【#1】Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú, Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu Quân Đội, Nơi Cư Trú, Thường Trú, Chỗ Ở Hiện Tại, Xác Nhận Nhân Khẩu Trong Gia Đình, Thay Đổi Địa Chính

************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. có tạm trú tại địa phương.

Lý do: ……………………………………………..

Trong thời gian tạm trú, bản thân chấp hành tốt chính sách địa phương, pháp luật nhà nước, không phát sinh tranh chấp gì khác.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của Công an xã, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng ký tạm trú; Hợp đồng thuê nhà; Sổ tạm trú; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. có cư trú tại địa phương.

Lý do: …………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của Công an xã, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Hợp đồng thuê nhà; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHỖ Ở HIỆN TẠI

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. có mặt, sinh sống và làm việc tại địa phương. Cụ thể tại địa chỉ: tại số …….. đường ……… xã……………… huyện ……………. thành phố …………. Tổng diện tích căn nhà: ….m2

Lý do: ……………………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của Công an xã, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Hợp đồng thuê nhà; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an phường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN THƯỜNG TRÚ

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an huyện ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. có thường trú tại …………………….

Lý do: ……………………………………………..

Trong thời gian thường trú, bản thân chấp hành tốt chính sách địa phương, pháp luật nhà nước, không phát sinh tranh chấp gì khác.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của Công an xã, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng chuyển hộ khẩu; Hợp đồng thuê nhà; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an huyện

5. Đơn xin xác nhận hộ khẩu quân đội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU QUÂN ĐỘI

 • Căn cứ theo Luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
 • Căn cứ theo Thông tư 35/2014/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2014;

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an huyện ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. có thường trú tại………………..

Lý do: ……………………………………………..

Căn cứ vào Điều 16 Luật Cư trú 2006 và Điều 3 thông tư 35/2014/TT-BCA, tôi đã đăng ký hộ khẩu hợp pháp và đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng chuyển hộ khẩu; Giấy giới thiệu của thủ trưởng; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an huyện

6. Đơn xin xác nhận nhân khẩu trong gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN KHẨU TRONG GIA ĐÌNH

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an huyện ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20…. đến ngày ………. tháng…… năm………. trong hộ gia đình tôi có những thành viên sau:

  Ông/bà: ………………….. Sinh năm: ………….. CMND số: ………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………… – Người đứng tên sổ hộ khẩu.

  ……….: ………………….. Sinh năm: ………….. CMND số: ………………………

Thường trú tại: …………………………………………………………

  ……….: ………………….. Sinh năm: ………….. CMND số: ………………………

Thường trú tại: …………………………………………………………

Ngoài những người có tên trên, hộ gia đình tôi không còn thành viên nào khác.

Lý do: ……………………………………………..

Căn cứ vào Điều 16 Luật Cư trú 2006 và Điều 3 thông tư 35/2014/TT-BCA, tôi đã đăng ký hộ khẩu hợp pháp và cư trú đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng chuyển hộ khẩu; Giấy giới thiệu của thủ trưởng; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an xã

7. Đơn xin xác nhận thay đổi địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………..

Vì xã …… nay đã thay đổi lên thành phường …… từ ngày …………. Nay tôi làm đơn này kính xin Công an huyện ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20….. hộ gia đình chúng tôi sinh sống tại địa chỉ: ……………………….

Lý do: ……………………………………………..

Căn cứ vào Điều 16 Luật Cư trú 2006 và Điều 3 thông tư 35/2014/TT-BCA, tôi đã đăng ký hộ khẩu hợp pháp và cư trú đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng chuyển hộ khẩu;; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an xã

8. Đơn xin xác nhận nơi ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI Ở

Tôi là: ……………………………………….. Sinh ngày …./…./………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: ……………………

Số điện thoại: …………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã ………………………. xác nhận cho tôi từ ngày ….tháng …. năm 20….. ông/bà …………………….. sinh sống tại địa chỉ: ………………………. để có căn cứ nộp cho tòa án.

Lý do: ……………………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Giấy đăng chuyển hộ khẩu;; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu. Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… Xác nhận của CSKV Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công an xã

LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

Bạn đang thắc mắc và băn khoăn khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. Hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được giải quyết hay từ chối. Mọi vấn đề đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng quy định hoặc trình bày không rõ ràng, không có căn cứ pháp luật.

Với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được hỗ trợ ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi Hotline 1900.0191 để gặp Luật sư giải đáp.

Các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo quy định bao gồm: Đơn kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề nghị và các Đơn theo mẫu được ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính cụ thể.

Những biểu mẫu đơn này được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm và không cố định. Việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị từ chối vì đơn không đúng thể thức yêu cầu.

Mẫu đơn tố cáo

Mẫu đơn yêu cầu

Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn tố giác

Mẫu đơn đề nghị giúp đỡ

Mẫu đơn trình bày

Mẫu đơn đề nghị xác minh

Mẫu đơn xin miễn giảm

Mẫu đơn kiến nghị, khuyến nghị

Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn phản ánh

Mẫu đơn báo cáo

Mẫu đơn xin xác nhận

Mẫu đơn làm rõ

Mẫu đơn xin phê duyệt

Mẫu đơn xin can thiệp

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn hòa giải

Mẫu đơn bồi thường, gia hạn

Mẫu đơn đất đai, địa chính, đo đạc

Mẫu đơn xin hỗ trợ

Mẫu đơn đề xuất

Mẫu đơn nặc danh, giấu tên

Mẫu đơn thành lập

Mẫu đơn kiểm tra, giám sát

Mẫu đơn của tập thể, đoàn thể, tổ chức

Mẫu đơn cầu cứu, kêu cứu

Các mẫu văn bản thông thường là những mẫu đơn không được quy định bắt buộc về hình thức, người có yêu cầu, ý kiến chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính đa dạng và không có mẫu thống nhất của nó. Người làm đơn không có căn cứ để xác định thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không cần thiết đưa vào trong đơn. Vì thế việc viết một văn bản đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng.

Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

【#2】Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Sửa Chữa Nhà Theo Quy Định

Hướng dẫn làm đơn xin sửa chữa nhà theo quy định – Công ty Xây dựng Hoàng độ

Đơn xin sửa chữa nhà là một trong những thủ tục pháp lý quan trọng cần phải có trước khi gia chủ tiếng hành xây nhà mới, sửa chữa nhà ở, sửa chữa nhà cấp 4, sửa chữa nhà biệt thự,…

Khi bạn đang có nhu cầu về xây nhà mới, cải tạo sửa chữa nhà thì thủ tục hành chính phải thực hiện đúng trình tự cũng như đúng pháp luật. Công ty Xây dựng Hoàng Đạo xin gửi đến toàn thể quý khách hàng một số lưu ý trong mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở để quý khách hàng có thể tham khảo trước khi bắt đầu tiến hành xây mới hoặc sửa chữa ngôi nhà của mình.

Trường hợp miễn xin giấy phép

Nhà ở riêng lẻ ở vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong nhà ở không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn công trình.

Quy trình xin phép xây dựng

 1. Lập hồ sơ xin phép xây dựng.
 2. Nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại cơ quan cấp phép xây dựng.
 3. Cơ quan cấp phép xây dựng sẽ kiểm tra hồ sơ của chủ nhà.
 4. Cơ quan cấp phép xây dựng đóng dấu bản vẽ và cấp giấy phép xây dựng cho chủ nhà.
 5. Trước khi khởi công xây dựng 7 ngày, chủ nhà gửi thông báo ngày khởi công đến cơ quan cấp phép xây dựng và UBND cấp phường/xã.

Cần lấy mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà ở đâu?

Với sự phát triển của ngành công nghệ hiện nay bạn dễ dàng có thể tiếp cận được tới những mẫu đơn xin sửa chữa nhà theo thông tư, điều luật của Chính phủ ban hành. Bạn có thể lên mạng tìm đến những trang pháp luật xây dựng nhà ở và tìm ở đây mẫu đơn được cập nhật mới nhất. Tuy nhiên chữ ký người làm đơn và người chủ hộ phải sử dụng chữ ký thật.

Ngoài ra bạn cũng có thể đến trực tiếp cơ sở tiếp nhận, quản lý xây dựng sửa chữa nhà ở tại đơn vị xã, phường để hỏi về thủ tục và cin mẫu đơn xin sửa chữa nhà ở. Mọi thắc mắc của bạn về vấn đề làm thủ tục xin xin sửa chữa nhà cửa sẽ được giải đáp và hướng dẫn. Thế nhưng với cách làm này bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí. Chính vì vậy bạn phải tìm đến trọn gói dịch vụ xin giấy phép sửa chữa nhà và thi công sửa chữa nhà.

Trọn gói dịch vụ xin giấy phép sửa chữa nhà, thi công sửa chữa nhà chuyên nghiệp Hoàng Độ

Nếu như bạn không có thời gian cũng như trong việc xin giấy phép sửa chữa nhà khiến cho công việc trở nên khó khăn hơn, tốn kém tiền bạc và thời gian lâu được phê duyệt hồ sơ. Thì bạn có thể tìm tới đơn vị chuyên nhận thiết kế thi công sửa chữa nhà chuyên nghiệp Hoàng Độ. Công ty Hoàng Độ có các gói dịch vụ bao gồm làm thủ tục đơn xin sửa chữa nhà và thi công trọn gói dịch vụ sửa chữa nhà rất hấp dẫn.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc làm thủ tục xin cấp phép sửa chữa nhà nên có thể tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng mà lại không mất quá nhiều thời gian.

Công ty chuyên nhận sửa chữa nhà Hoàng Độ chính là đơn vị mà bạn có thể tin tưởng trao trọn niềm tin cho chúng tôi. Với nhiều năm hoạt động trong ngành xây dựng chúng tôi đã tu sửa lại hàng nghìn ngôi nhà cho khách hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Không có ngôi nhà nào mà chúng tôi không làm được, không có mẫu đơn xin sửa chữa nhà cửa nào mà chúng tôi không hoàn thành được. Vậy nên hãy tin tưởng vào Hoàng Độ chắc chắn bạn sẽ hài lòng với dịch vụ sửa chữa nhà của chúng tôi.

【#3】Điều Cần Biết Khi Làm Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

  Điều cần biết khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Khi bạn chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì việc chuẩn bị thêm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Nhưng, bạn có biết là pháp luật quy định như thế nào đối với hình thức này hay không? Bạn có biết là phải chuẩn bị như thế nào thì việc kinh doanh mới có thể đảm bảo tính hợp pháp hay không? Đối với vấn đề này thì cần phải nắm chắc một số điều cơ bản. Như vậy thì mới có thể đảm bảo là bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho sự nghiệp kinh doanh sắp tới của mình.

Đây là hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ do một cá nhân hay một nhóm cá nhân cùng nhau thành lập. Những cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự cũng như không thuộc danh sách bị pháp luật cấm kinh doanh.

Những lưu ý cần biết về hộ kinh doanh

Bên cạnh đó thì hộ kinh doanh còn có một số đặc điểm cơ bản sau:

– Chỉ được phép đăng ký tại một địa điểm kinh doanh duy nhất trong phạm vi toàn quốc .

– Số lượng nhân công tối đa của hộ kinh doanh cũng không được quá 10 người.

– Vốn hoạt động của hộ kinh doanh sẽ do cá nhân thành lập hộ kinh doanh góp vào. Vốn này có thể là tiền mặt, vàng, đá quý hay quyền sử dụng đất. Số vốn này được ghi rõ vào các sổ sách hoạt động của hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh có nhiều cá nhân tham gia thì căn cứ vào số vốn góp ban đầu sẽ quyết định việc phân chia lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản mà mình có đối với các khoản nợ trong kinh doanh cũng như các nghĩa vụ tài chính khác của cơ sở kinh doanh.

– Hoạt động của hộ kinh doanh cũng tương đối giống với doanh nghiệp tư nhân khi mà chủ hộ kinh doanh cũng giống như chủ doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của mình và hưởng toàn bộ lợi nhuận sau thuế đối với hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh.

– Vì quy mô hoạt động của hộ kinh doanh nhỏ nên cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể chính là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Như vậy thì việc làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể cần phải lưu ý đến các vấn đề nói trên để có thể giúp cho bạn có thể có sự chuẩn bị tốt nhất đối với việc đăng ký kinh doanh hình thức này.

【#4】Nhận Định Về Đơn Ly Khai Đcs Của Nhà Văn Phạm Đình Trọng

Gần đây, trên các website Bauxite Việt Nam, Ánh Dương, Đàn Chim Việt, Vietland, Take 2 Tango, v.v… có đăng tải lá đơn đề ngày 20 tháng 11 năm 2009 của nhà văn Phạm Đình Trọng gửi đảng ủy phường 15 quận Tân Bình chúng tôi thông báo tự rút ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam

Văn bản này cũng được forward rất rộng rãi đến cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngọai. Văn bản có vẻ như được nồng nhiệt đón nhận và “hồ hởi phấn khởi” phổ biến cho nhiều người đọc vì cái tiêu đề gây chú ý của nó là sự ly khai đảng Cộng sản của một nhà văn có 40 năm tuổi đảng!

Những lý do mà tác giả nêu ra để ly khai khỏi đảng Cộng sản của ông là hoàn toàn chính xác. Nhưng, bên cạnh đó tác giả đã để lộ nhiều nhận thức mơ hồ, mâu thuẩn và sai lệch về nhân vật Hồ Chí Minh, về đảng Cộng sản Việt Nam cũng như về cuộc chiến tranh “cách mạng chống Mĩ ” (1) vừa qua. Điều này hoàn toàn không có ích gì cho công cuộc chống Cộng, đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam của người Việt hải ngọai, đặc biệt đối với giới trẻ vốn không có điều kiện để hiểu biết nhiều về những vấn đề trọng đại của đất nước, lại càng nguy hiểm hơn.

Sinh năm1944, thời kỳ tác giả mô tả là “trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rời trường trung học khoản 17, 18 tuổi thì vào bộ đội, đi kháng chiến chống Mĩ xâm lược để giải phóng dân tộc. Lúc đó vào năm 1962, quân đội Mỹ chưa có mặt ở Việt Nam! Tác giả được kết nạp đảng năm 26 tuổi ở cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Thông Tin đúng ngày 19/5/1970 là ngày sinh Hồ Chí Minh.

Tác giả viết :”Tình cảm đã đưa tôi đến lí tưởng Cộng sản”. Hình ảnh người Cộng sản trẻ tuổi Nguyễn Viết Xuân bị máy bay Mĩ bắn nát đùi trong một trận địa pháo ở miền tây Quảng Bình, vẫn bám thành công sự phất lá cờ đỏ dõng dạc chỉ huy: ” Nhắm thẳng quân thù mà bắn” là hình ảnh anh hùng lãng mạn, là thần tượng của Phạm Đình Trọng lúc đó. Chúng ta nên nhớ, cụm từ “Nhắm thẳng quân thù mà bắn” không phải là chữ nghĩa của tác giả mà là khẩu hiệu, là mệnh lệnh của đảng chỉ thị cho cán binh Cộng sản khi ra trận. Chúng ta không rõ là người chiến binh trẻ tuổi Nguyễn Viết Xuân lúc đó có bị xích vào mâm pháo như nhiều trường hợp khác hay không? Cũng không hiểu tại sao cấp chỉ huy của anh ta không đưa người đồng chí đã bị thương của mình về tuyến sau để cấp cứu? Cũng không sao hiểu được một người bị nhiều phi cơ tập trung oanh tạc bằng bom, bằng rocket mà chỉ nát đùi thôi, lại còn khả năng phất cờ và dõng dạc chỉ huy trận địa? Những chi tiết nhỏ này nhắc người ta nhớ đến một nhân vật lịch sử, anh hùng Lê Văn Tám, chỉ mới 10 tuổi, bán đậu phộng rang, không nằm trong tổ chức nào, lại tự tẩm xăng vào người rồi châm lửa thành “cây đuốt sống” và chạy một khoảng đường 50 thước, vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè ngày 1/1/ 1946. Chuyện này không hề có thật mà do Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ tuyên truyền và cổ động của chánh phủ Hồ Chí Minh bịa ra (2) nhằm lừa dối và động viên tinh thần của những thanh niên ngây thơ nhẹ dạ, lao vào cuộc chiến tranh “chống Mĩ cứu nước” bằng tình cảm bồng bột, bằng khẩu hiệu và tuyên truyền bịp bợm mà không biết phân biệt thật giả, chánh nghĩa và phi nghĩa mà Phạm Đình Trọng là một nhân vật điển hình cùng với huyền thọai Nguyễn Viết Xuân!.

Là nhà văn nên Phạm Đình Trọng sử dụng ngôn ngữ rất văn hoa và hiện đại như “Lí trí cho tôi nhận thức lại” làm cho tác giả “thức tỉnh” và rời bỏ đảng cộng sản ở cái tuổi 65 sau thời gian mười mấy năm đi bộ đội, cầm súng tham gia chiến tranh xâm lược miền Nam, gây tội ác với nhân dân miền Nam, sau 40 năm theo chủ nghĩa Cộng sản phi nhân, do Hồ Chí Minh du nhập, tổ chức và lãnh đạo. Thật ra, những vấn đề mà tác giả “nhận thức lại” chỉ là những thực tế đã xảy ra ở miền Bắc và một ít việc đang xảy ra hằng ngày tại Việt Nam hiện nay mà bất cứ ai cũng biết và thấy chớ chẳng cần đến một nhà văn, chẳng cần phải dùng lý trí để nhận thức lại như tác giả . Đó là những vấn đề:

– Cải cách ruộng đất ngoài Bắc từ năm 1954.

– Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

– Vụ án nhân văn giai phẩm.

– Vụ án xét lại chống đảng.

– Đánh tư sản mại bản ở miền Nam sau năm 1975.

– Đưa những người tham gia chánh quyền cũ vào trại cải tạo.

– Sử dụng bạo lực chuyên chính vô sản với nhân dân.

– Liên minh thua thiệt với Trung Quốc.

Những vấn đề quan trọng khác đang xảy ra ở Việt Nam thì Phạm Đình Trọng không nhắc tới:

– Vấn đề tham nhũng của các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.

– Vấn đề cướp đất đai, tài sản của người dân theo chủ trương “đất đai là sở hữu của tòan dân”, gây nên phong trào dân oan khiếu kiện khắp nơi trong nước.

– Vấn đề đàn áp và gây chia rẽ tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.

– Vấn đề xuất cảng phụ nữ làm lao nô tình dục và thanh niên bán sức lao động cho người nước ngoài.

– Vấn đề các quan chức Việt Nam cấu kết với các nhà đầu tư nước ngoài để bóc lột công nhân Việt Nam.

– Vấn đề tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do lập hội, tự do biểu tình và những quyền tự do khác.

– Là nhà văn, tác giả có quyền viết ra những gì mình suy nghĩ không? Những gì viết ra có được phổ biến đến nhân dân, độc giả hay không? Hay tác giả chỉ là một văn nô trong chế độ Cộng sản?

– Vân… vân..

Khi viết “Chuyên chính vô sản đã gây ra cải cách ruộng đất….” Phạm Đình Trọng đã đặt cái cày trước con trâu, ông đã nhầm lẫn giữa biện pháp và chủ trương, chính sách. Nhà nước cộng sản bao giờ cũng dùng bạo lực, dùng chuyên chính như đấu tố, nhục hình, tù đày và tước đọat gồm cả tước đọat tài sản và mạng sống con người để thi hành chủ trương chính sách đã có sẵn như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh…vân …vân. Chính sách là mục tiêu, là cứu cánh, đẻ ra biện pháp, là phương tiện, chớ không phải biện pháp đẻ ra chính sách như PĐT nhầm lẫn. Còn quân đội, công an, tòa án là công cụ để thi hành chính sách. Do đó nó rất độc ác và tàn nhẫn, miễn sao đạt được mục tiêu thì thôi như phương châm muôn đời của họ: “Cứu cánh biện minh cho phương tiện “. Phạm Đình Trọng không chấp nhận chuyên chính vô sản nhưng không chống chính quyền Cộng sản là ngây thơ và mâu thuẫn. Mặc dầu chuyên chính vô sản là biện pháp nhưng nó đã trở thành bản chất của nhà nước Cộng sản trên toàn thế giới chớ chẳng riêng gì Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh đã chủ trương: “Một nhà nước dân chủ phải là công cụ chuyên chính của đảng, một nền dân chủ phải lấy phục tùng quyền uy của đảng làm tiền đề “. Là nhà văn, lại là đảng viên lẽ nào Phạm Đình Trọng không biết điều này? Tư tưởng này được thể hiện ở điều 4 hiến pháp hiện hành Việt Nam. Phạm Đình Trọng không chấp nhận điều 4 hiến pháp 1992 mà lại đi ca tụng Hồ Chí Minh, thêm một lần nữa cho thấy sự mâu thuẫn của chính mình.

Điều quan trọng nhất và tai hại nhất ở Phạm Đình Trọng là ông chỉ nhìn thấy hiện tượng chớ không nhận ra bản chất của vấn đề cho dầu là ông đã nhận thức lại . Tác giả viết: ” Đảng đang thực hiện những điều trái với tư tưởng Hồ Chí Minh”, có nghĩa là đảng làm sai, làm bậy chớ tư tưởng Hồ Chí Minh là tốt đẹp, cao quý lắm! Miệng thì nói ra khỏi đảng nhưng tư tưởng thì không thoát ra được cái vòng kim cô của đảng Cộng sản đã xiết chặt vào đầu từ 40 năm qua, không thoát ra khỏi cái khuôn thức thường dùng để biện minh cho mọi việc làm sai trái và phủ nhận trách nhiệm của người Cộng sản: đường lối chính sách bao giờ cũng đúng, chỉ có cấp dưới thi hành sai như Phan văn Khải đã từng nói “trên bảo dưới không nghe” .Trong bài viết gọi là đơn ra khỏi đảng, Phạm Đình Trọng tuyên truyền cho cái xác chết Hồ chí Minh nhiều điều. Nào là tinh thần dân tộc rất sâu đậm, tư tưởng, đạo đức, hình ảnh bình dị và gần gũi thân thiết với nhân dân. Chủ nghĩa Cộng sản là thứ chủ nghĩa đề cao giai cấp, đặt giai cấp lên trên dân tộc, chủ trương vô tôn giáo, vô gia đình , vô tổ quốc, nhằm xóa bỏ biên giới quốc gia và bôn-sơ-vít hóa toàn thế giới, tiến đến đại đồng. Nếu Hồ Chí Minh có tinh thần dân tộc thì đã không đem chủ nghĩa ngọai lai, không tưởng và phi dân tộc này vào thi hành ở Việt Nam. Lịch sử ghi chép chưa ráo mực, hiện tại vẫn đang chứng minh Hồ Chí Minh và tập đòan Việt gian Cộng sản chỉ là kẻ tay sai bán nước cho Nga Xô ngày trước và Trung Cộng bây giờ. Lê Duẩn từng phát biểu “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” (3)

Về tư tưởng thì chính Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi không có tư tưởng nào cả ngòai chủ nghĩa Mác-Lênin “. Thực vậy, khi đọc sách vở Cộng sản chúng ta bắt gặp các từ Marxism, Leninism, tức tư tưởng Mác, tư tưởng Lênin, chớ chưa bao giờ thấy từ Hoism, tức tư tưởng Hồ Chí minh. Ngoài ra, những tư tưởng rời rạc, những khẩu hiệu được cho là của Hồ Chí Minh chỉ là sự cóp nhặt từ các nhà tư tưởng Đông , Tây (4) có thứ từ trên 200 năm như bản Tuyên ngôn Độc Lập được tuyên đọc ngày 2/9/1945, có thứ từ trên 2000 năm như “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, kể cả khái niệm rất thông thường như “Cần, Kiệm , Liêm, Chính; Chí công vô tư” (4b) .

Tài liệu từ nhiều nguồn cho biết Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ từ chính thức đến không chính thức. Có người ông đã ăn ở có con, khi người này muốn ra công khai thì Hồ Chí Minh cho đàn em thủ tiêu rất vô nhân đạo(5). Mặc dầu sống trong nước nhưng với tư cách là một nhà văn của thời đại internet, Phạm Đình Trọng không thể không đọc được những tài liệu trung thực viết về Hồ Chí Minh, không thể không xem DVD Sự thật về Hồ Chí Minh do phong trào “Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn ” của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ! Vậy mà PĐT không mở mắt ra được để ” nhận thức lại ” một lần nữa cho đúng về con người có tên gọi Hồ Chí Minh.

Đơn xin ra đảng của PĐT có người cho là can đảm như Bùi Tín, Tô Hải, những người khác cho là cuội, là giả. tùy quan điểm chánh trị mỗi người. Vấn đề là những sự kiện quan trọng mà PĐT đưa ra và bênh vực thì không phải là sự thật! Phạm Đình Trọng viết: “Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Khi viết như vậy, PĐT đã phủ nhận Việt Nam Cộng Hòa, phủ nhận Hiệp định Genève năm 1954, phủ nhận công pháp quốc tế. Nhưng Phạm Đình Trọng gian mà không ngoan nên giấu đầu thì lòi đuôi với câu “đẩy hàng vạn người đã tham gia chánh quyền cũ vào những trại cải tạo”. Khi nói tới chánh quyền là nói tới quốc gia mà chánh quyền đó đại diện! Với thâm ý, PĐT lập lờ nói hàng vạn người mà không nói rõ là những sĩ quan, binh lính và viên chức VNCH. Phạm Đình Trọng nói chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam thì tại sao sau chiến thắng đó thì hàng trăm ngàn (chớ không phải hàng vạn) người bị đi tù, vợ con họ bị đày đi” “kinh tế mới”, nhà cửa, tài sản bị tịch thu? Họ là nhân dân miền Nam, là một thành phần của cả dân tộc chiến thắng. Vậy thì tội ác này ai gây ra cho họ? Đó chính là kẻ thù Cộng sản mà Phạm Đình Trọng là một. Nếu họ là những người chiến thắng thì tại sao họ không ở lại để hưởng “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” mà lại cùng nhau tìm đường vượt biên, vượt biển để đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong tình trạng cứ ba người đi thì có một người chìm dưới đáy biển? Không những người ở miền Nam mà cả ở miền Bắc cũng tìm đường vượt thoát, cho đến tận ngày hôm nay. Phạm Đình Trọng dùng kỹ thuật viết văn để chạy tội cho Cộng sản bằng cách xập xí xập ngầu kẻ xâm lược đến từ phương Bắc với đồng bào miền Nam và trắng trợn nói chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là chiến thắng của toàn dân. Xin đừng lộng ngôn và hãy đọc lại lời phát biểu của cựu thủ tướng Võ văn Kiệt trả lời báo chí nhân ngày 30/4 năm 2005: ” Sự kiện 30 tháng 4 nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu “. Mặc dầu Võ văn Kiệt, một lãnh tụ cao cấp của đảng chưa nói hết sự thật và đúng sự thật nhưng chừng ấy cũng đủ cho Phạm Đình Trọng suy ngẫm: Ông ta không gọi ngày 30 tháng 4 là ngày chiến thắng mà gọi đó là sự kiện, không gọi đó là chiến thắng của toàn dân mà là vết thương chung của dân tộc, có hàng triệu người vui thì cũng có hàng triệu người buồn. Tại sao Phạm Đình Trọng chỉ là một đảng viên bình thường, lại lộng ngôn quá đỗi? Phạm Đình Trọng lếu láo trong nội bộ đảng thì được, sao lại nói điều này với người Việt hải ngọai?

Không có gì phi lý và dối trá cho bằng bản thân mình muốn thoát ra khỏi đảng nhưng lại muốn nó tiếp tục đè đầu cỡi cổ nhân dân. Phạm Đình Trọng viết: “Đây chính là lúc phải bừng tỉnh để nhận lại đường, từ bỏ sự trì trệ, trái tự nhiên. Làm việc này không phải chỉ vì đất nước, vì dân tộc mà trước hết chính vì đảng Cộng sản…, để đảng Cộng sản vẫn giữ được vai trò lãnh đạo bằng lòng tin và sự gửi gấm của nhân dân chớ không phải bằng điều 4 của Hiến pháp, không phải bằng bạo lực chuyên chính vô sản” Đoạn văn này một lần nữa xác định PĐT và cái đảng của ông bao giờ cũng đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi đất nước, dân tộc. Thấy ai cũng chống điều 4 hiến pháp, PĐT cũng nhẹ nhàng nói lời phủ nhận nhưng vẫn muốn đảng tiếp tục cai trị nhân dân, chỉ cần nó thoát khỏi “xơ cứng”, ” trì trệ”, không sử dụng “bạo lực chuyên chính vô sản” nữa. Không biết PĐT nghĩ gì về lời tuyên bố của Boris Yelsin, cựu Tổng Thống Nga sau khi thực hiện cuộc cách mạng dân chủ năm 1991 ở nước ông: “Chế độ Cộng sản không thể sửa chữa được.Chỉ có một cách là bỏ hẳn nó đi, triệt tiêu nó, thay thế bằng một chế độ khác”

“Mỗi khi lãnh đạo nước ta đến Mĩ đều có những đoàn người Việt ở Mĩ rầm rộ biểu tình chống đối”. Phạm Đình Trọng chưa nói hết sự thật là bất cứ nơi nào lãnh đạo các ông đến thì đều có biểu tình chống đối chớ không riêng ở Mỹ! Vì lý do đó nên PĐT lại nêu lên vấn đề ” Hòa giải, hòa hợp dân tộc “. Thưa ông Phạm Đình Trọng: Nếu người Cộng sản có tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc thì không có ngày 30/4/1975. Nếu người Cộng sản có tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc thì sau ngày 30/4/1975 không có cảnh tù đày khổ sai hàng trăm ngàn cựu quân nhân và viên chức VNCH, không đày ải vợ con họ lên vùng gọi là kinh tế mới rồi chiếm đọat nhà của , tài sản của họ, không đào mồ, cuốc mả những người lính VNCH đã nằm xuống ở nghĩa trang Đô thành Sài Gòn để biến thành công viên Lê văn Tám bịp bợm, vân vân và vân vân…Nếu ngày hôm nay người Cộng sản có tinh thần dân tộc thì không bắt bớ, tù đày những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, những dân oan khiếu kiện bị tịch thu ruộng đất, nhất là những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, chống bọn ” bá quyền bành trướng Bắc Kinh ” (6) cướp đất, lấn biển của ta.

Kết luận: Nếu thật sự chỉ muốn bỏ đảng Cộng sản Việt Nam thì Phạm Đình Trọng chỉ cần viết một tờ đơn ngắn gọn trong một trang giấy khổ A4, nêu ra lý do cùng quyết tâm của mình là xong. Hà cớ gì phải động não để cho ra một văn bản, đưa lên mạng thông tin toàn cầu, nhắm vào người Việt hải ngoại ( Đàn Chim Việt: Theo chúng tôi biết, ông PĐT không gửi thông báo từ bỏ đảng của mình cho các trang web hải ngoại – kể cả chúng tôi hay Talawas. Trang đầu tiên, đăng thông báo của ông là trang BauxiteVietnam – một trang web của trí thức trong nước – các trang đăng sau đã lấy nguồn từ đây. Do vậy, việc tác giả bài viết nói ông PĐT “nhắm vào người Việt hải ngoại” là không có cơ sở) vốn có tư tưởng và lập trường đối nghịch với đảng Cộng sản Việt Nam? Trong bài viết, PĐT đề cập đến nhiều vấn đề xảy ra ở miền Bắc từ hơn nửa thế kỷ qua, trong khi đó, nhiều tội ác mà Cộng sản đã thực hiện sau ngày cưỡng chiếm VNCH không được ông đặt thành vấn đề. Ông chỉ nhắc tới sự việc rất nhỏ ở đơn vị ông, đó là việc mua quan bán chức. Thay vào đó, ông ca ngợi Hồ Chí Minh, đưa ra nhận định láo khoét về cuộc chiến vừa qua, hướng dẫn dư luận để cho đảng Cộng sản vẫn giử vai trò cai trị đất nước và tuyên truyền cho vấn đề ” hòa giải hòa hợp dân tộc “. Đó không phải là việc thực thi nghị quyết 36 của bộ chánh trị đảng CSVN thì là cái gì?

Ông Phạm Đình Trọng ơi! Chúng tôi nhìn nhận chúng tôi là những người thua cuộc. Vì ghê tởm và sợ hãi người Cộng sản quá nên chúng tôi đã phải bỏ lại mồ mả ông bà, bà con quyến thuộc, bỏ tất cả của cải, tài sản đã dành dụm một đời để ra đi tìm tự do, cam chịu sống đời lưu vong mà ông còn chạy theo quậy phá chúng tôi làm gì? Hãy để yên cho chúng tôi, có được không?

© Đàn Chim Việt Online 2009

Ghi chú:

(1) Những chữ nghiêng, highlight đậm nét là của PĐT

(2) Việc này Trần Huy Liệu trước khi chết đã tiết lộ cho Nguyễn đình Thanh, Nguyễn công Bình và Phan Huy Lê

(3) Đêm giữa ban ngày, Vũ thư Hiên, nxb Văn Nghệ trg 422

(4) Viết cho mẹ và Quốc hội, Nguyễn văn Trấn, nxb Văn Nghệ trg 150-152

(4b) Người giúp HCM viết bản tuyên ngôn độc lập là thiếu tá Hoa Kỳ Archimedes L.A. Patti dựa vào văn bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ngày 4/7/1776 . Khẩu hiệu vì lợi ích 10 năm trồng cây; vì lợi ích 100 năm trồng người là câu nói của Quản Trọng cách đây 2000 năm : Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc, thập niên chi kế tại ư thụ mộc, bách niên chi kế tại ư thụ nhân. Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính là lời dạy của Nho giáo đã trên 2000 năm.

(5) Đêm giữa ban ngày, Vũ thư Hiên

(6) Bá quyền bành trướng Bắc Kinh là cụm từ của nhà cầm quyền CSVN dùng để gọi Trung Quốc từ năm 1979, ngày nay Trung Quốc cướp đất, lấn biển, chiếm hải đảo của ta thì CSVN câm miệng, không dám nói gì cả.

【#5】Đơn Xin Điều Dưỡng: Cách Viết Nắm Trong Tay Tỉ Lệ Trúng Tuyển Cao

Bạn muốn làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhưng chưa biết viết đơn xin việc điều dưỡng nhanh chóng chiếm trọn “tâm ý” nhà tuyển dụng từ cái nhìn đầu tiên như thế nào. Hiểu được nỗi niềm đó, chúng tôi xin chia sẻ cho bạn những cách thức và lưu ý khi viết một đơn xin việc đúng mong muốn.

Ở bất kì đâu trên thế giới, trong mọi hoàn cảnh, sức khỏe con người luôn luôn là vấn đề hàng đầu, kéo theo đó ngành hệ thống đào tạo y tế ngày càng được phát triển. Điều dưỡng là việc thuộc một trong số đó. Song để vào được các bệnh viện, tổ chức Y tế uy tín chất lượng lại trở nên khó khăn. Chính vì thế, bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người để có được làm việc mang tính đạo đức cao như này ngay từ bước đầu tiên khi ứng tuyển – tạo một đơn xin việc thật chỉn chu. CV và đơn xin việc cùng mục đích là thu hút sự quan tâm của nhà tuyển dụng đến hồ sơ của ứng viên. Tuy nhiên, đơn xin việc không được viết dưới các gạch đầu dòng và cũng không quan tâm về hình thức nhiều như CV, nó được viết dưới dạng thư ngỏ. Đơn xin việc có tác dụng nhằm gõ cửa nhà tuyển dụng, để họ ngó tới bản CV chi tiết hơn của bạn. Do đó, bạn cần có một đơn xin việc điều dưỡng đầy sức thuyết phục, thể hiện tính tỉ mỉ, cẩn thận, điểm mạnh, kỹ năng của bản thân.

1. Mở đầu trang trọng của đơn xin việc điều dưỡng

Dù là đơn xin việc điều dưỡng hay bất kỳ văn bản hành chính nào cũng không thể thiếu quốc hiệu và tiêu ngữ. Cách thức trình bày có lẽ không cần phải nói nhiều nữa khi đã là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn nên nhắc lại cho những ai chưa biết. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, phía dưới là tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, hai dòng này được căn lề giữa so với khổ giấy. Tên đơn “ĐƠN XIN VIỆC” được căn chỉnh ở giữa.

Đầu nội dung đơn, chắc hẳn phải là tên người nhận rồi. Bạn viết vào đây tên bệnh viện hay có thể cụ thể hơn là tên trưởng phòng nhân sự của bệnh viện đó. Ví dụ:

– Kính gửi: Ông/bà Nguyễn Văn A – Trưởng phòng nhân sự bệnh viện XYZ.

– Kính gửi: Ban Giám đốc công ty Hoa Sen.

Đồng kính gửi phòng nhân sự công ty Hoa Sen.

Tiếp theo đó là họ tên và ngày sinh, quê quán, nơi ở hiện tại của bạn. Lưu ý rằng, không nên viết quá nhiều thông tin cá nhân vì nó đã được ghi trong CV xin việc, tránh tạo sự nhiễu thông tin cho nhà tuyển dụng, sẽ bị một điểm trừ trong mắt họ.

2. Nội dung thuyết phục của đơn xin việc điều dưỡng

Đây chính là phần quan trọng nhất của đơn xin việc điều dưỡng. Tại đây, hãy chứng minh sự quan tâm của bạn đến chi tiết công việc và thể hiện sự đóng góp hết mình cho bệnh viện / tổ chức. Đầu tiên, bạn trình bày lý do vì sao biết đến tin tuyển dụng và bày tỏ nguyện vọng của mình được xin vào vị trí nào. Nhà tuyển dụng rất muốn biết đâu là hình thức “chiêu mộ” ứng viên hiệu quả nhất, góp phần định hướng phát triển bệnh viện / tổ chức, vì thế, việc này giúp bạn được cộng điểm trong đơn xin việc. Đừng quên viết vào đơn của mình một cách chung chung trình độ học vấn, kinh nghiệm, hoạt động xã hội, kỹ năng cũng như tố chất của mình để chứng minh năng lực của bản thân. Chẳng hạn như:

Cuối cùng, là lời hứa của bản thân với nhà tuyển dụng, tạo sự tin cậy và sự nghiêm túc của mình với công việc. Bạn có thể tham khảo như:

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Nếu được tuyển dụng vào đội ngũ nhân viên của Bệnh viện ABC, tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ nội quy, quy định, cố gắng tốt nhất hoàn thành công việc được giao, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và kiến thức để đưa ngân hàng ngày một phát triển.

3. Đoạn kết lịch sự trong đơn xin việc điều dưỡng

Phần cuối cùng trong đơn xin việc điều dưỡng sẽ là lời cảm ơn của chính bạn đến nhà tuyển dụng khi họ đã đọc và dành thời gian cho đơn xin việc:”Tôi xin chân thành cảm ơn!”. Phía dưới góc bên phải không thể không có thành phố và ngày tháng năm viết đơn kèm chữ ký, họ và tên NGƯỜI VIẾT ĐƠN.

4. Một số chú ý cần nắm vững khi viết đơn xin việc điều dưỡng

Bạn có thể thỏa sức sáng tạo, độc đáo cho đơn xin việc điều dưỡng, song phải thật dễ hiểu và thật tâm, trung thực. Dù là bản word hay viết tay, bên cạnh nội dung phải thật rõ ràng, súc tích, phản ánh được những đặc điểm của ngành, không viết chung chung, tràn lan, nhà tuyển dụng cũng đánh giá con người bạn thông qua hình thức của đơn xin việc. Bạn không được viết sai chính tả, không viết tắt, trình bày đúng quy định, cùng một font chữ, đẹp mắt và dùng một màu mực.

Nếu bạn viết tay, chỉ nên dùng mực màu đen hoặc xanh, cố gắng viết nét chữ đẹp và dễ nhìn nhất có thể, và viết trên một tờ giấy A4, không ly hay hàng. Nếu bạn viết email gửi cho nhà tuyển dụng, hãy soạn một email với tiêu đề và nội dung email chuyên nghiệp.

Nghề điều dưỡng là một nghề chan chứa tình người, là cây cầu kết nối tâm mỗi người lại với nhau. Vì vậy, một đơn xin việc điều dưỡng phải thể hiện rõ tâm huyết với công việc, đạo đức nghề nghiệp trong đơn xin việc, nhưng chưa phải tất cả để bạn tăng cơ hội trúng tuyển cho bản thân. Để ghi thêm điểm trong mắt nhà tuyển dụng, hãy tìm hiểu thật kỹ về bệnh viện, tổ chức hay công ty mà bạn đang muốn được vào làm việc, giúp cho buổi phỏng vấn cũng như công việc sau này của bạn được thuận lợi, hanh thông.

Bỏ túi bí kíp viết đơn xin việc bác sĩ chinh phục nhà tuyển dụng

Xem nhiều nhất

【#6】Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh Chỉ 15 Phút Nếu Biết Những Điều Này

Lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng dù là trong bất cứ mối quan hệ nào. Trong công việc, lá đơn xin nghỉ việc cũng khiến không ít người cảm thấy khó khăn khi viết đặc biệt là khi viết bằng tiếng Anh để gửi cho sếp người nước ngoài. Hiểu được khó khăn đó, Blog TopCV sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh từ bố cục, từ vựng, mẫu đơn.

Nghỉ việc luôn là một quyết định khó khăn. Không ít người đã đứng trước rất nhiều băn khoăn như có nên nên nghỉ việc khi chưa có việc mới, có nên làm việc mình không thích… rồi mới đi đến quyết định nghỉ việc. Nhưng khi này vấn đề đặt ra là viết đơn xin nghỉ việc như thế nào để quyết định xin nghỉ của bạn trở nên nhẹ nhàng nhất? Có lẽ phần khó hơn cả là lý do xin việc.

1. Đâu là lý do xin nghỉ việc hợp lý?

 • Xin nghỉ do muốn học tập cao hơn
 • Xin nghỉ vì lý do gia đình
 • Xin nghỉ vì lý do chưa phù hợp với định hướng của công ty
 • Xin nghỉ việc vì muốn thay đổi mục tiêu, định hướng phát triển bản thân

2. Bố cục đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Đơn xin nghỉ việc có thể được viết qua hình thức thư điện tử (email) hoặc thư giấy. Tuy khác nhau một chút về cách trình bày nhưng về cơ bản, đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào khác cũng có những phần sau.

1.1. Tiêu đề

Nếu bạn viết email xin nghỉ việc thì phần tiêu đề email sẽ là tên bạn, vị trí, đơn vị làm việc cùng với nội dung thư.

VD: Nguyen Van A _ sales admin Team 1_ Letter of Resignation

Đối với lá đơn xin nghỉ việc trên giấy, bạn sẽ viết như một lá thư bình thường bao gồm tên, địa chỉ. ngày gửi

VD: Nguyen Van A

No 47, Nguyen Tuan street, Thanh Xuan district, Ha Noi

December 18, 2021

1.2. Nội dung đơn xin nghỉ việc

a. Phần mở đầu

Phần mở đầu bạn sẽ nêu tên người nhận, mục đích viết đơn

VD: Dear Sir/Madam + tên hoặc Dear Mr./Ms. + tên

I am writing this letter to inform you that I am going to leave my position in a month.

hoặc I am writing to inform you about my resignation in a month.

Phần thân của đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh thông thường sẽ có 3 đoạn nhỏ

Đoạn 1: Cảm ơn những gì công ty và vị trí công việc này đã đem lại cho bạn

Thư chia tay công ty và những lưu ý không thể bỏ qua khi viết

VD: During the last one year, working as a sales admin in Team 1 has given me valuable experiences. I have got the opportunity to work with great colleagues as well as managers. They are absolutely helpful and supportive. I tremendously appciate the time I had with them.

Đoạn 2: Lý do xin nghỉ việc

I had to make a tough decision of resignation. I have recently received a scholarship for a PhD scholarship in Australia. This is such an opportunity that I have no way to reject. Therefore, I have to stop my job here to focus on my academic development.

Tôi đã phải đưa ra quyết định xin nghỉ việc hết sức khó khăn. Gần đây, tôi có nhận được học bổng du học cao họ tại Úc. Đây là một cơ hội lớn đối với tôi. Vì vậy, tôi xin dừng công việc để tập trung vào việc học tập của bản thân.

Đoạn 3: Cam kết hoàn thành công việc tại công ty

c. Phần kết

Phần kết của đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh, bạn sẽ bày tỏ lời cảm ơn với công ty và ký tên.

VD: I would like to expss my deep gratitude for all the experience and opportunities the company has offered me. I wish

Dear Mr. Pham Van B,

I am writing this letter to inform you that I am going to leave my position in every success in the future

Yours sincerely,

Nguyen Van A

4. Kinh nghiệm xin nghỉ việc

Để sếp biết trước về quyết định của bạn: Hãy nói chuyện với sếp trước khi gửi đơn xin việc. Có rất nhiều cách để xin nghỉ việc một cách khéo léo bạn có thể tham khảo Cách nói chuyện với sếp khi nghỉ việc tránh làm mất lòng sếp

Hoàn thành toàn bộ công việc và bàn giao theo quy định: Việc này không chỉ đảm bảo bạn làm đúng hợp đồng mà còn thể hiện trách nhiệm của bạn trong công việc. Hãy để lại ấn tượng đẹp ngay cả khi bạn rời đi

5. Làm gì sau khi viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

Nghỉ ngơi

Sau khi chính thức xin nghỉ việc, bạn sẽ băn khoăn phải làm gì tiếp theo. Trước hết, hãy dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi thích hợp. Một công việc bạn phải dừng lại dù vì lí do nào thì nó cũng khiến bạn ít nhiều mệt mỏi. Hãy tự thưởng cho mình

Nếu như không phải dừng hẳn việc đi làm lại thì bạn sẽ cần tìm công việc mới sau khi nghỉ việc. Hãy liệt kê cho mình các tiêu chí mà bạn cảm thấy quan trọng nhất về một công việc lý tưởng. Nếu bạn vẫn cảm thấy phân vân, hãy tìm đến các trang tuyển dụng uy tín như chúng tôi Là nền tảng tuyển dụng và tìm việc hàng đầu Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho các ứng viên danh sách các công việc mới nhất, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Tính năng Tìm việc phù hợp sẽ giúp bạn tìm việc nhanh chóng, hiệu quả nhất.

【#7】Mẫu Đơn Xin Phúc Khảo Điểm Thi Thpt Quốc Gia Năm 2021

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ nộp đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021 tại các địa chỉ do sở GD&ĐT quy định trong vòng 10 ngày…

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ nộp đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021 tại các địa chỉ do sở GD&ĐT quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố kết quả thi và chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ nhận được kết quả phúc khảo.

Đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021 nộp trong vòng 10 ngày kể từ khi có kết quả

Chiều hôm qua 22/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi THPT 2021. Được biết, theo thống kê sơ bộ tại các cụm thi cho biết, có rất nhiều thí sinh bị trượt tốt nghiệp. Chính vì thế ngay sau khi biết điểm thi rất nhiều thí sinh đã quyết định làm đơn phúc khảo.

Theo quy chế, thí sinh có thể phúc khảo tất cả môn thi văn hóa, kể cả các môn trắc nghiệm, trừ các môn năng khiếu. Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của trưởng ban phúc khảo.

Trong trường hợp điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021 tại những điểm do Sở quy định

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và báo cáo, gửi dữ liệu cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời gửi dữ liệu các môn thi đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được điều chỉnh điểm bài thi cho các sở Giáo dục có thí sinh dự thi.

Thí sinh có thể đến trường nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tránh tình trạng bị thất lạc). Địa chỉ ghi trên bì thư có thể viết như sau: Hội đồng tuyển sinh trường….địa chỉ….

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

Kính gửi: Hội đồng thi THPTQuốc gia Trường ………………………………………. T

ôi tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày: . . . /. . . / . . . . .

Số báo danh . . . . . . . . . . . . .

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường …………………………. Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).

TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . . . tháng năm 2021

Người làm đơn

(K ý tên và ghi rõ họ tên)

* Điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Địa chỉ liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT, quy trình phúc khảo như sau: Thí sinh nộp hồ sơ ở đâu thì đến nơi đó nộp đơn phúc khảo. Ví dụ, học sinh lớp 12 nộp tại trường THPT thì nộp đơn phúc khảo tại trường THPT, thí sinh tự do thi tại Cụm thi TPHCM thì nộp đơn phúc khảo tại Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM” còn các tỉnh khác tại phòng giáo dục hoặc Sở GD.

Nhiều thí sinh đã nộp đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm 2021 tại chúng tôi

Đối với các trường hợp Phúc Khảo theo Điều 30 Quy chế thi thpt quốc gia 2021 của Bộ GD:

1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

2. Sở GDĐT nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo

Theo dự kiến, trước ngày 25/7 các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 27/7, hiệu trưởng trường phổ thông cấp Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. Trước ngày 30/7, các Hội đồng thi do trường đại học chủ trì in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tư vấn miễn phí tuyển sinh 2021 cao đẳng Dược, cao đẳng Điều Dưỡng, các hệ Trung cấp tại Hà Nội: 0932.319.607

【#8】Quy Định Và Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm Mới Nhất Theo Luật Lao Động

Người lao động được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày?

Điều 111 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về nghỉ hàng năm như sau:

1. Người lao động làm đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường

 • Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
 • Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Bên cạnh đó, cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động trong các trường hợp trên sẽ được tăng thêm 1 ngày.

2. Trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động:

Căn cứ vào Điều 7Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động trong trường hợp này tính bằng cách: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

Chế độ nghỉ của cán bộ, công chức

Điều 13 của Luật Cán bộ công chức 2008 quy định: Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Còn theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, chế độ nghỉ của cán bộ, công chức như sau:

Ngày nghỉ hàng năm:

Cán bộ, công chức có đủ 12 tháng làm việc tại một cơ quan/đơn vị thì được nghỉ 12 ngày làm việc/năm nếu làm công việc bình thường.

Cứ 05 năm làm việc cho một cơ quan/đơn vị, cán bộ, công chức lại có thêm 01 ngày nghỉ hàng năm.

Ngày nghỉ lễ, tết:

– 01 ngày vào dịp Tết Dương lịch,

– 05 ngày vào dịp Tết Âm lịch,

– 01 ngày vào dịp Chiến thắng 30/4,

– 01 ngày vào dịp Quốc tế lao động 01/05,

– 01 ngày vào dịp Quốc khánh 02/09,

– 01 ngày vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch.

Nghỉ việc riêng:

– Kết hôn: Nghỉ 03 ngày

– Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày

– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: Nghỉ 03 ngày.

Cách tính tiền lương ngày nghỉ phép năm

Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm, ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

Kính gửi : – …

– …

Tôi tên là :

CMND số : cấp ngày: tại:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Bộ phận:

Nay tôi viết đơn ngày kính mong … cho tôi được nghỉ phép với các thông tin sau:

Thời gian nghỉ từ ngày: …/…/… đến ngày …/…/…

Lý do nghỉ:

Tôi sẽ sắp xếp công việc và bàn giao lại cho Ông/bà: … Chức vụ: …

Kính mong … xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Một số câu hỏi về nghỉ phép năm

Câu hỏi 1: Tôi muốn hỏi mỗi năm tôi được nghỉ 12 ngày phép năm, nếu như tôi không nghỉ thì lương những ngày đó sẽ được tính như thế nào, có được tính 300% không ?

Trả lời:

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm như sau:

Khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm; b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.”

Theo quy định trên thì thời gian mà bạn không nghỉ phép năm sẽ không được tính 300% lương.

Câu hỏi 2: Thời gian bị tai nạn lao động có được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm không?

Trả lời:

Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm gồm:

 1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.
 2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.
 3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động.
 4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.
 5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
 6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.
 7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 8. Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.
 9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.
 10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.
 11. Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Như vậy thời gian bị tai nạn lao động có được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm nhưng thời gian tai nạn lao động cộng dồn không được quá 6 tháng. Ví dụ người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ trong 8 tháng thì chỉ có 6 tháng trong thời gian 8 tháng được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm.

Cập nhật ngày 29/08/2020

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

【#9】Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch Thuyết Phục Nhất 2021

Bạn muốn đi du lịch, bạn muốn thả mình vào khoảng không than bình để quên đi chuỗi ngày làm việc vất vả. Bởi vậy bạn cần có đơn xin nghỉ phép đi du lịch được sếp chấp thuận. Nhưng đâu mới là cách giúp bạn soạn thảo được mẫu đơn này một cách hoàn chỉnh.

Nhu cầu đi du lịch để giúp giải tỏa các stress trong cuộc sống đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên thay vì lựa chọn vào các dịp lễ với số lượng đông đảo người đi thì một số người lại chọn cho mình một vài ngày nào đó để có thể thưởng thức được cảm giác nghỉ dưỡng thực thụ. Nhưng để đi được trong các ngày không phải đặc biệt này thì bạn phải cần đến những lá đơn xin nghỉ phép đi du lịch. Do đó để giúp bạn có thể soạn thảo được một lá đơn chuẩn được sếp phê duyệt, hôm nay 123job xin đưa ra cách hướng dẫn để có được đơn xin nghỉ phép đi du lịch hoàn hảo.

I. Quy trình xin nghỉ phép

Bước đầu tiên để bạn sở hữu một đơn xin nghỉ phép đi du lịch có hiệu lực đó là cần phải làm đơn theo đúng tiêu chuẩn. Để làm được điều này bạn phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch. Thông thường các công ty có mẫu đơn xin nghỉ sẵn và bạn có thể xin tại phòng nhân sự. Tuy nhiên đối với đơn xin nghỉ phép để đi du lịch, bạn nên download hoặc tự soạn thảo điều chỉnh cho nội dung phù hợp với thời gian, địa điểm mà bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng của mình.

Sau khi đơn xin nghỉ phép đi du lịch được hoàn tất thì đơn phải được chuyển đến các ban, phòng Quản lý trực tiếp để phê duyệt. Bởi lẽ chỉ khi nó được chấp nhận thì việc của bạn mới không phải là nghỉ một cách tự do và không phải chịu những hình thức kỷ luật theo quy định của công ty. Thẩm quyền duyệt nghỉ phép thông thường là:

 • Dưới 01 ngày nếu đơn cần sự phê duyệt Trưởng hoặc Phó phòng.
 • Từ 01 – 05 ngày nếu đơn cần sự phê duyệt Trưởng phòng.
 • Từ 05 ngày trở lên nếu đơn cần sự phê duyệt của Tổng giám đốc.

Khi nhận đơn, cấp quản lý sẽ tiến hành xem xét lại lịch làm việc và khối lượng công việc, thời gian nghỉ phép rồi căn cứ vào quy định của công ty để xét duyệt.

Sau khi đơn xin nghỉ phép đi du lịch được chấp thuận thì bạn cần tiến hành nộp đơn lại tại phòng hành chính nhân sự của công ty, tổ chức mà mình đang công tác. Nếu không có bước nộp lại đơn này thì dù bạn đã được phê duyệt vẫn sẽ bị tính là nghỉ không lý do. Việc này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến uy tín cũng như những đáng giá về tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc của bạn cũng bị giảm sút.

II. Quy định về chế độ nghỉ phép cho người lao động

Nghỉ phép năm vẫn luôn được xem là cơ hội ngàn vàng để xin đơn nghỉ phép đi du lịch của nhiều người lao động. Quy định về loại nghỉ này được ghi rõ tại luật lao động thì bất cứ người lao động nào có đủ 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp thì sẽ có phép năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • Người làm công việc trong điều kiện bình thường: Được hưởng 12 ngày phép/năm.
 • Người làm công việc độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt, lao động là người khuyết tật: Được hưởng 14 ngày phép/năm.
 • Người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt: Được hưởng 16 ngày phép/năm.

Ngoài ra trong bộ luật lao động cũng đưa ra một vài trường hợp có chế độ nghỉ phép năm đặc biệt mà bạn cần lưu ý. Cụ thể như sau:

 • Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có quyền quy định nghỉ phép hằng năm và người lao động cũng có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần hoặc có thể nghỉ gộp.
 • Dù là thỏa thuận trước hay áp dụng theo quy định có sẵn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì người lao động cũng có nhiệm vụ thông báo trước cho người sử dụng lao động về lịch nghỉ phép thông qua việc viết đơn xin nghỉ phép.

Dựa theo chính sách này thì nếu bạn đã làm việc chăm chỉ và có đủ 12 tháng làm việc thì sẽ được hưởng một số lượng ngày phép khá ấn tượng. Những ngày phép này cũng có thể chính là ký nghỉ dưỡng đem lại cơ thể tươi mới cho bạn. Tuy nhiên dù là vậy nhưng nếu muốn đi tận hưởng nó trọn vẹn mà không lo ngại ảnh hưởng đến công việc thì đừng quên viết đơn xin nghỉ phép đi du lịch. Hơn nữa việc được phê duyệt đơn này cũng ảnh hưởng khá lớn đến công cuộc làm đơn xin nghỉ phép đi du lịch xin visa nếu bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở nước ngoài. Do đó bạn cần hết sức chú ý tránh gặp phải các rắc rối làm chậm chễ chuyến đi.

Theo như trên thì đối với người lao động làm đủ 12 tháng sẽ được nhận số ngày nghỉ phép trong năm là 12. Mặc khác đối với trường hợp bạn là người lao động làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ phép sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian bạn làm việc. Tuy nhiên nếu bạn không nghỉ thì số ngày phép được hưởng còn lại sẽ được quy đổi ra thành tiền.

Cách tính chế độ nghỉ phép hàng năm:

(Số ngày nghỉ hằng năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có)): 12(tháng) x số tháng làm việc thực tế trong năm.

Kết quả được làm tròn, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị. Thông thường đây sẽ là một ký nghỉ khá dài mà hầu hết mọi người lao động lựa chọn để đi du lịch cùng người mình thương. Tuy nhiên bạn cần đặc biệt lưu ý đến việc viết đơn xin nghỉ phép đi du lịch và gửi tới các phòng, ban quản lý để được chấp thuận.

Phần lớn người lao động đều biết họ được hưởng số lượng ngày nghỉ phép tương ứng với thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên họ lại không biết chính xác rằng liệu trong những ngày đó mình có được nhận lương hay không. Chính bởi điều này mà khá nhiều các chủ doanh nghiệp, kế toán đã tìm cách để đánh cắp đi quyền lợi chính đáng này của họ.

Trên thực tế quyền lợi của người lao động được hưởng trong các ngày nghỉ phép đã được quy định rõ ràng. Bên cạnh việc được hưởng nguyên lương mà họ còn có được các quyền lợi như sau:

 • Tạm ứng tiền lương: Ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
 • Thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ: Nếu người lao động nghỉ việc mà chưa nghỉ phép hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người sử dụng lao động phải thanh toán lại số tiền của tất cả những ngày chưa nghỉ.

Có nhiều người sẽ thắc mắc khi đang đi du lịch và đã có đơn xin nghỉ phép đi du lịch được phê duyệt mà bị ốm đột xuất phải nhập viện thì liệu có được hưởng chế độ ốm đau theo bảo hiểm hay không. Thì dựa theo điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 có quy định không giải quyết hay trợ cấp ốm cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, nghỉ không lương. Bởi vậy nếu do bất kỳ một lý do nào đó mà bạn phải nhập viện trong thời gian này thì sẽ không được hưởng các chế độ bảo hiểm.

III. Các mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 1

Mẫu 2:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 2

Mẫu 3:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 3

Mẫu 4:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 4

Mẫu 5:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 5 Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch – mẫu 6 2.Mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Anh

Nền kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập vào bước phát triển chung của thế giới với một lượng lớn các công ty nước ngoài đầu tư vào nước ta. Hiện nay chúng ta đã ghi nhận được một lượng không nhỏ các cá nhân đang lao động và làm việc tại công ty nước ngoài. Do đo nhu cầu về các mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng Tiếng Anh cũng tăng lên nhanh chóng. Chính bởi vậy chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc cácmẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng Tiếng Anhđể giúp bạn đọc có thể tham khảo và tạo cho mình một mẫu đơn hoàn chỉnh.

Mẫu 1:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng Anh – mẫu 1

Mẫu 2:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng Anh – mẫu 2

Mẫu 3:

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch bằng tiếng Anh – mẫu 3

Trong các công ty liên doanh hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc muốn xin visa du lịch nước ngoài đều yêu cầu các đơn xin nghỉ phép được dịch thuật sang tiếng anh hoặc song ngữ. Tuy nhiên việc dịch thuật này tỏ ra khá là khó khăn đối với một số lượng lớn người lao động nước ta hiện nay. Do vậy để giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức chúng tôi xin gửi đến mẫu đơn xin nghỉ phép du lịch song ngữ.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch song ngữ

IV. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ phép đi du lịch hay nhất

Mọi người thường nói thái độ quyết định đến 90% liệu mục tiêu bạn đưa ra có đạt được hay không. Trong việc xin đơn nghỉ phép đi du lịch cũng vậy, một thái độ nhẹ nhàng lịch sự cũng là điều vô cùng cần thiết của một lá đơn xin nghỉ phép thuyết phục. Mặc dù nghỉ phép là một trong những quyền lợi của người lao động nhưng trong trường hợp này thì một thái độ hòa nhã sẽ giúp cơ hội được chấp thuận của bạn tăng lên nhiều lần.

Bạn cần đưa ra lý do tại sao mình lại xin nghỉ với ví dụ cụ thể như đơn xin phép nghỉ đi du lịch Hàn Quốc hay đơn xin nghỉ đi du lịch Đài Loan. Đừng tìm cách qua mặt ban lãnh đạo bởi lẽ đi du lịch là nhu cầu của bất kỳ cá nhân nào mà bạn mà có lý do gì phải giấu diếm nó cả. Hơn nữa sự thật luôn giúp nuôi dưỡng sự tin tưởng, thẳng thắn và tăng khả năng được đáp ứng một cách thuận lợi.

Trong đơn xin nghỉ phép đi du lịch bạn cần cung cấp tất cả các chi tiết về thời gian nghỉ và thời điểm sẽ quay lại công việc. Đồng thời đừng quên cung cấp thông tin liên lạc khi có trường hợp khẩn cấp cần đến ý kiến của bạn. Bên cạnh đó bạn cũng cần bàn giao lại công việc giúp đội hoặc nhóm của mình có thể dễ dàng hoàn thành nó trong khi bạn đi vắng. Điều này cho thấy rằng bạn là người chủ động và có trách nhiệm với công việc của mình.

Nếu bạn vẫn có thể làm việc từ xa trong khoảng thời gian nghỉ phép, hãy cho cấp trên của bạn biết. Điều này sẽ mang lại lợi ích khá nhiều cho bạn vì dù là đang trong thời gian nghỉ dưỡng nhưng bạn vẫn quan tâm và muốn hoàn thành công việc cũng như hỗ trợ đồng đội. Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn để giúp thậm chí là lá đơn xin nghỉ phép đi du lịch nước ngoài cũng được phê duyệt nhanh chóng.

Khi đã đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết, hãy gửi email xin nghỉ phép đến sếp càng sớm càng tốt. Điều này giúp sếp có đủ thời gian để lập kế hoạch dự phòng. Thêm vào đó, hành động này thể hiện sự tôn trọng và chu đáo đối với cấp trên của bạn.

V. Kết luận

Tag: [Update 2021] Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ phép đi du lịch thuyết phục nhất 2021

【#10】Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Theo Quy Định Mới Nhất 2021

Tìm hiểu mẫu đơn xin nghỉ thai sản theo quy định mới nhất

1. Thời gian nghỉ thai sản là bao lâu?

Trước 1/5/2013 thì mẹ bầu sẽ được nghỉ thai sản trong vòng thời gian 4 tháng để từ ngày nộp đơn xin nghỉ thai sản. Sau đó Bộ luật lao động sửa đổi, tăng thời gian nghỉ thai sản lên thành 6 tháng.

Trường hợp mẹ nào sinh đôi trở lên mẹ được tính thêm 1 tháng, tức là nếu mẹ sinh 2 thì thời gian nghỉ thai sản là 7 tháng, sinh 3 là được 8 tháng,….Ngoài ra, theo quy định của bộ luật lao động, trong thời gian mang thai, mẹ bầu được phép nghỉ 5 ngày để đi khám thai, mỗi lần được nghỉ 1 ngày.

2. Quy định nghỉ trước thai sản bao lâu?

Theo như quy định của Bộ luật lao động thì thời gian trước khi sinh mẹ bầu không được phép nghỉ quá 2 tháng tính từ ngày dự sinh mà các mẹ ghi trong đơn xin nghỉ thai sản. Nếu mẹ có thai kỳ bình thường thì việc xin nghỉ trước khi sinh 1 tuần, 2 tuần để về nhà nghỉ dưỡng chào sinh. Một số mẹ có thai kỳ khó khăn nên kỳ nghỉ trước thai sản sẽ nhiều hơn các mẹ bình thường, quan trọng các mẹ không được phép nghỉ nhiều hơn 2 tháng.

3. Bao lâu mẹ bầu quay trở lại với công việc?

Khi kỳ nghỉ 6 tháng thai sản đã hết chính là lúc mẹ bầu quay lại với công việc, thời điểm làm việc được tính kể từ ngày nộp đơn xin nghỉ thai sản. Trường hợp mẹ muốn quay lại làm việc khi chưa đủ 6 tháng cũng được nhưng điều kiện tối thiểu con trẻ phải được 4 tháng tuổi, tức nhiên khi mẹ đi làm việc phải có sự đồng ý của cấp trên và giấy chứng nhận sức khỏe từ cơ sở khám chữa bệnh.

4. Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Theo quy định của bộ luật lao động nhà nước, nếu hưởng chế độ thai sản các mẹ cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu bạn đã đóng bảo hiểm từ 12 tháng trở lên, khi mang thai cần phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai (theo chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền) thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Nếu các mẹ đủ cả 2 điều kiện (1) và (2) ở trên mà lại thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

5. Số tiền mẹ bầu sẽ nhận được bao nhiêu từ chế độ bảo hiểm thai sản?

Trường hợp sau khi sinh con xong các mẹ sẽ được hưởng 02 loại trợ cấp như sau:

– Trợ cấp 1 lần: các mẹ sẽ nhận được 2x 1.210.000đ = 2.420.000đ (cho mỗi con)

trong đó 1.210.000đ này là mức lương cơ sở theo quy định.

– Mức hưởng 6 tháng: được tính dựa theo mức lương trung bình của 6 tháng gần nhất mà bạn đóng bảo hiểm.

Ví dụ như sau:

1. Lương tháng 1: 3.000.000đ

2. Lương tháng 2: 3.000.000đ

3. Lương tháng 3: 3.500.000đ

4. Lương tháng 4: 3.500.000đ

5. Lương tháng 5: 4.000.000đ

6. Lương tháng 6: 5.000.000đ

TỔNG SỐ TIỀN TRỢ CẤP THAI SẢN SẼ NHẬN = (1) + (2) = 2.420.000 + 22.020.000đ = 24.440.000đ

Trước khi đi làm lại khoảng 45 ngày các mẹ phải hoàn thiện hồ sơ (phải có bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con) để nộp cho công ty (phòng Hành chính – Kế toán) để nhân viên công ty nộp lên bảo hiểm và chi trả trợ cấp theo đúng quyền lợi.

6. Một số mẫu đơn xin nghỉ thai sản

6.1 Gợi ý mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho nhân viên văn phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN

……………………..

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………………

Tên tôi là:…………………Sinh ngày…………

Chức vụ:………. Vị trí công tác:……………

Số CMND:…….Ngày cấp:……. Nơi cấp………

Địa chỉ hiện tại:………………………………

Hiện nay, bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……….hiện đang công tác tại………

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) 6.2 Gợi ý mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi :

– Phòng giáo dục và đào tạo huyện/ thành phố.

– Ban giám hiệu Trường…………………

Tên tôi là: ………………………

Sinh ngày: ………………

Nghề nghiệp : Giáo viên.

Nơi công tác: Lớp……….Trường………………

Hiện nay tôi đang mang thai, sắp đến thời gian sinh con. Vì vậy, tôi xin phép Ban lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện/ thành phố……..và Ban giám hiệu trường……… được nghỉ hưởng chế độ thaisản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của ngành, của nhà trường. Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo, Ban giám hiệu Trường…… xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…,ngày …. tháng … năm…

Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) 6.3 Gợi ý mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN

…………………….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………

Tên tôi là:…………………

Sinh ngày………………

Chức vụ:………………. Vị trí công tác:……………

Số CMND:………….Ngày cấp:………….. Nơi cấp……………

Địa chỉ hiện tại:……………………………

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày……. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

…, ngày…..tháng….năm…

Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

Bên trên là một số mẫu đơn xin nghỉ thai sản giúp mẹ bầu có thật nhiều thời gian chăm sóc con yêu trong những tháng ngày đầu đời. Hi vọng thông qua nội dung bài viết này sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu hơn về chính sách nghỉ thai sản cũng như chế độ quyền lợi mà mẹ bầu nên tham khảo. Chúc mẹ và bé luôn vui khỏe!