Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022 – Tải Xuống # Top 2 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai Mới Nhất 2022 – Tải Xuống # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022 – Tải Xuống mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————-

….………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT Ở

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức, xã, phường thị trấn;

Căn cứ tình hình thực tế,

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã …

– Cán bộ địa chính xã…

Tôi là: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

CMND số ……… cấp ngày ……………. tại ……………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận mảnh đất tại địa chỉ nói trên là đất ở ổn định.

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng với sự thật và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, xác thực của những thông tin này.

Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan.

Tôi chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường …                                                                  Người làm đơn

2. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Khai Hoang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————–

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN  (V/v: Xin xác nhận về nguồn gốc đất khai hoang)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………………..

Tôi là:……………………….………………………..Sinh năm: ……………….……..

Chứng minh nhân dân số:……………..……… cấp ngày…………. tại ………………

Trú tại:…………………………………………………………………………………..

là người sử dụng đất với thửa đất số ……… tờ bản đồ số ……………. tại …………………….

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

…………………..………………………………………………………………………

Thông tin về nguồn gốc đất:

….………………………………………………………………………………………..

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp ………………………………….. Cơ quan ……………. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…………. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục …………… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……….

UBND xã ………………. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà …………………………. sử dụng đất tại ………………………….. thửa đất số ………… tờ bản đồ số ………………….. như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ… CHỦ TỊCH

3. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—–

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT (V/v: Xác nhận nguồn gốc mảnh đất số…………..)

Kính gửi: – UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…………

– Ông:……………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

Tên tôi là:………………………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA…………….…… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..…………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….…………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm đơn)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

………………………………………….……………………………………………..

………………………..………………………………………………………………..

(Trình bày sự việc bạn xin xác nhận.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

4. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Thửa Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 ********

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THỬA ĐẤT

Để:…………..………………………..

Kính gửi:…………………………………………………………

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại……………………………….……….

Thường trú tại:…………….………………………………………………………………………………

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại……………………………….……….

Thường trú tại:…………….………………………………………………………………………………

Hiện chúng tôi đang lập hồ sơ để:……………………………….thửa đất tọa lạc tại…………………..

…….……………………………………………………………………………………………………….

Có đặc điểm sau:

1.Đất

Diện tích:………………..……………..m2

Loại đất…………………………….…….……Hạng đất:………………………………………………

Thửa số:……………………………………………..…………………………………………………..

Tờ bản đồ số:……………………………………………..……………………………………………..

Thời hạn sử dụng còn lại:………………..……………………………………………………………….

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số :………………………. do……………………………………

cấp ngày:……………………… tháng:…………………… năm………………………………………………

2. Nhà ở, đất ở

Nhà ở:

Kết cấu nhà……………………..Số tầng……………….

Diện tích xây dựng:…………………………….m2

Diện tích sử dụng:………………….…………m2

Đất ở:

Diện tích đất ở:………………..………………m2

Hình thức sử dụng:

Chung………………………………………m2

Riêng………………………………………m2

Vị trí tứ cân:

+ Đông giáp:……………..….+ Tây giáp:……………….…

+ Nam giáp:……………….…+ Bắc giáp::…………………

Thời gian sử dụng:……………….………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở………………………..……………..

Do:……………………….. CẤP: “Ngày:……………… tháng:……………. Năm:…………..

Đề nghị UBND xã( phường) xác nhận cho chúng tôi là hiện nay thửa đất nêu trên đang sử dụng không bị tranh chấp, khiếu nại, không nằm trong khu quy hoạch, thế chấp, bảo lãnh, không góp vốn, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đáp ứng đây đủ các điều kiện:…………………………………… theo quy định của pháp luật ./.

Người viết đơn

(Ký tên, viết rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ(PHƯỜNG)

….………………Ngày…………Tháng…………Năm………..

Ông (bà):………………….……………………..

Hiện sử dụng đất ổn định không tranh chấp là đúng.

5. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………….

– Ông………………….. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác như Sở Tài nguyên và Môi trường,… )

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ vào tình hình thực tế bản thân.

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..…………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………..…………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………….……….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………….…………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………………………… Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………… Chức vụ:…………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………….…………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………….………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………….……….

Căn cứ đại diện:……………………………………………………………..………..)

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do bạn làm đơn, đó có thể là do hiện tại phần đất mà bạn sử dụng đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp/làm lại/… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác có thẩm quyền, do đó, bạn muốn làm đơn xin xác nhận diện tích đất mà bạn đang sử dụng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất hiện tại bạn đang sử dụng trên thực tế).

Vì những lý do sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp trên của tôi và tiến hành xác nhận diện tích đất……. mà tôi (công ty) tôi đang sử dụng/sở hữu, cụ thể là……………………………… (đưa ra thông tin mà bạn cần xác nhận)

Xác nhận của …                                                                                                                        Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

6.  Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sử Dụng Đất

7. Nơi nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai?

Theo luật đất đai, người dân có thể nộp đơn xin xác nhận đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị kinh doanh công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đất đai theo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Do đó, bạn có thể nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai lên Văn phòng đăng ký đất đai để xác nhận thông tin về khu đất bạn muốn biết.

Share

Pin

1

Shares

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai Mới Nhất 2022

1. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Ở

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức, xã, phường thị trấn;

Căn cứ tình hình thực tế,

Tôi là: ……………………………………….. Sinh năm: …………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

CMND số ……… cấp ngày ……………. tại ……………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận mảnh đất tại địa chỉ nói trên là đất ở ổn định.

Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng với sự thật và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, xác thực của những thông tin này.

Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan.

Tôi chân thành cảm ơn!

2. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Khai Hoang

Tôi là:…………………………………………………Sinh năm: ………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………….. cấp ngày…………. tại ………………

Trú tại:…………………………………………………………………………………..

là người sử dụng đất với thửa đất số ……… tờ bản đồ số ……………. tại …………………….

Thông tin về thửa đất: (Diện tích, mục đích sử dụng, tài sản trên đất)

…………………………………………………………………………………………..

Thông tin về nguồn gốc đất:

……………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận:

Nay, tôi có nhu cầu xin cấp ………………………………….. Cơ quan ……………. yêu cầu tôi cung cấp xác nhận của địa phương về nguồn gốc đất của mình.

Vì lẽ đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã…………. xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để tôi làm thủ tục …………… theo quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……….

UBND xã ………………. xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất của ông bà …………………………. sử dụng đất tại ………………………….. thửa đất số ………… tờ bản đồ số ………………….. như sau:

Nguồn gốc sử dụng dất: ………………………………………………………………

3. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nguồn Gốc Đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc–o0o–

Tên tôi là:………………………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA…………………. cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Trình bày sự việc và lý do dẫn đến bạn làm đơn)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

(Trình bày sự việc bạn xin xác nhận.)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

4. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Thửa Đất

Để:…………………………………….

Kính gửi:…………………………………………………………

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại………………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………….

Họ tên:………………………………………………………….Năm sinh:……………………………

CMND số:……………………….Cấp ngày:…………………….. tại………………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………………………………………………….

Hiện chúng tôi đang lập hồ sơ để:……………………………….thửa đất tọa lạc tại…………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Có đặc điểm sau:

Diện tích:……………………………….m2

Loại đất………………………………………..Hạng đất:………………………………………………

Thửa số:………………………………………………………………………………………………….

Tờ bản đồ số:…………………………………………………………………………………………….

Thời hạn sử dụng còn lại:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số :………………………. do……………………………………

cấp ngày:……………………… tháng:…………………… năm………………………………………………

Kết cấu nhà……………………..Số tầng……………….

Diện tích xây dựng:…………………………….m2

Diện tích sử dụng:…………………………….m2

Diện tích đất ở:………………………………..m2

Hình thức sử dụng:

Chung………………………………………m2

Riêng………………………………………m2

Vị trí tứ cân:

+ Đông giáp:…………………+ Tây giáp:………………….

+ Nam giáp:………………….+ Bắc giáp::…………………

Thời gian sử dụng:……………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở……………………………………….

Do:……………………….. CẤP: “Ngày:……………… tháng:……………. Năm:…………..

Đề nghị UBND xã( phường) xác nhận cho chúng tôi là hiện nay thửa đất nêu trên đang sử dụng không bị tranh chấp, khiếu nại, không nằm trong khu quy hoạch, thế chấp, bảo lãnh, không góp vốn, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đáp ứng đây đủ các điều kiện:…………………………………… theo quy định của pháp luật ./.

(Ký tên, viết rõ họ tên)

………………….Ngày…………Tháng…………Năm………..

Ông (bà):…………………………………………

Hiện sử dụng đất ổn định không tranh chấp là đúng.

5. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác như Sở Tài nguyên và Môi trường,… )

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………………………………… Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………… Chức vụ:…………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Căn cứ đại diện:……………………………………………………………………….)

Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do bạn làm đơn, đó có thể là do hiện tại phần đất mà bạn sử dụng đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp/làm lại/… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác có thẩm quyền, do đó, bạn muốn làm đơn xin xác nhận diện tích đất mà bạn đang sử dụng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất hiện tại bạn đang sử dụng trên thực tế).

Vì những lý do sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp trên của tôi và tiến hành xác nhận diện tích đất……. mà tôi (công ty) tôi đang sử dụng/sở hữu, cụ thể là……………………………… (đưa ra thông tin mà bạn cần xác nhận)

Xác nhận của … Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Cấp Quyền Sử Dụng Đất Năm 2020

7. Nơi nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai?

Theo luật đất đai, người dân có thể nộp đơn xin xác nhận đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị kinh doanh công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đất đai theo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Do đó, bạn có thể nộp Mẫu đơn xin xác nhận đất đai lên Văn phòng đăng ký đất đai để xác nhận thông tin về khu đất bạn muốn biết.

Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai Không Tranh Chấp Đầy Đủ Nhất

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai và mẫu đơn xác nhận đất không tranh chấp là những văn bản mà cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc này nhằm xác định các thông tin về mảnh đất như nguồn gốc sử dụng, tình trạng tranh chấp, diện tích,…

I. Mẫu đơn xin xác nhận đất đai

Theo quy định pháp luật, các loại mẫu đơn xin xác nhận đất đai thường xuyên được sử dụng bao gồm:

Theo khoản 4 Điều 2 Nghị 01/2017/NĐ-CP quy định, cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất nộp đơn xin xác nhận đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nhiệm vụ:

Thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định

Xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

Thống kê, kiểm kê đất đai

Cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp theo quy định của pháp luật

Người sử dụng đất nộp đơn xin xác nhận đất đai tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai là loại văn bản phải tuân thủ về hình thức và phải có một số nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Quốc hiệu, quốc ngữ

Tên mẫu đơn xin xác nhận đất

Thông tin người yêu cầu xác nhận đất đai: kê khai đầy đủ thông tin như họ tên, CMND/CCCD, địa chỉ,…

Thông tin mảnh đất yêu cầu xác nhận: tên người sở hữu, diện tích, vị trí, tình trạng đất,…

Nội dung và lý do yêu cầu xác nhận: trình bày về hiện trạng đất, lý do vì sao xin xác nhận hiện trạng đất đai

Tài liệu kèm theo: các tài liệu, giấy tờ chứng minh kèm theo mẫu đơn xin xác nhận đất đai để thuận lợi cho quá trình làm việc cũng như tránh các rủi ro, bất cập về pháp lý sau này

II. Mẫu đơn xác nhận đất không tranh chấp

Mẫu đơn xác nhận đất không tranh chấp là một loại văn bản pháp lý của người sử dụng đất muốn xác nhận đất không có tranh chấp để thực hiện một số thủ tục như xin cấp sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…

Người sử dụng đất nộp đơn xác nhận đất không tranh chấp tại UBND cấp xã, phường

Theo Luật đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định, người sử dụng đất nộp đơn xác nhận đất không tranh chấp tại UBND cấp xã, phường nơi có đất. Và họ sẽ giao văn bản này cho bộ phận địa chính của UBND phường để giải quyết.

Thông thường, mẫu đơn xác nhận đất không tranh chấp sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Ngày làm đơn

Tên đơn

Kính gửi (là nơi nhận đơn)

Thông tin người làm đơn (tên, nghề nghiệp, thông tin liên hệ,…)

Lý do làm đơn

Chữ ký người làm đơn

Mẫu đơn xác nhận đất không tranh chấp

Cách viết đơn xác nhận đất không tranh chấp được thực hiện như sau:

Kính gửi: thông tin UBND xã, phường nơi có đất

Thông tin người làm đơn: kê khai đầy đủ các thông tin như họ tên, số CMND/CCCD, địa chỉ,…

Lý do làm đơn: trình bày cụ thể lý do như để thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, sang tên, xin giấy phép xây dựng,…

Thông tin mảnh đất: vị trí, diện tích, ranh giới, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

Ký và viết rõ họ tên

Ann Tran – Ban biên tập Nhà Đất Mới

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vị Trí Đất

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015; – Căn cứ Luật đất đai năm 2013; – Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Là:……………. (tư cách làm đơn, ví dụ, chủ sử dụng mảnh đất số…….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………. do Sở Tài nguyên và môi trường………….. cấp ngày…/…./……)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận vị trí đất, ví dụ:

Ngày…/…./……, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do ……………… cấp ngày…/…/…….. đối với quyền sử dụng mảnh đất….. theo hồ sơ địa chính…… của UBND xã (phường, thị trấn)……. Năm………

Ngày…/…./…… tôi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho Ông:……………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:…../………/………

Tuy nhiên, Ông……………….. có yêu cầu tôi xác nhận về vị trí của mảnh đất mà tôi sẽ chuyển nhượng đúng với thông tin mà tôi đã đưa ra.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận vị trí của mảnh đất số…………. được cấp Giấy chứng nhận số………………… do Sở tài nguyên và môi trường…………. cấp ngày…/…/….. Cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn đưa ra các thông tin về vị trí mảnh đất mà bạn cần xác nhận cũng như các thông tin khác mà bạn cần xác nhận)

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đất Đai 2022 – Tải Xuống trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!