Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. # Top 7 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trang chủHồ sơ – biểu mẫu

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ. 

Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:……………………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số giấy tờ tùy thân:……………………………….. Cấp ngày:……………….…….Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ………, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………..…. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc ……… ngày …..….

Tiền đặt trước: ….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: …………………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ………. đồng (Bằng chữ: …………….)

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

                                                                                                                   Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                       Người đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:………………………………………………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số giấy tờ tùy thân:…………………………………………. Cấp ngày:…………… …….Nơi cấp:………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người cùng đứng tên mua tài sản đấu giá:………………………………………………….. Quan hệ:………………………………………….

Năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số giấy tờ tùy thân:…………………………………………. Cấp ngày:…………… ……….Nơi cấp:………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

                                                                                                                      Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                       Người đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:………………………………………………………………………………………..

Số ĐKKD:……………………………………………………………………………………………………………………..…

Địa chỉ:…………………………………………………… ……………………………………………………………………..…….……

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….….……

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tuỳ thân:…………………..Cấp ngày: ………………..Nơi cấp:…………………………………………………………………..

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

Tôi xin cam kết:

– Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

                                                                                                                      Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                           Người đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản:……………………………………………………. Năm sinh:………………………………………..

Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Và vợ là:…………………………………………………………………………………………………… Năm sinh:……………………………………..

Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người cùng đứng tên mua tài sản đấu giá: ………………………………………………………….. Năm sinh:……………………………….

Số giấy tờ tùy thân:…………………………. .Cấp ngày:…………………………….. Nơi cấp:…………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Và vợ là:…………………………………………………………………………………………………… Năm sinh:………………………………………

Số giấy tờ tùy thân:…………………………. Cấp ngày:……………………………… Nơi cấp:…………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ quy chế và đồng ý các nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình ban hành ngày ……, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản là………………. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc …… ngày ….

Tiền đặt trước: ……….. đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: ………..)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: ……. đồng (Bằng chữ: …………)

Tôi xin cam kết:

– Thông tin và người cùng đứng tên không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

– Trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm như đã được thông báo, chấp nhận hiện trạng tài sản và không có khiếu nại khiếu kiện về tài sản;

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành về tài sản đấu giá.

                                                                                                                         Đồng Hới, ngày……….tháng…….năm……

                                                                                                                                              Người đăng ký

 

[Trở về]

Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Bạn Muốn Hẹn Hò

Bạn đang độc thân? Bạn muốn hẹn hò? Muốn tìm một nửa yêu thương cho mình? Hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình “Bạn muốn hẹn hò” phát sóng trên kênh HTV7, vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h35 thứ Hai hàng tuần.

Đối tượng tham gia là tất cả các bạn nam, nữ độc thân từ 22 tuổi trở lên. Sau đó, tải mẫu đơn đăng ký tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò, điền đầy đủ thông tin cá nhân, giới thiệu về bản thân, nêu ra lý do độc thân…. Chờ lịch phỏng vấn, để tìm đối tượng phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể tham gia dịch vụ tìm bạn bốn phương Tinder, để tìm cho mình nửa kia phù hợp.

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BẠN MUỐN HẸN HÒ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………….

Giới tính: ………………………………………………………….

Chiều cao: ………….. Cân nặng: …………………………….

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Tải game crack việt hoá tại:

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………..

Mail: ………………………………………………………………..

Facebook: ………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………..

Bạn biết thông tin từ chương trình từ đâu: ……………………………………………………………………….

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Tình trạng hiện tại (Độc thân, li thân, li dị,…)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lí do độc thân:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đặc điểm &Tính cách:( bạn tự nói về mình)

-…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ưu điểm – Sở trường:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhược điểm – Sở đoản:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sở thích:

-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan niệm về tình yêu:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mẫu người yêu:

-…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bạn thích người nổi tiếng nào nhất? Hay bạn muốn người yêu mình giống người nổi tiếng nào nhất?

-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CÂU CHUYỆN CỦA BẠN

Bạn đã yêu bao giờ chưa? (bao gồm cả tình yêu đơn phương hay tình yêu giấu kín) Nếu có thì đã qua bao nhiêu mối tình?

-……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hãy kể lại một(hoặc 2) mối tình của bạn mà bạn thấy là đáng nhớ nhất, sâu sắc nhất: (2 bạn biết nhau như thế nào? Ai là người tỏ tình? Tỏ tình như thế nào? 2 người đã có kỷ niệm nào đáng nhớ? Vì sao 2 bạn chia tay?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Của Sinh Viên Tại Nơi Đang Tham Gia Học

Thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên tại nơi đang tham gia học

Em muốn hỏi về thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên: Em là sinh viên ở tỉnh đang theo học năm thứ 2 (đã học được 1,5 năm) tại một trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới em có dự định mua xe máy nhưng không biết có được làm biển số ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nếu được thì thủ tục đăng ký xe máy cần những gì? Đăng ký ở đâu? Thời gian cấp đăng ký và biển số quy định thế nào?

Thứ nhất, nơi làm thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9, Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe, thì người đi đăng ký xe phải xuất trình một trong những giấy tờ chứng minh nhân thân của người đi đăng ký xe, cụ thể:

“1. Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

a) Chứng minh nhân dân. Trường hợp chưa được cấp Chứng minh nhân dân hoặc nơi đăng ký thường trú ghi trong Chứng minh nhân dân không phù hợp với nơi đăng ký thường trú ghi trong giấy khai đăng ký xe thì xuất trình Sổ hộ khẩu.

b) Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác, kèm theo Giấy chứng minh Công an nhân dân; Giấy chứng minh Quân đội nhân dân (theo quy định của Bộ Quốc phòng).

Trường hợp không có Giấy chứng minh Công an nhân dân, Giấy chứng minh Quân đội nhân dân thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác.

c) Thẻ học viên, sinh viên học theo hệ tập trung từ 2 năm trở lên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện; giấy giới thiệu của nhà trường.”

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đang theo học tại trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn được đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần phải về nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký biển số xe. Tuy nhiên, bạn cần phải xuất trình thẻ sinh viên của trường và giấy giới thiệu của nhà trường.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh

Điều 7 Thông tư 15/2014/TT-BGTVT quy định về hồ sơ đăng ký xe máy, theo đó:

“Điều 7. Hồ sơ đăng ký xe

Hồ sơ đăng ký xe gồm:

1. Giấy khai đăng ký xe.

2. Giấy tờ của chủ xe.

3. Giấy tờ của xe.”

Bên cạnh đó, Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BGTVT cũng có quy định như sau về giấy tờ xe:

“Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê…”

Vậy, giấy tờ của xe trong trường hợp của bạn có thể là Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật; văn bản thừa kế hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài Chính.

Tóm lại:

Trường hợp của bạn, hồ sơ của bạn để đăng ký xe máy bao gồm: Thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của trường nơi bạn đang tham gia học; Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của xe.

Thứ ba, cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BCA  quy định như sau:

“Điều 3. Cơ quan đăng ký xe

3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn muốn đăng ký xe máy thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an huyện, quận, thị xã nơi trường đại học của bạn đặt trụ sở.

Tổng đài tư vấn online về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ tư, quy định về thời hạn cấp đăng ký, biển số xe

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe:

“Điều 4. Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe

1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày”.

Như vậy, theo quy định trên, thời hạn cấp đăng ký, biển số xe được quy định cụ thể như sau:

+) Biển số xe được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ. 

+) Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục đăng ký xe máy của sinh viên tại nơi đang tham gia học; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

Quy Định Về Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng phải có mẫu số và ký hiệu. Quy định về ký hiệu, mẫu số hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Các kế toán cần lưu ý.

Được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng. Thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo. Nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn.

Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG – PHIẾU BẢO HÀNH; HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH); HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG – PHIẾU THU TIỀN; HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU THU TIỀN);…

2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn):

Ký hiệu mẫu số hóa đơn có 11 ký tự.

– 2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn.

– Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn.

– 1 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn.

– 1 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

– 3 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

♣ Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có sự thay đổi trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành. Như: Một trong các nội dung bắt buộc; Kích thước của hóa đơn; Nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý;…

Bắt buộc ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do tổ chức, cá nhân tự quy định nhưng không vượt quá 11 ký tự. Cụ thể:

+ Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng

+ Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng

Ký hiệu hóa đơn:

+Có 6 ký tự đối với hóa đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in.

+ Và có 8 ký tự đối với hóa đơn do Cục Thuế phát hành.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt. Bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.

Năm tạo hóa đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm.

Ký hiệu của hình thức hóa đơn:

Ví dụ: Hóa đơn có ký hiệu AA/18E:

♣ Để phân biệt hóa đơn đặt in của các Cục Thuế và hóa đơn của các tổ chức, cá nhân, hóa đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hóa đơn do Cục Thuế in, phát hành).

Ví dụ: Hóa đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành có ký hiệu như sau: 01AA/17P. Thể hiện Hóa đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, tạo năm 2017

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn. Gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn.

Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên. Trong đó:

+ Liên 2: Giao cho người mua.

+ Từ liên thứ 3 trở đi: được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định.

Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên. Trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.

6. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn. Bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung cấp phần mềm tự in hoá đơn được đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn.

Các loại hóa đơn sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá. trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!