Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022 # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao, vượt trội trong công việc, cũng để nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập. – Chính vì mục đích trên , cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp. Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó .

Các loại Quyết định khen thưởng hiện nay

– Khen thưởng các nhân xuất sắc – Khen thưởng tập thể – Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước ( do có tính đặc thù) – Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

– Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức. – Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng) – Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở. – Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,… – Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…

Tải mẫu Quyết định khen thưởng

Mẫu Khen thưởng cá nhân

CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-…… ………, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng……………………………………………… GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………………………………………………….. • Căn cứ quyết định số ……………… v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày……………….. ; • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số…………. • Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty. • Xét đề nghị của Giám đốc Nhân sự; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Khen thưởng đối với các ông/bà sau: 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………. CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. 1. Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………… CMND:……………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………. Điều 2. Hình thức khen thưởng …………………………………………………………………………………………………………………………. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Download Khen thưởng cá nhân

Khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm … CÔNG TY ………………………………………………………. • Căn cứ Bộ luật lao động; • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….; • Để động viên khuyến khích cán bộ nhân viên toàn Công ty; • Xét đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khen thưởng: Ông/bà …………………………. đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ……… Mức khen thưởng: …………vnđ Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: HCNS.                                                                 CÔNG TY Download mẫu Khen thưởng cá nhân xuất sắc

Mẫu Khen thưởng tập thể

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH…………………………………………………………………. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………; Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …; Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo); Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: VP.                                                                 GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Khen thưởng Học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm……. QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học ………….. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………… Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”; Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …………….. Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – BGH (Báo cáo); – Như Điều 2 (thực hiện) – Lưu: VP, CT HSSV.                                                                        HIỆU TRƯỞNG (Ký và đóng dấu)

Download mẫu Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng để tặng thưởng cho nhân viên có thành tích cao, vượt trội trong công việc, cũng để nâng cao tinh thần làm việc của các nhân viên khác được tốt hơn

Việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức là việc làm thường xuyên của các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng để làm gia tăng năng suất làm việc cũng như hiệu quả công việc.

Để thực hiện việc khen thưởng này, các tổ chức thường sẽ thực hiện theo một quy trình nhất định đi từ các đề xuất của bộ phận nhân sự lên đến quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân của giám đốc công ty.

Việc chuẩn bị quyết định khen thưởng cho cá nhân, tổ chức như thế nào cho đầy đủ về mặt nội dung cũng như hình thức trình bày luôn là mối quan tâm hàng đầu cho những người soạn quyết định này.

Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập. – Chính vì mục đích trên , cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp. Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó .

Các loại Quyết định khen thưởng hiện nay

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

Tải mẫu Quyết định khen thưởng

Mẫu Khen thưởng cá nhân

CÔNG TY………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-…… ………, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNH

Download Khen thưởng cá nhân

Khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Mẫu Khen thưởng tập thể

CÔNG TY ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………………………………………………………………….. CHỦ TỊCH…………………………………………………………………. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………; Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …; Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo); Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: – Như điều 2 (thực hiện); – Lưu: VP. GIÁM ĐỐC (Ký và đóng dấu)

Khen thưởng Học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …….. /QĐ- ……………., ngày……tháng……năm…….QUYẾT ĐỊNH

Về việc Khen thưởng các học sinh/sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện – Năm học ………….. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………… Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết đinh số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”; Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các học sinh/sinh viên đã đạt được trong năm học …..; Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày …………….. Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV/CTSV và Trưởng các khoa:……………………..; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – BGH (Báo cáo); – Như Điều 2 (thực hiện) – Lưu: VP, CT HSSV. HIỆU TRƯỞNG (Ký và đóng dấu)

Download mẫu Khen thưởng Học sinh, sinh viên

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong các doanh nghiệp nhà nước

Mẫu Thư Mời Họp Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022

Jobpro.vn Xin gửi đến các bạn mẫu thư mời họp mới nhất mà chúng tôi thưởng sử dụng trong công ty, và đặt biệt là trong các cuộc họp cổ đông lớn tại công ty

Mục đích của việc Thư mời họp:

Các loại Thư mời họp hiện nay:

– Mẫu thư mời họp chung ( dùng cho nhiều nội dung họp) – Mẫu thư mời họp phụ huynh đầu năm và cuối năm – Mẫu thư mời họp lớp – Mẫu thư mời họp Đại hội đồng thường niên hàng năm – Mời họp Lãnh đạo, nhân viên trong công tyCác lưu ý khi viết thư mời họp: – Tên cơ quan gửi thư mời. – Thành phần dự họp ( hoặc tên cá nhân, tập thể) – Nội dung họp – Địa điểm – Thời gian – Có thể có những Ghi chú riêng cho cuộc họp như: khi đi kèm theo giấy mời, đồng phục, máy tính cá nhân, hoặc không được cử người đi họp thay vv… – Câu chữ phải rõ nội dung, ngắn gọn, tránh lan man, xem Mẫu quyết định khen thưởng

Tải mẫu thư mời họp mới nhất

Mẫu thư mời họp lớp

Hội đồng niên khóa………………………. Trường……………..GIẤY MỜI HỌP LỚP

…………., ngày…….tháng…….năm……. T/M ban Tổ chức Lớp trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu thư mời họp lớp

Mẫu thư mời họp trong công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

Số:…../GM- … (3)…. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Download mẫu thư mời họp trong công ty

Mẫu thư mời họp mẫu chung

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:……./CV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……., ngày ……..tháng…….năm……

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị)……………………………………………………….

Kính gửi:

Đến dự cuộc họp :…………………………………………………………………………(1)

Địa điểm :……………………………………………………………………………………..

Thời gian :……………………………………………………………………………………..

Thủ trưởng cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

Download mẫu thư mời họp mẫu chung

Mẫu thư mời họp phụ huynh

PHÒNG GD & ĐT …………….. TRƯỜNG……………………..

Kính gửi: Ông (bà):…………………………………………………………………… là phụ huynh của em:…………………………….lớp…….. Trường ………………………. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ………………………………….. năm học …………………….. Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………… xin kính mời Ông (bà) đúng……..giờ…….phút ngày……..tháng……..năm……….đến tại lớp………… trường ……………. để dự buổi họp phụ huynh học sinh. Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ! GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Download mẫu thư mời họp phụ huynh

Mẫu thư mời họp thường niên hàng năm

Download mẫu thư mời họp thường niên hàng năm

10 Mẫu Báo Cáo Được Sử Dụng Nhiều Nhất

Download mẫu báo cáo thành tích tập thể

Báo cáo được xem là một biểu mẫu văn bản hành chính (bao gồm cả văn bản bằng giấy và văn bản điện tử) của các cơ quan, cá nhân hay tổ chức để giúp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các công việc nhằm giúp cho cơ quan, ban lãnh đạo và cả những người có thẩm quyền có những thông tin cụ thể để phục vụ cho mục đích phân tích, đánh giá, điều hành cũng như ban hành các quyết định pháp lý phù hợp và nhanh chóng nhất, nhằm giải quyết một số công việc quan trọng của cơ quan.

III. Tầm quan trọng của việc làm báo cáo

Việc làm báo cáo công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động của một cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Đây được xem như là một cơ sở cung cấp những thông tin cần thiết về hoạt động của cơ quan, tổ chức trong suốt một thời gian dài. Dựa vào những thông tin, số liệu và kết luận trong các mẫu báo cáo mà các cấp lãnh đạo sẽ đưa ra những đánh giá và đường lối chủ trương hoạt động đúng đắn nhất cho sự phát triển của cơ quan, tổ chức.

Trong các mẫu báo cáo thường sẽ chỉ ra những công việc đã hoàn thành và những công việc còn tồn đọng, qua đó mà các các cấp lãnh đạo sẽ đưa ra những giải pháp để quản lý tiến độ công việc một cách phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất.

Trong báo cáo cũng nêu rõ tình hình hiện tại của công việc và hoạt động của công ty, qua đó giúp cả cấp trên và cấp dưới nắm được tình hình và diễn biến công việc, tránh bị bất ngờ và bỡ ngỡ khi công việc xảy ra phát sinh không mong muốn.

mẫu báo cáo thường nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm, công việc đã hoàn thành và việc chưa hoàn thành của mỗi cá nhân và cả tập thể. Chính vì vậy mà nó giúp các nhân viên nhìn nhận rõ được những điểm mạnh và cả thiếu sót của mình để có thể sửa chữa để hoàn thiện mình hơn.

báo cáo kịp thời và chính xác cũng thể hiện được tính chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mỗi cá nhân.

IV. Mẫu báo cáo cần phải đảm bảo những yếu tố nào?

Yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải tuân theo khi viết các mẫu báo cáo là cần phải đảm bảo được tính trung thực và xác thực. Mẫu báo cáo của bạn cần phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm, những thuận lợi, khó khăn, những công việc đã được giải quyết và cả những công việc đang còn bị tồn đọng trong hoạt động của các cơ quan, công ty hay doanh nghiệp. Khi viết các mẫu báo cáo bạn cần chú ý là không được hư cấu và viết theo ý kiến chủ quan của bản thân, khiến đưa ra những đánh giá sai lệch và không chính xác.

Những người thực hiện công việc viết mẫu báo cáo cần phải cương trực, không được thiên vị, không thêm bớt các sự việc khác nhằm bóp méo sự thật, mà cần phải khách quan và thành thật toàn diện trong cách nêu ra những hoạt động và đánh giá trong các mẫu báo cáo.

Người viết báo cáo cũng cần phải dành thời gian để nghiên cứu, theo dõi sâu sát các quá trình và diễn biến của sự việc, hiện tượng, hoạt động kinh doanh để có thể đưa ra được những nguyên nhân phản ánh và viết báo cáo. Nếu các mẫu báo cáo đưa ra những thông tin không chính xác, bị cắt xén và bóp méo, không toàn diện và xác định sai nguyên nhân phản ánh thì rất có thể khiến cho ban lãnh đạo đưa ra những giải pháp xử lý không chính xác và không kịp thời, triệt để.

Tuy nhiên bạn cũng cần phải có khả năng tư duy và lập luận để nêu ra được những ưu điểm cũng như khuyết điểm từ các số liệu đã chọn lọc đó. Cần phải tránh sử dụng những con số và sự kiện chung chung không xác thực, sẽ không giúp bạn chứng minh hay giải thích được điều gì cả. Trong trường hợp bạn muốn làm báo cáo với các số liệu rõ hơn thì có thể đính kèm theo mẫu báo cáo các bản phụ lục ghi số liệu đã thống kê để làm phương thức chứng minh cho các kết luận có trong báo cáo của bạn.

3. Nếu được những vấn đề cụ thể và tình hình chung

Nếu một bản báo cáo chỉ mang tính chất liệt kê ra các con số và sự kiện mà không thể rút ra được những kết luận hay bài học nào đó thì bản báo cáo này không hề có chất lượng và mang lại những hiệu quả cho hoạt động của công ty bạn.

Chính vì vậy mà trước khi viết báo cáo bạn cần phải nắm rõ mục đích xuất phát , yêu cầu của từng loại báo cáo khác nhau, đối tượng cần đọc báo cáo để có thể tìm ra phương pháp viết mẫu báo cáo cho phù hợp, mạch lạc và hợp với người nghiên cứu. Không nên viết báo cáo với quá nhiều sự kiện vụn vặt, sử dụng những số liệu và sự kiện quá chung chung và rườm rà, phức tạp,…mà cần phải viết báo cáo với các nội dung đúng trọng tâm, giúp người đọc dễ hiểu nhất.

Ngoài những yếu tố cần phải có trong báo cáo mà chúng tôi đã nêu ở trên thì các bạn cũng cần phải chú ý đến yếu tố báo cáo kịp thời, vì đây là hành động thể hiện sự tôn trọng, ý thức kỷ luật, sự tôn trọng với cấp trên với các các lãnh đạo, và thể hiện bạn là một người có trách nhiệm đối với công việc của mình.

Bên cạnh đó việc báo cáo chậm trễ không kịp thời còn khiến cho ban lãnh đạo công ty không thể nắm được những thông tin đầy đủ từ cấp dưới, dẫn đến việc không thể đưa ra những công việc ứng phó kịp thời, không thể theo kịp tình hình để đưa ra những quyết định và mệnh lệnh chính xác nhất. Thậm chí còn có nhiều trường hợp gây ra những tổn thất cực kỳ lớn đối với hoạt động của cơ quan, công ty và doanh nghiệp.

V. Báo cáo tài chính và những vấn đề bạn cần nắm rõ

Có thể hiểu đơn giản, báo cáo tài chính là một hệ thống các bảng biểu, đưa ra các thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các nguồn tiền của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Được xem là loại báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu cũng như số tiền nợ phải trả, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ của doanh nghiệp và công ty. Được hiểu theo cách khác thì báo cáo tài chính chính là một phương tiện thể hiện khả năng sinh lời và thực trạng nguồn tài chính của công ty và doanh nghiệp đến các ban giám đốc và ban lãnh đạo, điều hành công ty.

Dựa theo luật quy định của cơ quan thuế thì tất cả các công ty và doanh nghiệp trực thuộc các ngành nghề hay các thành phần kinh tế thì đều phải làm và trình bày mẫu báo cáo tài chính năm. Còn với các công ty hay doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc thì ngoài việc làm báo cáo tài chính năm thì còn làm làm cả báo cáo tài chính tổng hợp hoặc là báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên các mẫu báo cáo tài chính mà các đơn vị trực thuộc đã thực hiện và gửi lên.

Còn các doanh nghiệp hay công ty trực thuộc nhà nước và cả những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường tài chính thì bên cạnh việc thực hiện các báo cáo tài chính năm ra thì còn phải thực hiện cả những báo cáo tài chính giữa niên độ một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Thời gian cần phải nộp báo cáo tài chính của các công ty và doanh nghiệp cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp trực thuộc sự quản lý của nhà nước được quy định về thời gian nộp báo cáo tài chính như sau:

Sau 20 ngày đối với báo cáo tài chính quý (tính từ ngày kết thúc quý).

Sau 30 ngày đối với báo cáo tài chính năm (tính từ sau ngày kết thúc năm tài chính).

Đối với các tổng công ty thì được quy định như sau:

Sau 45 ngày đối với báo cáo tài chính quý (tính từ ngày kết thúc quý).

Sau 90 ngày đối với báo cáo tài chính năm (tính từ ngày kết thúc năm tài chính).

Với các đơn vị kế toán trực thuộc được pháp luật quy định như sau:

Cần phải thực hiện và nộp báo cáo tài chính quý, năm cho các đơn vị kế toán cấp trên theo thời gian mà đơn vị kế toán cấp trên đã quy định cụ thể.

Đối với các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh:

Cần phải nộp báo cáo tài chính sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Với các công và doanh nghiệp còn lại được quy định như sau:

Nộp báo cáo tài chính sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các công ty và doanh nghiệp

Báo cáo tài chính được xem là biểu mẫu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công việc quản lý hoạt động của các công ty và doanh nghiệp, cũng như các công ty chủ quản và những người điều hành doanh nghiệp. Một số ý nghĩa quan trọng mà báo cáo tài chính đã mang lại:

Báo cáo tài chính được thực hiện và trình bày một cách tổng quát, phản ánh một cách chính xác nhất về tình hình tài chính, các khoản nợ, nguồn sinh lợi và kết quả kinh doanh trong một kỳ của doanh nghiệp.

Đây là tài liệu quan trọng tạo cơ sở để có thể đánh giá chính xác và đưa ra các kế hoạch hoạt động phù hợp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính còn giúp cho việc phân tích, nghiên cứu để phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn, nhằm đưa ra các quyết định và phương pháp quản lý hoạt động, điều hành doanh nghiệp và các nhà đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai.

Báo cáo tài chính còn giúp đưa ra những thông tin tài chính xác thực để nhằm đánh giá thực trạng cũng như kết quả hoạt động sản xuất , nguồn tài chính đang có của các doanh nghiệp trong kỳ vừa qua, giúp ban lãnh đạo nắm rõ được tình hình hoạt động của doanh nghiệp và đầu tư nguồn vốn phù hợp.

Các bước để lập báo cáo tài chính:

Bước 1: Sắp xếp các chứng từ kế toán theo thứ tự thời gian để dễ dàng kiểm soát và tìm kiếm.

Bước 2: Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, báo nợ,…tất cả cần phải được chứng từ hợp lệ.

Bước thứ 3 đó là phân chia các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng tháng và quý.

Bước thứ 4 là cần kiểm tra và soát xét tổng hợp theo từng nhóm tài khoản. Sau khi các kế toán tiến hành xong phần hạch toán và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ thì sẽ tiến hành soát xét lại các nghiệp vụ phát sinh.

Bước 5: Thực hiện các bút toán tổng hợp và kết chuyển.

Bước cuối cùng Tiến hành thực hiện báo cáo tài chính.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Mới Được Sử Dụng Nhiều Nhất 2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!