Top 10 # Quy Định Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Quy Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ

QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 Áp dụng trong trường hợp: “Đảng viên thay đổi đơn vị công tác, học tập trong phạm vi của đảng bộ cơ sở. Sử dụng Mẫu 4- SHĐ“

Các bước thực hiện:

   1. Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 5 ô” giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

   2. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

   3. Chi ủy nơi đảng viên chuyển đến viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt của đảng viên lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào hồ sơ đảng viên.

   Sau khi chi bộ ký tiếp nhận đảng viên thì chuyển Giấy giới thiệu này về Văn phòng Đảng ủy để lưu vào túi Hồ sơ đảng viên.

                                                                                                        Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2020                                                                                                                Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

Quy Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời

Áp dụng trong trường hợp: ” Khi đảng viên thay đổi nơi ở và nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm, khi được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi ở mới”.

– Căn cứ Điểm 6.3.2 của ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Điểm 10.2.2 của ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Phần I, Mục II, Điểm 3.3.2 của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/06/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” và Phần II “Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng đảng“.

a) Khi đảng viên chuyển đi

– Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập …, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết tiếp ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

– Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: kiểm tra, viết tiếp ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc;

– Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời.

b) Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về

– Chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết tiếp ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

– Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết tiếp ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

– Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên trở về kiểm tra, viết tiếp ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở về chi ủy chi bộ trực thuộc.

– Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên viết vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

– Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn đảng viên sinh hoạt tạm thời

“Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 và các quyền ghi tại Điều 3 của Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử “.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Quy Trình Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài

Áp dụng trong trường hợp: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

1. Các quy định và hướng dẫn

– Căn cứ Điều 6, Khoản 6.3.1 và khoản 6.3.3 của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

– Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII);

– Căn cứ Khoản 10.2.1, điểm b của Hướng dẫn số 01-HD/TW , ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Phần I, Mục II, Khoản 3.3.1, điểm c của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW , ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

3. Quy trình giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng:

– Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên công tác, học tập, lao động… ở nước ngoài) viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “Loại 10 ô” giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp (đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thì giới thiệu đến đảng ủy cơ sở, đối với chi bộ cơ sở thì giới thiệu đến Ban Thường vụ Đảng ủy trường).

– Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến Ban Thường vụ Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy); ghi nhận xét vào Bản tự kiểm điểm của đảng viên, ký tên đóng dấu.

– Ban Thường vụ Đảng ủy trường kiểm tra, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy Ngoài nước, sau đó cho Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng vào túi hồ sơ của đảng viên và niêm phong, giao cho đảng viên.

– Đảng viên mang Túi hồ sơ nộp cho Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể Bộ Ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Bộ Ngoại giao) tại số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 0283 8251893, di động: 0918 131807 – Ông Lê Thái Bình, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

– Đảng ủy Ngoài nước:

+ Kiểm tra Túi hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, dùng Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ” Loai 2 ô “, viết ô số 1 để tiếp nhận đảng viên và lưu giữ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó cùng với toàn bộ hồ sơ của đảng viên.

+ Đảng ủy Ngoài nước thông báo danh sách đảng viên đến cấp ủy của ta ở ngoài nước nơi đảng viên đến để theo dõi quản lý theo quy định; đảng viên ra ngoài nước báo cáo với cấp ủy nơi đến để được tiếp nhận sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên.

– Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước, gởi cấp ủy nơi sinh hoạt ở ngoài nước ghi nhận xét và giao cho đảng viên mang về nước nộp cho Đảng ủy Ngoài nước (số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 02838251893 ) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Trường.

– Đảng ủy Ngoài nước: Căn cứ bản kiểm điểm của đảng viên và nhận xét của cấp ủy ở ngoài nước để viết tiếp vào ô số 2 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “” để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về Đảng ủy trường (Giấy giới thiệu này sẽ được cho vào Túi hồ sơ của đảng viên và niêm phong), giao cho đảng viên mang về nộp cho Ban Thường vụ Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy).

– Ban Thường vụ Đảng ủy trường: Tiếp nhận và kiểm tra Túi hồ sơ đảng viên, viết ô số 7 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “” để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp (đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở):

+ Trường hợp đảng viên sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Đảng viên nộp giấy giới thiệu cho đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt. Chi ủy chi bộ viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy giới thiệu này lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào túi hồ sơ đảng viên.

+ Trường hợp đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ trường: Đảng viên nộp giấy giới thiệu cho chi ủy cơ sở. Chi ủy cơ sở viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy giới thiệu này lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào túi hồ sơ đảng viên.

1) Trường hợp đảng viên về trong nước, nhưng chưa có nơi tiếp nhận công tác thì Đảng ủy ngoài nước làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú, khi có quyết định nhận công tác, cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến đảng bộ nơi nhận công tác.

2) Trong thời gian đảng viên ở ngoài nước, nếu đảng viên được cơ quan chủ quản và Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Nhà nước ta cho phép chuyển sang nước khác, thì cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở tại nước đó, giao cho đảng viên để báo cáo với cấp ủy nơi chuyển đến để tiếp tục sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi báo cáo danh sách đảng viên đó về Đảng ủy ngoài nước để thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên sẽ chuyển đến.

3) Trường hợp đảng viên đã làm xong thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến Đảng ủy ngoài nước, nhưng lại có quyết định không ra ngoài nước nữa, thì Đảng ủy ngoài nước viết vào ô số 6 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đảng viên đi.

II. CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI RA NƯỚC NGOÀI

Áp dụng trong trường hợp: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng ý cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 03 tháng đến dưới 01 năm.

1. Các quy định và hướng dẫn

– Căn cứ Điều 6, Khoản 6.3.1 và khoản 6.3.3 của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

– Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII);

– Căn cứ Khoản 10.2.1, điểm b của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Phần I, Mục II, Khoản 3.3.1, điểm c của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

– Quyết định cấp có thẩm quyền cho đảng viên ra ngoài nước công tác, học tập… thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm;

– Bản tự kiểm điểm

– Thẻ đảng của đảng viên.

– Chi ủy chi bộ nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước, sau khi kiểm tra (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên ra ngoài nước công tác, học tập… thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên), giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

– Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ” của đảng viên đến Đảng ủy ngoài nước Phiếu công tác tạm thời ngoài nước ” giao cho đảng viên báo cáo với đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở ở ngoài nước xét, tiếp nhận sinh hoạt đảng (đảng viên không phải qua Đảng ủy ngoài nước), đồng thời gửi 01 bản Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước (số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 02838251893) để theo dõi và thông báo cho tổ chức đảng ở ngoài nước biết và 01 bản Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước cho Văn phòng Đảng ủy trường để lưu hồ sơ đảng viên.

– Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước, gởi cấp ủy nơi sinh hoạt ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản kiểm điểm và giao cho đảng viên mang về nước.

– Đảng viên nộp Bản tự kiểm điểm cho đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở nơi đã giới thiệu đảng viên đi nước ngoài để xét, làm thủ tục tiếp nhận đảng viên trở về sinh hoạt, sau đó chuyển Bản tự kiểm điểm cho Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào hồ sơ đảng viên.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2020 Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

Thủ Tục Và Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất Năm 2022

Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành điều lệ đảng do Ban chấp hành trung ương ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1) Với trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Khi đảng viên chuyển công tác sang đơn vị mới, hoặc nghỉ hưu, thôi việc hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì đảng viên sẽ phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

Kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, quyết định nghỉ hưu, thôi việc hoặc là thay đổi nơi cư trú thì tối đa 60 ngày đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tại chi bộ cũ.

Cấp ủy huyện có đảng viên chuyển sinh hoạt cần làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nếu đảng viên đó chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh. Trường hợp đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục trên.

Tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng sẽ nhận hồ sơ của đảng viên (Hồ sơ đó trong quá trình mang đi báo cáo phải đảm bảo được niêm phong)

Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

2) Với trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Áp dụng việc chuyển sinh hoạt tạm thời khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 03 tháng đến dưới 01 năm, được cử đi học ở trong nước thừ 03 tháng đến 02 năm, sau đó trở về đơn vị cũ.

Trong trường hợp này, đảng viên cần làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

3) Với trường hợp chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài.

Khi dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, hết thời hạn dự bị phải làm bản tự kiểm điểm với tư cách đảng viên; cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở nước ngoài căn cứ nhận xét của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.

Lưu ý: Với những địa bạn ở nước ngoài mà có hoàn cảnh đặc biệt, khi không đủ 3 đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị, cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: – Đảng ủy………………………………… – Chi bộ……………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………………….. – Chính thức ngày …………………………………………….

Hiện đang sinh hoạt tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện Quyết định số ……………./QĐ-UBND ngày ……tháng ……năm …….. của Ủy ban nhân dân “về việc điều động cán bộ”, ngày……..tháng……năm…………. tôi đã chuyển công tác đến……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Để thuận tiện cho việc công tác và sinh hoạt Đảng, nay tôi là đơn này kính đề nghị Chi bộ ………………………. và Đảng ủy …………………… cho phép tôi được chuyển đến sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ………………….. thuộc Đảng ủy ………………………………………………………

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Tác giả: Luật sư Nguyễn Anh Văn

Cập nhật ngày 12/01/2021

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư