Top 10 # Mẫu Làm Đơn Xin Chuyển Trường Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Chuyển Trường

1. Tìm hiểu về đơn xin chuyển trường

Trước khi tìm hiểu về những mau don xin chuyen truong thì chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của đơn xin chuyển trường. Dựa vào nội dung chung của các mẫu đơn thì đơn xin chuyển trường là văn bản cung cấp các thông tin như: thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường đang được học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, đơn xin chuyển trường cũng là để trình bày mong muốn chuyển đến một ngôi trường cùng cấp khác để học tập, rèn luyện.

Đơn xin chuyển trường chính là căn cứ để Ban Giám hiệu nhà trường mà học sinh đang theo học xem xét, ra Quyết định cho phép học sinh chuyển trường hay không.

2. Mẫu đơn xin chuyển trường

Nói về đơn xin chuyển trường, có những mẫu đơn mà chúng tôi giới thiệu như sau: Mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học, Mẫu đơn xin chuyển trường THPT, Mẫu đơn xin chuyển trường THCS.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến mẫu đơn cũng như cách viết, điền thông tin lên các mục trong mẫu đơn xin chuyển trường.

Ở mục Kính gửi của đơn, nếu chuyển đi, đến trong tỉnh thì chỉ gửi lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đó. Nếu chuyển đi, đến ngoài tỉnh thì gửi lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đi và lãnh đạo của Phòng giáo dục đào tạo/ Sở Giáo dục đào tạo tỉnh đến.

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ……………………………………………………….

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ……………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………… Hiện ngụ tại: ………………………………

Là phụ huynh của em ……………………………………. Sinh năm:………………

là học sinh lớp ……… năm học ………………………. thuộc trường……………………………………………………………………………..

Kết quả cuối năm: Học lực: …………………………. Hạnh kiểm: …………..

Tôi làm đơn này gửi đến Hiệu trưởng trường ……………………………………

và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ………………………………… cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………….. tại trường …………………………………………………………………………………..

thuộc huyện ……………………………… tỉnh: ………………………………

Lý do:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm: …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

– Học bạ Người làm đơn

(Nơi chuyển đến) (Nơi đang học)

2.2. Mẫu đơn xin chuyển trường THCS

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT/ Sở Giáo dục đào tạo (đi): ………………………….

– Lãnh đạo Phòng GD&ĐT/ Sở Giáo dục đào tạo (đến): ……………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường …………………………………………………………….

Tôi tên là:

Hiện ngụ tại:

Là phụ huynh của em:

Sinh năm:

Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học …………………., nay là học sinh lớp …….. năm học …… thuộc trường …………………………………….. Ngoại ngữ ………………

Kết quả cuối năm: Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ………………….

Tôi làm đơn này gửi đến Hiệu trưởng trường …………………………………… Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ……………………………… cho tôi được chuyển ……………………… tôi về học lớp ….. năm học ………….. tại trường……… …………………………………….. thuộc huyện ………………………………. tỉnh: …………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Được sự chấp thuận của Quý thầy (cô) chúng tôi chân thành cảm ơn.

Hồ sơ đính kèm: …………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường Ý kiến Hiệu Trưởng trường

– Học bạ Người làm đơn

– Khai sinh

– Giấy chứng nhận HTCTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Giấy CNTT vào lớp 6

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

(Nơi chuyển đến) (Nơi đang học)

2.3. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo ……………………………………………………………………….. ;

– Hiệu trưởng trường (đi) …………………………………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đến) …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………. phụ huynh của học sinh………………………………………………………………………………..

sinh ngày ……../……../……………. đang học lớp …….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………………….. thuộc huyện………………………………….tỉnh ………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp ………… năm học: 20….. – 20….. tại trường …………………………………….thuộc huyện ………………………tỉnh…….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Lưu ý: Nếu học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh thì ở mục “Kính gửi” như sau:

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ……………………………………………….

– Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) …………………………………………….

– Hiệu trưởng trường (đi) : ………………………………………………………

– Hiệu trưởng trường (đến): ………………………………………………….

Giấy Giới Thiệu Chuyển Trường Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường

Giới thiệu

Download Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….

Hiệu trưởng Trường ………………………………..

Em: ………………………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………

Là học sinh lớp ……… năm học ………………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………………..

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em …………………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Đơn Xin Chuyển Trường Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Của Học Sinh Trung Học Cơ Sở

Giới thiệu

Download Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh trung học cơ sở

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Tôi tên là: ……………………… phụ huynh của học sinh ……………….. sinh ngày ………./……./……………

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………………….

thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………………………………………………………..

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……………….thuộc huyện ………………… tỉnh ………………….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường (Trong Tỉnh)

Hiệu trưởng trường:

Là cha (mẹ) của học sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện trú tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:

Họ tên: , sinh ngày:

Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ

Là học sinh đã học xong: lớp: .,trường . . huyện: . .,

tỉnh: . năm học 200 .- 200: , hệ: .,

Kết quả học tập:

Hạnh kiểm: .; Học lực: , Điểm xét tuyển (thi tuyển):

Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp: trường ., huyện:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Trong tỉnh) Kính gửi: Hiệu trưởng trường: Hiệu trưởng trường: Tôi tên: Là cha (mẹ) của học sinh: Hộ khẩu thường trú: Hiện trú tại địa chỉ: Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là: Họ tên: , sinh ngày: tại: Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ Là học sinh đã học xong: lớp:..,trường.. huyện:.., tỉnh:.. năm học 200.- 200:, hệ:., Kết quả học tập: Hạnh kiểm:.; Học lực:, Điểm xét tuyển (thi tuyển): Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:trường..........................., huyện: tỉnh: Lý do: Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết Trân trọng cảm ơn! ..........., ,ngày........tháng.........năm 200 Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học trường tiếp nhận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Ngoài tỉnh) Kính gửi: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: Hiệu trưởng trường: Hiệu trưởng trường: Tôi tên : Là cha (mẹ) của học sinh: Hộ khẩu thường trú: Hiện trú tại địa chỉ: Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là: Họ tên:.. , sinh ngày: Nơi sinh: Hộ khẩu thường trú: Hiện trú tại địa chỉ : Là học sinh đã học xong lớp:.., trường: huyện: tỉnh: Năm học 200.- 200:, hệ:., Kết quả học tập: Hạnh kiểm:.; Học lực: Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp: trường......................,huyện:tỉnh; Lý do: Mong được Quý lãnh đạo Sở, Trường xem xét giải quyết Trân trọng cảm ơn! .,ngày.tháng..năm 200 Người viết đơn Ý kiến của Hiệu trưởng Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học trường tiếp nhận SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG:........................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN (Trong tỉnh) HỌC KỲ..NĂM HỌC : TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Học lớp (lớp đã hoặc đang học) Trường Sở Giáo dục và Đào tạo (nơi đi) Học lực Hạnh kiểm Điểm xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10 (áp dụng L 10, 11) Đến học lớp (theo thứ tự lớp 10,11,12) 1 2 Danh sách này gồm có: - Học sinh chuyển đến lớp 10 - Học sinh chuyển đến lớp 11 - Học sinh chuyển đến lớp 12 Người lập bảng ..........., ngày............tháng.........năm 200.. Hiệu trưởng Duyệt Sở GD&ĐT SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG:........................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG ĐÊN (Ngoài tỉnh) HỌC KỲ..NĂM HỌC : TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Học lớp (lớp đã hoặc đang học) Trường Sở Giáo dục và Đào tạo (nơi đi) Học lực Hạnh kiểm Điểm xét tuyển, thi tuyển vào lớp 10 (Áp dụng L 10, 11) Đến học lớp (theo thứ tự lớp 10,11,12) 1 2 Danh sách này gồm có: - Học sinh chuyển đến lớp 10 - Học sinh chuyển đến lớp 11 - Học sinh chuyển đến lớp 12 Người lập bảng ..........., ngày............tháng.........năm 200.. Hiệu trưởng Duyệt Sở GD&ĐT