Top 10 # Mẫu Giấy Ủy Quyền Họp Hội Đồng Quản Trị Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Ủy Quyền Người Khác Tham Gia Họp Hội Đồng Quản Trị

Thành viên Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thưc hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có từ 03-11 thành viên, và do Điều lệ công ty ấn định số lượng cụ thể.

Trong công ty cổ phần có nhiều cổ đông thì không có hình thức nào hợp lý hơn là các cổ đông bầu những người đại diện tho mình vào Hội đồng quản trị. Có thể nói, triết lý cơ bản khi xây dựng “Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần” là quản trị hiệu quả hướng tới tối đa hóa lợi ích của cổ đông, và nâng cao năng lực chịu trách nhiệm của người quản lý công ty.

Hội đồng quản trị là biểu hiện rõ nhất của phương thức lãnh đạo tập thể. Với vai trò đai diện cho chủ sở hữu để quản lý và giám sát, kiểm soát doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có vai trò thiết lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định theo hướng đơn giản hơn, ngoài các trường hợp không được làm thành viên Hội đồng quản trị, thì thành viên Hội đồng quản trị chỉ cần điều kiện là “người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông”.

Hình thức tham gia và ủy quyền cho người khác họp Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Như vậy, hội đồng quản trị có thể thực hiện phương thức họp trực tuyến để các thành viên có thể đưa ra những ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp. Luật Doanh nghiệp cũng khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí tối đa cho doanh nghiệp và tăng tỷ lệ thành công khi tổ chức họp hội đồng quản trị hay họp đại hội đồng cổ đông.

Thành viên Hội đồng quản trị phải tham gia đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền tham gia cuộc họp phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ủy quyền tham gia cuộc họp này, mặc dù Luật Doanh nghiệp năm 2014 không có quy định rõ ràng, tuy nhiên để thuận lợi cho việc điều hành, các công ty cần phải có quy chế tổ chức của Hội đồng quản trị, hình thức và phương thức ủy quyền tham dự cuộc họp.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương – Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Giấy Ủy Quyền Ký Hợp Đồng

Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty cho một cá nhân khác để thực hiện thay mặt mình ký kết Hợp đồng. Đây là văn bản quan trọng trong thực hiện, giao kết hợp đồng mà các bên cần phải kiểm tra và thực hiện khi người ký Hợp đồng không phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm tránh những tranh chấp về thẩm quyền về sau có thể dẫn đến vô hiệu hợp đồng.

CÔNG TY CP XYZ ————- Số …… /GUQ – XYZ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Tp.HCM, ngày      tháng      năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Bên ủy quyền: – Ông NGUYỄN VĂN A – Sinh ngày: [……………………..]        CMND số: [……………………..] – Ngày cấp: [……………………..]            Nơi cấp: Công an Tp. HCM – Chức vụ: Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần XYZ – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số [……………………..] do Sở Kế hoạch và Đầu tư chúng tôi cấp ngày [……………………..], thay đổi lần thứ 5 ngày [……………………..]. – Trụ sở: [……………………..], quận 3, Tp. HCM

II. Bên nhận ủy quyền: – Bà PHẠM THỊ B – Sinh ngày: [……………………..]        CMND số: [……………………..] – Ngày cấp: [……………………..]            Nơi cấp: Công an Tp. HCM – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XYZ

III. Nội dung ủy quyền: 1. Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bà Phạm Thị B thay mặt và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau: a) Ký kết các Hợp đồng cung cấp dịch vụ/ cung cấp dịch vụ kèm theo cung cấp hàng hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, do Công ty cổ phần XYZ là bên cung cấp. 2. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

IV. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày [……………………..] hoặc chấm dứt hiệu lực khi có Giấy ủy quyền khác thay thế hoặc theo quyết định của Bên ủy quyền về việc chấm dứt ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người đại diện theo pháp luật của Công ty XYZ

NGUYỄN VĂN A

    BÊN ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ B

Bản quyền biểu mẫu này thuộc về

LuatsuHopdong.net

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư của chúng tôi để hỗ trợ trong quá trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp Hợp đồng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng – Hotline: 0901 668 919

Related Posts:

Mẫu Giấy Ủy Quyền Giao Kết Hợp Đồng Lao Động

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau: a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã; b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; c) Chủ hộ gia đình;

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động không trực tiếp giao kết hợp đồng thì phải sử dụng mẫu Giấy ủy quyền theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ …. (1)……………………………………………………………….. ;

………, ngày…..tháng…..năm 20….; chúng tôi gồm có:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND:……………. …………., ngày cấp………………………., nơi cấp……………..

Số hộ chiếu (nếu có):………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………….

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số CMTND:……………. …………., ngày cấp………………………., nơi cấp……………..

Số hộ chiếu (nếu có):………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1. Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ….(3) theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm…

Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

Ghi chú:

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên;

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành….bản, mỗi bên giữ… bản./.

(3) Ghi rõ giới hạn phạm vi ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, ví dụ: Giám đốc chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội thay mặt Tổng giám đốc ngân hàng X giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động để làm việc tại chi nhánh ngân hàng X tại thành phố Hà Nội.

(4) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền bằng một văn bản cho người đứng đầu các chi nhánh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì bên nhận ủy quyền ký vào danh sách người nhận ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền này.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Giữ Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Cho Công Ty

Mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội cho công ty

Tôi muốn tư vấn về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội. Theo pháp luật bảo hiểm hiểm mới, sổ bảo hiểm do người lao động tự bảo quản. Nhưng công nhân của công ty tôi muốn gửi lại sổ cho công ty giữ. Nay tôi không biết thỏa thuận giữa hai bên như thế nào? Mong công ty hướng dẫn cho tôi cách lập mẫu giấy ủy quyền này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Về quyền của người lao động:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 18. Quyền của người lao động

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.”

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 50. Trách nhiệm của người tham gia, đơn vị, Đại lý thu

1. Trách nhiệm của người tham gia

1.3. Tự bảo quản sổ BHXH, thẻ BHYT.”

Theo đó, người lao động khi làm việc tại công ty sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình.

Trường hợp người sử dụng lao động tự thỏa thuận với người lao động việc lưu giữ, bảo quản sổ BHXH trong thời gian người lao động đang làm việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH.

Việc bạn thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc giữ sổ Bảo hiểm xã hội Việt Nam không có quy định cấm về vấn đề này. Quy định mới về việc để người lao động tự quản lý sổ mục đích là giúp người lao động nắm rõ được quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình (nếu không may sổ bảo hiểm xã hội có sai sót thì người lao động cũng kịp thời làm thủ tục chỉnh sửa…). Ngoài ra, xuất phát từ bản chất của quan hệ lao động là những thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên không trái với quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn muốn thỏa thuận trao cho người sử dụng lao động giữ sổ bảo hiểm thì vẫn có thể được. Tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích cho bạn thì việc thỏa thuận nên giao kết bằng văn bản ủy quyền.

Về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội:

Chúng tôi xin tư vấn cho bạn mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tôi là : ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………….

CMND: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Tại đây uỷ quyền cho công ty: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ tại ………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………………

Phạm vi ủy quyền: Thay mặt tôi tiến hành bảo quản sổ bảo hiểm xã hội mang tên …………………. theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Vì vậy, …………………………………………………………………………………………………………………..

…., ngày……tháng……năm……..

Người ủy quyền         

(Ký và ghi rõ họ tên)       

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, bạn có thể ủy quyền cho công ty giữ  sổ bảo hiểm. Tuy nhiên, việc ủy quyền cần được làm bằng văn bản và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Bạn có thể tham khảo mẫu giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội như trên.

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị rách như thế nào?

Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất sổ

Nếu còn vướng mắc về giấy ủy quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.