Xem Nhiều 5/2023 #️ #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 # Top 9 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 5/2023 # #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 # Top 9 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giấy xác nhận lương là gì?

Mẫu xác nhận lương (giấy xác nhận thu nhập) là giấy tờ để chứng minh tài chính, thu nhập của cá nhân. Nội dung của giấy xác nhận lương chủ yếu là xác định thu nhập thực tế và mức lương mà bạn nhận được hàng tháng tại cơ quan, doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Thông thường, nơi làm thủ tục sẽ yêu cầu bạn nộp giấy xác nhận thu nhập của 3 tháng liên tiếp trước thời điểm làm xác nhận.

Mọi người thường làm giấy xác nhận lương với các mục đích: Thực hiện vay vốn ngân hàng; làm thủ tục xin visa du lịch, định cư tại nước ngoài; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc mua nhà ở xã hội.

Nội dung của phiếu xác nhận lương

Mỗi một cơ quan tổ chức sẽ có một biểu mẫu xác nhận khác nhau. Tuy nhiên về nội dung, một mẫu xác nhận lương cơ bản luôn sẽ bao gồm các nội dung như sau:

Phần tiêu đề: gồm quốc hiệu và tên văn bản.

Phần thông tin cá nhân: Họ và tên của khách hàng, Địa chỉ nơi hiện tại, Số Chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân.

Phần thông tin nơi làm việc: Tên công ty/đơn vị nơi khách hàng đang công tác, Địa chỉ công ty, Số điện thoại, Vị trí công tác, Chức vụ, Loại hợp đồng lao động, Thời gian bắt đầu làm việc, thời hạn kết thúc hợp đồng.

Phần thông tin thu nhập: Mức lương chính, Thu nhập khác, phụ cấp

Phần xác nhận của lãnh đạo cơ quan: là người có thẩm quyền xác nhận thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.

Chữ ký và họ tên của chính khách hàng.

Các mẫu xác nhận lương chuẩn thường được sử dụng

Mẫu xin vay vốn

Khi vay vốn tại các ngân hàng với số tiền lớn, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh tài chính và thu nhập trong đó các giấy xác nhận lượng trong ít nhất 3 tháng gần nhất. Mẫu xác nhận lương để vay vốn ngân hàng sẽ có mẫu như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………

Hợp đồng lao động      :  Thời vụ                       Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm

 Thời hạn 3 năm             Không xác định thời hạn Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: ……………………… VNĐ/ tháng             Trước thuế Sau thuế 

Thu nhập khác: ………………………… VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

                                                                                                                                          ………….., ngày……tháng…..năm……..

Xác nhận của công ty                                                                                       Ký và ghi rõ họ tên Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm                                                                                                                                                  việc và mức lương nêu trên là chính xác

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..  Ngày cấp: …/…/………………… Nơi cấp:………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức trả lương:          Tiền mặt  Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng 08/2020 09/2020 10/2020

Lương thực lãnh

Phụ cấp

Tổng thu nhập

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………….

Trân thành cảm ơn!

                                                                                                      …………….., ngày … tháng … năm 2020

Xác nhận của Công ty                                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN)

Để làm được quyết toán thuế cá nhân, các bạn cũng cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức xác nhận thu nhập (nơi mình làm việc, công tác). Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………………………………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

  Ngày đến Việt Nam:       ngày….tháng……..năm………………………

  Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm……………………………………..

  Số tiền là……………………..đồng

  Trong đó:

  Tại Việt nam:………………………đồng

  Tại nước ngoài:…………………….đồng

  Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………………………………………….

  – Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………………………………………………

  – Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………………………………………………………………..

  – Các khoản bị khấu trừ khác:………………………………………………………………………………………………………………

   Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

   Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

   Gửi kèm:

   Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

    …, ngày …… tháng …… năm …

   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

   Mẫu xác nhận nhập để xin visa

   Mẫu tiếng Anh

   SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

   Independence – Freedom – Happiness

   ———ab———

   CONFIRMATION OF SALARY

   Full name            : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ID No.                : ……………………… Date of issue: …/…/…. Place of issue:……………………………………………………….

   I am currently working at     

   Company            : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Telephone           : ………………………………………………  Fax:…………………………………………………………………………….

   Position               : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Department         : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Type of labor contract:    One-year;    Two-year;    Three-year;    Not identified time;

   Other (details):…………………………………………………………………………….

   Period of working at the company from …/…/…… to present

   Current salary     : ……………………………… VND per month       Before tax             After tax

   …..…, … / … / …

   Certified by the head of organization                                                                   Applicant

   Confirms that the above information is correct

   (Signed, full name, and sealed)                                                                        (Signed and full name)

   Mẫu tiếng Việt

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

   Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Số CMND:……………………….. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………

   Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………………………………….

   Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Mã số thuế:………………………. Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

   Bộ phận:………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

   Loại hợp đồng lao động:…………………………………………………………………………………………………………………………

   Mức lương chính:…………………………… VNĐ/tháng           £ Trước thuế         £ Sau thuế

   Phụ cấp:……………………………………….. VNĐ/tháng

   Tổng thu nhập: ……………………………… VNĐ//tháng

                                                                                                                    ………, ngày…tháng…năm …….

   Xác nhận của Công ty                                                                                        Người làm đơn

   Xác nhận các thông tin về chức vụ,                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         thời gian làm việc, thu nhập                                                                                                                                                                             nêu trên là chính xác

   Hướng dẫn cách điền mẫu giấy xác nhận lương

   Việc điền giấy xác nhận lương cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần điền chính xác thông tin mà mẫu đơn yêu cầu. Cụ thể như sau:

   Kính gửi: Ở phần này bạn điền theo công thức Kính gởi Ban giám đốc + Tên công ty bạn đang làm việc thật đầy đủ và chính xác

   Họ và tên: Điền họ tên thật của bạn theo CMND/CCCD

   Điền Số CMND: Điền 9 chữ sô trên CMND của bạn vào ô hoặc 12 chữ số nếu bạn sử dụng CCCD.

   Địa chỉ thường trú: Điền thông tin địa chỉ trên hộ khẩu.

   Địa chỉ tạm trú: Điền nơi ở hiện tại của bạn gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/ thành phố.

   Tên công ty: Là tên trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty.

   Điện thoại công ty: Điền số điện thoại cố định của công ty, bạn nên điền số điện thoại của phòng/ ban mà bạn làm việc để tiện liên hệ với bạn nhất khi cần.

   Thời gian công tác: Các bạn sẽ cung cấp thời gian bắt đầu thử việc tại công ty đến thời điểm hiện tại.

   Loại hợp đồng: Ghi rõ thời hạn hợp đồng mà bạn đăng ký với công ty là 1 năm hay 2 năm hay 3 năm,… nếu hợp đồng vô thời hạn bạn cũng phải ghi nhận là hợp đồng vô thời hạn.

   Vị trí công tác: Ghi phòng ban nơi bạn làm việc.

   Chức vụ: ghi rõ chức vụ hiện tại của bạn là nhân viên, kỹ thuật viên hay phó phòng, trưởng phòng,…

   Mức lương: Ghi mức lương thực nhận hàng tháng bao gồm cả phụ cấp, thưởng…Sau đó,diễn giải chi tiết như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…

   Những điểm lưu ý quan trọng khi điền mẫu xác nhận lương

   Các bạn cần phải ghi nhận thật chính xác các thông tin cá nhân, khớp với các giấy tờ chứng nhân như CMND/CCCD hoặc hộ khẩu.

   Các chi tiết trong thu nhập của bạn bao gồm: Mức lương, phụ cấp, các loại tiền thưởng theo tháng phải được ghi thật chính xác, đầy đủ và cụ thể.

   Mẫu giấy xác nhận lượng phải ghi rõ mức lương trong ít nhất 3 tháng gần nhất.

   Trên mẫu xác nhận lương phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của công ty bạn làm việc như là giám đốc hoặc phó giám đốc thì mâu xác nhận lương mới được công nhận.

   Việc xin giấy xác nhận lương thường khá khó khăn, bạn thường phải chờ đợi lãnh đạo cơ quan ký khá lâu và họ chỉ chấp nhận duyệt 1 – 2 lần. Vì thế, trước khi tiến hành thực hiện đơn xác nhận các bạn cần xin mẫu ở bộ phận nhân sự và xác nhận với nơi nộp giấy tờ xem mẫu xác nhận của bạn có hợp lệ không. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi xét duyệt để tránh sai sót phải làm lại nhiều lần mất nhều thời gian.

   5

   /

   5

   (

   3

   bình chọn

   )

   Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Vietinbank Năm 2022

   Bạn đang muốn vay vốn ngân hàng nhưng không biết hồ sơ, thủ tục vay có phức tạp không. Đừng lo lắng, thủ tục vay vốn ngân hàng VietinBank chưa bao giờ là nỗi lo của khách hàng.

   Thủ tục vay đối với khách hàng cá nhân

   Lợi ích sản phẩm

   Để hỗ trợ khách hàng với nhiều mục đích vay khác nhau, sản phẩm vay của Vietinbank khá đa dạng:

   Cho vay kinh doanh;

   Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở

   Cho vay mua nhà dự án (Bao gồm Gói bảo hiểm kết hợp nhà dự án)

   Cho vay mua ô tô (Bao gồm cả Gói bảo hiểm kết hợp ô tô)

   Gói sản phẩm cho vay du học

   Thẻ thấu chi.

   Lãi suất cho vay thấp, ổn định. Có nhiều chương trình ưu đãi theo từng thời kỳ;

   Cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân

   Cho vay cầm cố Sổ Tiết kiệm, GTCG

   Mức đáp ứng lên đến 100% nhu cầu hoặc 80% giá trị TSĐB;

   Thời hạn vay lên đến 20 năm.

   Điều kiện vay

   Khách hàng ở độ tuổi lao động từ 18-60 tuổi 

   Có năng lực pháp luật hình sự, dân sự.

   Có khả năng tài chính đáp ứng yêu cầu trả nợ gốc và lãi;

   Tài sản đưa ra thế chấp phải có giá trị và hợp pháp.

   Hồ sơ, thủ tục vay vốn

   Đơn vay vốn thế chấp theo mẫu có sẵn của Vietinbank.

   Hộ khẩu thường trú, Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, đọc thân ( nếu có )

   Giấy tờ về phương án sử dụng vốn;

   Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ giấy tờ tương đương.

   Giầy tờ về TSĐB (đối với vay thế chấp).

   Thủ tục vay vốn đối với doanh nghiệp

   Ngoài cho vay cá nhân Vietinbank còn đưa ra các gói vay cho doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế:

   Cho vay ngắn hạn

   Cho vay thấu chi

   Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vi mô ( phải có tài sản đảm bảo chắc chắn )

   Cho vay vốn lưu động

   Cho vay thanh toán UPAS LC.

   Cho vay trung và dài hạn

   Cho vay đầu tư dự án lớn nhỏ ( Số tiền sẽ xét theo mức độ khả thi dự án )

   Cho vay hợp vốn ( Cùng nhau vay để kinh doanh )

   Cho vay vốn kinh doanh dành cho doanh nghiệp Vi Mô.

   Cho vay chuyên biệt

   Cho vay đại lý kinh doanh ô tô, xe máy.

   Cho vay kết hợp bảo hiểm

   Cho vay kinh doanh nông, lâm, ngư sản.

   Lợi ích chung của các sản phẩm

   Cho vay với lãi suất ưu đãi, hạn mức vay lớn, thủ tục dễ dàng đơn giản;

   Mức hạn vay cao lên tới 100%  giá trị tài sản thế chấp.

   Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần, giúp khách hàng giảm tối đa chi phí.

   Đội ngũ nhân viên ngân hàng Vietinbank chuyên nghiệp, tận tình, sẵn sàng giải đáp tất cả các băn khoăn và thắc mắc của khách hàng trong quá trình vay vốn.

   Điều kiện

   Có giấy đề nghị vay vốn từ phía ngân hàng ( theo mẫu Vietinbank )

   Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật pháp Việt Nam;

   Không có nợ xấu nào tại thời điểm vay vốn.

   Hiệu quả kinh doanh trong 3 tháng gần nhất ổn định.

   Có phương án kinh doanh và trả nợ khả thi.

   Có tài sản đảm bảo hợp pháp.

   Hồ sơ, thủ tục

   Có giấy đề nghị vay vốn từ phía ngân hàng ( theo mẫu Vietinbank )

   Giấy đăng ký kinh doanh theo luật pháp Việt Nam.

   Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất;

   Phương án sử dụng vốn, cũng như phương án trả nợ.

   Hồ sơ, giấy tờ về tài sản đảm bảo;

   Một số giấy tờ khác (nếu ngân hàng yêu cầu).

   Hiện nay, ngoài cách đên trực tiếp chi nhánh gần nhất để đăng ký vay vốn, khách hàng cũng có thể ngồi ở nhà đăng ký qua hình thức online của Vietinbank.

   Qua bài viết hy vọng bạn sẽ nắm rõ cách thức đăng ký tại VIetinbank. Nếu bạn đang có ý định vay, Vietinbank là một lựa chọn đáng tin cậy. Mọi thắc mắc xin hãy để lại thông tin, phía ngân hàng sẽ trực tiếp liên lạc tư vấn cho bạn.

   TÌM HIỂU THÊM:

   5

   /

   5

   (

   1

   bình chọn

   )

   Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Bidv Năm 2022

   Năm 2021 BIDV đưa ra mức lãi suất vay vốn ưu đãi chỉ từ 6.5% mỗi năm, vì vậy nhiều khách hàng muốn đến vay vốn tại BIDV nhưng lại không biết hồ sơ, thủ tục vay vốn ở đây như thế nào? có đơn giản và nhanh chóng hay không?

   Các sản phẩm vay vốn tại BIDV

   Hiểu được khách hàng, hiện nay BIDV đang đưa ra nhiều sản phẩm cho vay nhằm hỗ trợ tối đa giúp khách hàng có khoản vay phù hợp với mục đích của mình:

   Thủ tục vay vốn sản xuất kinh doanh BIDV

   Sau hơn 25 năm thành lập BIDV đang làm chủ được thương hiệu cảu mình, với số lượng khác hàng tin dùng dịch vụ ngày càng lớn.

   Với tôn chỉ hoạt động “chia sẽ cơ hội, hợp tác thành công”, BIDV luôn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành cùng khách hàng trên con đường chinh phục thành công.

   Với dịch vụ cho vay để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận dịch vụ. BIDV đã tối ưu hóa thủ tục vay giúp khách hàng dễ dàng vay vốn.

   Lợi ích khoản vay:

   Điều kiện vay vốn:

   Để vay vốn tại BIDV khách hàng cần 1 số điều kiện sau:

   Khách hàng cá nhân quốc tịch Việt Nam, hoặc doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

   Hồ sơ, thủ tục vay vốn:

   Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của BIDV)

   CMTND sổ hộ khẩu/ giấy chứng nhận tạm trú KT3 của cá nhân/ Hộ chiếu còn hiệu lực.

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật

   Thủ tục vay vốn BIDV – vay nhu cầu nhà ở

   Lợi ích gói vay

   Lãi suất thấp, cạnh tranh, và ổn định luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng muốn vay;

   Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;

   Khi vay vốn tại ngân hàng đối tượng vay được hỗ trợ lên tới 100% giá trị tài sản.

   Thời hạn cho vay dài lên đến 20 năm, giúp khách hàng có đủ điều kiện trả nợ;

   Trả gốc và lãi định kỳ theo thỏa thuận của khách hàng và BIDV;

   Đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm đáp ứng đước hầu hết yêu cầu của khách hàng.

   Điều kiện vay vốn

   Hồ sơ, thủ tục vay vốn

   Đơn đề nghị vay vốn ( theo mẫu ngân hàng BIDV ).

   Bản sao CMT nhân dân/ thẻ căn cước/ hổ khẩu / giấy tờ tương đương

   Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân;

   Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp;

   Giấy tờ chứng minh khoản thu nhập rõ ràng.

   Một số giấy tờ cần thiết ngân hàng đưa ra

   Thủ tục vay tiêu dùng không cần đảm bảo BIDV

   Lợi ích sản phẩm

   Không cần phải có tài sản đảm bảo và công ty bảo lãnh;

   Hạn mức cho vay tối đa lên đến 500 triệu đồng;

   Thời hạn vay linh hoạt đến 84 tháng

   Không mất phí bảo hiểm khoản vay và các khoản phí phát sinh khác.

   Được hỗ trợ tư vấn 24/7 mọi thắc mắc về chương trình, thủ tục vay tín chấp cá nhân mà không cần tài sản đảm bảo.

   Hồ sơ thủ tục đơn giản, vay tiền nhanh chóng trong 48h.

   Điều kiện vay vốn

   Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 18-60 đối với nam và 18-55 đối với nữ, sinh sống tại nơi có chi nhánh của BIDV hoạt động.

   Có thu nhập thường xuyên, ổn định và đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay.

   Có mục đích vay phù hợp, hợp pháp.

   Không sở hữu các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng khác.

   Hồ sơ, thủ tục:

   Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng BIDV;

   Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn hiệu lực;

   Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (hợp đồng lao động, bảng lương…);

   Sao kê ngân hàng (và phiếu lương nếu cần) trong 3 tháng gần nhất.

   Thủ tục vay cầm cố giấy tờ, sổ tiết kiệm BIDV

   Lợi ích sản phẩm

   Lãi suất vay thấp nhiều ưu đãi.

   Thủ tục đơn giản, thuận tiện, dễ dàng nhanh chóng;

   Mức cho vay: Tối đa có thể lớn hơn mệnh giá GTCG/STK;

   Thời hạn cho vay kéo dài từ 12 đến 60 tháng;

   Hồ sơ, thủ tục đơn giản, không cần công chứng các loại giấy tờ, thời gian xét duyệt nhanh trong 24 giờ làm việc;

   Khách hàng có thể vay vốn tại chi nhánh BIDV ngoài địa bàn mình làm việc hoặc sinh sống.

   Được hỗ trợ tư vấn 24/7 mọi thắc mắc về chương trình, thủ tục vay tín chấp cá nhân mà không cần tài sản đảm bảo.

   Các loại GTCG/ STK có thể cầm cố tại BIDV

   GTCG/ STK do BIDV hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp khác phát hành;

   Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.

   Điều kiện vay vốn

   Là công dân Việt Nam, có độ tuổi từ 22 đến 60 tuổi, sinh sống tại phạm vi BIDV hoạt động;

   Có mục đích vay vốn hợp pháp;

   Không sở hữu các khoản nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng khác.

   Có TSĐB: GTCG hoặc STK.

   Hồ sơ, thủ tục vay vốn

   Bên cạnh đó khách hàng cũng có thể đăng ký vay vốn trực tuyến để có thể được tư vấn miễn phí và thực hiện vay vốn mọi lúc mọi nơi.

   Mọi thắc mắc bạn hãy để lại thông tin hoặc gọi điện tới đường dây nóng của ngân hàng đễ được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn bản đã quan tâm tới bài viết này.

   TÌM HIỂU THÊM:

   Vay Vốn Ngân Hàng Agribank 2022

   Hình thức vay vốn ngân hàng Agribank 2020 đa dạng

   Nhằm cung cấp sự hỗ trợ đa dạng cho quý khách hàng, Agribank ra mắt nhiều gói vay khác nhau. Trong đó mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm riêng biệt. Phổ biến nhất và nổi trội nhất có thể kể đến là các gói vay vốn ngân hàng Agribank 2020 sau đây:

   Vay vốn tiêu dùng Agribank

   Vay vốn tín chấp: Là khoản vay mà người đi vay không cần phải sử dụng bất kỳ một loại tài sản thế chấp nào. Khi này yêu cầu vay vốn của khách hàng sẽ được phê duyệt dựa trên uy tín và lịch sử tín dụng cá nhân

   Vay vốn tiêu dùng có tài sản đảm bảo: Gói vay được áp dụng cho cả cá nhân và hộ gia đình. Sản phẩm hỗ trợ vay vốn cần tài sản đảm bảo. Trong đó nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng cho mục đích tiêu dùng.

   Vay vốn thế chấp ngân hàng Agribank

   Vay mua nhà: Gói vay mua nhà hỗ trợ người đi vay số tiền lên đến 500 triệu đồng để phục vụ cho mục đích mua nhà định cư.

   Vay tiền xây nhà: Khoản hỗ trợ dành cho gói vay xây nhà cũng tương ứng với gói vay mua nhà. Để tham gia gói vay bạn cần phải chứng minh được mục đích sử dụng vốn vay vào việc xây nhà.

   Vay vốn kinh doanh: Sản phẩm được áp dụng cho các cá nhân và doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh ổn định và mục đích kinh doanh rõ ràng.

   Ngoài ra còn có các sản phẩm vay vốn khác như: Vay vốn hỗ trợ du học, vay vốn lao động xuất khẩu, vay vốn sinh viên,….

   Hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng Agribank 2020 đơn giản

   Hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng Agribank 2020 không quá phức tạp tùy vào gói sản phẩm mà khách hàng tham gia mà hồ sơ thủ tục được quy định khác nhau cụ thể như sau:

   Vay vốn mua nhà và xây sửa nhà tại Agribank

   Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng trong vòng 15 năm tất cả các thông tin không bị mờ nhòe.

   Sổ hộ khẩu gia đình đầy đủ các trang theo quy định

   Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân của người đi vay.

   Giấy quyền sử dụng đất được cơ quan thẩm quyền cấp phép

   giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

   Các loại giấy tờ chứng minh thu nhập và năng lực tài chính như bảng lương và tài sản hiện có

   giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay vào việc mua nhà và xây nhà.

   Vay vốn tiêu dùng Agribank không thế chấp

   Giấy chứng minh nhân dân photo và công chứng

   Sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy tạm trú tại địa phương

   Bảng sao kê lương trong 3 tháng gần nhất của tài khoản thẻ tín dụng

   Hợp đồng lao động bản photo có chữ ký của người đi vay và bên sử dụng lao động.

   Lãi suất vay vốn ngân hàng Agribank 2020 ưu đãi hấp dẫn

   Lãi suất vay vốn ngân hàng Agribank 2020 có sự điều chỉnh so với năm 2017. Mức lãi suất này có xu hướng cạnh tranh hơn trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, lãi suất được áp dụng cho các gói vay có sự chênh lệch khác nhau Trong đó, ngân hàng quy định cụ thể mức lãi suất dành cho từng gói vay tài chính như sau:

   Vay mua nhà và xây nhà: 9,9%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng trong suốt thời gian diễn ra gói vay. Hoàn toàn không có sự gia tăng giữa năm đầu và những năm tiếp theo.

   Vay tiêu dùng và vay mua xe: 10%/năm Đây là mức lãi suất cố định và không có sự thay đổi theo từng kỳ hạn của gói vay.

   Gói vay nông nghiệp có sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp: Chỉ từ 5 đến 6% mỗi năm hoặc thấp hơn tùy từng dự án.

   Với mức lãi suất vô cùng cạnh tranh, Agribank được đánh giá là một trong những ngân hàng cho vay ưu đãi nhất hiện nay. Chính vì vậy các sản phẩm tài chính của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía người dùng Bằng việc lựa chọn gói vay tài chính tại Agribank, bạn sẽ giảm bớt được số tiền lãi mà mình phải chi trả mỗi tháng.

   Điều kiện vay vốn ngân hàng Agribank 2020 dễ dàng

   Để tham gia vay vốn ngân hàng Agribank 2020, quý khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện vay vốn theo quy định của ngân hàng. Tuy nhiên những điều kiện này thường không quá phức tạp. Chúng bao gồm

   Người đi vay nằm trong độ tuổi từ 21 đến 55 đối với nữ và từ 21 đến 60 tuổi đối với nam.

   Khách hàng đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam

   Người đi vay có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng chi trả các khoản vay được thực hiện tại ngân hàng.

   Khách hàng không có lịch sử nợ xấu tại các đơn vị tài chính khác.

   Khách hàng không có tiền án tiền sự về các tội danh lừa đảo tín dụng

   Các gói vay vốn ngân hàng Agribank 2020 được áp dụng cho tất cả các khách hàng trên 64 tỉnh thành cả nước. Đối tượng thuộc diện sử dụng gói vay tại Agribank bao gồm

   Cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp thỏa mãn các điều kiện sử dụng khoản vay

   Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

   Hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để chi tiêu hoặc hỗ trợ con em du học.

   Hạn Mức vay vốn ngân hàng Agribank lên đến hàng tỷ đồng

   Tùy vào từng gói vay tài chính, mà ngân hàng Agribank áp dụng hạn mức vay riêng biệt. Đối với các sản phẩm vay tiêu dùng không thế chấp, khoản vay được cho phép lên đến 300 triệu đồng. Riêng những sản phẩm tài chính có tài sản đảm bảo, khoản vay mà khách hàng nhận được sẽ tùy thuộc vào giá trị của tài sản. Phần giá trị này được xác định căn cứ vào mức giá chung trên thị trường. Thông thường đối với các khoản vay thế chấp bất động sản hạn mức vay cho phép đạt từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

   Nhờ vậy mà dịch vụ vay vốn ngân hàng Agribank 2020 cung cấp sự hỗ trợ đa dạng cho người đi vay. Theo đó bạn có thể lựa chọn gói sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của bản thân.

   Thời gian giải ngân khi vay ngân hàng Agribank 2020 nhanh chóng

   Khoản giải ngân dành cho gói vay ngân hàng Agribank 2020 được tất toán trong vòng 24 đến 48 giờ. Đối với những khoản giải ngân vay tiêu dùng giá trị nhỏ ,thời gian giải ngân dưới 24 giờ. Các trường hợp đặc biệt giải ngân trong vòng từ 1 đến 2 giờ sau khi hồ sơ được phê duyệt. Riêng khoản giải ngân vay thế chấp có hạn mức từ 500 triệu đồng trở nên sẽ được giải ngân không quá 48 giờ. Có thể thấy thời gian giải ngân dành cho các gói vay vốn tại ngân hàng Agribank rất nhanh chóng. Cho nên bạn sẽ không cần phải lo lắng vấn đề chậm trễ nguồn vốn khi tham gia gói vay tại Agribank.

   Phương thức thanh toán gói vay ngân hàng Agribank 2020 linh hoạt

   Phương thức thanh toán các gói vay vốn ngân hàng Agribank 2020 bao gồm:

   Gốc và lãi trả hàng tháng: Cả gốc và lãi sẽ được chi trả mỗi tháng thông qua các khoản tiền trả góp theo kỳ hạn của người dùng.

   Gốc và lãi trả hàng quý: Gốc và lãi được trả theo mỗi quý bốn tháng một lần.

   Lãi vay tính trên dư nợ vay và số ngày vay thực tế của khách hàng

   Căn cứ vào khả năng và điều kiện kinh tế của bản thân, người đi vay có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình. Trong trường hợp quý khách hàng cần biết thêm thông tin về các gói vay vốn ngân hàng Agribank 2020 vui lòng để lại thông tin trên trang chúng tôi Công ty sẽ liên hệ trực tiếp để hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho mọi người.

   Nội dung được biên tập bởi Linkbank, được bảo vệ bởi

   BÀI VIẾT NỔI BẬT

   Bạn đang xem bài viết #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!