Xem Nhiều 5/2022 # 【Havip】Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2022 # Top Trend

Xem 14,157

Cập nhật thông tin chi tiết về 【Havip】Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2022 mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,157 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2022 Của Đảng Viên, Giáo Viên
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Cá Nhân
 • Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Hợp Tác Công Việc
 • Cam Kết Đảm Bảo Chất Lượng, Sản Phẩm Chính Hãng
 • Cam Kết Về Chất Lượng Sản Phẩm
 • Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng hướng tới trong năm 2022. Mỗi cá nhân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày một vững mạnh.

  1. Bản đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022

  Bạn có thể tải Bản đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022 dưới bài viết này.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………., ngày … tháng … năm 20…

  Dành cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên (đảng viên và không đảng viên)

  BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM 2022

  (Gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết

  Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng)

  Kính gửi:………………………………………..

  Họ và tên:…………………………………………Sinh ngày………………………………..

  Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

  Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

  Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

  Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:

  I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  II. Đăng ký tham gia thi đua gắn với cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

  (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  2. Về phẩm chất đạo đức lối sống

  (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu tham nhũng, lãng phí; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  (Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của tổ chức; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  5. Về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

  Căn cứ chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, cá nhân chọn một số nội dung cụ thể gắn với Chuyên đề của năm để đăng ký thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú ý khắc phục những hạn chế, tồn tại của cá nhân trong thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại ( qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm).

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  ( Chuyên đề năm 2022 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”)

  6. Về cam kếttu dưỡng, rèn luyện,giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

  – Tự cam kết về việc không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đã chỉ ra;

  – Bản thân tự kiểm điểm và khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà bản thân nhận thấy cần khắc phục; hoặc những biểu hiện mà cấp ủy, cơ quan gợi ý.

  – Về phương hướng, giải pháp thực hiện.

  …………………………………………………………………………………………………….

  7. Về kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy

  (Nội dung này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sau khi học tập, quán triệt thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng).

  …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………….

  III. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 ( Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

   Đăng ký hình thức khen thưởng năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

  (Lưu ý: cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần xác nhận của Chi bộ)

  Xác nhận của đơn vị Người đăng ký

  2. Mẫu 2: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

  ĐẢNG ỦY …….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ……….. ……, ngày ….. tháng …. năm 2022

  BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2022

  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………

  Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………

  Chức vụ đảng: Đảng viên.

  Chức vụ chính quyền, đoàn thể: viên chức.

  Sinh hoạt tại chi bộ: Chi bộ ……………………………………………………………………………………

  Thực hiện công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. năm … của Đảng ủy ……. về việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 ” Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi xin đăng ký và hạ quyết tâm học tập chuyên đề năm 2022 cụ thể như sau:

  I. Các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

  Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

  Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

  Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

  Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, mục đích, yêu cầu của việc học tập chuyên đề năm 2022 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

  II. Các nội dung đăng ký theo thực tế công tác

  Dựa trên các chuẩn mực chính trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký các nội dung theo thực tế công tác như sau:

  – Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cộng đồng.

  – Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.

  – Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trong đó, có yêu cầu cán bộ, đảng viên phải:

  + “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân”;

  + Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”;

  + Về quan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

  III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời gian tới.

  Về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022, tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt, nói năng,… làm ảnh hưởng đến cơ quan và uy tín bản thân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với lời nói, việc làm của mình trước tập thể, cấp trên và trước quần chúng.

  Với các nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết tâm năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

  XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

  Link bài viết: https://havip.com.vn/ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2020/

  Từ khóa tìm kiếm

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 của đảng viên

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cua giao vien

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2013

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2014

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 violet

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2022

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2012 của đảng viên

  bản đăng ký tập thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  ban dang ky học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký cá nhân phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh nam 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2014

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2013

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh về trung thực trách nhiệm

  hướng dẫn viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  ban dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  bản dăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022năm 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 cá nhân

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề năm 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 của giáo viên

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 2022

  mau ban dang ky ca nhan hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

  bản đăng ký cá nhân phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022

  ban dang ky noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh nam 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 của giáo viên

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022 cua dang vien

  ban đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 của đảng viên

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 violet

  mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2012

  bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2022 của giáo viên

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh chuyên đề 2022

  bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2022 của đảng viên

  --- Bài cũ hơn ---

 • 【Havip】Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2022
 • Hiến Đất Làm Đường, Những Điều Nên Biết
 • Các Mẫu Biên Bản Cam Kết (Giấy Cam Kết) Cập Nhật Năm 2022
 • Bản Cam Kết ( Giao Ước Thi Đua Giữa Chính Quyền Và Công Đoàn Năm Học 2022
 • Bản Cam Kết Thực Hiện Bảo Vệ Môi Trường
 • Bạn đang xem bài viết 【Havip】Bản Đăng Ký Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100