Top 10 # Mẫu Đơn Quyết Định Tuyển Dụng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Quyết Định Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 32

Điều 7. Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

– Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

– Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung: tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

Mẫu Quyết Định Về Việc Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Đăng : 13/09/2017 02:49 PM

Mẫu quyết định về việc áp dụng hoá đơn điện tử:

Hà nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ Điện tử.

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-TCT ngày 01/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số: …..

Xét đề nghị của Ông – Phụ trách kế toán Công ty TNHH …..

QUYẾT ĐỊNH:

a. Máy tính tạo, lập hóa đơn có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

– Tên máy: Dell Optiplex 3020

– Mã hiệu: Dell Inc

– Hệ điều hành: Windows 8.1 64-bit

– Bộ xử lý (CPU): Intel ®Core (TM)i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz

b. Máy in phục vụ việc in hóa đơn có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:

– Số hiệu máy in: Hewlett-Packard HP LaserJet Pro MFP M225dw

– Nhà Sản xuất: HP

Phần mềm ứng dụng và biện pháp hỗ trợ triển khai

a. Phần mềm quản lý, phát hành, in ấn hóa đơn

– Tên ứng dụng: Phần mềmVNPT EINVOICE

– Nhà cung cấp: Tổng công ty dịch vụ viễn thông – VNPT Vinaphone

– Mã số thuế: 0106869738

b. Hỗ trợ – triển khai

– Bộ phận kỹ thuật(IT) tại Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống thiết bị như đã nêu được vận hành liên tục và không phát sinh sự cố trong quá trình in ấn.

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn

1. Hóa đơn: GTGT

– Mẫu số: 01GTKT0/001

– Mục đích:Xuất hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

– Bộ phận bán hàng: Cung cấp thông tin khách hàng

– Bộ phận kế toán: Tạo lập hoá đơn, hạch toán và lưu trữ,chuyển hoá đơn cho người mua…

– Bộ phận kỹ thuật: Bảo trì, sao lưu dữ liệu.

– Bộ phận kế toán: Đảm báo việc tạo, lập, luân chuyển và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử chính xác cũng như tiến hành lưu trữ dữ liệu định kỳ theo quy định của công ty. Trưởng bộ phận kế toán chịu trách nhiệm phân công nhân sự phù hợp.

– Bộ phận kỹ thuật: Phối hợp cùng các nhà cung cấp dịch vụ như đã nêu ở điều 1 để hỗ trợ bộ phận kế toán tạo, lập, luân chuyển và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn tự in của công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày23/08/2017 Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:

mau-quyet-dinh-ve-ap-dung-hoa-don-dien-tu–thuedianam.doc

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao, vượt trội trong công việc, cũng để nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập. – Chính vì mục đích trên , cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp. Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó .

Các loại Quyết định khen thưởng hiện nay

– Khen thưởng các nhân xuất sắc – Khen thưởng tập thể – Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước ( do có tính đặc thù) – Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

– Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức. – Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng) – Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở. – Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,… – Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…

Tải mẫu Quyết định khen thưởng

Mẫu Khen thưởng cá nhân

CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-…… ………, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng……………………………………………… GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………………………………………………….. • Căn cứ quyết định số ……………… v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày……………….. ; • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số…………. • Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty. • Xét đề nghị của Giám đốc Nhân sự; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Khen thưởng đối với các ông/bà sau: 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………. CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………… CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. Điều 2. Hình thức khen thưởng …………………………………………………………………………………………………………………………. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Download Khen thưởng cá nhân

Khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm … CÔNG TY ………………………………………………………. • Căn cứ Bộ luật lao động; • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….; • Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty; • Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khen thưởng: Ông/bà …………………………. đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ……… Mức khen thưởng: …………vnđ Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: HCNS.                                                                 CÔNG TY Download mẫu Khen thưởng cá nhân xuất sắc

Mẫu Khen thưởng tập thể

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH…………………………………………………………………. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………; Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …; Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo); Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: VP.                                                                 GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Khen thưởng Học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học ………….. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………… Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”; Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …………….. Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – BGH (Báo cáo); – Như Điều 2 (thực hiện) – Lưu: VP, CT HSSV.                                                                        HIỆU TRƯỞNG (Ký và đóng dấu)

Download mẫu Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Thu Hồi Đất

Đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung cơ bản của một đơn khiếu nại thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 2011, cụ thể như sau:

Ngày, tháng, năm làm đơn khiếu nại

Địa chỉ của người khiếu nại

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại

Nội dung, lý do khiếu nại

Yêu cầu giải quyết của người khiếu nại

Ký tên hoặc điểm chỉ

Bước 2: Phần kính gửi

Phần này được ghi ở góc phải nằm ở phía trên cùng của đơn khiếu nại.

Bước 3: Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

Đây là phần ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất. Thẩm quyền ở đây được xác định là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh – người ban hành quyết định thu hồi đất (khiếu nại lần đầu) hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên (khiếu nại lần hai).

Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại,… để cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuận tiện trong việc tiến hành tống đạt văn bản và triệu tập khi cần thiết.

Về thông tin của người bị khiếu nại thì ghi đầy đủ và chính xác người ban hành quyết định thu hồi đất, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/tỉnh và địa chỉ làm việc của họ.

Bước 5: Nội dung khiếu nại

Bước 4: Đối tượng khiếu nại: là quyết định thu hồi đất số bao nhiêu, ban hành ngày bao nhiêu của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

Bước 6: Yêu cầu giải quyết khiếu nại

Tóm tắt nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng sử dụng đất

Quyết định thu hồi đất được ban hành do ai ban hành? Ban hành khi nào? Phân tích và chỉ ra những điểm sai phạm trong quyết định xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi (diện tích đất, loại đất, vị trí đất, giá đất,… không phù hợp)

Căn cứ chứng minh những sai phạm của cơ quan ban hành quyết định

Hậu quả của quyết định thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi

Hủy bỏ quyết định thu hồi đất

Bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đơn khiếu nại (lần đầu, lần hai)

Quyết định bồi thường đất (nếu có)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân, sổ hộ khẩu

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

Thời hiệu khiếu nại: 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại 2011.

Đối với khiếu nại lần đầu thì thời hạn giải quyết không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại 2011.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý theo quy định tại Điều 37 Luật khiếu nại 2011.

Bài viết trên là những hướng dẫn viết mẫu đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của luật sư để soạn thảo đơn khiếu nại hoặc giải quyết tranh chấp đất đai, quý bạn đọc vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua tổng đài 1900636387. Xin cảm ơn.