Xem Nhiều 3/2023 #️ Tải Mẫu Phiếu Xuất Kho 2022 Mẫu 01, 02,C21 # Top 5 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Tải Mẫu Phiếu Xuất Kho Mới Nhất 2022 Mẫu 01, 02,C21 # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tải Mẫu Phiếu Xuất Kho 2022 Mẫu 01, 02,C21 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Mẫu phiếu xuất kho là ghi chép về tất cả thông tin về hàng hóa, xuất kho, số lượng, ngày tháng. Mẫu có đầy đủ thông tin của người nhận hàng, của người xuất hàng hoặc chủ hàng.

Mục đích là theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Cách viết mẫu xuất kho

Cách viết mẫu

– Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

– Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

Cách viết nội dung

Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).

Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).

Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).

Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).

Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.

Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-VT

Tải phiếu mẫu xuất kho theo mẫu 02

Phiếu mẫu xuất kho theo mẫu c21

Đơn vị:……………………….                                Mẫu số C21 – HD Bộ phận:……………………..                               (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Mã ĐV có QH với NS:……….. ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm …… Nợ ……………………. Số: ……………………. Có ……………………. – Họ tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)……………………….. – Lý do xuất kho: ………………………………………………………………………………………. – Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………………..

Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………… Số chứng từ kèm theo:……………………………………………………………….. Ngày… tháng … năm … Người lập          Người nhận hàng      Thủ kho           Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên)          (Ký, họ tên)          (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Hoặc phụ trách bộ phận) (Ký, họ tên)

Phiếu mẫu xuất kho theo mẫu 01

Đơn vị:……………….                              Mẫu số 01 – VT Bộ phận:…………….                               (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm ……. Nợ ……………………. Số: …………………………… Có …………………….

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………… – Theo ……………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………………… Nhập tại kho: …………………………………….địa điểm………………………………………

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………… – Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………………………

Ngày … tháng… năm… Người lập phiếu      Người giao hàng            Thủ kho                  Kế toán trưởng (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                  (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên)

Download mẫu phiếu xuất kho

Tải phiếu mẫu xuất kho theo mẫu 02

Tải phiếu mẫu xuất kho theo mẫu c21

Tải phiếu mẫu xuất kho theo mẫu 01

Tải phiếu mẫu xuất kho theo mẫu 02 file excel

Tải Mẫu Phiếu Xuất Kho Mới Nhất

Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất – Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư mới nhất hiện nay. Hướng dẫn cách lập phiếu xuất kho hợp lệ.

A. Mẫu phiếu xuất kho:

Số:……………………………………..

Nợ:…………………………..

Có:…………………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ (bộ phận):………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………………………………………….. Xuất tại kho (ngăn lô):…………………………Địa điểm………………………………………………………………….

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………..

– Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………

B. Cách lập phiếu xuất kho:

Bài viết: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

– Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất. – Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn). – Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn). – Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua). – Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn). – Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất). – Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu). – Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa. – Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng. – Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền. – Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho. – Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý, lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng. – Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu. – Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu. – Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán. – Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

*** Tải mẫu phiếu xuất kho theo thông tư mới nhất

Bài viết: Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì ?

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng để làm gì có thay thế được hoá đơn giá trị gia tăng khi vận chuyển hàng hoá hay không ?

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có phải theo dõi như hóa đơn, có phải theo dõi và thông báo phát hành như hóa đơn?

1.      Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ công ty tức là vận chuyển từ công ty chính về các chi nhánh hoặc đến các địa điểm mà công ty đang phụ trách thi công, xây dựng công trình, địa điểm bán hàng.

2.      Hàng hoá lưu thông trên đường thì cần phải có chứng từ đi kèm, hàng hoá loại nào thì chứng từ loại đó, mục đích là chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá từ đâu mà có nhằm tránh bị quản lý thị trường kiểm tra hoặc tịch thu do hàng lậu, hàng trốn thuế. 

4.      Tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2-14/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ “Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”. Như vậy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ  cũng giống như một hóa đơn và được sử dụng, quản lý như hóa đơn.

–        Ký hợp đồng in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

–        Phát hành Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

–        Quản lý và sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như hóa đơn

–        Báo cáo sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hàng kỳ

 5.      Tại mục 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau: a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;  b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

– Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng. – Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất. – Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho. – Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.”         

6.      Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

*** Căn cứ:

–        Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

–        Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) hóa đơn mẫu cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

7.      Những doanh nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Phụ lục 04, quy định về những trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội  bộ, bao gồm những doanh nghiệp sau:

–         Doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu khi xuất hàng trả ủy thác, mà hàng này chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

–         Doanh nghiệp xuất khẩu, xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu

–         Doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác

–         Doanh nghiệp gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý

–         Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

–         Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì ?

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng để làm gì có thay thế được hoá đơn giá trị gia tăng khi vận chuyển hàng hoá hay không ?

–        Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có phải theo dõi như hóa đơn, có phải theo dõi và thông báo phát hành như hóa đơn?

*Link:

chudinhxinh.com/phieu-xuat-kho-kiem-van-chuyen-noi-bo.html

ketoantiendat.com/phap-luat-thue-va-quan-ly-thue/phieu-xuat-…

sites.google.com/site/ketoanchudinhxinh/home/-phieu-xuat-kho…

Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/Tt

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cũng là 1 trong các loại hóa đơn điện tử hợp pháp được sử dụng trong bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử có thể làm chứng từ lưu thông hàng hóa hợp pháp

Theo khoản 5, Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý được hướng dẫn như sau:

Trường hợp nhận nhập khẩu hàng hóa uỷ thác:

Nếu cơ sở kinh doanh nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu, thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu.

Nếu chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hóa:

– Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.

– Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

– Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép việc xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung xuất kho, thông tin vận chuyển, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển…

Lập hồ sơ để thông báo phát hành phiếu xuất kho

Lập và phát hành phiếu xuất kho

Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng

Xóa bỏ phiếu xuất kho bị sai sót

Tra cứu, tìm kiếm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Quản lý tình hình sử dụng phiếu xuất kho

Bạn đang xem bài viết Tải Mẫu Phiếu Xuất Kho 2022 Mẫu 01, 02,C21 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!