Top 18 # Đơn Xin Cấp Lại Sổ Quản Lý Sinh Viên / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

.: Chuong Trình Quản Lý Sinh Viên :. / 2023

* Sinh viên không được nợ học phí trước khi bắt đầu đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo.

* Từ ngày 14/12/2019 đến ngày 16/12/2019, Phòng Quản lý đào tạo sẽ tiến hành đăng ký học mặc định các môn học theo thời khóa biểu đã thông báo cho lớp Chuyên ngành (hoặc lớp sinh viên). Sinh viên phải có trách nhiệm hoàn thành và được cập nhật học phí trong tài khoản cá nhân trên mạng quản lý đào tạo trước ngày 14/12/2019 thì sẽ được đăng ký học mặc định. Sau thời gian đăng ký học mặc định, nếu sinh viên chưa hoàn thành học phí, nộp học phí muộn thì sinh viên sẽ phải tự đăng ký học các môn học trên mạng quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học đã thông báo.

* Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc tự ý hủy các học phần được Nhà trường đăng ký học mặc định. Trong trường hợp sinh viên được Nhà trường đăng ký học môn học thuộc Tổ hợp lựa chọn nhưng sinh viên không muốn học môn học đó thì tự hủy môn học đó và đăng ký lại các môn học khác trong Tổ hợp lựa chọn cho phù hợp với lịch học cá nhân.

* Sinh viên tự đăng ký học các học phần: Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (học phần tự chọn); các học phần học lại, học nâng điểm và các học phần lựa chọn thuộc các tổ hợp lựa chọn theo Chương trình đào tạo của sinh viên.

* Sinh viên tự đăng ký học nâng điểm trên mạng quản lý đào tạo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký.

NHÀ TRƯỜNG KHÔNG TIẾP NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NÂNG ĐIỂM .

2.1. Sinh viên ĐHCQ các khóa: (Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại được đăng ký tối đa 30 tín chỉ)

* Từ K58 trở về trước: Bắt đầu đăng ký từ 12h00′ ngày 19/12/2019 đến 28/12/2019 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K59: Bắt đầu đăng ký từ 12h00′ ngày 21/12/2019 đến ngày 28/12/2019 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K60: Bắt đầu đăng ký từ 12h00′ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* Bắt đầu từ 12h ngày 25/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019 sinh viên được phép đăng ký tối đa 24 tín chỉ.

* K61: Bắt đầu đăng ký từ 12h00′ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* Sinh viên tự đăng ký học các môn học của Ngành/Chuyên ngành thứ 2 trên mạng quản lý đào tạo theo thời gian đăng ký học đã thông báo. Sinh viên được đăng ký tối đa 12 tín chỉ và được tính vào tổng số tín chỉ tối đa được đăng ký trong 1 học kỳ (24 tín chỉ).

* Đối với những sinh viên đã hoàn thành xong CTĐT của Ngành/Chuyên ngành thứ nhất (từ K58 trở về trước) được phép đăng ký tối đa 24 tín chỉ của Ngành/Chuyên ngành thứ 2.

3. Thời gian đăng ký học cải thiện điểm :Bắt đầu từ 12h00′ ngày 25/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019. Sinh viên tự đăng ký các môn học cải thiện điểm trên mạng quản lý đào tạo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký.

Từ ngày 30/12/2019, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các lớp bị hủy trên mạng quản lý đào tạo.

Nhà trường sẽ thông báo thời gian đăng ký học bổ sung (nếu có) hoặc thời gian đăng ký học với hệ VB2CQ. Sinh viên chú ý theo dõi thông tin trên mạng quản lý đào tạo để biết thêm chi tiết.

* Sinh viên tự hủy đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo bắt đầu từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 12/01/2020.

* Sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản và quản lý tài khoản đăng ký học của mình, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về việc hủy học phần đã đăng ký trên mạng QLĐT.

1. Đối tượng được đăng ký học bổ sung

* Nhà trường KHÔNG tiếp nhận Đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên.

* Những sinh viên có tổng số tín chỉ đã đăng ký trên mạng quản lý đào tạo dưới 15 tín chỉ được phép làm đơn đăng ký bổ sung thêm môn học nhưng không được đăng ký vượt quá 18 tín chỉ.

* Sau khi tiếp nhận Đơn xin đăng ký học bổ sung của sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học của từng lớp học phần, số chỗ ngồi cụ thể của từng phòng học và đơn đề nghị đăng ký của sinh viên để đăng ký học bổ sung (hoặc không đăng ký học bổ sung nếu các điều kiện trên không cho phép).

* Sinh viên làm đơn xin đăng ký học theo mẫu trên website của Phòng Quản lý đào tạo (https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy – 1.Mẫu-1-Đơn-đăng-ký-học.doc ).

* Thời hạn nhận đơn cụ thể như sau : + Khóa 58, 59 trở về trước nộp đơn trong ngày 23/12/2019.

+ Khóa 60, 61 nộp đơn trong ngày 24/12/2019.

* Sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng ký học bổ sung.

thầy 3. Địa điểm nhận đơn: Nguyễn Nghĩa Hoàng (phòng 211, nhà A1)

+ Sinh viên học song song 2 chuyên ngành thì trong mục Lớp chuyên ngành đề nghị ghi rõ Chuyên ngành 2 là Chuyên ngành nào.

+ Sinh viên được phép đăng ký học ghép các môn học để tổng số tín chỉ (Tính theo số tín chỉ của các môn học thuộc Chương trình đào tạo của sinh viên) đăng ký trong học kỳ không được vượt quá 20 tín chỉ tối đa cho phép (bao gồm tất cả các loại đăng ký học).

+ Sinh viên được phép đăng ký học ghép để học nâng điểm (không được đăng ký ghép để thi nâng điểm).

2. Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép

+ Ghi đúng và đầy đủ tên lớp học phần, số tín chỉ, khóa học ghép theo Thời khóa biểu đã thông báo của Khóa 61 và theo hướng dẫn trong link đăng ký học ghép. Số tín chỉ sinh viên ghi trong Đơn học ghép của môn học sinh viên muốn đăng ký học ghép là số tín chỉ của môn học thuộc Chương trình đào tạo hiện hành của sinh viên (Môn học của Chuyên ngành thứ nhất hoặc của Chuyên ngành thứ 2 nếu sinh viên học song song 2 Chuyên ngành).

từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/12/2019 (thầy + Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép: Nguyễn Nghĩa Hoàng, phòng 211-A1).

+ Sinh viên làm Đơn xin học ghép lớp (theo mẫu trên mạng quản lý đào tạo, trên website của Phòng Quản lý đào tạo (http://daotao.neu.edu.vn/Dao-Tao-Neu/Thu-tuc-Bieu-mau/0387 – mục Quy chế – Thủ tục Biểu mẫu – Những mẫu đơn dành cho sinh viên đại học chính quy). Trong đơn phải ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu, có chữ ký của CVHT hoặc trợ lý khoa và những thông tin chính xác của các lớp học phần muốn đăng ký học ghép.

+ Sinh viên nộp học phí học ghép bằng hình thức chuyển khoản (từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/12/2019) với nội dung như sau:

– Số TK : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Đơn học ghép của sinh viên, trong thời gian từ 2 – 4 ngày Nhà trường sẽ tiến hành xem xét và duyệt Đơn học ghép, sau đó sẽ Thông báo trên trang Quản lý đào tạo về Danh sách xét duyệt đơn học ghép (có thể là Danh sách học ghép chính thức).

– Nội dung : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học ghép HK2/2019-2020.

Quản Lý Học Sinh Sinh Viên Đi Học Tại Nước Ngoài / 2023

QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI

1. Học sinh sinh viên đi học tại nước ngoài theo nguồn học bổng trong Ngân sách Nhà nước hoặc theo chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN và các đối tác nước ngoài

Bước 1: Phòng CT& CTHSSV làm đầu mối phối hợp với phòng Hợp tác Quốc tế và các đơn vị đào tạotiếp nhận thông tin đi học tại nước ngoài từ Bộ Giáo dục Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức khác và các đốitác nước ngoài.(Sau đây gọi là các tổ chức cấp học bổng).

Bước 2: Căn cứ vào chỉ tiêu, yêu cầu của các tổ chức cấp học bổng, Phòng CT& CTHSSV thông báobằng văn bản tới các đơn vị đào tạo, trên trang web: www.ulis.vnu.edu.vn/sinhvien và bảng tin của nhàtrường.

Bước 3: Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm thông báo tới toàn thể HSSV và tổ chức bình xét HSSV đủtiêu chuẩn đi học nước ngoài dựa trên các yêu cầu của các tổ chức cấp học bổng.

Bước 4: Các đơn vị đào tạo lập danh sách những HSSV đủ điều kiện đi học tại nước ngoài (có xácnhận của BCN khoa), gửi hồ sơ và bản mềm về Phòng CT&CTHSSV.

Bước 5: Căn cứ vào đề nghị của đơn vị đào tạo cử HSSV đi học tại nước ngoài, Phòng CT&CTHSSVxem xét, lập danh sách các HSSV đủ điều kiện, làm công văn hoặc quyết định trình BGH ký và gửiPhòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo, các đơn vị đào tạo và cá nhân HSSV.

Bước 6: Sau khi kết thúc thời gian đi học tại nước ngoài, chậm nhất sau 05 ngày, HSSV phải nộp hồsơ về Phòng CT& CTHSSV bao gồm:

+ Bảng điểm hoặc chứng chỉ, văn bằng và các giấy tờ có liên quan (nếu có) (bản photocoppy vàkèm theo bản gốc để Phòng CT&CTHSSV đối chiếu).

+ Bản tự nhận xét của HSSV về quá trình học tập tại nước ngoài.

+ Đơn xin tiếp tục học trở lại (theo mẫu).

Bước 7: Phòng CT&CTHSSV, căn cứ vào Đơn xin tiếp tục học trở lại và các giấy tờ hợp lệ củaHSSV về quá trình học tập tại nước ngoài, làm quyết định thu nhận chậm nhất sau 05 ngày từ khi tiếpnhận hồ sơ, trình BGH ký duyệt quyết định và gửi quyết định tới các đơn vị đào tạo, Phòng Hợp tácQuốc tế, Phòng Đào tạo và cá nhân HSSV.

Bước 8: Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận HSSV, xếp lớp học và báo cáo Nhà trường quaPhòng CT& CTHSSV (bằng văn bản).

2. Học sinh sinh viên tự xin đi học tại nước ngoài

Bước 1: Học sinh sinh viên làm Đơn xin nghỉ học có thời hạn (theo mẫu) với lý do tự xin đi học nướcngoài. Đơn xin nghỉ học phải có xác nhận của các đơn vị liên quan:

1 – Ban Chủ nhiệm Khoa: Xác nhận đồng ý cho phép HSSV được nghỉ học để đi du học.

– Phòng Tài chính kế toán hoặc giáo vụ các khoa đào tạo: Xác nhận HSSV đã nộp học phí theo qui định.

– Trung tâm học liệu trường ĐHNN-ĐHQGHN và Trung tâm thông tin thư viện – ĐHQGHN: Xác nhận sinh viên đã hoàn trả học liệu đã mượn.

Bước 2: Học sinh sinh viên nộp Đơn xin nghỉ học có thời hạn (có xác nhận của các đơn vị liên quan) cho Phòng CT&CTHSSV.

Bước 3: Căn cứ vào Đơn xin nghỉ học của HSSV, chậm nhất là 05 ngày từ khi nhận đơn, Phòng CT&CTHSSV xem xét, làm quyết định cho HSSV nghỉ học có thời hạn, trình BGH ký và gửi Quyết định cho cá nhân HSSV và các đơn vị liên quan.

Bước 4: Hết thời hạn được nghỉ theo quyết định, HSSV làm Đơn xin tiếp tục học trở lại (theo mẫu) và nộp cho Phòng CT& CTHSSV.

Bước 5: Phòng CT&CTHSSV làm quyết định tiếp nhận, chậm nhất sau 05 ngày từ khi HSSV nộp đơn, trình BGH ký, gửi Quyết định cho các đơn vị liên quan và cá nhân HSSV.

Bước 6: Các Khoa đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận HSSV, xếp lớp học đồng thời báo cáo Nhà trường qua Phòng Chính trị & Công tác HSSV (báo cáo bằng văn bản).

Lưu ý: trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc HSSV cần kịp thời báo cáo Phòng Chính trị & Công tác HSSV, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa để giải quyết.

Để quản lý học sinh sinh viên đi học tại nước ngoài đúng qui định, Hiệu trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đào tạo phổ biến tới HSSV và phối hợp với Phòng ban chức năng, các Trung tâm thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc; các đơn vị đào tạo, các phòng ban liên quan phản ánh về Nhà trường (qua Phòng CT&CTHSSV). Hiệu trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh, hoặc sửa đổi, bổ sung căn cứ vào tình hình thực tế./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị đào tạo;

– Các Trung tâm; (Đã ký)

– Phòng HTQT;

– Phòng Đào tạo;

GS. Nguyễn Hoà– Lưu THHC, CT&CTHSSV

Mẫu Đơn Xin Quản Lý Học Sinh Ngoài Giờ / 2023

Đơn Xin Quản Lý Học Sinh Ngoài Giờ, Mẫu Đơn Xin Quản Lý Học Sinh Ngoài Giờ, Quá Trình Hình Thành Mỏ Nội Sinh Và Mỏ Ngoại Sinh Khác Nhau Như Thế Nào, An Sinh Xã Hội Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài, Tăng Cường Sinh Lý Nam Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh M, Thông Báo Tuyển Sinh Ngoại Ngữ, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Mẫu Phụ Lục Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng, Thông Báo Tuyển Sinh Ngoại Ngữ Tin Học, Sinh Viên Ngoại Thương, Đề án Tuyển Sinh Ngoại Thương, Quy Chế Quản Lý Văn Bản Đối Ngoại, Sổ Tay Sinh Viên 2016 Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Đề án Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Thương 2020, Đề án Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Thương 2019, Công Nhân Nước Ngoài Và Số An Sinh Xã Hội, Đề án Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngoại Thương, Tài Liệu Sinh Hoạt Ngoại Khoá Lớp 1, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ Và Tin Học Cho Sinh Viên Đại Học, Đề án Tuyển Sinh Ngoại Thương 2019, Sổ Tay Sinh Viên Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, Don Xin Ra O Ngoai Tru Trong Quan Doi, Quy Định Quản Lý Ngoại Hối, Iii. Quan Hệ Có Yếu Tố Nước Ngoài, Mẫu Tờ Khai Kho Ngoại Quan, Hướng Dẫn Về Quản Lý Ngoại Hối, Danh Sách Sinh Viên K52 Đại Học Ngoại Thương, Danh Sách Sinh Viên Ngoại Thương, Đề án Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao 2019, Danh Sách Sinh Viên K48 Đại Học Ngoại Thương, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Ngoại Thương, Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Văn Khấn Quan Thần Linh Ngoài Mộ, Yếu Tố Liên Quan Nuoc Ngoai, Danh Sách Sinh Viên Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, Thủ Tục Hải Quan Đối Với ô Tô Nước Ngoài Khi Xuất Cảnh, Quy Định 183 Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Quan Ly Dang Vien Di Nuoc Ngoai, Quy Định 206 Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Dự Thảo Luật Quản Lý Ngoại Thương, Quy Định 206 Của Ban Thường Vụ Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Quân Thủy Trong Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Pdf, Chuyên Đề 10 Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngoài Nhà Trường, Văn Bản Pháp Luật Quản Lý Người Nước Ngoài, Qui Định 228 Ve Quan Li Dang Viện Di Nước Ngoai, Quy Định Nhiệm Vụ Quản Lý Đảng Viên ở Nước Ngoài, Tổng Quan Về Nghiên Cứu Tính Tự Chủ Trong Học Ngoại Ngữ ở Việt Nam, Quy Đinh Chế Độ Nghỉ Tại Nhà Ngoài Doanh Trại Với Sỹ Quan Qncn, Giai Quyet Cho Quan Nhan Ra Ngoai Doanh Trai, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Quan Điem Cua Dang Ve Chính Sh Sách Đoo Ngoai Găn Voi Quo Phonh An Ninh, Quy Trình Quản Lý Và Tiếp Nhận Hồ Sơ Học Sinh, Sinh Viên, Quan Điểm Của Nước Ta Trong Chính Sách Đối Ngoại Là Phật Giáo Về Vấn Đề Tội Lỗi, Pháp Lệnh Về Quyền ưu Đãi Miễn Trừ Dành Cho Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao, Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán., Sinh Học 9 Khái Niệm Quần Thể Sinh Vật, Giáo Trình Tiếng Việt Cho Ngoài Nước Ngoài 2, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài Eximbank, Trong Các Loại Tia: Rơn-ghen, Hồng Ngoại, Tự Ngoại, Đơn Sắc Màu Lục; Tia Có Tần Số Nhỏ Nhất Là, Giấy Đê Nghị Bán, Chuyển Mang Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Mẫu Giấy Đề Nghị Bán, Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài , Khi Nói Về Tia Hồng Ngoại Và Tia Tử Ngoại, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng?, Giấy Đề Nghị Bán Chuyển Ngoại Tệ Ra Nươc Ngoài, Giấy Đề Nghị Mua Chuyển Ngoại Tệ Ra Nước Ngoài, Chọn Câu Đúng Về Tia Tử Ngoại Và Tia Hồng Ngoại, Đề án Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Lãnh Đạo Quản Lý ở Nước Ngoài Bằng Ngân Sách Nhà Nước, Đến Nay, Việt Nam Đã Có Quan Hệ Ngoại Giao Với 180 Trong 193 Quốc Gia Thành Viên Liên Hợp Quốc; Có Q, Một Số Kinh Nghiệm Tổ Chức Hoạt Động Cho Trẻ Tham Quan Dã Ngoại, Trải Nghiệm ở Trường Mầm Non, Tia Hồng Ngoại Tia Tử Ngoại Tia X Và Tia Gamma Đều, Có Quan Niệm Cho Rằng Trời Sinh Voi Trời Sinh Cỏ, Quản Lý Học Sinh, Don Xin Rut Lai Don Tham Quan Cua Hoc Sinh, Mẫu 05 Tuyển Sinh Quân Sự, “nhân Sinh Quan”, Mục Lục Quân Giáo Sinh, Quản Lý Sinh Viên Bài Tập Lớn, Nhân Sinh Quan, Đồ án Quản Lý Sinh Viên, Đề Tài Quản Lý Sinh Viên, Đề Thi Học Sinh Giỏi Anh Lớp 8 Cấp Quận, Quan Niệm Trời Sinh Voi Trời Sinh Cỏ, Tờ Trình Cho Học Sinh Đi Tham Quan, Tuyển Sinh Lớp 6 Quận 5 Năm 2020, Đề án Tuyển Sinh Quân Đội 2019, Khái Niệm Quần Xã Sinh Vật, Đề án Tuyển Sinh Quân Đội 2020, Quan Niệm Sinh Con Năm 26 Tuổi, Đề Tài Quản Lý Điểm Sinh Viên, Báo Cáo Thực Hành Quan Sát Một Số Vi Sinh Vật, Thông Báo Tuyển Sinh Quân Đội, Đơn Xin Không Đi Tham Quan Của Học Sinh, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật, Quan Niệm Nhân Sinh Là Gì, Định Nghĩa Quần Thể Sinh Vật, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quần Xã Sinh Vật, Thủ Tục Xin Cấp Nước Sinh Hoạt Quận 9, Thông Báo Tuyển Sinh Quân Sự, Quản Lý Danh Sách Học Sinh,

Đơn Xin Quản Lý Học Sinh Ngoài Giờ, Mẫu Đơn Xin Quản Lý Học Sinh Ngoài Giờ, Quá Trình Hình Thành Mỏ Nội Sinh Và Mỏ Ngoại Sinh Khác Nhau Như Thế Nào, An Sinh Xã Hội Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài, Tăng Cường Sinh Lý Nam Quan Ly Cac Moi Quan He Xa Hoi Cua Quan Nhan O Don Vi Co So Trong Tinh Hinh M, Thông Báo Tuyển Sinh Ngoại Ngữ, Sổ Tay Sinh Viên Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Mẫu Phụ Lục Phát Sinh Ngoài Hợp Đồng, Thông Báo Tuyển Sinh Ngoại Ngữ Tin Học, Sinh Viên Ngoại Thương, Đề án Tuyển Sinh Ngoại Thương, Quy Chế Quản Lý Văn Bản Đối Ngoại, Sổ Tay Sinh Viên 2016 Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Đề án Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Thương 2020, Đề án Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Thương 2019, Công Nhân Nước Ngoài Và Số An Sinh Xã Hội, Đề án Tuyển Sinh Trường Đại Học Ngoại Thương, Tài Liệu Sinh Hoạt Ngoại Khoá Lớp 1, Quy Định Chuẩn Đầu Ra Ngoại Ngữ Và Tin Học Cho Sinh Viên Đại Học, Đề án Tuyển Sinh Ngoại Thương 2019, Sổ Tay Sinh Viên Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, Don Xin Ra O Ngoai Tru Trong Quan Doi, Quy Định Quản Lý Ngoại Hối, Iii. Quan Hệ Có Yếu Tố Nước Ngoài, Mẫu Tờ Khai Kho Ngoại Quan, Hướng Dẫn Về Quản Lý Ngoại Hối, Danh Sách Sinh Viên K52 Đại Học Ngoại Thương, Danh Sách Sinh Viên Ngoại Thương, Đề án Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao 2019, Danh Sách Sinh Viên K48 Đại Học Ngoại Thương, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Ngoại Thương, Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng Ra Nước Ngoài, Văn Khấn Quan Thần Linh Ngoài Mộ, Yếu Tố Liên Quan Nuoc Ngoai, Danh Sách Sinh Viên Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, Thủ Tục Hải Quan Đối Với ô Tô Nước Ngoài Khi Xuất Cảnh, Quy Định 183 Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Quan Ly Dang Vien Di Nuoc Ngoai, Quy Định 206 Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Dự Thảo Luật Quản Lý Ngoại Thương, Quy Định 206 Của Ban Thường Vụ Về Quản Lý Hoạt Động Đối Ngoại, Quân Thủy Trong Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Pdf, Chuyên Đề 10 Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Và Ngoài Nhà Trường, Văn Bản Pháp Luật Quản Lý Người Nước Ngoài, Qui Định 228 Ve Quan Li Dang Viện Di Nước Ngoai, Quy Định Nhiệm Vụ Quản Lý Đảng Viên ở Nước Ngoài, Tổng Quan Về Nghiên Cứu Tính Tự Chủ Trong Học Ngoại Ngữ ở Việt Nam, Quy Đinh Chế Độ Nghỉ Tại Nhà Ngoài Doanh Trại Với Sỹ Quan Qncn,

Mẫu Đơn Xin Cấp Lại, Cấp Đổi Sổ Đỏ / 2023

– đối với những trường hợp mất sổ đỏ hoặc sổ đỏ quá cũ và người sử dụng đất có nhu cầu xin cấp sổ mới thì một trong những giấy tờ cần thiết là đơn xin cấp đổi, cấp lại sổ đỏ. Bộ phận tư vấn pháp luật của (Luật Tiền Phong) công ty Luật Tiền Phong cung cấp mẫu đơn này như sau:

Mẫu đơn xin cấp lại, cấp đổi quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất:

Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:

Số phát hành:……………………… ; Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:……………………………

Ngày cấp:…………………………… ; Cơ quan cấp:………………………………………………

3. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Thửa đất số:………………..; Tờ bản đồ số: …………………………;Loại bản đồ :…………………..

Thửa đất số:………… …;Tờ số………………..bản đồ theo nền bản đồ địa chính chính quy.

Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cũ (nếu có) :………………………………………………………………………..

4. Nội dung kê khai bổ sung

Tài sản gắn liền với đất: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ……………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

-Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp ghi nhiều thửa thì viết cho mỗi thửa đất một đơn riêng;

– Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;

– Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Điểm 2 và điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Điểm 4 kê khai bổ sung đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ đã cấp theo hướng dẫn của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;

– Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Comments