý:

Chương trình chỉ hỗ trợ chuyển các mẫu hóa đơn sau từ chúng tôi 1.0 lên chúng tôi 2.0:

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, không màu)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5, không màu)

Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in)

Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in, A5)

Khi tải mẫu hóa đơn từ chúng tôi 1.0 về máy tính, cần thêm đuôi _ConvertFromAmis1 vào tên file để tránh bị trùng với mẫu trên chúng tôi – Kế toán.

Làm Thế Nào Để Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm Misa Meinvoice ? / 2023

1. Các mẫu hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA meInvoice

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice được thiết kế đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và cung cấp đầy đủ mẫu hóa đơn điện tử theo phần loại:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng

Các loại hóa đơn khác.

Phiên bản website của MISA meInvoice vốn được khách hàng ưa chuộng bởi tính tiện ích không cần cài đặt trên hệ thống máy tính, đầy đủ tính năng ưu việt và linh động vì có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Khởi tạo mẫu đơn điện tử trên phần mềm MISA meInvoice phiên bản website cũng vô cùng nhanh chóng và dễ sử dụng:

– Bước 1: Vào mục bàn làm việc và nhấn khởi tạo mẫu

– Bước 2: Chọn mẫu hóa đơn:

Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn

Chọn loại hóa đơn cần khởi tại mẫu.

Chọn mẫu hóa đơn theo lĩnh vực kinh doanh của đơn vị

Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng, nhấn Chọn.

– Bước 3: Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn điện tử.

Số thứ tự mẫu: Trường hợp 1 Loại hóa đơn được khởi tạo nhiều mẫu hóa đơn, thì mỗi mẫu sẽ có số thứ tự riêng.

Mẫu số: chương trình tự động hiển thị và không cho phép sửa (ví dụ: 01GTKT0/001). Việc hiển thị thông tin mẫu hoá đơn được thực hiện theo nguyên tắc sau:

6 kí tự đầu tiên lấy theo loại hoá đơn (01GTKT).

1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (0).

1 kí tự tiếp theo là “/”, dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn.

3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn.

Ký hiệu mẫu: Có thể sửa, tuy nhiên phải đặt tên ký hiệu đúng theo quy định (6 ký tự đối với hoá đơn điện tử). Cụ thể:

Ký tự thứ 3 là dấu “/”.

2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn: Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành.

1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn: Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E.

– Bước 4: Để xem mẫu hóa đơn chuyển đổi ra chứng từ giấy: Nhấn Xem mẫu và tích chọn Xem dạng hóa đơn chuyển đổi.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA cung cấp thêm nhiều tài liệu giúp khách hàng am hiểu về hóa đơn điện tử tại:

Vào mục Đăng ký phát hànhMẫu hóa đơn.

Có thể tùy chọn Sửa, Xóa hoặc Xem chi tiết mẫu hóa đơn chưa được thông báo phát hành

Để Tạo mới mẫu hóa đơn khác nhấn Thêm mới.

Như vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản, kế toán đã có thể khởi tạo được mẫu hóa đơn theo nhu cầu sử dụng và mang phong cách riêng của doanh nghiệp.