Xem Nhiều 3/2023 #️ Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm # Top 7 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT.

1/ Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

– Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: Số 18, đường Cách mạng tháng 8, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3:

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến tham dự kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

  – Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức và cá nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

2/ Cách thức thực hiện

Theo Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm chuẩn, bạn có thể làm trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

3/ Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

+ Đối với tổ chức: Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4/ Thời hạn giải quyết

– 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ);

– 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên)

5/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức/Cá nhân

6/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính

Giấy Xác nhận hoặc văn bản từ chối.

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

– Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

9/ Phí, lệ phí

Không có

10/ Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

11/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

– Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2012;

– Thông tư  số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

Mẫu số 06

 (Ban hành theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT

 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ………………………..…………….

(cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………………………

Tên người đại diện:……………………………………………………

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. ….. (tên tổ chức)

TT Họ và Tên Năm sinh Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp

Địa danh, ngày ….. tháng … năm…

Đại diện Tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu số 07

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. ………………………….

(cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên cá nhân ……………………………………………

CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định.

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….

Người đề nghị

(Ký ghi rõ họ, tên)

Download

Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức An Toàn Thực Phẩm

Hotline hỗ trợ tư vấn

0982020789 

Quy trình xin đăng ký cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP tại Thiên Di

Quy trình cấp giấy xác nhận về kiến thức của ATTP, hiện nay tiến hành theo hai bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin đăng ký cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP

Cơ quan thực hiện giải quyết: Chi cục ATVSTP

Thời gian để giải quyết: 10 ngày làm việc

Hồ sơ cần phải chuẩn bị:

+ Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị tiến hành xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm theo như Mẫu số 01a quy định ở Phụ lục 4 ban hành cùng với Thông tư liên tịch là 13/2014/TTLT BYT- BNNPTNT- BCT.

b) Bản danh sách những đối tượng yêu cầu xác nhận kiến thức về vấn đề an toàn thực phẩm theo như Mẫu số 01b quy định ở Phụ lục 4 ban hành cùng với Thông tư liên tịch là 13/2014/TTLT BYT- BNNPTNT- BCT;

c) Bản sao Giấy phép chứng nhận đăng kýcủa doanh nghiệp hay Giấy xác nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hay Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (mang dấu xác nhận từ tổ chức);

d) Giấy tờ xác định đã nộp lệ phí theo như quy định của pháp luật về phí cùng lệ phí

Các cán bộ y tế trong đợt kiểm tra VSATTP

+ Đối với cá nhân:

a) Đơn yêu cầu xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo như Mẫu số 01a quy định ở Phụ lục 4 ban hành cùng với Thông tư số 13/2014/TTLT BYT- BNNPTNT- BCT.

b) Bản sao của giấy chứng minh thư nhân dân;

c) Giấy tờ xác nhận đã nộp lệ phí theo như quy định của pháp luật về phí với lệ phí.

Kết quả: Nếu hồ sơ phù hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ lập kế hoạch tiến hành kiểm tra kiến thức về vấn đề an toàn thực phẩm cùng thông báo tới cho tổ chức, cá nhân tới tham gia kiểm tra kiến thức về vấn đề an toàn thực phẩm

Bước 2: Kiểm tra các kiến thức về ATTP dành cho cá nhân

Đối tượng tham gia:

a) Chủ của cơ sở sản xuất kinh doanh: Chủ cơ sở hay người được chủ cơ sở tiến hành thuê, ủy quyền quản lý trực tiếp hoạt động sản xuất và kinh doanh của cơ sở.

b) Người trực tiếp thực hiện sản xuất kinh doanh: Người tham gia trực tiếp vào công đoạn sản xuất kinh doanh ở cơ sở

Điều kiện thông qua: trả lời chính xác 80% số câu hỏi trở lên tại mỗi phần câu hỏi về kiến thức chung cùng câu hỏi về kiến thức chuyên ngành

Thời gian cấp: 03 ngày kể từ ngày kiểm tra

Lưu ý: các chủ của cơ sở sản xuất kinh doanh với người trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh được phép tham gia các khoá tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nhằm có thêm kiến thức về VSATTP và để sở hữu chứng chỉ rằng đã tham gia tập huấn kiến thức về cấn đề VATTP theo quy định

Thời hạn

Tiếp nhận, thông báo về hồ sơ hợp lệ cùng thời gian kiểm tra kiến thức là 10 ngày làm việc (kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ cùng hợp lệ);

Cấp giấy xác nhận : trong 03 ngày làm việc

Giấy xác nhận các kiến thức an toàn thực phẩm sẽ có thời hạn bao lâu: Theo điều 37 Luật an toàn thực phẩm tại số 55/2010/QH12 thì giấy chứng nhận này có hiệu lực tại thời gian 3 năm. Nói cách khác thì giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm sở hữu thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ khi được cấp.

Công ty Thiên Di là công ty luật nghiên cứu chuyên sâu về giấy xác nhận kiến thức ATTP. Chúng tôi tự hào là công ty luật mang tới dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

Lý do nên lựa chọn dịch vụ của Thiên Di:

”Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.”

– Gồm các chuyên gia, các nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên môn giỏi, kinh nghiệm.

– Luôn được cập nhật các quy định/quy chế mới, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

– Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

– Nhiệt tình hỗ trợ khách hàng kịp thời trong mọi tình huống.

– Luôn trau dồi bản thân, chuyên môn hướng tới sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Tiềm lực nhân sự là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, Thiên Di luôn chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nghiêm túc và luôn thân thiện với khách hàng – đó là kim chỉ nam cho sự thành công của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thiên Di cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm, mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam, Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ này trên hầu hết các tỉnh thành trong cả Nước, hoàn tất hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm, đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cho cơ quan nhà Nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Hãy liên hệ ngay tới Công ty Thiên Di để có được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí. Chi tiết liên hệ: 028.62939377- 0982020789 – Email: info@luatthiendi.com

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV THIÊN DI

Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0982020789

Điện thoại: 028.6293 9377

Email: info@luatthiendi.com

Website: luatthiendi.com

Đối Tượng Được Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức An Toàn Thực Phẩm

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Chị O gửi câu hỏi và mong muốn được Luật Đồng Khánh hỗ trợ giải đáp, câu hỏi của chị như sau: Những ai cần có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, có phải tất cả các nhân viên hay chỉ những người có tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thôi ạ? Cảm ơn chị O đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Luật Đồng Khánh, với thắc mắc của chị, chúng tôi xin trao đổi, giải đáp cho chị như sau: 1. Đối tượng được cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) – Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 38/2018/TT- BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định: + Các đối tượng được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, bao gồm:

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh: Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở thuê, ủy quyền điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản của cơ sở;

Người trực tiếp sản xuất kinh doanh: Người tham gia trực tiếp vào các công đoạn sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các cơ sở.

+ Đối tượng được miễn cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP: Chủ cơ sở hoặc người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có bằng chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh từ trung cấp trở lên, trong chương trình đào tạo có nội dung về an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất kinh doanh phải lưu giữ bản sao đã được chứng thực hợp lệ bằng cấp chuyên môn và bản photo chương trình đào tạo của các đối tượng này. Như vậy, ở khâu sản xuất kinh doanh thực phẩm thì không phải tất cả nhân viên đều phải có giấy xác nhận kiến thức ATTP, chỉ những người tham gia trực tiếp vào các công đoạn sản xuất kinh doanh thực phẩm thì phải có giấy xác nhận kiến thức về ATTP. 2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP – Cơ quan cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là các cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc cơ quan nào cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP. – Thông thường, chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm là cơ quan cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng được cấp theo quy định. 3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho cá nhân gồm: – Hồ sơ cần nộp gồm: + Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP + Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân/CCCD/HC + Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí – Quy trình xác nhận kiến thức về ATTP: + Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân + Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP theo lĩnh vực quản lý + Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. 4. Thời hạn của giấy xác nhận kiến thức về ATTP – Giấy xác nhận kiến thức về ATTP có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp – Các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH Điện thoại: 0919 485331/0865 698331 Email: luatdongkhanh@gmail.com Website: chúng tôi – www.dongkhanhlegal.com

Quy Trình Xin Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Doanh nghiệp kinh doanh buôn bán đang boăn khoăn chưa biết xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm có khó không. Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là rất quan trọng. Quy trình xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cục An toàn thực phẩm như sau

Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng

Bản thuyết trình về cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị, bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm: + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất chí tiết và các khu vực xung quanh + Bản mô tả quy trình chế biến cho sản phẩm đặc thù của doanh nghiệp

Nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm có bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).

Ngày tập huấn và khám sức khỏe và danh sách cách nhân viên được đào tạo tập huấn

Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn về kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Thời gian và quy trình nộp hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

– Trong thời gian 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ xem xét hồ sơ, nếu thiếu hay có sai xót sẽ có văn bản bổ xung cho doanh nghiệp (Trong 60 doanh nghiệp không phản hồi sẽ bị hủy)

– Khi hồ sơ đủ điều kiện trong vòng 10 ngày tiếp theo đoàn thẩm định từ 5 tới 9 người sẽ tiến hành xuống cơ sở thẩm định

– Doanh nghiệp sẽ được nhận giấy chứng nhận trong vòng 15 ngày khi cơ sở đạt đủ điều kiện, và trong 60 ngày để khắc phụ nếu hồ sơ không đủ

Lợi ích khi tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Bravo

– Tư vấn các nội dung khác như : xin giấy phép kinh doanh rượu , xin phép phép con …

– Đảm bảo tư vấn viên nhiều kinh nghiệm , xây dựng hồ sơ hộ kinh doanh nhanh chóng

– Thông tin chi tiết , tư vấn đầy đủ các nội dung cho khách hàng

– Hỗ trợ tư vấn pháp lý 1 năm cho hộ kinh doanh mới.

Mọi chi tiết về Quy trình xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm xin vui lòng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline : 1900 6296

Email : ceo@bravolaw.vn

Từ khóa : xin giay phep ve sinh an toan thuc pham

Bạn đang xem bài viết Quy Trình Cấp Giấy Xác Nhận Kiến Thức Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!