Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên Mới Nhất # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: …..………….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

TPHCM, ngày…..tháng…….năm 201…,

Chúng tôi là:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Thực hiện đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A hoàn thành thỏa thuận.

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

      BÊN A                                                                               BÊN B

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản chi tiết TẠI ĐÂY

Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên là văn bản để xác nhận sự thỏa thuận giữa hai cá nhân hay giữa cá nhân và tổ chức về một vấn đề đã được thống nhất với nhau. Mẫu bản thỏa thuận giữa hai bên áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

(V/v: ………………)

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

TPHCM, ngày…..tháng…….năm 201…,

Chúng tôi là:

BÊN A: Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B: Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Thực hiện đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A hoàn thành thỏa thuận.

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

biên bản thỏa thuận

mẫu thỏa thuận công việc

mẫu biên bản thỏa thuận dân sự

Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Nếu bạn thắc mắc các vấn đề thủ tục ly hôn nhanh hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Văn Phòng Luật Sư Quang Liêm số 559 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh hoặc bằng điện thoại là: 0961 668 968 (Zalo, Viber), Email: luatsuliem@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp giúp bạn giải quyết: Hợp pháp, nhanh gọn, và tiết kiệm chi phí cho bạn.

Mẫu Biên Bản Cam Kết Mới Nhất

Mẫu biên bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau. Mời bạn đọc tham khảo mẫu  biên bản cam kết mới nhất để khi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý

Mẫu biên bản cam kết mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày…. tháng ….năm 20…..

BIÊN BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty …………………………..

Để thực hiện các cam kết về tiến độ thi công công trình ……………………………………, sau khi thống nhất xác nhận với đơn vị cung cấp…….. về thời gian giao hàng. Chúng tôi, Công ty ……………. cam kết cung cấp ………………….. tới công trình để tiến hành thi công lắp đặt vào ngày …/…/20….

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

Trân trọng cảm ơn.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

BIÊN BẢN CAM KẾT

 (V/v: …..………….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

Địa danh, ngày…..tháng…….năm 20……,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:………………………………….

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Điện thoại:……………………………..

Email:……………………………….…

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20…. Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

–         Nợ gốc:

–         Lãi:  

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

               BÊN A                                                                               BÊN B

 

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Lý do bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc

Người nhận

1

2

B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN

STT

Tên tài liệu, tài sản

Số lượng

Tình trạng

Vị trí

1

2

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao                                    Bên nhận                                        Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

 

Tên cơ quan                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………và

………………………….

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) thực hiện theo …….…… của ………… ngày …………….

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………… Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………… Bà: ……………………….. Chức vụ: ………………………………………….……. 2/ Bên nhận:

Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………… Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………………………… Bà: ………………………… Chức vụ: ………………………………………………. Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông …………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT     Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

 

             Thư ký cuộc họp                                                                    Chủ tọa cuộc họp

 

————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

 

Biên Bản Thoả Thuận Ba Bên Giữa Ngân Hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN THỎA THUẬN BA BÊN

Hôm nay ngày…… tháng ……. năm……….. tại …………, chúng tôi gồm :

Trường hợp Khách hàng là cá nhân:

3. Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….. CMND số: ……………….. cấp ngày……/……/……. tại………………………………………. Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………Email: ………………………………………………….. Cùng vợ / chồng là: ………………………………………………………………………………. CMND số:……………… …cấp ngày……/……/…….tại………………………………………. Hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………Email: …………………………………………………..[Trường hợp đồng sở hữu hoặc vợ/chồng thì cả hai cùng ký]

Trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp:

Trên cơ sở:

Điều 1. Chủ đầu tư cam kết

Đáp ứng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong quá trình thực hiện: (i) thủ tục xin phép, triển khai thực hiện Dự án ; (ii) thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán nhà, bao gồm cả điều kiện Nhà ở được mua bán.

Nhà ở là đối tượng chuyển nhượng của Hợp đồng mua bán nhà nêu trên không được Chủ đầu tư sử dụng làm tài sản bảo đảm tại bất kỳ tổ chức, cá nhân, dưới bất kỳ hình thức nào (tài sản hiện hữu, hình thành trong tương lai hoặc quyền tài sản). Trường hợp nhà ở đã thế chấp trước thời điểm ký Biên bản này, Chủ đầu tư cam kết hoàn tất thủ tục giải chấp ngay khi Khách hàng thanh toán ……% giá trị Hợp đồng mua bán nhà.

Trong khoảng thời gian hiệu lực của Biên bản này, Chủ đầu tư không chấp thuận bất kỳ đề nghị nào của Khách hàng về việc chuyển nhượng Tài sản bảo đảm hoặc dùng Tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố, mua bán, cho tặng, góp vốn hoặc bất kỳ giao dịch ảnh hưởng đến quyền sử dụng, quyền sở hữu Tài sản bảo đảm khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

Chủ đầu tư và Khách hàng cam kết không chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hoặc thay thế Hợp đồng mua bán nhà dưới bất kỳ hình thức nào; không tham gia bất kỳ giao dịch làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng tại Hợp đồng mua bán nhà, quyền lợi của NGÂN HÀNG ABC quy định tại Hợp đồng thế chấp, Biên bản này khi chưa có sự đồng ý của NGÂN HÀNG ABC.

Chủ đầu tư cam kết hoàn tất các thủ tục đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) khi khách hàng hoàn tất các thủ tục và thanh toán đủ theo Hợp đồng mua bán nhà. Bản chính Giấy chứng nhận sẽ được chuyển giao trực tiếp cho NGÂN HÀNG ABC khi Khách hàng chưa hoàn tất các nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng tín dụng và Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng. Chủ đầu tư cam kết không cung cấp hồ sơ để Khách hàng hoặc bên thứ ba do Khách hàng chỉ định (hoặc đồng ý) tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2: NGÂN HÀNG ABC cam kết:

Thực hiện việc cho vay và giải ngân đúng tiến độ, cách thức quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

Việc giải ngân khoản vay của NGÂN HÀNG ABC sẽ được thực hiện trực tiếp vào tài khoản của Chủ đầu tư trên cơ sở yêu cầu thanh toán của Khách hàng thoả thuận theo quy định tại Hợp đồng mua bán nhà.

Theo dõi và thu nợ vay đối với Khách hàng theo thỏa thuận được ký giữa Khách hàng và NGÂN HÀNG ABC.

Điều 3: Khách hàng cam kết:

Tuân thủ và thực hiện đầy đủ quy định tại Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản và các điều khoản tại Biên bản thỏa thuận ba bên này.

Tính đến thời điểm này (ngày ….. tháng ….. năm …..) Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư số tiền là: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………..), tương đương ….% giá trị Hợp đồng mua bán nhà (đã bao gồm thuế GTGT) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà.

Khách hàng đồng ý và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc Chủ đầu tư sẽ chuyển giao Bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho NGÂN HÀNG ABC theo quy định tại Biên bản này.

Khách hàng có nghĩa vụ bàn giao tài sản cho NGÂN HÀNG ABC và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên được chỉ định/ủy quyền của NGÂN HÀNG ABC được tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài sản trong trường hợp Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng thế chấp tài sản ký kết với NGÂN HÀNG ABC một cách vô điều kiện mà không được đưa ra bất kỳ lý do nào để trì hoãn nghĩa vụ bàn giao đó.

Khách hàng cam kết thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ nghĩa vụ thanh toán như đã thỏa thuận theo Hợp đồng mua bán nhà và Hợp đồng tín dụng. Trường hợp Khách hàng có bất kỳ vi phạm nào ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng theo Hợp đồng mua bán nhà thì Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 4: Các cam kết chung

Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm một trong các điều khoản của Hợp đồng mua bán nhà mà dẫn đến Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện vì bất kỳ lý do gì, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán nhà bị hủy bỏ, chấm dứt hoặc không thể tiếp tục thực hiện, Chủ đầu tư gửi thông báo cho NGÂN HÀNG ABC. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư, NGÂN HÀNG ABC phải trả lời bằng văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo 1 trong các đề nghị sau:

a) Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng, sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Sau khi nhận đầy đủ số tiền thanh toán từ người mua/ người nhận chuyển nhượng mới, Chủ đầu tư trừ đi số tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại, phần giá trị còn thiếu và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Hợp đồng mua bán nhà và Chủ đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả toàn bố số tiền còn lại của khách hàng bằng cách chuyển toàn bộ số tiền mà Khách hàng được nhận lại theo thoả thuận trên Hợp đồng mua bán nhà vào tài khoản của Khách hàng mở tại NGÂN HÀNG ABC để NGÂN HÀNG ABC thu hồi nợ gốc, lãi và phí phát sinh (nếu có); hoặc

b) NGÂN HÀNG ABC chỉ định bên thứ ba nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà (“Bên nhận chuyển nhượng lại”). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 Điều này. Trường hay này, NGÂN HÀNG ABC có nghĩa vụ cho Bên Nhận chuyển nhượng lại vay để thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với số tiền còn lại của Hợp đồng mua bán nhà; hoặc

c) NGÂN HÀNG ABC tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nhà và trở thành người mua nhà thuộc Dự án mới của Hợp đồng này. Toàn bộ các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư sau khi trừ đi số tiền phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo Hợp đồng mua bán nhà được xem là tiền mà NGÂN HÀNG ABC đã thanh toán cho Chủ đầu tư. NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thanh lý Hợp đồng với Khách hàng và ký kết lại Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện tương đương;

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Pháp luật để ABABNK hoặc Bên Nhận mua lại được sở hữu và/hoặc sử dụng trọn vẹn tài sản và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của tài sản thế chấp cho NGÂN HÀNG ABC hoặc Bên Nhận mua lại trong các trường hợp quy định tại điểm b và c của Khoản này.

Trong thời gian chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng hoặc khách hàng chưa được cấp Giấy chứng nhận mà Khách hàng vi phạm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản với NGÂN HÀNG ABC dẫn đến việc phải xử lý tài sản thế chấp thì được xử lý như sau:

– NGÂN HÀNG ABC thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện xử lý tài sản thế chấp;

– NGÂN HÀNG ABC được toàn quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại điểm khoản 2 Điều này.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà ảnh hưởng đến việc thanh toán theo Hợp đồng mua bán nhà hoặc NGÂN HÀNG ABC không có các thông báo theo như các khoản 2 và khoản 3 Điều này trong thời hạn quy định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng và miễn trừ các nghĩa vụ với NGÂN HÀNG ABC. Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng mua bán nhà với Khách hàng sau đó bán, chuyển nhượng lại tài sản cho người khác. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà cho Bên nhận chuyển nhượng lại được Chủ đầu tư thực hiện như điểm a khoản 2 của Điều này;

Nếu Hợp đồng mua bán nhà đã thực hiện xong, Khách hàng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu của tài sản thế chấp thì NGÂN HÀNG ABC được quyền xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản.

Khách hàng đồng ý việc Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này và không bị xem là vi phạm Hợp đồng mua bán nhà. Chủ đầu tư được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà này.

Biên bản thoả thuận ba bên này có hiệu lực kể từ ngày có đủ 03 bên ký và chấm dứt khi đáp ứng một trong các điều kiện:

a. Khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm nêu tại Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng cho NGÂN HÀNG ABC và Chủ đầu tư nhận được thông báo về việc giải chấp từ NGÂN HÀNG ABC

b. Bản chính Giấy chứng nhận đã được chuyển giao cho NGÂN HÀNG ABC và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ thủ tục ký mới hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC và quy định của pháp luật.

Trường hợp Nhà ở đủ điều kiện thế chấp dưới hình thức tài sản hình thành trong tương lai, Khách hàng và Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo yêu cầu của NGÂN HÀNG ABC về việc: Ký mới các hợp đồng bảo đảm và đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận và thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

KHÁCH HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG TMCP ABC

Related Posts:

Bạn đang xem bài viết Mẫu Biên Bản Cam Kết Giữa Hai Bên trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!