Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy, Chữa Cháy, Cứu Nạn, Cứu Hộ Cơ Sở

--- Bài mới hơn ---

 • 22. Thủ Tục Xác Nhận Thương Binh, Người Hưởng…
 • Mẫu Đơn – Loài Hoa Quốc Sắc
 • Hoa Mau Don, Bieu Tuong Y Nghia Va Truyen Thuyet, Phan I
 • Mẫu Đơn Tri Kỷ Cùng Thi Nhân: Khoe Rằng Vẻ Đẹp Không Đâu Sánh, Đệ Nhất Nhân Gian Một Thứ Hương
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Mua Bán Đất Đầy Đủ Năm 2022
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Số: 258/QĐ-LQĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Điện Biên, ngày 16 tháng 9 năm 2022

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở

   

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

  Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2022 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ;

  Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Đội phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có nhiệm vụ:

  1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

  5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  – Như điều 1;

  – Lưu VT;

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Phạm Hồng Phong

  DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY,

  CỨU NẠN, CỨU HỘ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-PCCC ngày 16 tháng 9 năm 2022

  của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

   

   

  TT

  Họ và tên

  Nơi công tác

  Chức danh

  1

  Vũ Hoàng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  2

  Lê Thúy Hòa

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Phó Bí thư Đoàn

  3

  Lưu văn Tuấn

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Phó chủ tịch công đoàn

  4

  Nguyễn Thị Thu Thủy

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  5

  Phạm Thị Hằng Thu

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  6

  Phan Thị Hồng Hạnh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  7

  Phạm Thị Thương Huyền

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  8

  Quách Xuân Đồng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  9

  Trần Trường Sinh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  10

  Hoàng Văn Cảnh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  11

  Vũ Văn Tú

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  12

  Lò Thị Chinh

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên thiết bị

  13

  Nguyễn Thị Hồng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Giáo viên

  14

  Nguyễn Giang Thành

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  15

  Vũ Mạnh Dương

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  16

  Nguyễn Văn Huy

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Nhân viên kỹ thuật

  17

  Trần Thị Thuận

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  18

  Trần Thị Ngọc Hương

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Văn phòng

  19

  Nguyễn Trọng Hưng

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bảo vệ

  20

  Nguyễn Văn Lực

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bảo vệ

   

  (Danh sách gồm 20 người)

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng
 • Mẫu Quyết Định Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022 – Tải Xuống
 • Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy Và Chữa Cháy Cơ Sở Năm Học 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Xuất Ngũ Trong Quân Đội Nhân Dân
 • Mẫu Đơn Bì Vị Thuốc Điều Trị Nhiễm Trùng Máu, Xơ Gan Cổ Trướng, Quai Bị
 • Quốc Sắc Thiên Hương Trong Con Mắt Các Thi Nhân
 • Ủy Quyền Khởi Kiện Vụ Án Dân Sự
 • Luật Sư Tư Vấn: Giấy Ủy Quyền Thừa Kế
 • Về việc thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở năm học 2022- 2022

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

  Căn cứ chương IV Luật phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29/6/2001 và Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký lệnh công bố số 08/2001/L – CTN ngày 12 tháng 7 năm 2001 có hiệu lực kể từ ngày 4/10/2001;

  Căn cứ Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ công an quy điịnh chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ- CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

  Căn cứ tình hình của đơn vị, xét đề nghị của đội trưởng Đội PCCC cơ sở,

  Điều 1: Thành lập đội PCCC trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn năm học 2022- 2022 (có danh sách kèm theo).

  Điều 2: Đội PCCC có nhiệm vụ:

  1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

  3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội dung an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.

  5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Kháng Cáo Quyết Định Giải Quyết Ly Hôn
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Chuẩn Cho Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Tập Thể, Cá Nhân, Học Sinh Sinh Viên
 • Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022
 • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm 2022
 • Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Quan Hệ
 • Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Huyết Thống
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cung Cấp, Xin Xác Nhận Quy Hoạch Đất Mới 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quy Hoạch
 • Đơn Xác Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Sử Dụng Đất Theo Luật Đất Đai 1993
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hay được gọi nôm na là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

  Trước khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (đối với một số công trình).

  Sau khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt phụ thuộc vào từng loại dự án.

  Chủ phương tiện nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, chủ phương tiện cơ giới phải thông báo kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm duyệt kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

  • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;
  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;
  • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án;
  • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 (theo hướng dẫn).
  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;
  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (theo hướng dẫn).
  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;
  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật (theo hướng dẫn).
  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ phương tiện;
  • Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;
  • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy (theo hướng dẫn).
  • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
  • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
  • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  ➡ Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

  Bình Luận

  BÀI VIẾT NỔI BẬT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Cư Trú Khi Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Địa Chỉ Cư Trú Của Vợ Chồng Để Xin Ly Hôn
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Địa Chỉ Cư Trú Của Cá Nhân
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Nhân Thân Để Xin Việc Đúng Chuẩn 2022!
 • Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Ở
 • Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Thủ Tục Xin Giấy Chứng Nhận Pccc Cho Phòng Net
 • Vụ Bổ Nhiệm “thần Tốc” Tại Cục Dự Trữ Thanh Hoá, Người Được Bổ Nhiệm Đã Làm Đơn Xin Từ Chức
 • Lý Do Nguyên Nhân Đàn Ông Muốn Chia Tay Người Yêu!!!
 • Kinh Nghiệm Xin Thị Thực (Visa) Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Xin Cấp Lại Hộ Chiếu Bị Mất Ở Nước Ngoài
 • Đơn xin xác nhận phòng cháy chữa cháy là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận một hoặc một số sự việc về phòng cháy chữa cháy của một hoặc một số chủ thể nhất định.

  Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –o0o– …………., ngày… tháng…. năm…..

  Mẫu Đơn xin xác nhận phòng cháy chữa cháy

  Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………… – Ông/Bà………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……..

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  – Căn cứ tình hình thực tế.

  (Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

  Tên tôi là:…………………………………. Sinh năm:…………

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

  Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

  Số điện thoại liên hệ:………………………….

  Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

  ……………………………………………………

  (Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận phòng cháy và chữa cháy, ví dụ:

  Ngày…/…./…… tôi bắt đầu sản xuất, kinh doanh mặt hàng…….. tại địa điểm………….. với vốn đầu tư là………………. và số lao động là…… người.

  Theo quy định hiện tại, việc kinh doanh này của tôi cần đảm bảo điều kiện về phòng cháy và chữa cháy tại khu vực nhưng không cần xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

  Từ ngày…/…/…… tôi đã bắt đầu chuẩn bị các phương tiện/…. để đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được tuân thủ trong quá trình tôi kinh doanh. Việc này đã được hoàn thành vào ngày…/…/…… và đã được chủ thể có thẩm quyền xác nhận vào…/…../…… Việc duy trì chúng cũng được kéo dài cho tới thời điểm hiện tại.

  Tuy nhiên, tới ngày…/…/……, tôi nhận được yêu cầu của Ông/Bà/…. về việc tôi không đảm bảo điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình kinh doanh.)

  Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận:

  Từ ngày…/…/….. địa điểm kinh doanh………….. của tôi luôn đảm bảo các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của khu vực.

  ……………………………………………………

  (Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

  Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Việc Sẽ Có Thời Hạn Bao Lâu?
 • Một Hồ Sơ Xin Việc Có Thời Hạn Là Bao Lâu
 • Các Giấy Tờ Trong Bộ Hồ Sơ Xin Việc Có Thời Hạn Bao Lâu?
 • Câu Hỏi: Hồ Sơ Xin Việc Có Thời Hạn Bao Lâu?
 • Quê Ở Thái Bình Nhưng Sống Và Làm Việc Ở Hà Nội Thì Nộp Đơn Xin Ly Hôn Ở Đâu?
 • Đơn Xin Xác Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy ( Pccc)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Pccc Cho Doanh Nghiệp
 • Quy Định Về Việc Xác Nhận Thời Gian Thực Hành Khám, Chữa Bệnh
 • Xác Nhận Số Dư Tài Khoản, Chứng Minh Năng Lực Tài Chính Doanh Nghiệp.
 • Đơn Xin Xác Nhận Va Chạm Giao Thông
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Công Tác Tại Công Ty, Doanh Nghiệp 2022
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy hay được gọi nôm na là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  1 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy):

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

  2 Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy):

  Đối với dự án xây dựng:

  Trước khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (đối với một số công trình). Sau khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt phụ thuộc vào từng loại dự án.

  Đối với phương tiện giao thông cơ giới:

  Chủ phương tiện nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  Thủ tục hậu cấp phép:

  Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, chủ phương tiện cơ giới phải thông báo kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm duyệt kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

  3. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy:

  Hồ sơ xin phép chấp thuận địa điểm xây dựng:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

  Hồ sơ xin thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy:

  Đối với thiết kế quy hoạch:

  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;
  • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án;
  • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 (theo hướng dẫn).

  Đối với thiết kế cơ sở:

  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;
  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (theo hướng dẫn).

  Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư;
  • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;
  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật (theo hướng dẫn).

  Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới:

  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ phương tiện;
  • Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;
  • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;
  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy (theo hướng dẫn).
  • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
  • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
  • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
  • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Không Có Thu Nhập
 • Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất Và Thời Điểm Sử Dụng Đất
 • Đơn Xin Xác Nhận Gia Đình Neo Đơn
 • Đơn Xin Xác Nhận Về Việc Điều Chỉnh Bảo Hiểm Y Tế Năm 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Anh Em Ruột
 • Đơn Xin Học Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Đề Nghị Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Sở Gd&đt An Giang Nói Về Tờ Đơn ‘xin Ở Lại Lớp’
 • Mẫu Đơn Phổ Biến Đăng Ký Quốc Tịch Định Cư Mỹ
 • Mẫu Đơn Ly Hôn, Hướng Dẫn Cách Soạn Đơn Ly Hôn, Đơn Xin Ly Hôn
 • Tháng 5, Thời Cấp 3 Với Bao Ước Hẹn Dở Dang Và Kỉ Niệm Tuyệt Đẹp Giữa Bạn Và Tôi… Xin Tạm Biệt Ở Đây Nhé!
 • Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001. Luật sửa đổi bổ xung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ nghị định 79/2014 luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Căn cứ Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành.

  Đơn xin học phòng cháy chữa cháy là văn bản của cá nhân/đại diện hộ kinh doanh có mong muốn tham gia lớp học các kỹ năng phòng cháy chữa cháy để có thể ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ví dụ như sau:

  ĐƠN XIN HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  Kính gửi: – Phòng Cảnh sát PCCC- Công an thành phố Hà Nội

  Tôi là: Nguyễn Văn A Sinh ngày: …………………..

  CMND số: ……………………… Cấp ngày: ……………………. Nơi cấp:…………………..

  HKTT: …………………………………………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………

  Điện thoại liên hệ: 098xxxxxxx

  Ngày 19 tháng 8 năm 2022 tôi có mở một cửa hàng kinh doanh bán lẻ Gas và Bếp Gas tại địa chỉ: ……………………………………………………………. Tôi được biết, ngày……/…./…. Viện ESC Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh Sát Phòng Cháy,Chữa Cháy và Cứu Nạn ,Cứu Hộ, Trung tâm PCCC tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an:

  “1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

  Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC bao gồm cả Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ.”

  Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy:

  Người làm đơn Nguyễn Văn A

  Tôi nhận thấy việc tham gia lớp phòng cháy chữa cháy là việc làm cần thiết không chỉ riêng cho cơ sở tôi đang thực hiện dịch vụ kinh doanh gas và bếp gas mà còn cho bản thân và xã hội. Chính vì vậy, tôi làm đơn này với mong muốn được tham gia khóa học do Phòng Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy diễn ra từ ngày… đến ngày…. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

  Trong quá trình tham gia tập huấn tôi cam kết tuân thủ và chấp hành nghiêm mọi quy định của khóa học, kính mong quý cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Catálogo De Regalos John Deere
 • Hospital Dr. Gustavo Fricke Realiza Primer Trasplante Cardiaco En Contexto De Pandemia A Nivel Nacional
 • Mách Bạn Cách Điền Đơn Xin Visa Đi Ấn Độ
 • 1.nội Quy Cho Khách Tu Học Nghỉ Lại Đêm
 • Food Stamp Program / Supplemental Nutrition Assistance Program
 • Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Là Vợ Chồng
 • Xác Nhận Quốc Tịch Việt Nam Ở Nước Ngoài
 • Xác Nhận Số Thuế Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước (Nsnn) Bằng Phương Thức Điện Tử
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Cá Nhân Mới Và Chuẩn Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Vay Vốn Chính Xác Và Ngắn Gọn Nhất Hiện Nay
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC hay được gọi nôm na là giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  CÁC BẠN HÃY XEM VIDEO NÀY ĐỂ CÓ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PCCC

  Do vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục hành chính, Công ty Luật Thái An cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) nhanh chóng và chất lượng nhất.

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

  2.1 Đối với dự án xây dựng:

  Trước khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền (đối với một số công trình).

  Sau khi thiết kế dự án, chủ đầu tư nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt phụ thuộc vào từng loại dự án.

  2.2 Đối với phương tiện giao thông cơ giới:

  Chủ phương tiện nộp 2 bộ hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế PCCC đến cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn thẩm duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  2.3 Thủ tục hậu cấp phép:

  Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, chủ phương tiện cơ giới phải thông báo kèm theo hồ sơ đến cơ quan thẩm duyệt kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

  3.1 Hồ sơ xin phép chấp thuận địa điểm xây dựng:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư;

  • Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

  3.2 Hồ sơ xin thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy:

  3.2.1 Đối với thiết kế quy hoạch:

  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư;

  • Dự toán tổng mức đầu tư của dự án;

  • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 (theo hướng dẫn).

  3.2.2 Đối với thiết kế cơ sở:

  • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp PCCC của chủ đầu tư;

  • Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (theo hướng dẫn).

  3.2.3 Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:

  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư;

  • Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

  • Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật (theo hướng dẫn).

  3.2.4 Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới:

  • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ phương tiện;

  • Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

  • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

  • Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy (theo hướng dẫn).

  3.3 Hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu PCCC:

  • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

  • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

  • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

  Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) với những loại dịch vụ sau:

  • Tư vấn chi tiết thủ tục thẩm duyệt thiết kế PCCC;

  • Tư vấn chi tiết thủ tục xin chấp thuận địa điểm xây dựng;

  • Tư vấn chi tiết thủ tục nghiệm thu PCCC;

  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận địa điểm xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC; hồ sơ đề nghị nghiệm thu PCCC;

  • Tư vấn nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

  • Phối hợp khách hàng làm việc với cơ quan thẩm định cho đến khi dự án, công trình xây dựng, phương tiện giao thông được cấp Giấy chứng nhận thẩm định PCCC.

  Khách hàng có thể lựa chọn những loại dịch vụ kể trên. Các luật sư và chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Thái An luôn thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực nhằm tiết kiệm chi phí và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho khách hàng. Do vậy, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC(Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy)  nhanh chóng và chất lượng với chi phí phù hợp nhất.

  CÔNG TY LUẬT THÁI AN

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Xác Nhận Chỗ Ở Hợp Pháp
 • Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Nợ Thuế 2022
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương Và Công Tác 2022
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Đất
 • Cấp Giấy Xác Nhận Cho Sinh Viên Vay Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tại Địa Phương
 • Hồ Sơ Xin Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy (Pccc)

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Xây Dựng
 • Xin Phép Xây Dựng Ở Đâu?cách Xin Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở Xây Mới?
 • Tư Vấn Xác Lập Giấy Ủy Quyền Dân Sự ? Mẫu Giấy Ủy Quyền Theo Quy Định Hiện Hành
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Rút Sổ Tiết Kiệm
 • Ủy Quyền Rút Tiền Tiết Kiệm Cho Vợ Sắp Cưới Có Được Hay Không?
 • Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy ? Hồ sơ xin giấy phép PCCC ? Dự án, công trình nào bắt buộc phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy.

  Giấy phép phòng cháy chữa cháy là gì

  Giấy phép phòng cháy chữa cháy (hay Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy) là tài liệu pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  Dự án, công trình cần xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

  Căn cứ theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, các trường hợp sau đây cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy:

  (2) Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dạy nghề, trường phổ thông và các loại trường khác có khối lớp học có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên.

  (3) Bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên

  (4) Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc có sức chứa từ 300 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao trong nhà có sức chứa từ 200 chỗ ngồi trở lên; sân vận động ngoài trời có sức chứa từ 5.000 chỗ ngồi trở lên; vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người có khối tích từ 1.500 m3 trở lên; công trình công cộng khác có khối tích từ 1.000 m3 trở lên

  (5) Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà lưu trữ cấp tỉnh trở lên; nhà hội chợ, di tích lịch sử, công trình văn hóa khác cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  (6) Chợ kiên cố cấp huyện trở lên; chợ khác, trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  (7) Công trình phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông cấp huyện trở lên.

  (8) Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực và cấp tỉnh trở lên thuộc mọi lĩnh vực.

  (9) Cảng hàng không; cảng biển, cảng đường thủy nội địa từ cấp IV trở lên; bến xe ô tô cấp huyện trở lên; nhà ga đường sắt có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên.

  (10) Nhà chung cư cao 05 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  (11) Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trở lên; trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  (12) Công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

  (13) Công trình tàu điện ngầm; hầm đường sắt có chiều dài từ 2.000 m trở lên; hầm đường bộ có chiều dài từ 100 m trở lên; gara ô tô có sức chứa từ 05 chỗ trở lên; công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ và có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  (14) Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công trình xuất nhập, chế biến, bảo quản, vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, vật liệu nổ công nghiệp.

  (15) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1.000 m3 trở lên

  (16) Cửa hàng kinh doanh xăng dầu có từ 01 cột bơm trở lên; cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 70 kg trở lên.

  (17) Nhà máy điện (hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, phong điện…) trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở lên.

  (18) Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.

  (19) Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

  (20) Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

  Hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

  Hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy bao gồm

  – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (theo mẫu)

  – Bản sao chứng thực giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy; văn bản nghiệm thi về việc phòng cháy, chữa cháy đối với những cơ sở mới cải tạo hay mới xây dựng, các phương tiện giao thông cơ giới cần phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy khi hoán cải hay đóng mới; bản sao chứng thực biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.

  – Bản thống kê toàn bộ những phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các phương tiện cứu người đã trang bị (theo mẫu)

  – Các phương án chữa cháy

  – Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở.

  – Danh sách cá nhân đã qua đợt huấn luyện về việc phòng cháy, chữa cháy.

  Thủ tục thực hiện

  Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy nêu trên, khách hàng thực hiện các bước sau đây:

  Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy

  Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

  Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

  – Nếu hồ sơ hợp lệ , đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ: viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ

  – Nếu hồ sơ không hợp lệ, thiếu thành phần thì trả lại: viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

  Bước 3: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

  Cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo thông báo nộp phí của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

  Bước 4: Nhận kết quả xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy

  Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

  Thời hạn giải quyết: Từ 5 – 15 ngày

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy Tại Đà Nẵng
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty Cho Cá Nhân 2022
 • 49.thủ Tục Công Chứng Hợp Đồng Ủy Quyền
 • Giấy Ủy Quyền Của Giám Đốc Dùng Ký Thay Trên Hóa Đơn
 • Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Bán Nhà Ở
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Sửa Chữa Nhà Ở
 • Tờ Khai Hộ Chiếu Mẫu Tờ Khai Làm Hộ Chiếu 2022
 • Hướng Dẫn Cách Điền Tờ Khai Xin Cấp Hộ Chiếu
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Trung Cấp
 • Với hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy thì với mỗi đối tượng sẽ có một form mẫu đơn xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy khác nhau. Theo Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết cho mẫu đơn xin cấp phép phòng cháy chữa cháy và các hồ sơ kèm theo cho từng đối tượng như sau:

  Điều 15. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

  3. Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

  Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo, cụ thể như sau:

  a) Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

  – Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định này.

  b) Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

  – Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

  c) Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

  – Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định này.

  d) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

  – Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

  đ) Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm:

  – Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

  – Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư, chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện;

  – Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

  – Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện; điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

  Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

  Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

  Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

  Mail: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Dạy Thêm Học Thêm
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Gcn Quyền Sử Dụng Đất
 • ​mẫu Đơn Đổi Bằng Lái Xe Ô Tô Hết Hạn Chuẩn Của Bộ Gtvt
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Đất Giãn Dân
 • Quy Định Về Việc Cấp Đất Cho Gia Đình Chính Sách
 • Đơn Xin Đề Nghị Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

  --- Bài mới hơn ---

 • Sở Gd&đt An Giang Nói Về Tờ Đơn ‘xin Ở Lại Lớp’
 • Mẫu Đơn Phổ Biến Đăng Ký Quốc Tịch Định Cư Mỹ
 • Mẫu Đơn Ly Hôn, Hướng Dẫn Cách Soạn Đơn Ly Hôn, Đơn Xin Ly Hôn
 • Tháng 5, Thời Cấp 3 Với Bao Ước Hẹn Dở Dang Và Kỉ Niệm Tuyệt Đẹp Giữa Bạn Và Tôi… Xin Tạm Biệt Ở Đây Nhé!
 • Thư Xin Lỗi Người Yêu Theo Form Văn Bản Hành Chính Khiến Dân Mạng “chào Thua”
 • Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), người dân cũng như chủ đầu tư (CĐT) công trình cần thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC phù hợp với đặc thù công trình để có thể khắc phục được các đám cháy khác nhau. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ở nhiều nơi, ý thức của người dân và CĐT trong công tác PCCC chưa cao. Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2022 cả nước đã xảy ra 2.792 vụ cháy, trong đó xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, việc tìm hiểu và xây dựng một hệ thống PCCC hiệu quả là vô cùng quan trọng.

  VNC Design tự hào là đơn vị hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam . Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những phương án PCCC tối ưu nhất về chi phí thiết kế, chi phí thẩm duyệt

  Cùng Hồ sơ xây dựng tham khảo Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Mật khẩu : Cuối bài viết

  ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

  HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  – Căn cứ vào bản vẽ thiết kế và thuyết minh tính toán thẩm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Arestech Việt Nam đã được Cảnh sát PC & CC tỉnh Bắc Ninh thẩm duyệt số ngày tháng năm 2022. – Căn cứ vào luật phòng cháy chữa cháy hiện hành. – Căn cứ vào bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu, giấy chứng nhận kiểm định.

  Hiện nay, công việc thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Arestech Việt Nam đã xong theo đúng hồ sơ thẩm duyệt.

  Bằng văn bản này Công ty TNHH Arestech Việt Nam kính trình Cảnh sát PC & CC tỉnh Bắc Ninh sắp xếp thời gian nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Arestech Việt Nam vào hồi……h ….. ngày…..tháng….năm 2022 tại: Nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Arestech Việt Nam, Lô G11, KCN Quế Võ, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để chúng tôi sớm đưa hệ thống vào hoạt động.

  Kính mong Cảnh sát PC và CC tỉnh Bắc Ninh sắp xếp thời gian nghiệm thu và tạo điều kiện cho Công ty TNHH Arestech Việt Nam.

  Xin trân thành cảm ơn!

  Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SANKAKU S-06 có giá bán trên website chúng tôi bao nhiêu ?

  Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Học Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Catálogo De Regalos John Deere
 • Hospital Dr. Gustavo Fricke Realiza Primer Trasplante Cardiaco En Contexto De Pandemia A Nivel Nacional
 • Mách Bạn Cách Điền Đơn Xin Visa Đi Ấn Độ
 • 1.nội Quy Cho Khách Tu Học Nghỉ Lại Đêm
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100