Xem Nhiều 6/2023 #️ Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh,Nhánh Chóng,Thuận Tiện # Top 6 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh,Nhánh Chóng,Thuận Tiện # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh,Nhánh Chóng,Thuận Tiện mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh

Cơ sở pháp lý thay đổi giấy phé kinh doanh

-Luật doanh nghiệp 2014;

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

-Thông tư 20/2015/TT-BKHDT:

Mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh có nội dung cụ thể sau:

TÊN  DOANH NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH (thay đổi lần thứ……)

Kính gửi ……

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………………. Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số…………do…………..cấp ngày…………… Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số lô, đường,khu công nghiệp,  phường/ xã, thị xã/ huyện, tỉnh Bình Dương) Điện thoại:……………………………………….Fax:……………………………… Email:……………………………………………Website (nếu có): ………………

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:……………………………………………………………………………………Nam/Nữ….. Chức danh:………………………………………………………………………………………………….. Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp…………………cơ quan cấp………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)………………………………………………………………………………………… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP) 2. Lý do sửa đổi, bổ sung ……………………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh khi thành lập công ty đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

……, ngày…… tháng……. năm……. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo: 1……….. 2………..

Mẫu Đơn Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014 và phụ lục đi kèm. BRAVOLAW cung cấp cho khách hàng mẫu đơn xin that đổi giấy phép kinh doanh.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH (thay đổi lần thứ……) Kính gửi: (Cơ quan cấp phép có thẩm quyền)

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số…………do…………..cấp ngày…………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…. Điện thoại:……………………………………….Fax:……………………………………………….

Email: ……………………………………………Website (nếu có): ……………………………….

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:…………………………………………………………………Nam/Nữ………………

Chức danh:………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp…………………cơ quan cấp………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp) ………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)

2. Lý do sửa đổi, bổ sung

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)

……, ngày…… tháng……. năm……. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo:

1………..

2……….

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn BRAVO

Hotline: 19006296

Bạn đang xem Mẫu đơn thay đổi giấy phép kinh doanh hoặc Mau don thay doi giay phep kinh doanh trong Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Internet

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (Áp dụng với chủ điểm là cá nhân)

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố…………………

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện………………………….)

Tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Số CMND:……………….Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………. Địa chỉ thư điện tử:………………………………….

Tên điểm:…………………………………………………………………………..

Số đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:……….

Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương): …………………

Tổng diện tích các phòng máy (m2):……………………………………………….

Số lượng máy tính dự kiến: ……………………………………………………….

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm;

Tôi xin cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, tôi cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

CHỦ ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 02b/ĐĐN (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc …… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ (Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố………………..

/Ủy ban nhân dân Quận, Huyện…………………..)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng như sau:

Tên tổ chức, doanh nghiệp:………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của tổ chức:

Số: ………… …Ngày cấp:………………Cơ quan cấp:…………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………..

– Điện thoại liên hệ:……………………………………….Fax:………………………………………

– Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………………………..

Tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng:…………………………..

Thông tin của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

– Họ và tên:…………………………………………………………………………

– Số CMND:……………Ngày cấp:……………. Nơi cấp:…………………………

– Điện thoại liên hệ: …………………Địa chỉ thư điện tử: ………………………….

Địa chỉ của địa điểm kinh doanh (số nhà, thôn/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương):………………

Tổng diện tích các phòng máy (m2):……………………………………………….

Số lượng máy tính dự kiến: ………………………………………………………..

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tài liệu kèm theo.

Nếu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo đơn này, (tên tổ chức, doanh nghiệp) cam kết giữ an ninh trật tự địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan công an và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu)

tag: mở cửa hàng

Mẫu Đơn Đề Nghị Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Sao Khách Sạn

Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn căn cứ vào thông tư Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 và nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2007. Trong thời hạn 03 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, các chủ doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn tại Sở Du lịch TPHCM hoặc Sở Du Lịch cấp huyện, tỉnh.

Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn gồm có

Mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sao khách sạn (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011).

Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong khách sạn (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch).

Bảng xếp hạng sao khách sạn (Phụ lục 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL)

Hồ sơ pháp lý khách hàng cần phải thực hiện

Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh khách sạn được hoạt động tại trụ sở

Giấy phép PCCC, biên bản kiểm tra PCCC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an nin trật tự

Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trường hợp khách sạn mới bắt đầu kinh doanh chưa có các giấy phép con như trên C.A.O Media đại diện cho chủ khách sạn thực hiện tất cả các giấy phép con, sau đó C.A.O Media nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh sao khách sạn tại Sở Du Lịch .

Thời gian thực hiện xin giấy phép và ra giấy chứng nhận khách sạn

Từ 10 -15 ngày Sở Y Tế đến thẩm định khách sạn

Từ 05 – 07 ngày có giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn do Sở Du Lịch cấp,

Giấy phép tiêu chuẩn sao khách sạn có thời gian hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh,Nhánh Chóng,Thuận Tiện trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!