Top 14 # Mẫu Giấy Uỷ Quyền Làm Giấy Tờ Đất Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Mua Bán Đất, Nhà Đất Mới Nhất Hiện Nay

Giấy uỷ quyền mua bán đất

Khi gia đình bạn bán đất, bạn cần phải ra công chứng. Khi công chứng phải có đầy đủ vợ và chồng hoặc người cùng đứng tên mảnh đất đó. Tuy nhiên, trong trường hợp vắng mặt vợ hoặc chồng không thể cùng bạn ra công chứng thì người vắng mặt cần phải có giấy uỷ quyền cho người đi công chứng.

Nội dung chính của giấy ủy quyền bán đất bao gồm thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Nội dung này cần trình bày cụ thể, chi tiết để bên được ủy quyền có căn cứ thực hiện cho đúng và hạn chế xảy ra các trường hợp lạm dụng việc ủy quyền để thực hiện các hành vi chuộc lợi riêng.

Mẫu giấy uỷ quyền bán đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………….………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………….………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………..………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Phạm vi Ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã……………..……………..

Quận/huyện……………………….Tỉnh/thành phố………………………

  Thời gian Ủy quyền

  Thời hạn ủy quyền là: …………………kể từ ngày :…………..…………cho đến ngày:………………………

  IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

  Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

  Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

   Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

   Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

   V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

   – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

   – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

   Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

        BÊN ỦY QUYỀN                                                            BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………

   Thủ tục làm giấy uỷ quyền bán đất

   Hồ sơ bao gồm:

   A. Giấy tờ hồ sơ bên ủy quyền cung cấp như sau:

   * Trong trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

   2. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

   3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền ( Đăng ký kết hôn )

   4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …) Hoặc giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác ( Giấy Đăng ký kinh doanh, Giấy mời, Giấy triệu tập…)

   5. Hợp đồng uỷ quyền có nội dung ủy quyền lại ( Nếu có )

   B. Giấy tờ bên nhận ủy quyền gồm:

   1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên nhận ủy quyền 2

   . Hộ khẩu của bên nhận ủy quyền.

   Sau khi chuẩn bị các giấy tờ như trên, bạn có thể liên hệ với phòng công chứng để làm Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền.

   Giấy ủy quyền bán đất

   4.7

   (94.29%)

   7

   votes

   (94.29%)votes

Mẫu Giấy Uỷ Quyền Nuôi Con, Uỷ Quyền Nuôi Dưỡng, Uỷ Quyền Giám Hộ Trẻ Em 2022

Mẫu giấy uỷ quyền nuôi con, uỷ quyền nuôi dưỡng, uỷ quyền giám hộ trẻ em 2020. Hướng dẫn soạn giấy uỷ quyền nuôi con, uỷ quyền nuôi dưỡng, uỷ quyền giám hộ trẻ em 2020

Cha, mẹ luôn là người muốn con mình có được điều kiện sống tốt nhất cũng như có được môi trường học mang tính hội nhập hơn. Do đó, họ thường sẽ gửi con của mình sống ở nhà người thân trong nước hoặc ngoài nước để tạo điều kiện cho con mình. Hoặc có cha, mẹ vì phải làm ăn ở xa, không thể nào đủ điều kiện ở bên con, chăm sóc con, quan tâm con trọn vẹn được, do đó, họ sẽ thường gửi con mình cho ông, bà nuôi cháu. Những trường hợp cha, mẹ không có điều kiện để ở cạnh con hiện nay rất phổ biến, do đó, việc đưa con mình cho người có đủ điều kiện chăm sóc,dành tình yêu thương, quan tâm chăm nom con của mình nhưng lại không muốn cho đi quyền làm cha, mẹ mà cho con mình làm con nuôi đang rất được những bậc cha, mẹ quan tâm.

Tuy nhiên, người đang nuôi dưỡng chăm sóc đó không phải là cha, mẹ hoặc người giám hộ của cháu bé, cho nên sẽ không được toàn quyền quyết định những vẫn đề để đảm bảo quyền lợi của cháu. Vì vậy, trong trường hợp cha, mẹ muốn gửi con mình cho người khác nuôi dưỡng thì phải viết giấy uỷ quyền cho người đang nuôi dưỡng có toàn quyền quyết định những vấn đề cần thiết để đảm bảo quyền lợi của cháu bé.

Do đó, nay Luật Dương Gia gửi bạn mẫu giấy uỷ quyền nuôi con, uỷ quyền nuôi dưỡng, uỷ quyền giám hộ trẻ em cho bạn tham khảo như sau:

1. Mẫu giấy uỷ quyền nuôi con

Chứng minh nhân dân số:…

Ngày cấp:… Nơi cấp: Công an tỉnh…

Hộ khẩu thường trú: …

Ông/bà:… Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số: …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Ông/bà … (có chứng minh nhân dân và địa chỉ nêu trên) được thay mặt và nhân danh tôi thực hiện các công việc sau:

– Chăm nom, nuôi dưỡng, chăm lo chăm sóc con tôi trong khoảng thời gian tôi …

– Thù lao ủy quyền: Không.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

Ông/Bà:… Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số:…

Ngày cấp:… Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chứng minh nhân dân số: …

Ngày cấp… Nơi cấp: Công an tỉnh …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Ông/bà … (có chứng minh nhân dân và địa chỉ nêu trên) được thay mặt và nhân danh tôi thực hiện các công việc sau :

– Thù lao ủy quyền: Không.

– Thời hạn ủy quyền: 01 năm kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do ông/bà … nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

Ông/Bà:… Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số:…

Ngày cấp:… Nơi cấp: Công an tỉnh…

Hộ khẩu thường trú: …

Ông/bà:… Sinh ngày:…

Chứng minh nhân dân số: …

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh …

4. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Ông/bà … (có chứng minh nhân dân và địa chỉ nêu trên) được thay mặt và nhân danh tôi giám hộ cho con tôi và có tất cả các quyền và nghĩa vụ như người giám hộ theo quy định của pháp luật.

Thù lao ủy quyền: Không.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi … hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do ông/bà … nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

– Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài 1900.6568 ;

– Tư vấn, soạn thảo giấy uỷ quyền nuôi con, uỷ quyền nuôi dưỡng, uỷ quyền giám hộ trẻ em;

– Dịch vụ đăng ký người giám hộ cho trẻ em chưa thành niên.

– Dịch vụ đăng ký uỷ quyền nuôi dưỡng trẻ em.

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Phan Thị Hồng

Văn Bản Huỷ Bỏ Giấy Uỷ Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN HUỶ BỎ GIẤY  ỦY QUYỀN

            Hôm nay, Ngày……………tháng ………..năm………… (ngày ……………tháng ………..năm………… ),  tại Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  – TP.Hồ Chí Minh, 741 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 6 , Quận Tân Bình , TPHCM

Ông                                         :

Sinh ngày                               :

Chứng minh nhân dân số    : …., do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp

Thường trú                             :

Bà                                           :

Sinh ngày                               :

Chứng minh nhân dân số    : …. , do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp

Cùng thường trú                    :

Nguyên trước đây tôi / chúng tôi có ký Giấy ủy quyền được Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  chứng nhận số…………… , ngày…………………….. về việc (ghi rõ nội dung uỷ quyền)

            Nay, bằng văn bản này tôi / chúng tôi huỷ bỏ Giấy ủy quyền nêu trên. Văn bản hủy bỏ Giấy uỷ quyền này có hiệu lưc kể từ ngày được công chứng. Đồng thời tôi/chúng tôi Cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

Việc thanh toán thù lao (nếu ủy quyền có thù lao) Có trách nhiệm thanh toán thù lao cho người được uỷ quyền theo thoả thuận tại giấy uỷ quyền đã bị huỷ bỏ;

Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại (nếu có)…

Tôi / Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin nêu trên. Tôi / Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ Giấy ủy quyền.

                                                                                                Người lập văn bản

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …. tháng …. năm ….(Ngày …. tháng …..năm……………)

Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  – TP.Hồ Chí Minh, 741 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 6 , Quận Tân Bình , TPHCM,

Tôi:                                         - Công chứng viên Văn phòng công chứng Chu Thành Chương ,

Chứng nhận:

– Văn bản Huỷ bỏ Giấy ủy quyền này được lập bởi:

– Tại thời điểm công chứng, người lập văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện việc ủy quyền này phù hợp với pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

– Người lập văn bản đã đọc lại Giấy ủy quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi;

Văn bản Huỷ bỏ Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản chính, mỗi bản chính gồm 02 trang, cấp cho: Người lập văn bản: 02 (hai) bản chính và lưu tại Văn phòng công chứng Chu Thành Chương  01 (một) bản chính.

Số công chứng.……………………

Quyển số:  ……….. TP/CC – SCC/HĐGD.

                                                                                                CÔNG CHỨNG VIÊN      

Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất

Nội dung mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Họ và tên, địa chỉ cư trú của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

Thông tin về phần đất được ủy quyền sử dụng;

Phạm vi ủy quyền;

Thời hạn ủy quyền;

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền;

Thù lao thực hiện công việc theo ủy quyền;

Phương thức xử lý tài sản trên đất;

Trường hợp chấm dứt ủy quyền

Cách thức giải quyết tranh chấp;

Chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của các bên.

Cách viết giấy ủy quyền sử dụng đất

Phải ghi rõ thông tin về hiện trạng phần đất được ủy quyền như diện tích, vị trí, số thửa, số tờ bản đồ, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian được cấp…

Liệt kê chi tiết phạm vi những công việc được ủy quyền như ở, kinh doanh, mua bán…

Thỏa thuận về cách thức xử lý tài sản có trên đất và hoa lợi, lợi tức có được từ những tài sản đó trong thời gian ủy quyền.

Người nhận ỷ quyền chỉ được phép thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền

Phạm vi công việc được phép thực hiện theo ủy quyền

Căn cứ theo quy định tại Điều 141 và Điều 143 Bộ luật dân sự 2015 thì người nhận ủy quyền chỉ có thể thực hiện những công việc nhân danh bên ủy quyền và được hưởng các quyền trong giấy ủy quyền.

Tuy nhiên, người nhận ủy quyền vẫn có thể thực hiện những công việc vượt quá phạm vi ủy quyền nếu được sự đồng ý của người ủy quyền.

Cần lưu ý rủi ro pháp lý khi ủy quyền sử dụng đất

Tài liệu kèm theo khi công chứng văn bản ủy quyền

Trước khi thực hiện thủ tục công chứng, ngoài văn bản ủy quyền, người yêu cầu công chứng cần chuẩn bị thêm một số tài liệu sau đây:

Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

Lưu ý, trong suốt thời gian ủy quyền bên ủy quyền vẫn được xem là chủ sở hữu quyền sử dụng đất, do đó cần tránh trường hợp ” chuyển nhượng ” quyền sử dụng đất thông qua cách thức ủy quyền để tránh các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.